Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0274(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0031/2017

Ingivna texter :

A8-0031/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Röstförklaringar
PV 18/04/2018 - 12.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Antagna texter
PDF 448kWORD 61k
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg
Deponering av avfall ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 14 mars 2017 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)
(-1)   Mot bakgrund av unionens beroende av import av råvaror och den snabba utarmningen av en stor mängd naturresurser på kort sikt är det viktigt att återvinna så många resurser som möjligt inom unionen och att stärka övergången till en cirkulär ekonomi.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl -1a (nytt)
(-1a)   Avfallshantering måste omvandlas till hållbar materialhantering. Översynen av direktivet om deponering av avfall ger en sådan möjlighet.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en verkligt cirkulär ekonomi.
(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt, främja en mer cirkulär ekonomi, öka energieffektiviteten och minska unionens resursberoende.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)   Den cirkulära ekonomin bör införa uttryckliga bestämmelser från det sjunde miljöhandlingsprogrammet, som efterlyser en utveckling av giftfria materialkretslopp så att materialåtervunnet avfall kan användas som en viktig och tillförlitlig råvarukälla för unionen.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  De i rådets direktiv 1999/31/EG14 fastställda målen om begränsningar för deponering bör ändras så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en cirkulär ekonomi och göra framsteg med genomförandet av råvaruinitiativet15 genom att minska deponering av avfall avsett för deponier för icke-farligt avfall.
(2)  De i rådets direktiv 1999/31/EG14 fastställda målen om begränsningar för deponering bör stärkas så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en cirkulär ekonomi och göra framsteg med genomförandet av råvaruinitiativet15 genom att gradvis minska deponering av avfall avsett för deponier för icke-farligt avfall. Kommissionen och medlemsstaterna bör säkerställa att detta passar in i en integrerad politik som säkerställer en sund tillämpning av avfallshierarkin, förbättrar övergången mot förebyggande, återanvändning och materialåtervinning och förhindrar en växling från deponering till förbränning.
________________
__________________
14 Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).
14 Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).
15 COM(2008)0699 och COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 och COM(2014)0297.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  För att göra avfallslagstiftningen mer enhetlig bör definitionerna i direktiv 1999/31/EG anpassas till definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG16.
(4)  För att göra avfallslagstiftningen mer enhetlig bör definitionerna i direktiv 1999/31/EG anpassas i förekommande fall till definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG16.
__________________
__________________
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  En ytterligare begränsning av deponering skulle ge tydliga miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar. Därvid skulle man börja med avfallsflöden som genomgår separat insamling (t.ex. plast, metall, glas, papper och biologiskt avfall). Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska genomförbarheten av materialåtervinning eller annan återvinning av restavfall som härrör från separat insamlat avfall bör beaktas vid genomförandet av dessa deponeringsbegränsningar.
(5)  En ytterligare begränsning av deponering skulle ge tydliga miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar. Därvid skulle man börja med avfallsflöden som genomgår separat insamling (t.ex. plast, metall, glas, papper och biologiskt avfall) med målet att acceptera endast restavfall. Långsiktiga investeringar i infrastruktur samt i forskning och innovation kommer att spela en avgörande roll för att minska mängden restavfall från separat insamlat avfall som i nuläget inte kan materialåtervinnas eller på annat sätt återvinnas rent tekniskt, miljömässigt eller ekonomiskt.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Ett politiskt och samhälleligt incitament att begränsa ytterligare deponering som ett hållbart sätt att hantera naturresurser i en cirkulär ekonomi bör respektera den hierarki för avfallshantering som föreskrivs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG och strikt tillämpa en strategi där förebyggande prioriteras och försiktighetsprincipen följs.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall står för en stor del av det kommunala avfallet. Deponering av obehandlat biologiskt nedbrytbart avfall medför betydande negativa miljöeffekter som växthusgasutsläpp och förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft. I direktiv 1999/31/EG fastställs redan mål för minskad deponering av biologiskt nedbrytbart avfall, men det bör införas ytterligare begränsningar för deponering av biologiskt nedbrytbart avfall genom att förbjuda deponering av biologiskt nedbrytbart avfall som samlats in separat i enlighet med artikel 22 i direktiv 2008/98/EG.
(6)  Biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall står för en stor del av det kommunala avfallet. Deponering av obehandlat biologiskt nedbrytbart avfall medför betydande negativa miljöeffekter som växthusgasutsläpp och förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft. I direktiv 1999/31/EG fastställs redan mål för minskad deponering av biologiskt nedbrytbart avfall, men det bör införas ytterligare begränsningar för deponering av biologiskt nedbrytbart avfall genom att förbjuda deponering av biologiskt nedbrytbart avfall som ska samlas in separat i enlighet med artikel 22 i direktiv 2008/98/EG.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Genom att fastställa mål för minskning av deponering kan man ytterligare underlätta separat insamling, sortering och materialåtervinning av avfall och undvika att potentiellt återvinningsbara material fastnar längst ned i avfallshierarkin.
(7)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Genom att fastställa tydliga och ambitiösa mål för minskning av deponering stimulerar man till ytterligare investeringar för att underlätta separat insamling, sortering och materialåtervinning och undvika att potentiellt återvinningsbara material fastnar på lägsta nivån i avfallshierarkin.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Det är nödvändigt att successivt minska deponeringen för att förhindra negativa effekter på människors hälsa och miljön och för att säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med avfallshierarkin. Denna minskning bör undvika att det byggs upp en alltför stor kapacitet inom anläggningar för behandling av restavfall, till exempel genom energiåtervinning eller lågkvalitativ mekanisk-biologisk behandling av obehandlat kommunalt avfall, eftersom detta skulle kunna försvåra uppnåendet av unionens långsiktiga mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall som föreskrivs i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG. Samtidigt som medlemsstaterna bör vidta alla åtgärder som krävs för att se till att endast behandlat avfall deponeras, bör efterlevnaden av denna skyldighet inte heller skapa överkapacitet för behandling av kommunalt restavfall. Detta även för att förhindra negativ påverkan på människors hälsa och miljön. I syfte att säkerställa samstämmighet mellan målen i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG och de mål för minskning av deponering som fastställs i artikel 5 i det här direktivet, och för att säkerställa en samordnad planering av de infrastrukturer och investeringar som krävs för att uppfylla dessa mål, bör de medlemsstater som kan få ytterligare tid för att uppnå målen för materialåtervinning av kommunalt avfall också ges ytterligare tid för att uppnå det mål för 2030 om minskning av deponering som fastställs i det här direktivet.
(8)  Det är nödvändigt att successivt minska deponeringen för att förhindra negativa effekter på människors hälsa och miljön och för att säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med den avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG. Denna successiva minskning av deponering kommer att kräva stora förändringar i många medlemsstaters avfallshantering. Med förbättrad statistik om insamling och behandling av avfall och förbättrade möjligheter att spåra avfallsflöden bör det gå att undvika att det byggs upp en alltför stor kapacitet för behandling av restavfall, till exempel genom energiåtervinning eftersom detta skulle kunna försvåra uppnåendet av unionens långsiktiga mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall som föreskrivs i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG. Samtidigt som medlemsstaterna bör vidta alla åtgärder som krävs för att se till att endast behandlat avfall deponeras, bör efterlevnaden av en sådan skyldighet inte heller skapa överkapacitet för behandling av kommunalt restavfall. Detta även för att förhindra negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Mot bakgrund av de investeringar som vissa medlemsstater nyligen har gjort, vilka lett till överkapacitet av energiåtervinning eller till att anläggningar för mekanisk-biologisk behandling inrättats, är det mycket viktigt att ge avfallsaktörerna och medlemsstaterna en tydlig signal om att de bör undvika investeringar som inte är förenliga med de långsiktiga mål som fastställts i direktivet om deponering av avfall och ramdirektivet om avfall. Man skulle därför kunna överväga en gräns för förbränning av kommunalt avfall som är i linje med målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG och i artikel 5 i direktiv 1999/31/EG. I syfte att säkerställa samstämmighet mellan målen i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG och de mål för minskning av deponering som fastställs i artikel 5 i det här direktivet, och för att säkerställa en samordnad planering av de infrastrukturer och investeringar som krävs för att uppfylla dessa mål, bör de medlemsstater som kan få ytterligare tid för att uppnå målen för materialåtervinning av kommunalt avfall också ges ytterligare tid för att uppnå det mål för 2030 om minskning av deponering som fastställs i det här direktivet.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
(8a)   För att bidra till att uppnå målen i detta direktiv och främja övergången till en cirkulär ekonomi bör kommissionen främja samordning och utbyte av information och bästa praxis bland medlemsstater och olika sektorer i ekonomin. Detta utbyte skulle kunna underlättas med hjälp av kommunikationsplattformar som skulle kunna hjälpa till att öka medvetenheten om nya industriella lösningar och ge en bättre överblick över tillgänglig kapacitet samt bidra till att skapa kopplingar mellan avfallsindustrin och andra sektorer och till att stödja industriell symbios.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)
(8b)   Kommissionen bör främja samordning och utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstater, regionala myndigheter och, i synnerhet, mellan lokala myndigheter, och involvera alla berörda civila samhällsorganisationer, inklusive arbetsmarknadens parter och miljö- och konsumentorganisationer.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 8c (nytt)
(8c)   För att genomföra och verkställa målen för detta direktiv på lämpligt sätt är det nödvändigt att säkerställa att de lokala myndigheterna i de områden där deponering sker erkänns som relevanta aktörer, eftersom de direkt drabbas av deponeringens konsekvenser. Det bör därför säkerställas att offentliga och demokratiska samråd genomförs med lokalbefolkningen och i regionala områden innan en deponi anläggs i området, och lämplig kompensation för lokalbefolkningen bör fastställas.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 8d (nytt)
(8d)   Kommissionen bör garantera att alla deponier i unionen granskas för att säkerställa att unionsrätten och den nationella rätten genomförs.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  För att se till att detta direktiv genomförs på ett bättre, punktligare och enhetligare sätt och för att föregripa brister i genomförandet, bör ett system för tidig varning inrättas så att brister kan upptäckas och åtgärdas innan tidsfristerna för att uppfylla målen går ut.
(9)  För att se till att detta direktiv genomförs på ett bättre, punktligare och enhetligare sätt och för att föregripa brister i genomförandet, bör ett system för tidig varning inrättas så att brister kan upptäckas och åtgärdas innan tidsfristerna för att uppfylla målen går ut, och utbyte av bästa praxis mellan de olika aktörerna bör stödjas.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Kvaliteten, tillförlitligheten och jämförbarheten hos statistik bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att se till att uppgifterna från olika medlemsstater är jämförbara. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 1999/31/EG har uppnåtts bör de åläggas att använda de senaste metoder som tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.
(11)  Medlemsstaternas rapportering av uppgifter och information är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. De rapporterade uppgifternas kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man fastställer gemensamma metoder för insamling och behandling av uppgifter från tillförlitliga källor, och inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att se till att uppgifterna från olika medlemsstater är jämförbara. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 1999/31/EG har uppnåtts bör de använda de gemensamma metoder som har tagits fram av kommissionen i samarbete med medlemsstaternas nationella statistikkontor och de nationella myndigheterna med ansvar för avfallshantering.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  För att komplettera eller ändra direktiv 1999/31/EG, särskilt i syfte att anpassa bilagorna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på artikel 16. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen utarbetar och upprättar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar överlämnas samtidigt, i rätt tid och på lämpligt sätt till Europaparlamentet och rådet. Ändringar av bilagorna bör endast göras i enlighet med de principer som anges i detta direktiv. När det gäller bilaga II bör kommissionen i detta syfte beakta de i bilaga II angivna allmänna principerna och förfarandena för kriterier för kontroll och mottagande. Dessutom bör särskilda kriterier och testmetoder och därmed förbundna gränsvärden fastställas för varje deponiklass, och vid behov även särskilda typer av deponier inom varje klass, inklusive underjordsförvar. Kommissionen bör om så är lämpligt överväga att anta förslag till standardisering av kontroll-, provtagnings- och analysmetoder som rör bilagorna inom två år från detta direktivs ikraftträdande.
(12)  För att ändra direktiv 1999/31/EG bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att anpassa bilagorna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Det är av särskild vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med de principer som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter ska Europaparlamentet och rådet framför allt få alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. Ändringar av bilagorna bör endast göras i enlighet med de principer som anges i detta direktiv. När det gäller bilaga II bör kommissionen i detta syfte beakta de i bilaga II angivna allmänna principerna och förfarandena för kriterier för kontroll och mottagande. Dessutom bör särskilda kriterier och testmetoder och därmed förbundna gränsvärden fastställas för varje deponiklass, och vid behov även särskilda typer av deponier inom varje klass, inklusive underjordsförvar. I förekommande fall bör kommissionen överväga att anta förslag till standardisering av kontroll-, provtagnings- och analysmetoder som rör bilagorna inom två år från detta direktivs ikraftträdande.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 1999/31/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på artikel 3.3, punkt 3.5 i bilaga I och punkt 5 i bilaga II. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201117.
(13)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 1999/31/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende definitionen av deponering av icke-farligt avfall, den metod som ska användas för fastställande av permeabilitetskoefficienten för deponier under vissa omständigheter och utvecklingen av en europeisk standard för provtagning av avfall eftersom provtagningen av avfall kan ge upphov till allvarliga problem med avseende på representativitet och tekniker på grund av den heterogena beskaffenheten hos olika typer av avfall. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201117.
__________________
__________________
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
(16a)   Kommissionen och medlemsstaterna bör se till att planer inrättas för hållbar återvinning och hållbar alternativ användning av deponier och områden som skadats av deponering.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)
(16b)   Detta direktiv har antagits med beaktande av de åtaganden som fastslås i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, och det bör genomföras och tillämpas i enlighet med riktlinjerna i det avtalet.
Ändring 52/rev
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led -1 (ny)
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 1 – punkt -1 (ny)
(-1)  I artikel 1 ska följande punkt införas:
”-1. En gradvis utfasning av deponering av materialåtervinningsbart eller återvinningsbart avfall är ett grundläggande villkor för att stödja unionens övergång till en cirkulär ekonomi.”
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 2 – led a
a)  De definitioner av avfall, kommunalt avfall, farligt avfall, avfallsproducent, avfallsinnehavare, avfallshantering, separat insamling, återvinning, materialåtervinning och bortskaffande som anges i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG(*) ska tillämpas.
a)  De definitioner av avfall, kommunalt avfall, farligt avfall, icke-farligt avfall, avfallsproducent, avfallsinnehavare, avfallshantering, separat insamling, återvinning, materialåtervinning och bortskaffande som anges i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG(*) ska tillämpas.
__________________
__________________
(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).”
(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).”
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 2 – led aa (nytt)
aa)   Följande punkt aa ska införas:
“aa) restavfall: avfall från en behandling eller ett återvinningsförfarande, inbegripet materialåtervinning, som inte kan återvinnas ytterligare och därför måste bortskaffas,”
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 2 – led m
ba)   led m ska ändras på följande sätt:
m)  biologiskt nedbrytbart avfall: allt avfall som kan genomgå anaerob eller aerob nedbrytning, såsom livsmedels- och trädgårdsavfall, papper och kartong,
”m) biologiskt nedbrytbart avfall: livsmedels- och trädgårdsavfall, papper, kartong, trä och allt annat avfall som kan genomgå anaerob eller aerob nedbrytning,
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 3 – punkt 3
(1a)   Artikel 3.3 ska ändras på följande sätt:
3.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 75/442/EEG får medlemsstaterna, efter eget val, förklara att deponering av annat icke-farligt avfall än inert avfall, enligt den definition som uppställs av den kommitté som inrättas enligt artikel 17, vilket uppkommer vid prospektering och utvinning, behandling och lagring av mineraltillgångar samt vid drift av stenbrott och deponeras på ett sådant sätt att det hindrar förorening av miljön eller skador på människors hälsa, får undantas från bestämmelserna i punkterna 2 och 3.1-3 i bilaga I.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 75/442/EEG får medlemsstaterna, efter eget val, förklara att deponering av annat icke-farligt avfall än inert avfall, vilket uppkommer vid prospektering och utvinning, behandling och lagring av mineraltillgångar samt vid drift av stenbrott och deponeras på ett sådant sätt att det hindrar förorening av miljön eller skador på människors hälsa, får undantas från bestämmelserna i punkterna 2, 3.1, 3.2 och 3.3 i bilaga I. Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer vad en deponi av icke-farligt avfall är. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2.”
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 5 – punkt 1
-a)   Punkt 1 ska ersättas med följande:
1.  Medlemsstaterna ska senast två år efter den tidpunkt som anges i artikel 18.1 ställa upp en nationell strategi för att nedbringa mängden biologiskt nedbrytbart avfall som går till deponier och anmäla denna strategi för kommissionen. Denna strategi bör omfatta åtgärder för att nå de mål som anges i punkt 2, i synnerhet genom återanvändning, kompostering och framställning av biogas eller material-/energiåtervinning. Inom trettio månader från den tidpunkt som anges i artikel 18.1 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport som innehåller en sammanställning av de nationella strategierna.
1.  Medlemsstaterna ska senast två år efter den tidpunkt som anges i artikel 18.1 i samarbete med regionala och lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering ställa upp en nationell strategi för att fasa ut biologiskt nedbrytbart avfall som går till deponier och anmäla denna strategi för kommissionen. Denna strategi bör omfatta åtgärder för att nå de mål som anges i punkt 2, i synnerhet genom återanvändning, kompostering, framställning av biogas, materialåtervinning eller, när de redan nämnda inte är möjliga, energiåtervinning. Inom trettio månader från den tidpunkt som anges i artikel 18.1 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport som innehåller en sammanställning av de nationella strategierna.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 5 – punkt 3 – led f
f)  Avfall som samlats in separat i enlighet med artiklarna 11.1 och 22 i direktiv 2008/98/EG.
f)  Avfall som samlats in separat i enlighet med artiklarna 11.1 och artikel 22 i direktiv 2008/98/EG och förpackningar och förpackningsavfall enligt definitionen i artikel 3 i direktiv 94/62/EG.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 5 – punkt 5
5.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 säkerställa att den mängd kommunalt avfall som deponeras minskas till 10 % av den totala mängden genererat kommunalt avfall.
5.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 säkerställa att den årliga mängd kommunalt avfall som deponeras minskas till 5% av den totala mängden genererat kommunalt avfall.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 5 – punkt 5a (ny)
5a.   Senast den 31 december 2030 ska medlemsstaterna endast acceptera kommunalt restavfall i deponier för icke-farligt avfall.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1
Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Malta, Rumänien och Slovakien kan erhålla ytterligare fem år för att förverkliga målen i punkt 5. Medlemsstaten ska till kommissionen anmäla sin avsikt att tillämpa denna bestämmelse senast 24 månader före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 5. Vid en förlängning ska medlemsstaten vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 minska mängden kommunalt avfall som deponeras till 20 % av den totala mängden genererat kommunalt avfall.
En medlemsstat kan begära förlängning med ytterligare fem år för att förverkliga målet i punkt 5 om medlemsstaten har deponerat mer än 65 % av sitt kommunala avfall under 2013.
Medlemsstaten ska lämna in en begäran om en sådan förlängning till kommissionen senast den 31 december 2028.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 2
Anmälan ska åtföljas av en genomförandeplan med de åtgärder som krävs för att säkerställa att målen nås inom den nya tidsfristen. Planen ska också innehålla en detaljerad tidsplan för genomförandet av de föreslagna åtgärderna och en bedömning av de effekter de väntas ha.
Begäran om förlängning ska åtföljas av en genomförandeplan med de åtgärder som krävs för att säkerställa att målet nås inom den nya tidsfristen. Planen ska utarbetas på grundval av en utvärdering av de befintliga avfallsplanerna och ska också innehålla en detaljerad tidsplan för genomförandet av de föreslagna åtgärderna och en bedömning av de effekter de väntas ha.
Den plan som avses i tredje stycket ska dessutom uppfylla åtminstone följande krav:
a)   Den ska använda lämpliga ekonomiska instrument för att ge incitament för tillämpning av den avfallshierarkin som avses i artikel 4.1 i direktiv 2008/98/EG.
b)   Den ska uppvisa en effektiv och ändamålsenlig användning av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden genom påvisbara långsiktiga investeringar som syftar till att finansiera utvecklingen av de infrastrukturer för avfallshantering som behövs för att nå de relevanta målen.
c)   Den ska tillhandahålla statistik av hög kvalitet och skapa tydliga prognoser för avfallshanteringskapacitet och för avståndet till de mål som anges i punkt 5 i denna artikel, i artiklarna 5 och 6 i direktiv 94/62/EG och i artikel 11.2 i direktiv 2008/98/EG.
d)   Den ska fastställa program för förebyggande av avfall i enlighet med artikel 29 i direktiv 2008/98/EG.
Kommissionen ska bedöma om kraven i fjärde stycket a–d uppfyllts.
Om inte kommissionen gör invändningar mot den framlagda planen inom fem månader från det datum då den mottogs ska begäran om förlängning anses vara godkänd.
Om kommissionen gör invändningar mot den framlagda planen ska kommissionen uppmana den berörda medlemsstaten att lämna in en reviderad plan inom två månader från mottagandet av dessa invändningar.
Kommissionen ska utvärdera den reviderade planen inom två månader från mottagandet och skriftligen godta eller avslå begäran om förlängning. Om kommissionen inte har svarat inom denna tidsfrist, ska begäran om förlängning anses vara godkänd.
Kommissionen ska inom två månader från datumet för beslutet informera rådet och Europaparlamentet om sina beslut inom två månader från det att de fattat besluten.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 5 – punkt 7
7.  Senast den 31 december 2024 ska kommissionen undersöka målet i punkt 5 i syfte att sänka det och införa begränsningar för deponering av icke-farligt avfall som inte är kommunalt avfall. Kommissionen ska sända en rapport, som vid behov åtföljs av ett förslag, till Europaparlamentet och rådet.
7.  Senast den 31 december 2018 ska kommissionen undersöka möjligheten att införa ett mål och begränsningar för deponering av icke-farligt avfall som inte är kommunalt avfall. Kommissionen ska sända en rapport, som vid behov åtföljs av ett lagstiftningsförslag, till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led ca (new)
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 5 – punkt 7a (ny)
ca)   I artikel 5 ska följande punkt läggas till:
7a.   Kommissionen ska vidare undersöka möjligheten att föreslå en rättslig ram för ökad deponiutvinning för att tillåta återvinning av sekundära råvaror som finns i befintliga deponier. Senast den 31 december 2025 ska medlemsstaterna kartlägga befintliga deponier och ange deras potential för ökad deponiutvinning och dela informationen.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 5a – punkt 2 – inledningen
2.  De rapporter som avses i punkt 1 ska innehålla följande:
2.  De rapporter som avses i punkt 1 ska göras tillgängliga för allmänheten och innehålla följande:
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 5a – punkt 2 – led ba (nytt)
“ba) Exempel på bästa praxis från hela unionen som kan ge vägledning för hur man ska uppnå de mål som fastställs i artikel 5.”
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 5b (ny)
(3a)   Följande artikel ska läggas till som artikel 5b:
Artikel 5b
Utbyte av bästa praxis och information
Kommissionen ska upprätta en plattform för ett regelbundet och strukturerat utbyte av bästa praxis och information mellan kommissionen och medlemsstaterna om det praktiska genomförandet av kraven i detta direktiv. Detta utbyte kommer att bidra till att säkerställa lämplig styrning, efterlevnad, gränsöverskridande samarbete, utbyte av bästa praxis såsom innovationsavtal och sakkunnigbedömning. Dessutom ska plattformen skapa incitament för föregångare och möjliggöra stora framsteg. Kommissionen ska göra plattformens resultat tillgängliga för allmänheten.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 6 – led a
(3b)   I artikel 6 ska led a ändras på följande sätt:
”a) endast behandlat avfall deponeras. Denna bestämmelse behöver inte tillämpas på inert avfall för vilket behandling inte är tekniskt genomförbar eller på något annat avfall med avseende på vilket sådan behandling inte bidrar till uppfyllande av de mål som anges i artikel 1 genom minskning av mängden avfall eller riskerna för människors hälsa eller miljön,”
“a) endast behandlat avfall deponeras. Denna bestämmelse behöver inte tillämpas på inert avfall för vilket behandling inte är tekniskt genomförbar eller på något annat avfall med avseende på vilket sådan behandling inte bidrar till uppfyllande av de mål som anges i artikel 1 genom minskning av mängden avfall eller riskerna för människors hälsa eller miljön, förutsatt att minskningsmålen i artikel 5.2 i detta direktiv och målen för materialåtervinning i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG uppfylls av respektive medlemsstat.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 6 – led a – andra stycket
(4)  I artikel 6a ska följande mening läggas till:
(4)  I artikel 6 a ska följande stycke läggas till:
”Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder som vidtas i enlighet med denna punkt inte äventyrar uppnåendet av målen i direktiv 2008/98/EG, särskilt om ökning av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som anges i artikel 11 i det direktivet.
”Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder som vidtas i enlighet med denna punkt inte äventyrar uppnåendet av målen i direktiv 2008/98/EG, särskilt om avfallshierarkin och ökningen av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som anges i artikel 11 i det direktivet.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 15 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 5.2 och 5.5 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].
1.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 5.2 och 5.5 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 12 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5. Den första rapporten avseende målet i artikel 5.5 ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 15a (ny)
(6a)   Följande artikel ska införas:
“Artikel 15a
Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi
För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument och vidta andra åtgärder för att ge incitament till tillämpning av avfallshierarkin. Dessa instrument och åtgärder får också innefatta de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG.”
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6b (nytt)
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 15b (ny)
(6b)   Följande artikel ska införas:
”Artikel 15b
Fastställande av permeabilitetskoefficienten för deponier
Kommissionen ska genom genomförandeakter utveckla och godkänna den metod som ska användas för fastställande av permeabilitetskoefficienten för deponier, i fält och för platsens hela utsträckning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2.”
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6c (nytt)
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 15c (ny)
6c.   Följande artikel ska införas som artikel 15c:
”Artikel 15c
En europeisk standard för provtagning av avfall
Kommissionen ska genom genomförandeakter utveckla en europeisk standard för provtagning av avfall. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2. Innan dessa genomförandeakter har antagits får medlemsstaterna tillämpa nationella standarder och förfaranden.”
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv 1999/31/EG
Artikel 17a – punkt 3a (ny)
3a.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 1999/31/EG
Bilaga I – led 3.5
(9a)   I bilaga I ska punkt 3.5 utgå.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 1999/31/EG
Bilaga II – led 5
(9b)   I bilaga II ska punkt 5 utgå.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0031/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy