Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0276(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0029/2017

Внесени текстове :

A8-0029/2017

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Обяснение на вота
PV 18/04/2018 - 12.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Приети текстове
PDF 859kWORD 95k
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург
Опаковки и отпадъци от опаковки ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 март 2017 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(-1)   С оглед на зависимостта на Съюза от вноса на суровини и бързото изчерпване на значително количество природни ресурси в краткосрочен план, повторното използване на възможно най-много ресурси в рамките на Съюза и засилването на прехода към кръгова икономика представлява ключово предизвикателство.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение -1 а (ново)
(-1a)   Управлението на отпадъците следва да се превърне в устойчиво управление на материалите. Преразглеждането на Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета предлага възможност за постигането на тази цел.
__________________
1a Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси и да се икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика.
(1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и ефективно използване на природните ресурси, да се насърчават принципите на кръговата икономика, да се засилва разпространението на енергията от възобновяеми източници, да се увеличава енергийната ефективност и да се намалява зависимостта на Съюза от вносни ресурси, като се предоставят нови икономически възможности и дългосрочна конкурентоспособност. С цел икономиката да стане действително кръгова е необходимо да се предприемат допълнителни мерки относно устойчивото производство и потребление, като акцентът се постави върху целия жизнен цикъл на продуктите по начин, който запазва ресурсите и затваря кръга. По-ефективното използване на ресурсите би довело също до значителни нетни икономии за предприятията в Съюза, публичните органи и потребителите, като в същото време се намалят общите годишни емисии на парникови газове.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)
(1a)   Политическият и общественият стимул за насърчаване на възстановяването и рециклирането като устойчив начин за управление на природните ресурси в рамките на кръговата икономика следва да зачита йерархията на управление на отпадъците, определена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и стриктно да прилага подхода, при който предотвратяването има приоритет пред рециклирането.
__________________
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)
(1б)   Замърсяването и неправилното обезвреждане на опаковки и отпадъци от опаковки имат отрицателно въздействие както върху морската околна среда, така и върху икономиката на Съюза, и създават ненужни рискове за общественото здраве. Много от най-често намираните предмети на плажовете включват отпадъци от опаковки, които имат дългосрочно въздействие върху околната среда, което от своя страна засяга туризма и общественото ползване на тези природни зони. Освен това отпадъците от опаковки, попаднали в морската околна среда, нарушават приоритетния ред в йерархията на отпадъците, по-специално чрез избягване на подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване преди неправилното им обезвреждане. С цел да се намали непропорционално големият принос на отпадъците от опаковки за замърсяването на морската среда, следва да се определи задължителна цел, подкрепена от целеви мерки, приети от държавите членки.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Целите, определени в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета13 за възстановяването и рециклирането на опаковки и отпадъци от опаковки, следва да бъдат изменени чрез увеличаване на подготовката за повторна употреба и на рециклирането на отпадъците от опаковки, за да се отрази по-добре стремежът на Съюза към изграждане на кръгова икономика.
(2)  Целите, определени в Директива 94/62/ЕО за възстановяването и рециклирането на опаковки и отпадъци от опаковки, следва да бъдат изменени чрез увеличаване на рециклирането на отпадъците от опаковки, за да се отрази по-добре стремежът на Съюза към изграждане на кръгова икономика.
__________________
3 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)
(2a)   Следва да се установят отделни количествени цели за повторна употреба, които държавите членки следва да се стремят да постигнат, с цел насърчаване на опаковки за многократна употреба, като в същото време се допринася за създаването на работни места и за спестяване на ресурси.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)
(2б)   Увеличаването на повторната употреба на опаковките може да намали общите разходи по веригата на доставки и въздействието на отпадъците от опаковки върху околната среда. Държавите членки следва да подкрепят въвеждането на пазара на опаковки за многократна употреба, подлежащи на рециклиране в края на своя живот.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 2 в (ново)
(2в)   В определени случаи, като например в ресторантьорството, се изисква използването на опаковки за еднократна употреба, за да се гарантират хигиената на храните и здравето и безопасността на потребителите. Държавите членки следва да вземат това под внимание, когато разработват превантивни мерки, и следва да насърчават по-добрия достъп до рециклиране на такива опаковки.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Освен това, за да се осигури по-голяма съгласуваност в областта на законодателството относно отпадъците, определенията в Директива 94/62/ЕО следва да се уеднаквят с тези от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14, която се прилага по отношение на отпадъците като цяло.
(3)  Освен това, за да се осигури по-голяма съгласуваност в областта на законодателството относно отпадъците, без да се засягат особеностите, свързани с опаковките и отпадъците от опаковки, определенията в Директива 94/62/ЕО следва да се уеднаквят, където е целесъобразно, с тези от Директива 2008/98/ЕО, която се прилага по отношение на отпадъците като цяло.
__________________
14 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Категорични екологични, икономически и социални ползи биха произтекли от допълнителното завишаване на целите, установени в Директива 94/62/ЕО, във връзка с подготовката за повторна употреба и с рециклирането на отпадъци от опаковки.
(4)  Категорични екологични, икономически и социални ползи биха произтекли от допълнителното завишаване на целите, установени в Директива 94/62/ЕО, във връзка с рециклирането на отпадъци от опаковки.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)
(4a)   Предотвратяването на отпадъците е най-ефективният начин за подобряване на ефективността на ресурсите, намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда и насърчаване на рециклирането на висококачествени материали. Поради това държавите членки следва да възприемат подход на жизнения цикъл, за да намалят въздействието на продуктите върху околната среда. Държавите членки следва да предприемат мерки за стимулиране на използването на опаковки за многократна употреба и да осъществят намаление на потреблението на опаковки, които не са рециклируеми, и на прекомерното опаковане. За тази цел държавите членки следва да използват подходящи икономически инструменти и други мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Държавите членки следва да могат да използват мерките, изброени в приложение ІVа към Директива 2008/98/ЕО. Освен това усилията за предотвратяване на отпадъците не следва да излагат на риск ролята на опаковките за опазване на хигиената или на безопасността за потребителите.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)
(4б)   Държавите членки следва да въведат подходящи стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, по-специално чрез финансови и данъчни стимули, насочени към постигането на целите по настоящата директива за предотвратяване и рециклиране на отпадъци от опаковки, като например такси за депониране и изгаряне, схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“, режими на разширена отговорност на производителя и стимули за местните органи. Тези мерки следва да бъдат част от програмите за предотвратяване на отпадъци от опаковки във всички държави членки.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 4 в (ново)
(4в)   В повечето случаи предоставянето на опаковки не зависи от крайния потребител и не се избира от него, а по-скоро от производителя. Режимите на разширена отговорност на производителя са подходящ начин за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и създаване на системи, които гарантират връщането и/или събирането на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, друг краен потребител, или от потока на отпадъците, както и повторното използване или възстановяване, включително рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 4 г (ново)
(4г)   С цел да повиши предотвратяването на отпадъци от опаковки и да намали тяхното въздействие върху околната среда, като в същото време насърчава висококачествени материали за рециклиране, основните изисквания на настоящата директива и на Приложение II към нея следва да бъдат преразгледани, и ако е необходимо – преработени, с цел засилване на изискванията, които ще подобрят проектирането за повторно използване и висококачественото рециклиране на опаковките.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 4 д (ново)
(4д)   Националните стратегии на държавите членки следва да включват повишаването на информираността на обществото под формата на различните стимули и ползи от продукти, създадени от рециклирани отпадъци, като по този начин се насърчават инвестициите в сектора на рециклирани продукти.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 4 e (ново)
(4е)   Насърчаването на устойчива биоикономика може да допринесе за намаляване на зависимостта на Европа от вносни суровини. Подобряването на пазарните условия за рециклируеми опаковки на биологична основа и позволяващи компостиране биоразградими опаковки, както и прегледът на действащото законодателство, което възпрепятства използването на тези материали, предоставя възможността за стимулиране на по-нататъшни научни изследвания и иновации, както и за заместване на основани на изкопаемите горива суровини с възобновяеми източници за производството на опаковки, в случаите, когато това е благоприятно от гледна точка на жизнения цикъл, и подкрепя по-нататъшното органично рециклиране.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Чрез постепенно завишаване на съществуващите цели по отношение на подготовката за повторна употреба и рециклирането на отпадъците от опаковки следва да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците. По този начин следва да се гарантира, че ценните материали в отпадъците постъпват обратно в европейската икономика, като така се осъществява напредък по отношение на изпълнението на инициативата за суровините15 и към създаването на кръгова икономика.
(5)  Чрез постепенно завишаване на съществуващите цели по отношение на рециклирането на отпадъците от опаковки следва да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците. По този начин следва да се гарантира, че ценните материали в отпадъците постъпват обратно в европейската икономика, като така се осъществява напредък по отношение на изпълнението на инициативата за суровините15 и към създаването на кръгова икономика, без да се засягат безопасността на храните, здравето на потребителите и законодателството относно материалите, влизащи в контакт с храни.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Изменение 89
Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)
(5 a)   При кръговата икономика следва да се прилагат изричните разпоредби на Седмата програма за действие за околната среда, в които се призовава за развитието на нетоксични цикли на материалите, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като основен и надежден източник на суровини за Съюза.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)
(5б)   В момента, в който рециклираният материал влезе обратно в икономиката, тъй като получава статус за край на отпадъка поради това, че отговаря на специфичните критерии за статус на край на отпадъка или че е станал част от нов продукт, той трябва да бъде в пълно съответствие със законодателството на Съюза относно химикалите.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 5 в (ново)
(5в)   Между отпадъците от опаковки от домакинствата и търговските и промишлените отпадъци от опаковки има съществени разлики. За да се получи ясна и точна представа за двата потока, държавите членки следва да докладват поотделно за тях.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. Ето защо е от основно значение да се определят ясни цели на политиката, за да се избегне блокирането на рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците.
(6)  Много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците за рециклиране. Ето защо е от основно значение да се определят ясни цели на политиката за изграждането на инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци, необходими за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране, за да се избегне блокирането на рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците, както и да се създадат стимули за инвестиции в иновативна инфраструктура за управление на отпадъците за рециклиране.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)
(6a)   За да помогне за постигането на целите на настоящата директива и за насърчаването на прехода към кръгова икономика Комисията следва да поощрява координацията и обмена на информация и най-добри практики между държавите членки и между различните отрасли на икономиката. Този обмен може да бъде улеснен посредством комуникационни платформи, които биха могли да спомогнат за повишаване на информираността относно новите промишлени решения и да предоставят възможност за по-добър преглед на наличния капацитет, което ще допринесе за изграждането на връзки между промишлеността за преработка на отпадъци и другите сектори, както и за подпомагане на промишлената симбиоза.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Като се комбинират целите за рециклирането и ограниченията за депонирането, определени в директиви 2008/98/ЕО и 1999/31/ЕО, повече няма да са необходими целите за Съюза по отношение на оползотворяването на енергия и рециклирането на отпадъци от опаковки по Директива 94/62/ЕО.
(7)  Като се комбинират целите за рециклирането и ограниченията за депонирането, определени в директиви 2008/98/ЕО и 1999/31/ЕО на Съвета, повече няма да са необходими целите за Съюза по отношение на оползотворяването на енергия от отпадъци от опаковки по Директива 94/62/ЕО.
__________________
1a Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  С настоящата директива се определят дългосрочни цели за управлението на отпадъците в Съюза и се предоставят ясни насоки на икономическите оператори и държавите членки за инвестициите, необходими за постигането на целите по настоящата директива. При разработването на националните си стратегии за управление на отпадъците и при планирането на инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъците, държавите членки следва да използват по разумен начин европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с йерархията на отпадъците, като насърчават предотвратяването, повторната употреба и рециклирането.
(8)  С настоящата директива се определят дългосрочни цели за управлението на отпадъците в Съюза и се предоставят ясни насоки на икономическите оператори и държавите членки за инвестициите, необходими за постигането на целите по настоящата директива. При разработването на националните си стратегии за управление на отпадъците и при планирането на инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъците и в кръговата икономика държавите членки следва да използват по разумен начин европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с йерархията на отпадъците и да разработват тези стратегии и инвестиционни планове така, че да са насочени преди всичко към насърчаване на предотвратяването и повторната употреба на отпадъците, а след това към рециклирането, в съответствие с йерархията на отпадъците.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)
(9a)   Правилата за допълнително повишаване на целите за рециклиране след 2030 г. следва да бъдат подложени на преглед в светлината на опита, придобит от прилагането на настоящата директива.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране, държавите членки следва да могат да вземат предвид продуктите и компонентите, които са подготвени за повторна употреба от признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и в рамките на признати схеми за обратно изкупуване. За да се осигурят хармонизирани условия за извършването на тези изчисления, Комисията ще приеме подробни правила относно определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и на признати схеми за обратно изкупуване, както и относно събирането, проверката и съобщаването на данните.
(11)  За да се гарантират еднакви изчисления на данните относно целите за рециклиране, Комисията следва да приеме подробни правила относно определянето на оператори, извършващи рециклиране, както и относно събирането, проследимостта, проверката и съобщаването на данните. След приемането на хармонизираната методика държавите членки следва да могат, за целите на изчисляването на това дали са постигнати целите за рециклиране, да вземат предвид рециклирането на метали, осъществявано съвместно с изгаряне или комбинирано изгаряне.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  С цел да се гарантира надеждността на събраните данни за подготовката за повторна употреба от основно значение е да се установят общи правила за съобщаване на данните. По сходни причини е важно да се определят по-точни правила, съгласно които държавите членки следва да съобщават какво в действителност се рециклира и може да бъде взето предвид с оглед на постигането на целите за рециклиране. За тази цел по принцип съобщаването на информацията относно постигането на целите за рециклиране трябва да е въз основа на входящите материали, включвани в крайния процес на рециклиране. С цел да се ограничи административната тежест следва на държавите членки да се позволи, при спазването на строги условия, да отчитат процентите на рециклиране въз основа на изходните материали от съоръженията за сортиране. От теглото на отчетените като рециклирани отпадъци следва да не се приспада загубата на тегло на материалите или веществата, дължаща се на процеси на физическа и/или химическа преработка, присъщи на крайния процес на рециклиране.
(12)  За да се гарантира надеждността на събраните данни за рециклирането, от основно значение е да се установят общи правила относно събирането, проследимостта, проверката и съобщаването на данните. По сходни причини е важно да се определят по-точни правила, съгласно които държавите членки следва да съобщават какво в действителност се рециклира и може да бъде взето предвид с оглед на постигането на целите за рециклиране. Изчислението на постигането на целите следва да е въз основа на хармонизиран метод, с който да се избегне изхвърлени отпадъци да се докладват като рециклирани отпадъци . За тази цел съобщаването на информацията относно постигането на целите за рециклиране трябва да е въз основа на входящите материали, включвани в крайния процес на рециклиране. От теглото на отчетените като рециклирани отпадъци следва да не се приспада загубата на тегло на материалите или веществата, дължаща се на процеси на физическа и/или химическа преработка, присъщи на крайния процес на рециклиране.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистиката следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните.
(14)  Данните и информацията, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държави членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на съобщаваните данни следва да се подобрят чрез създаването на обща методика за събиране и обработка на данни от надеждни източници и чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  Надеждността на съобщаваните статистически данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в Директива 94/62/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да използват най-актуалната методика, разработена от Комисията и от националните статистически служби на държавите членки.
(16)  Надеждността на съобщаваните статистически данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в Директива 94/62/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да използват обща методика за събиране и обработка на данни, разработена от Комисията в сътрудничество с националните статистически служби на държавите членки и националните, регионалните и местните органи, отговарящи за управлението на отпадъците.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)
(16a)   При поискване от страна на Комисията държавите членки следва да й предоставят незабавно всички сведения, необходими за оценката на изпълнението на настоящата директива като цяло и въздействието й върху околната среда и човешкото здраве.
Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  За да се допълва или изменя Директива 94/62/EО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на член 6а, параграфи 2 и 5, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(17)  За допълнение или изменение на Директива 94/62/EО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с правилата относно изчисляването на постигането на целите за рециклиране, някои изключения, отнасящи се до максимално допустимите нива на концентрация на тежки метали в някои рециклирани материали, обвързани продукти и видове опаковки, относно общата методика за събиране и обработване на данни и формата за докладване на данни, отнасящи се до постигането на целите за рециклиране, и изменения на списъка на обяснителните примери за определението за опаковките и всички технически трудности при прилагането на разпоредбите на настоящата директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално,, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Директива 94/62/ЕО, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на член 12, параграф 3г и член 19. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета16.
(18)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Директива 94/62/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с адаптиране към научния и техническия прогрес на системата за идентификация, отнасяща се до естеството на използваните опаковъчни материали. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета16.
__________________
__________________
16 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
16 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 21 а (ново)
(21a)   Държавите членки следва да гарантират, че за всички работещи в Съюза са въведени изисквания с високи равнища по отношение на безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с действащото законодателство на Съюза и в съответствие със специфичните рискове, пред които са изправени работещите в някои сектори на производството, рециклирането и отпадъците.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 1 – параграф 2
(-1)   В член 1 параграф 2 се заменя със следното:
„2. За тази цел настоящата директива установява мерки, насочени приоритетно към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи към повторна употреба на опаковките, към рециклиране и други форми на възстановяване на отпадъците от опаковки, а оттук и към намаляване на окончателното обезвреждане на такива отпадъци.
„2. За тази цел настоящата директива установява мерки, насочени приоритетно към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи към повторна употреба на опаковките, към рециклиране и други форми на възстановяване на отпадъците от опаковки, а оттук и към намаляване на окончателното обезвреждане на такива отпадъци, с цел да се спомогне за прехода към кръгова икономика.“
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б a (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 3 – точка 2 а (нова)
бa)   добавя се следната точка:
„2a. „опаковки на биологична основа“ означава всяка опаковка, получена от материал от биологичен произход, с изключение на материали, представляващи част от геоложки образувания и/или вкаменелости;“
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в
Директива 94/62/ЕО
Член 3 – точки 3–10
в)  точки 3 10 се заличават;
в)  точки 3, 4 и 6—10 се заличават;
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г
Директива 94/62/ЕО
Член 3 – параграф 2
„Освен това се прилагат определенията за „отпадък“, „причинител на отпадъци“, „притежател на отпадъци“, „управление на отпадъци“, „събиране“, „разделно събиране“, „предотвратяване“, „повторна употреба“, „третиране“, „оползотворяване“, „подготовка за повторна употреба“, „рециклиране“, „краен процес на рециклиране“ и „обезвреждане“ от член 3 от Директива 2008/98/ЕО.“;
„Освен това се прилагат определенията за „отпадък“, „причинител на отпадъци“, „притежател на отпадъци“, „управление на отпадъци“, „събиране“, „разделно събиране“, „предотвратяване“, „сортиране“, „битови отпадъци“, „търговски и промишлени отпадъци“, „третиране“, „оползотворяване“, „рециклиране“, „органично рециклиране“, „краен процес на рециклиране“, „нерегламентирано изхвърлени отпадъци“ и „обезвреждане“ от член 3 от Директива 2008/98/ЕО.“;
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 94/62/ЕО
Член 4 – параграф 1 – алинея 2
„Тези други мерки могат да се състоят в национални програми, в стимули, предоставяни чрез режимите на разширена отговорност на производителя, за намаляване до минимум на въздействието на опаковките върху околната среда или в други подобни действия, които се приемат след консултации със стопанските субекти, ако е целесъобразно, и са предназначени за обобщаване и възползване от опита от многобройните инициативи, подети в държавите членки, в областта на предотвратяването. Те трябва да са в съответствие с целите на настоящата директива, определени в член 1, параграф 1.“;
„Държавите членки приемат мерки за намаляване до минимум на въздействието върху околната среда на опаковките и допринасят за постигането на целите на предотвратяването на образуването на отпадъци, залегнали в параграф -1 от член 9 от Директива 2008/98/ЕО. Тези мерки включват разширена отговорност на производителя, съгласно определението в третата алинея в член 8, параграф 1, както и стимули за използването на опаковки за многократна употреба.
Държавите членки предприемат мерки за постигане на устойчиво намаление на потреблението на опаковки, които не са рециклируеми, както и на прекомерното опаковане. Тези мерки не излагат на риск хигиената или безопасността на храните.
Освен това държавите членки могат да предприемат други действия, които се приемат след консултации със стопанските субекти и организациите на потребителите и екологичните организации, и са предназначени за обобщаване и възползване от опита от многобройните инициативи, подети в държавите членки, в областта на предотвратяването.
Те трябва да са в съответствие с целите на настоящата директива, определени в член 1, параграф 1.
Държавите членки използват подходящи икономически инструменти и други мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Тези инструменти и мерки могат да включват посочените в приложение ІVа към Директива 2008/98/ЕО.“
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 а (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 4 – параграф 3
(2a)   в член 4 параграф 3 се заменя със следното:
3.  Когато е целесъобразно, Комисията дава предложения за мерки, които да засилят и допълнят прилагането на основните изисквания, и да гарантират, че новите опаковки са пуснати на пазара само ако производителят е предприел всички необходими мерки за намаляване до минимум на тяхното въздействие върху околната среда, без да нарушава основните функции на опаковките.
„3. Не по-късно от 31 декември 2020 г. Комисията дава предложения за актуализиране на основните изисквания, за да се засили и допълни прилагането на тези изисквания, така че да гарантират, че новите опаковки са пуснати на пазара само ако производителят е предприел всички необходими мерки за намаляване до минимум на тяхното въздействие върху околната среда, без да нарушава основните функции на опаковките. Комисията, след консултация с всички заинтересовани лица, представя законодателно предложение за актуализиране на изискванията, по-специално за подобряване на проектирането за повторна употреба и висококачествено рециклиране.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 4 – параграф 3 а (нов)
(2б)   в член 4 се добавя следният параграф:
„3a. Държавите членки поощряват, когато е полезно за околната среда от гледна точка на жизнения цикъл, използването на подлежащи на рециклиране опаковки на биологична основа и подлежащи на компостиране биоразградими опаковки, като предприемат мерки като:
a)   насърчаване на използването им, наред с другото, чрез употребата на икономически инструменти;
б)   подобряване на условията на пазара във връзка с тези продукти;
в)   преразглеждане на съществуващото законодателство, което пречи на използването на такива материали.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 5 – заглавие
(2в)   в член 5 се вмъква следното заглавие:
„Повторна употреба“
Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 г (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 5 – параграф 1
(2г)   В член 5 параграф 1 се заменя със следното:
„Държавите членки поощряват системите за повторно използване на опаковките, които могат да бъдат използвани по безопасен за околната среда начин в съответствие с Договора.
1.   В съответствие с йерархията на отпадъците държавите членки поощряват системите за повторно използване на опаковките, които могат да бъдат използвани по безопасен за околната среда начин в съответствие с Договора, без да се излагат на опасност хигиената на храните и безопасността на потребителите.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 д (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 5 – параграф 1 а (нов)
(2д)   В член 5 се добавя следният параграф:
„1a. Държавите членки се стремят да постигнат следните цели по отношение на повторната употреба на опаковки:
a)   не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 5% от теглото на всички отпадъци от опаковки се употребяват повторно;
б)   не по-късно от 31 декември 2030 г. минимум 10% от теглото на всички отпадъци от опаковки се употребяват повторно;
Изменение 46
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 e (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 5 – параграф 1 б (нов)
(2е)   В член 5 се добавя следният параграф:
„1б. С цел да се насърчат операциите, свързани с повторната употреба, държавите членки могат да предприемат, наред с другото, следните мерки:
—   използване на схеми за обратно изкупуване за опаковъчни продукти за многократна употреба;
—   установяване на минимален процент за опаковките за многократна употреба, пускани на пазара всяка година за всеки поток от опаковки;
—   подходящи икономически стимули за производителите на опаковки за многократна употреба.“
Изменение 47
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 ж (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 5 – параграф 1 в (нов)
(2ж)   В член 5 се добавя следният параграф:
1в.  Опаковки и повторно употребявани опаковки, събрани чрез схема за обратно изкупуване, могат да бъдат включени в изчислението за постигането на целите за предотвратяване, определени от националните програми за предотвратяване.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Директива 94/62/ЕО
Член 6 – заглавие
a)  заглавието се заменя с „Оползотворяване, повторна употреба и рециклиране“;
a)  заглавието се заменя с „Оползотворяване и рециклиране“;
Изменение 49
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а a (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 6 – параграф -1 (нов)
aa)   в член 6 се вмъква следният параграф -1:
„-1. Държавите членки въвеждат системи за сортиране за всички опаковъчни материали.“
Изменение 50
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Директива 94/62/ЕО
Член 6 – параграф 1 – буква е
е)  не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 65 % от теглото на всички отпадъци от опаковки трябва да се подготвят за повторна употреба и рециклират;
е)  не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 70% от теглото на всички генерирани отпадъци от опаковки трябва да се рециклират;
Изменение 51
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Директива 94/62/ЕО
Член 6 – параграф 1 – буква ж
ж)  не по-късно от 31 декември 2025 г. трябва да се изпълнят следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за подготовката за повторна употреба и рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:
ж)  не по-късно от 31 декември 2025 г. трябва да се изпълнят следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:
i)  55 % за пластмасата,
i)  60% за пластмасата,
ii)  60 % за дървесината,
ii)  65% за дървесината;
iii)  75 % за черните метали,
iii)  80% за черните метали,
iv)  75 % за алуминия,
iv)  80% за алуминия;
v)  75 % за стъклото,
v)  80% за стъклото,
vi)  75 % за хартията и картона;
vi)  90% за хартията и картона;
Изменение 52
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Директива 94/62/ЕО
Член 6 – параграф 1 – буква з
з)  не по-късно от 31 декември 2030 г. минимум 75% от теглото на всички отпадъци от опаковки трябва да се подготвят за повторна употреба и рециклират;
з)  не по-късно от 31 декември 2030 г. минимум 80% от теглото на всички генерирани отпадъци от опаковки трябва да се рециклират;
Изменение 53
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Директива 94/62/ЕО
Член 6 – параграф 1 – буква и
i)  не по-късно от 31 декември 2030 г. трябва да се изпълнят следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за подготовката за повторна употреба и рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:
i)  не по-късно от 31 декември 2030 г. трябва да се изпълнят следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:
i)  75% за дървесината;
i)  80% за дървесината;
ii)  85% за черните метали,
ii)  90% за черните метали;
iii)  85% за алуминия;
iii)  90% за алуминия;
iv)  85 % за стъклото,
iv)  90% за стъклото,
v)   85 % за хартията и картона;
Изменение 54
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в
Директива 94/62/ЕО
Член 6 – параграф 3
3.  Отпадъците от опаковки, изпращани към друга държава членка за целите на подготовка за повторна употреба, рециклиране или оползотворяване във въпросната друга държава членка, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по параграф 1, букви е) — и) само от страна на държавата членка, в която отпадъците от опаковки са събрани.
3.  Отпадъците от опаковки, изпращани към друга държава членка за целите на рециклиране във въпросната друга държава членка, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по параграф 1, букви е) — и) само от страна на държавата членка, в която отпадъците от опаковки са събрани.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в a (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 6 – параграф 4
вa)   в член 6 параграф 4 се заменя със следното:
4.  Когато е целесъобразно, държавите членки поощряват използването на материали, които са получени от рециклирани отпадъци от опаковки за производството на опаковки и други продукти чрез:
„4. Държавите членки поощряват използването на материали, които са получени от рециклирани отпадъци, когато това е полезно за околната среда от гледна точка на цикъла на живот и в съответствие с йерархията на отпадъците, за производството на опаковки и други продукти чрез:
a)  подобряване на условията на пазара за такива материали;
a)  подобряване на условията на пазара за такива материали;
б)  преразглеждане на съществуващите правила, които пречат на използването на такива материали.
б)  преразглеждане на съществуващите правила, които пречат на използването на такива материали;
бa)   използване на подходящи икономически инструменти, за да се стимулира използването на вторични суровини, които могат да включват мерки за насърчаване на съдържанието на рециклирани материали в продуктите и прилагане на устойчиви критерии за екологосъобразни обществени поръчки;
бб)   насърчаване на материали, които, след като бъдат рециклирани, не застрашават човешкото здраве, когато са рециклирани в материали, предназначени за контакт с храни.“
Изменение 56
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г
Директива 94/62/ЕО
Член 6 – параграфи 5, 8 и 9
г)  параграфи 5, 8 и 9 се заличават;
г)  параграфи 5 и 9 се заличават;
Изменение 57
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г a (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 6 – параграф 8
гa)   параграф 8 се заменя със следното:
8.   Комисията, колкото е възможно по-скоро и не по-късно от 30 юни 2005 г., представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка при прилагането на настоящата директива и нейното въздействие върху околната среда, както и за функционирането на вътрешния пазар. Този доклад отчита индивидуалните обстоятелства във всяка държава членка. Той засяга следните области:
„8. За тази цел, до 31 декември 2024 г., Комисията проучва целите по член 6 и напредъка по тяхното постигане, като взема предвид най-добрите практики и мерки, използвани от държавите членки за постигането на тези цели.
В своята оценка Комисията разглежда възможността за създаване на:
a)  оценка на ефективността, приложението и налагането на основните изисквания;
a)  цели за други потоци на отпадъци от опаковки;
б)  допълнителни превантивни мерки за намаляване на въздействието върху околната среда, доколкото това е възможно, без да се нарушават нейните основни функции;
б)  отделни цели за отпадъците от опаковки от домакинствата и търговските и промишлените отпадъци от опаковки.
в)   възможното разработване на екологичен индикатор в областта на опаковките, с цел да се направи предотвратяването на отпадъците от опаковки по-ефективно и по-просто;
За тази цел Комисията изготвя доклад, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, който се представя на Европейския парламент и на Съвета.“
г)   планове за предотвратяване на отпадъците от опаковки;
д)   насърчаване на повторната употреба и по-специално сравнение на разходите и ползите при повторна употреба и рециклиране;
е)   отговорността на производителя, включително финансовите аспекти на въпроса;
ж)   усилия за по-нататъшно намаляване и по целесъобразност прекратяване изцяло на използването на тежки метали и други опасни вещества в опаковките до 2010 г.
Този доклад, ако е целесъобразно, се придружава от предложения за ревизия на съответните разпоредби на настоящата директива, освен ако по това време вече са направени такива предложения.
Изменение 58
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 94/62/ЕО
Член 6a – параграф 1
„1. За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 6, параграф 1, буква е) — и):
„1. За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 6, параграф 1), букви е) — и), теглото на рециклираните отпадъци от опаковки се изчислява като теглото на входящите отпадъци, включвани в крайния процес на рециклиране за дадена година.
a)   теглото на рециклираните отпадъци от опаковки се разбира като теглото на входящите отпадъци, включвани в крайния процес на рециклиране;
б)   теглото на подготвените за повторна употреба отпадъци от опаковки се разбира като теглото на отпадъците от опаковки, които са оползотворени или събрани от признат оператор, осъществяващ подготовка за повторна употреба, и са били подложени на всички необходими дейности по проверка, почистване и ремонт, така че да е възможно да бъдат употребени повторно без допълнително сортиране или предварителна обработка;
в)   държавите членки могат да включват продукти и компоненти, подготвени за повторна употреба от признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, или в рамките на признати схеми за обратно изкупуване. За изчисляването на коригирания процент на отпадъците от опаковки, подготвени за повторна употреба и рециклирани, като се отчита теглото на продуктите и компонентите, подготвени за повторна употреба, държавите членки използват предоставени от операторите проверени данни и прилагат формулата, посочена в приложение ІV.
Изменение 59
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 94/62/ЕО
Член 6а – параграф 1a (нов)
1a.   Не по-късно от 31 декември 2018 г. Комисията отправя искане към европейските организации по стандартизация да разработят основани на най-добрите налични практики европейски стандарти за качество за отпадъчните материали, включвани в крайния процес на рециклиране, и за вторични суровини, по-специално пластмаси.
Изменение 60
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 94/62/ЕО
Член 6a – параграф 2
2.  За да се гарантират хармонизирани условия за прилагането на параграф 1, букви б) и в) и на приложение ІV, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21а за установяване на минималните изисквания относно качеството и функционирането във връзка с определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и на признати схеми за обратно изкупуване, включително специфични правила относно събирането, проверката и съобщаването на данните.
2.  За да се гарантират хармонизирани условия за прилагането на параграф 1, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21а, за да допълни настоящата директива чрез установяване на минималните изисквания относно качеството и функционирането във връзка с определянето на операторите, осъществяващи краен процес на рециклиране, включително специфични правила относно събирането, проследимостта, проверката и съобщаването на данните.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 94/62/ЕО
Член 6а – параграф 2 a (нов)
2a.   Комисията разглежда възможностите и ако е целесъобразно, предлага мерки за хармонизиране на отчитането на композитните опаковки със задълженията по настоящата директива.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 94/62/ЕО
Член 6a – параграф 3
3.   Чрез дерогация от параграф 1 теглото на изходните материали от каквато и да е дейност по сортиране може да бъде отчетено като тегло на рециклирани отпадъци от опаковки, при условие че:
заличава се
a)   тези изходни отпадъци се изпращат за включване в краен процес на рециклиране;
б)   теглото на материалите или веществата, които не се подлагат на краен процес на рециклиране и които се обезвреждат или се подлагат на оползотворяване на енергия, остава под 10 % от общото тегло на отпадъците, които следва да бъдат съобщени като рециклирани.
Изменение 63
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 94/62/ЕО
Член 6a – параграф 4
4.  Държавите членки създават ефективна система за качествен контрол и проследимост на отпадъците от опаковки, за да се гарантира спазването на условията по параграф 3, букви а) и б). Системата може да се състои в електронни регистри, създадени съгласно член 35, параграф 4 от Директива 2008/98/EО, в технически спецификации за изискванията относно качеството на сортираните отпадъци или в равностойна мярка за осигуряване на надеждността и точността на събраните данни относно рециклираните отпадъци.
4.  В съответствие с делегираните актове, приети съгласно параграф 2, държавите членки създават ефективна система за качествен контрол и проследимост на отпадъците от опаковки, за да се гарантира спазването на правилата, предвидени в параграф 1 Системата може да се състои в електронни регистри, създадени съгласно член 35, параграф 4 от Директива 2008/98/EО, в технически спецификации за изискванията относно качеството на сортираните отпадъци или в равностойна мярка за осигуряване на надеждността и точността на събраните данни относно рециклираните отпадъци. Държавите членки уведомяват Комисията относно избраната система за качествен контрол и проследимост.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 94/62/ЕО
Член 6a – параграф 5
5.  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 6, параграф 1, букви е) и): държавите членки може да вземат предвид рециклирането на метали, осъществявано във връзка с изгаряне, в съотношение, съответстващо на дяла на изгорените отпадъци от опаковки, при условие че рециклираните метали отговарят на определени изисквания за качество. Държавите членки трябва да използват общата методика, установена в съответствие с член 11a, параграф 6 от Директива 2008/98/ЕО.“;
5.  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 6, параграф 1, букви е) и) държавите членки може да вземат предвид рециклирането на метали, осъществявано съвместно с изгаряне или съвместно изгаряне, само при положение, че отпадъците са били сортирани преди изгарянето или е било изпълнено задължението за създаване на схеми за разделно събиране за хартия, метал, пластмаса, стъкло и биологични отпадъци, в съотношение, съответстващо на дела на изгорените или съвместно изгорените отпадъци от опаковки, при условие че рециклираните метали отговарят на определени изисквания за качество. Държавите членки трябва да използват общата методика, установена в съответствие с член 11a, параграф 6 от Директива 2008/98/ЕО.“;
Изменение 65
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 94/62/ЕО
Член 6б – параграф 1 – буква б a (нова)
бa)   примери за най-добри практики, които се използват в целия Съюз и които могат да дадат насоки за стъпките към постигане на целите.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 94/62/ЕО
Член 6б – параграф 2 a (нов)
2a.   Когато е необходимо, докладите, посочени в параграф 1, обхващат прилагането на изискванията на настоящата директива, които са различни от изискванията, посочени в параграф 1, включително прогнозиране на постигането на целите, съдържащи се в програмите за предотвратяване на отпадъци и процента и количеството битови отпадъци на глава от населението, които се обезвреждат или се подлагат на оползотворяване за енергия.
Изменение 67
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 а (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 7 – параграф 1
(5a)   Член 7, параграф 1 се заменя със следния текст:
„1. Държавите членки предприемат необходимите мерки за гарантиране, че системите са създадени, за да осигурят:
„1. За да постигнат определените в настоящата директива цели, държавите членки предприемат необходимите мерки за гарантиране, че системите са създадени, за да осигурят и да стимулират:
a)  връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, различен от крайния потребител, или от потока отпадъци, за да се насочат те към най-подходящите алтернативи за управление на отпадъците;
a)  връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, различен от крайния потребител, или от потока отпадъци, за да се насочат те към най-подходящите алтернативи за управление на отпадъците;
б)  повторното използване или възстановяване, включително и рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки,
б)  повторното използване или възстановяване, включително и рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки,
за да бъдат изпълнени целите, установени в настоящата директива.
Тези системи са отворени за участието на икономическите оператори в засегнатите сектори и за участието на компетентните държавни органи. Системите се отнасят също и за внесени продукти съгласно недискриминиращи условия, включително и подробни мерки и митнически тарифи, наложени за достъп до системите, и са създадени така, че да не поставят бариери пред търговията или да нарушават конкуренцията в съответствие с Договора.“
Тези системи са отворени за участието на икономическите оператори в засегнатите сектори и за участието на компетентните държавни органи. Системите се отнасят също и за внесени продукти съгласно недискриминиращи условия, включително и подробни мерки и митнически тарифи, наложени за достъп до системите, и са създадени така, че да не поставят бариери пред търговията или да нарушават конкуренцията в съответствие с Договора.“
Изменение 68
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 7 а (нов)
(5б)   добавя се следният член:
„Член 7а
Специфични мерки за системите за връщане и събиране
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да въведат:
a)   разделно събиране най-малко на опаковки или отпадъци от опаковки, състоящи се от хартия, метал, пластмаса или стъкло;
б)   композитните опаковки, определени в Решение 2005/270/ЕО на Комисията, се събират по съществуващите схеми за събиране, които отговарят на необходимите стандарти за качество на крайното рециклиране. „
Изменение 69
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 8 – параграф 2
(5в)   В член 8 параграф 2 се заменя със следния текст:
„2. За да се улеснят събирането, повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането, опаковките трябва да посочват вида на материала/ите, използван/и в опаковката въз основа на Решение 97/129/ЕО на Комисията[1], за целите на тяхното идентифициране и класифициране от съответните промишлени сектори.
„2. За да се улеснят събирането, повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането, опаковките трябва да съдържат полезна информация за тази цел. По-специално опаковките посочват вида на материала/ите, използван/и в опаковката въз основа на Решение 97/129/ЕО на Комисията [1], за целите на тяхното идентифициране и класифициране от съответните промишлени сектори.
[1] ОВ L 50, 20.2.1997 г., стр. 28.“
[1] ОВ L 50, 20.2.1997 г., стр. 28.“
Изменение 70
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г
Директива 94/62/ЕО
Член 12 – параграф 3а
„3a. Държавите членки съобщават на Комисията данните относно изпълнението на целите, определени в член 6, параграф 1, букви а) — и), за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните.
„3a. Държавите членки съобщават на Комисията данните относно изпълнението на целите, определени в член 6, параграф 1, букви а) — и), за всяка календарна година. Те събират и обработват тези данни в съответствие с общата методика, посочена в параграф 3г, и ги съобщават по електронен път в рамките на 12 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните.
Изменение 71
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г
Директива 94/62/ЕО
Член 12 – параграф 3а – алинея 2
Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 3г. Първото съобщаване на данни обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на влизане в сила на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на влизане в сила на настоящата директива + 1 година].
Данните се събират и обработват, като се използва общата методика, посочена в параграф 3г, и се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 3г. Първото съобщаване на данни по отношение на целите по член 6, букви е) —и) обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на влизане в сила на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на влизане в сила на настоящата директива + 1 година].
Изменение 72
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г
Директива 94/62/ЕО
Член 12 – параграф 3в
3в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.
3в.  Комисията прави преглед на данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. До установяването на общата методика за събиране и обработка на данни, посочена в параграф 3г, докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки. Комисията също така извършва оценка на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя в срок от девет месеца след първото съобщаване на данни от държавите членки и на всеки три години след това.
Изменение 73
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г
Директива 94/62/ЕО
Член 12 – параграф 3в а (нов)
3вa.   В доклада Комисията включва информация за прилагането на директивата като цяло и оценява нейното въздействие върху човешкото здраве, околната среда и вътрешния пазар. По целесъобразност, докладът може да бъде придружен от предложение за преразглеждане на директивата.
Изменение 74
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г
Директива 94/62/ЕО
Член 12 – параграф 3г
3г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 3а. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.“;
3г.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 38а, за допълнение на настоящата директива чрез установяване на общата методика за събиране и обработка на данни и формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 3а. “;
Изменение 75
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 94/62/ЕО
Член 21a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [впишете датата на влизане в сила на настоящата директива].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 12, параграф 3г, член 19, параграф 2 и член 20, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [впишете датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 76
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 94/62/ЕО
Член 21a – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 12, параграф 3г, член 19, параграф 2 и член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 94/62/ЕО
Член 21a – параграф 5
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 12, параграф 3г, член 19, параграф 2 и член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.“
Изменение 78
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12а (нова)
Директива 94/62/ЕО
Приложение ІI
(12a)   Приложение II към Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки се заменя в съответствие с приложението към настоящата директива;
Изменение 79
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива 94/62/ЕО
Приложение IV
(14)   към Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки се добавя приложение IV в съответствие с приложението към настоящата директива.
заличава се
Изменение 80
Предложение за директива
Приложение – параграф -1 (нов)
Директива 94/62/ЕО
Приложение II – точка 1 – тире 1
(-1)   Първото тире в точка 1 на приложение II се изменя със следното:
—  Опаковката е направена, произведена и пусната в търговски оборот по такъв начин, че да позволи повторната употреба или възстановяване, включително и рециклиране, и да се намали до минимум въздействието й върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или остатъчни вещества от операции с такива отпадъци.
„- Опаковката е направена, произведена и пусната в търговски оборот по такъв начин, че да позволи повторната употреба или възстановяване, включително и рециклиране, в съответствие с йерархията на отпадъците, и да се намали до минимум въздействието ѝ върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или остатъчни вещества от операции с такива отпадъци.“
Изменение 81
Предложение за директива
Приложение – параграф -1 а (нов)
Директива 94/62/ЕО
Приложение ІI – точка 1 – тире 1 а (ново)
(-1a)   в приложение II, точка 1 се добавя следното тире 1а:
„- Опаковките са произведени по такъв начин, че да се намали до минимум въглеродният им отпечатък, включително чрез използване на биоразградими материали и устойчиви материали на биологична основа.“
Изменение 82
Предложение за директива
Приложение – параграф -1 б (нов)
Директива 94/62/ЕО
Приложение II – точка 3 – буква в
(-1б) В приложение ІІ, точка 3, буква в) се заменя със следното:
в)  Опаковки, възстановими за друга употреба под формата на тор от отпадъци
„в) Опаковки, възстановими за друга употреба под формата на тор от отпадъци
Отпадъците от опаковки, обработени с цел получаване на тор, са от такова биоразграждащо се естество, което не следва да пречи на отделното събиране и на процеса или дейността за биоразграждане, в които се въвежда.
Отпадъците от опаковки, обработени с цел получаване на тор, са от такова биоразграждащо се естество, което не пречи на отделното събиране и на процеса или дейността за биоразграждане, в които се въвежда.
Изменение 83
Предложение за директива
Приложение – параграф -1 в (нов)
Директива 94/62/ЕО
Приложение II – точка 3 – буква г
(-1в) В приложение ІІ, точка 3, буква г) се изменя както следва:
г)  Биоразграждащи се опаковки
„г) Биоразграждащи се опаковки
Биоразграждащите се отпадъци от опаковки са от такова естество, че са в състояние да претърпят физично, химично, термично или биологично разлагане от вид, при който по-голямата част от крайната получена тор в крайна сметка се разлага на въглероден двуокис, биомаса и вода.
Биоразграждащите се отпадъци от опаковки са от такова естество, че са в състояние да претърпят физично, химично, термично или биологично разлагане от вид, при който по-голямата част от крайната получена тор в крайна сметка се разлага на въглероден двуокис, биомаса и вода. Разградимите чрез окисляване пластмасови опаковки не се считат за биоразграждащи се опаковки.
Изменение 84
Предложение за директива
Приложение – параграф 2
Директива 94/62/ЕО
Приложение IV
Добавя се следното приложение ІV:
заличава се
Приложение ІV
Метод за изчисление във връзка с подготовката за повторна употреба на продукти и компоненти, използван за целите на член 6, параграф 1, букви е)—и)
За изчисляването на коригирания процент на рециклиране и подготовка за повторна употреба в съответствие с член 6, параграф 1, букви е)—и) държавите членки трябва да използват следната формула:
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"
E: коригиран процент на рециклиране и подготовка за повторна употреба за дадена година;
A: тегло на рециклираните или подготвени за повторна употреба отпадъци от опаковки за дадена година;
R: тегло на подготвените за повторна употреба продукти и компоненти за дадена година;
P: тегло на образуваните отпадъци от опаковки за дадена година.“

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея (А8-0029/2017).

Правна информация - Политика за поверителност