Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0276(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0029/2017

Předložené texty :

A8-0029/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Vysvětlení hlasování
PV 18/04/2018 - 12.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Přijaté texty
PDF 784kWORD 74k
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk
Obaly a obalové odpady ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 14. března 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový)
(-1)   Vzhledem k závislosti Unie na dovozu surovin a k tomu, že v dohledné době dojde k rychlému vyčerpání značného množství přírodních zdrojů, má klíčový význam navrácení co největšího množství těchto zdrojů v rámci Unie a urychlení přechodu k oběhovému hospodářství.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 a (nový)
(-1a)   Nakládání s odpady by se mělo přeměnit na udržitelné nakládání s materiály. Přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES 1a k tomuto účelu skýtá příležitost.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit oběhové hospodářství.
(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a účelné využívání přírodních zdrojů, posílit zásady oběhového hospodářství, zlepšit rozšířenost obnovitelné energie, zvýšit energetickou účinnost, snížit závislost Unie na dovážených zdrojích a poskytovat přitom nové ekonomické příležitosti a dlouhodobou konkurenceschopnost. Aby se hospodářství stalo skutečně oběhovým, je nezbytné přijmout dodatečná opatření v oblasti udržitelné výroby a spotřeby zaměřená na celý životní cyklus výrobků, a to způsobem, který zachová zdroje a uzavře okruh. Účinnější využívání zdrojů by také přineslo podstatné čisté úspory podnikům Unie, veřejným orgánům a spotřebitelům a současně snížilo celkové roční emise skleníkových plynů.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)   Politický a společenský stimul k podpoře opětovného využití a recyklace, která představuje udržitelný způsob hospodaření s přírodními zdroji v rámci oběhového hospodářství, by měl ctít hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES1a a důsledně uplatňovat přístup, kdy má předcházení vzniku odpadu přednost před jeho recyklací.
__________________
1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)   Vytváření odpadků a nevhodné odstraňování obalů a obalových odpadů má negativní dopady jak na mořské životní prostředí, tak na hospodářství Unie a představuje zbytečná rizika pro veřejné zdraví. K nejčastěji nacházeným předmětům na plážích patří velkou měrou obalové odpady, což má dlouhodobé dopady na životní prostředí a ovlivňuje cestovní ruch a požitek veřejnosti z těchto přírodních oblastí. Kromě toho obalové odpady, které se dostanou do mořského prostředí, podrývají hierarchii způsobů nakládání s odpady, zejména tím, že se zabrání jejich přípravě k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití, dříve než dojde k tomuto nesprávnému odstranění. V zájmu snížení tohoto nepoměrného podílu obalových odpadů na odpadcích v moři by měl být stanoven závazný cíl, který by podporovala cílená opatření přijatá členskými státy.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Cíle stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES13 týkající se využití a recyklace obalů a obalových odpadů by měly být pozměněny zvýšením celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových odpadů, aby lépe zohledňovaly ambici Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství.
(2)  Cíle stanovené ve směrnici 94/62/ES týkající se využití a recyklace obalů a obalových odpadů by měly být pozměněny zvýšením celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových odpadů, aby lépe zohledňovaly ambici Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství.
__________________
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)   Měly by být zavedeny zvláštní kvantitativní cíle pro opětovné použití, o jejichž dosažení by měly členské státy usilovat, k šíření opětovně použitelných obalů a současně k tvorbě pracovních míst a úsporám zdrojů.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)   Zvýšení opětovného používání obalů by mohlo vést ke snížení celkových nákladů v celém dodavatelském řetězci a snížit dopad obalového odpadu na životní prostředí. Členské státy by měly podporovat uvádění opětovně použitelných obalů, které jsou na konci své životnosti recyklovatelné, na trh.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 c (nový)
(2c)   V některých situacích, jako ve stravovacích službách, jsou vyžadovány obaly na jedno použití k zaručení hygieny potravin a zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. Členské státy by to při vytváření preventivních opatření měly zohledňovat a podporovat pro tyto obaly větší přístup k recyklaci.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  V zájmu zajištění větší soudržnosti právních předpisů o odpadech by definice obsažené ve směrnici 94/62/ES měly být rovněž sladěny s definicemi uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES14, které jsou použitelné na odpad celkově.
(3)  V zájmu zajištění větší soudržnosti právních předpisů o odpadech, aniž by byla dotčena specifičnost obalů a obalových odpadů, by definice obsažené ve směrnici 94/62/ES měly být případně rovněž sladěny s definicemi uvedenými ve směrnici 2008/98/ES, které jsou použitelné na odpad celkově.
__________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Z dalšího zvýšení cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES, které se týkají přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových odpadů, by vyplývaly jednoznačné přínosy pro životní prostředí i přínosy hospodářské a sociální.
(4)  Z dalšího zvýšení cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES, které se týkají recyklace obalových odpadů, by vyplývaly jednoznačné přínosy pro životní prostředí i přínosy hospodářské a sociální.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)   Předcházení vzniku odpadů je nejúčinnějším způsobem zvyšování účinnosti využívání zdrojů, snižování dopadu odpadů na životní prostředí a podpory velmi kvalitních recyklovaných materiálů. Z toho důvodu by členské státy měly přijmout přístup založený na životním cyklu, aby snížily dopad produktů na životní prostředí. Členské státy by měly přijmout opatření k podpoře pro systémy přebírání opakovaně použitelných obalů a dosáhnout snížení spotřeby nerecyklovatelných obalů a nadměrných obalů. Za tímto účelem by měly členské státy uplatnit vhodné ekonomické nástroje či jiná opatření a přijmout další opatření s cílem poskytovat pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady. Členské státy by měly být schopny použít nástroje a opatření, které jsou uvedeny v příloze IVa směrnice 2008/98/ES. Úsilí o zabránění vzniku odpadů by kromě toho nemělo narušit úlohu obalů v ochraně hygieny a bezpečnosti spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)   Členské státy by měly zavést přiměřené pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady, a to zejména prostřednictvím finančních a daňových pobídek zaměřených na dosažení cílů této směrnice v oblasti předcházení vzniku obalových odpadů a recyklace, například formou poplatků za ukládání na skládkách a poplatků za spalování, režimů platby podle množství odpadu, systémů rozšířené odpovědnosti výrobce a pobídek pro místní orgány. Tato opatření by měla být částí programů předcházení vzniku obalových odpadů ve všech členských státech.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 c (nový)
(4c)   Ve valné většině případů nezávisí poskytování obalů na koncovém zákazníkovi, který si je ani nevybírá, ale spíše na výrobci. Systémy rozšířené odpovědnosti výrobců jsou vhodnými prostředky jak pro prevenci vytváření obalového odpadu, tak i pro vývoj systémů, které zaručí návrat nebo sběr použitých obalů či obalového odpadu od zákazníků, jiných koncových uživatelů nebo z odpadkových toků a opakované použití nebo využití, včetně recyklace, sebraných obalů nebo obalového odpadu.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 d (nový)
(4d)   Aby se podpořilo předcházení vzniku obalových odpadů, snížil jejich dopad na životní prostředí a přitom se podporovala vysoce kvalitní recyklace materiálů, by měly základní požadavky přílohy II této směrnice být přezkoumány a případně revidovány s cílem posílit požadavky, které zlepší navrhování pro opakované použití a vysoce kvalitní recyklaci obalů.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 e (nový)
(4e)   Součástí vnitrostátních strategií členských států by mělo být zvyšování informovanosti v podobě různých pobídek a výhod plynoucích z produktů vyrobených z recyklovaných odpadů, což povzbudí investice do odvětví recyklovaných produktů.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 f (nový)
(4f)   Podpora udržitelného biohospodářství může přispět ke snižování závislosti Evropy na dovážených surovinách. Zlepšování tržních podmínek pro udržitelné biologické obaly a pro kompostovatelné biologicky rozložitelné obaly a přezkum stávajících předpisů bránících používání těchto materiálů může nabídnout při výrobě obalů příležitost dále stimulovat výzkum a inovace a nahradit vstupní suroviny založené na fosilních palivech obnovitelnými zdroji, když je to z hlediska životního cyklu přínosné, a dále podporovat organickou recyklaci.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Postupným navyšováním stávajících cílů týkajících se přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových obalů by mělo být zajištěno postupné a účinné využívání ekonomicky hodnotných odpadních materiálů díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Tím by mělo být zajištěno, aby hodnotné materiály nacházející se v odpadech byly vráceny do evropského hospodářství, a aby tak bylo dosaženo pokroku při provádění iniciativy v oblasti surovin15 a vytváření oběhového hospodářství.
(5)  Postupným navyšováním stávajících cílů týkajících se přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových obalů by mělo být zajištěno postupné a účinné využívání ekonomicky hodnotných odpadních materiálů díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Tím by mělo být zajištěno, aby hodnotné materiály nacházející se v odpadech byly vráceny do evropského hospodářství, a aby tak bylo dosaženo pokroku při provádění iniciativy v oblasti surovin15 a vytváření oběhového hospodářství, aniž by byly dotčeny právní předpisy týkající se bezpečnosti potravin, zdraví spotřebitelů a bezpečnosti materiálů, které se dostávají do styku s potravinami.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Oběhové hospodářství by mělo uplatňovat explicitní ustanovení sedmého akčního programu pro životní prostředí, která požadují vytvoření cyklů netoxických materiálů, aby mohl být recyklovaný odpad v Unii využíván jako hlavní a spolehlivý zdroj surovin.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)   Jednou recyklovaný materiál, který je znovu uveden do hospodářství v důsledku toho, že se dostal do stavu, kdy odpad přestává být odpadem, neboť splnil specifická kritéria stanovující, kdy odpad přestává být odpadem, nebo byl použit v novém výrobku, musí být plně v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se chemických látek.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 c (nový)
(5c)   Jsou podstatné rozdíly mezi domácím obalovým odpadem a obchodním a průmyslovým obalovým odpadem. Aby o nich získaly jasné a přesné informace, měly by členské státy podávat zprávy o obou tocích odděleně.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit jednoznačné cíle politiky, aby se zamezilo zablokování recyklovatelných surovin ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady.
(6)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady k recyklování. Je proto nutné stanovit jednoznačné cíle politiky k vybudování vybavení a zařízení k nakládání s odpady, které jsou nezbytné pro prevenci vzniku odpadů, přípravu k opětovnému použití a recyklaci, aby se zamezilo zablokování recyklovatelných surovin ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady a vytvořily se pobídky k investicím do inovativní infrastruktury nakládání s odpady pro recyklování.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)   Aby bylo možné dosáhnout cílů této směrnice a urychlit přechod k oběhovému hospodářství, měla by Komise podpořit koordinaci a výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a nejrůznějšími hospodářskými odvětvími. Tuto výměnu by usnadnilo zavedení komunikačních platforem, které by mohly pomoci zvýšit povědomí o nových průmyslových řešeních, poskytnout lepší přehled o dostupných kapacitách, podpořit vazby mezi odvětvím nakládání s odpady a dalšími sektory a posílit průmyslovou součinnost.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Vzhledem ke kombinaci cílů v oblasti recyklace a omezení skládkování, jež jsou obsaženy ve směrnicích 2008/98/ES a 1999/31/ES, již nejsou nutné cíle vztahující se na celou Unii, pokud jde o energetické využití, a maximální cíle pro recyklaci obalového odpadu, které jsou stanoveny ve směrnici 94/62/ES.
(7)  Vzhledem ke kombinaci cílů v oblasti recyklace a omezení skládkování, jež jsou obsaženy ve směrnicích Rady 2008/98/ES a 1999/31/ES1a, již nejsou nutné cíle vztahující se na celou Unii, pokud jde o energetické využití, které jsou stanoveny ve směrnici 94/62/ES.
__________________
1a Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Tato směrnice stanoví dlouhodobé cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a poskytuje hospodářským provozovatelům a členským státům jasné vodítko pro směrování investic, které jsou nezbytné pro dosažení cílů této směrnice. Při přípravě vnitrostátních strategií pro nakládání s odpady a plánování investic do infrastruktury pro nakládání s odpady by členské státy měly náležitě využívat evropské strukturální a investiční fondy v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, a to prostřednictvím podpory předcházení vzniku odpadů, opětovného použití a recyklace.
(8)  Tato směrnice stanoví dlouhodobé cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a poskytuje hospodářským provozovatelům a členským státům jasné vodítko pro směrování investic, které jsou nezbytné pro dosažení cílů této směrnice. Při přípravě vnitrostátních strategií pro nakládání s odpady a plánování investic do infrastruktury pro nakládání s odpady a oběhové hospodářství by členské státy měly náležitě využívat evropské strukturální a investiční fondy v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a navrhnout dané strategie a investiční plány, aby byly primárně uzpůsobené podpoře předcházení vzniku odpadů a opětovného použití, po nichž následuje recyklace.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Pravidla pro další zvyšování cílů pro recyklaci po roce 2030 by měla být přezkoumána ve světle zkušeností získaných při uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů týkajících se celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace, by členské státy měly být schopny brát v úvahu výrobky a části, které jsou uznanými provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití a v rámci systémů zálohování a zpětného odběru připraveny k opětovnému použití. S cílem zajistit harmonizované podmínky pro tyto výpočty přijme Komise podrobná pravidla pro určování úrovně přípravy k opětovnému použití uznanými provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití a v rámci systémů zálohování a zpětného odběru a pro sběr, ověřování a vykazování údajů.
(11)  S cílem zajistit jednotný výpočet údajů o cílech recyklace by Komise měla přijmout podrobná pravidla pro určování uznaných provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému použití a pro provozovatele recyklace a pro sběr, sledovatelnost, ověřování a vykazování údajů. Po přijetí této harmonizované metodiky by členské státy měly být schopny pro účely výpočtů, zda jsou cíle recyklace splněny, zohlednit recyklaci kovů, která se provádí společně se spalováním nebo spoluspalováním.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Aby se zajistila spolehlivost shromažďovaných údajů o přípravě k opětovnému použití, je nezbytné stanovit společná pravidla pro podávání zpráv. Podobně je důležité stanovit přesnější pravidla, podle nichž by měly členské státy podávat zprávy o tom, co je účinně recyklováno a může být započteno pro dosažení cílů týkajících se recyklace. Obecné pravidlo je, že za tímto účelem se musí dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi vstupu do procesu konečné recyklace. S cílem snížit administrativní zátěž by členským státům mělo být umožněno, aby při dodržení přísných podmínek mohly dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi výstupu z třídicích zařízení. Ztráty materiálů či látek na váze v důsledku fyzikálních procesů a/nebo procesů chemické přeměny, které jsou procesu konečné recyklace vlastní, by neměly být odečítány od hmotnosti odpadu, který se vykazuje jako recyklovaný.
(12)  Aby se zajistila spolehlivost shromažďovaných údajů o recyklaci, je nezbytné stanovit společná pravidla v oblasti shromažďování údajů, sledovatelnosti, ověřování a předávání údajů. Podobně je důležité stanovit přesnější pravidla, podle nichž by měly členské státy podávat zprávy o tom, co je účinně recyklováno a může být započteno pro dosažení cílů týkajících se recyklace. Výpočet dosažení cílů by měl vycházet z jedné harmonizované metody, která zabraňuje tomu, aby byly odstraněné odpady vykazovány jako recyklované odpady. Za tímto účelem se musí dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi vstupu do procesu konečné recyklace. Ztráty materiálů či látek na váze v důsledku fyzikálních procesů a/nebo procesů chemické přeměny, které jsou procesu konečné recyklace vlastní, by neměly být odečítány od hmotnosti odpadu, který se vykazuje jako recyklovaný.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech v členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.
(14)  Údaje a informace oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost oznámených údajů by mělo zlepšit zavedení společné metodiky pro sběr a zpracování údajů získaných ze spolehlivých zdrojů a zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů od členských států je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES by se proto mělo od členských států požadovat, aby používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.
(16)  Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů od členských států je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES by se proto mělo od členských států požadovat, aby používaly společnou metodiku pro shromažďování a zpracovávání údajů, kterou vypracovala Komise ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států a vnitrostátními, regionálními a místními orgány odpovědnými za nakládání s odpady.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)   Členské státy by Komisi měly na požádání neodkladně poskytnout veškeré informace nezbytné k posouzení provádění této směrnice jako celku a jejího dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Za účelem doplnění nebo změny směrnice 94/62/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o čl. 6a odst. 2 a 5, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(17)  Za účelem doplnění nebo změny směrnice 94/62/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o pravidla pro výpočet dosažení cílů pro využití, opětovné použití a recyklaci, některé výjimky týkající se maximálních úrovní koncentrace těžkých kovů v některých recyklovaných materiálech, cykly výrobků a typy obalů, společnou metodiku pro sběr a zpracování údajů a formát pro vykazování údajů týkajících se uskutečňování cílů recyklace a změny seznamu ilustrativních příkladů týkajících se definic obalů a jakýchkoli odborných problémů při uplatňování této směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace byly vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění směrnice 94/62/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o čl. 12 odst. 3d a článek 19. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201116.
(18)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění směrnice 94/62/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přizpůsobování systému určování povahy použitých obalových materiálů vědeckému a technickému pokroku. Tyto pravomoci by měly být vykonávány
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201116.
__________________
__________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)   Členské státy by měly zajistit, aby byly zavedeny vysoké úrovně požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny pracovníky v Unii v souladu se stávajícími právními předpisy Unie a podle zvláštních rizik, kterým čelí pracovníci v některých odvětvích výroby, recyklace a odpadu.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 1 – odst. 2
(-1)   V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2. Za tímto účelem stanoví tato směrnice opatření, jejichž první prioritou je prevence vzniku obalových odpadů a dalšími doplňujícími hlavními zásadami je opakované používání obalů, recyklace a další formy využití obalových odpadů, jimiž se omezí množství těchto odpadů určených ke konečnému odstranění.
„2. Za tímto účelem stanoví tato směrnice opatření, jejichž první prioritou je prevence vzniku obalových odpadů a dalšími doplňujícími hlavními zásadami je opakované používání obalů, recyklace a další formy využití obalových odpadů, jimiž se omezí množství těchto odpadů určených ke konečnému odstranění s cílem přispět k přechodu na oběhové hospodářství.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – bod 2 a (nový)
ba)   doplňuje se nový bod, který zní:
„2a. „biologickými obaly“ se rozumí veškeré obaly, které pocházejí z materiálů biologického původu s výjimkou materiálů tvořících součást geologických útvarů nebo fosilních zdrojů;“
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – body 3 až 10
c)  body 3 až 10 se zrušují;
c)  body 3 a 4 a 6 až 10 se zrušují.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 94/62/ES
Čl. 3 – odst. 2
„Dále se použijí definice pojmů „odpad“, „původce odpadu“, „držitel odpadu“, „nakládání s odpady“, „sběr“, „tříděný sběr“, „předcházení vzniku“, „opětovné použití“, „zpracování“, „využití“, „příprava k opětovnému použití", „recyklace“, „proces konečné recyklace“ a „odstranění“ stanovené v článku 3 směrnice 2008/98/ES.“
„Dále se použijí definice pojmů „odpad“, „původce odpadu“, „držitel odpadu“, „nakládání s odpady“, „sběr“, „tříděný sběr“, „předcházení vzniku“, „třídění“, „komunální odpad“, „průmyslový a obchodní odpad“, „zpracování“, „využití“, „recyklace“, „organická recyklace“, „proces konečné recyklace“, „drobný odpad“, „vyhazování drobného odpadu“ a „odstranění“ stanovené v článku 3 směrnice 2008/98/ES.“
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2
„Těmito dalšími opatřeními mohou být vnitrostátní programy, pobídky prostřednictvím systémů rozšířené odpovědnosti výrobce za minimalizaci vlivu obalů na životní prostředí nebo podobné akce, schvalované podle potřeby po konzultaci s hospodářskými subjekty a zaměřené na koordinaci a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci členských států v oblasti prevence. Tyto akce musí být v souladu s cíli této směrnice určenými v čl. 1 odst. 1.
Členské státy přijmou opatření k minimalizaci dopadu obalů na životní prostředí, jež budou přispívat k dosažení cílů pro předcházení vzniku odpadů, které jsou stanoveny v odstavci -1 článku 9 směrnice 2008/98/ES. Tato opatření by měla zahrnovat rozšířenou odpovědnost výrobce, jak je definována ve třetím pododstavci čl. 8 odst. 1, a pobídky pro přebírání opakovaně použitelných obalů.
Členské státy přijmou opatření k dosažení trvalého snížení spotřeby nerecyklovatelných a nadměrných obalů. Tato opatření nesmí ohrozit hygienu ani bezpečnost potravin.
Kromě toho mohou členské státy podniknout další akce schvalované podle potřeby po konzultaci s hospodářskými subjekty, organizacemi spotřebitelů a organizacemi na ochranu životního prostředí a zaměřené na koordinaci a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci členských států v oblasti prevence.
Tyto akce musí být v souladu s cíli této směrnice určenými v čl. 1 odst. 1.
Členské státy využívají odpovídající hospodářské nástroje a další opatření s cílem poskytnout pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady. Tyto nástroje a opatření mohou zahrnovat ty, které jsou uvedeny v příloze IVa směrnice 2008/98/ES.“
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 3
(2a)   V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Komise podle potřeby předloží návrhy opatření, jimiž se posílí a dokončí prosazování základních požadavků a zajistí, že nový obal je uveden na trh pouze tehdy, přijal-li výrobce všechna nezbytná opatření k minimalizaci jeho vlivu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu.
„3. Komise do 31. prosince 2020 předloží návrhy na aktualizaci základních požadavků, aby se posílilo a doplnilo prosazování těchto požadavků s cílem zajistit, že nový obal je uveden na trh pouze tehdy, přijal-li výrobce všechna nezbytná opatření k minimalizaci jeho vlivu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu. Komise po konzultaci všech zúčastněných stran předloží legislativní návrh na aktualizaci požadavků, zejména na posílení navrhování k opětovnému použití a vysoce kvalitní recyklace.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)
(2b)   V článku 4 se doplňuje odstavec, který zní:
„3. Členské státy tam, kde je to environmentálně přínosné z hlediska životního cyklu, podporují používání biologických recyklovatelných obalů a biologicky rozložitelných kompostovatelných obalů tak, že přijímají opatření, jako jsou tato:
a)   prosazování jejich používání mimo jiné prostřednictvím ekonomických nástrojů;
b)   zlepšování tržních podmínek pro tyto produkty;
c)   přezkum stávajících právních předpisů, které brání používání těchto produktů.“
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 5 – název
2c)   V článku 5 se vkládá nový nadpis, který zní:
„Opětovné použití“
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 d (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 5 – odst. 1
2d)   V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
Členské státy mohou v souladu se Smlouvou podporovat systémy opakovaného použití těch obalů, které lze opakovaně použít způsobem příznivým pro životní prostředí.
1.   „Členské státy v souladu se Smlouvou a hierarchií způsobů nakládání s odpady podporují systémy opakovaného použití těch obalů, které lze opakovaně použít způsobem příznivým pro životní prostředí, aniž by byla ohrožena hygiena potravin a bezpečnost spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 e (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
2e)   V článku 5 se doplňuje odstavec, který zní:
„1a. Členské státy budou usilovat o dosažení těchto cílů pro opětovně použitelné obaly:
a)   nejpozději do 31. prosince 2025 opětovně použít alespoň 5 % hmotnosti veškerých obalových odpadů;
b)   nejpozději do 31. prosince 2030 opětovně použít alespoň 10 % hmotnosti veškerých obalových odpadů.“
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 f (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)
2f)   V článku 5 se doplňuje odstavec, který zní:
„1b. S cílem podpořit činnosti související s opětovným použitím mohou členské státy přijmout mimo jiné následující opatření:
–   použití systémů zálohování a zpětného odběru pro opětovně použitelné obalové výrobky;
–   stanovení minimálního procentního podílu opětovně použitelných obalů uváděných na trh každý rok v rámci jednoho toku obalů;
–   zavedení přiměřených ekonomických pobídek pro výrobce opětovně použitelných obalů.“
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 g (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 5 – odst. 1 c (nový)
2g)   V článku 5 se doplňuje odstavec, který zní:
1c.  Opětovně použité obaly a obaly shromážděné v systému zálohování a zpětného odběru se mohou započítat v rámci plnění preventivních cílů stanovených ve vnitrostátních preventivních programech.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 – název
a)  nadpis se nahrazuje tímto: „Využití, opětovné použití a recyklace“;
a)  nadpis se nahrazuje tímto: „Využití a recyklace“;
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 – odst. -1 (nový)
aa)   V článku 6 se vkládá nový odstavec -1, který zní:
„-1. Členské státy zavedou systémy třídění všech obalových materiálů.“
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f
f)  nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;
f)  nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 70 % hmotnosti veškerých vytvořených obalových odpadů recyklováno;
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 – odst. 1 – písm. g
g)  nejpozději 31. prosince 2025 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:
g)  nejpozději 31. prosince 2025 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:
i)  55 % plastů;
i)  60 % plastů;
ii)  60 % dřeva;
ii)  65 % dřeva;
iii)  75 % železných kovů;
iii)  80 % železných kovů;
iv)  75 % hliníku;
iv)  80 % hliníku;
v)  75 % skla;
v)  80 % skla;
vi)  75 % papíru a lepenky;
vi)  90 % papíru a lepenky;
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 – odst. 1 – písm. h
h)  nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 75% hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;
h)  nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 80 % hmotnosti veškerých vytvořených obalových odpadů recyklováno;
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 – odst. 1 – písm. i
i)  nejpozději 31. prosince 2030 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:
i)  nejpozději 31. prosince 2030 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:
i)  75 % dřeva;
i)  80 % dřeva;
ii)  85 % železných kovů;
ii)  90 % železných kovů;
iii)  85 % hliníku;
iii)  90 % hliníku;
iv)  85 % skla;
iv)  90 % skla;
v)   85% papíru a lepenky;
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 – odst. 3
3.  Obalový odpad odeslaný do jiného členského státu za účelem přípravy k opětovnému použití, recyklace nebo využití v tomto jiném členském státě může započítat do dosažení cílů stanovených v odst. 1 bodech f) až i) pouze členský stát, v němž byl tento obalový odpad sbírán.
3.  Obalový odpad odeslaný do jiného členského státu za účelem recyklace v tomto jiném členském státě může započítat do dosažení cílů stanovených v odst. 1 bodech f) až i) pouze členský stát, v němž byl tento obalový odpad sbírán.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 – odst. 4
ca)   V článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
4.  Členské státy případně podporují používání materiálů získaných recyklací obalových odpadů k výrobě obalů a dalších výrobků:
„4. „Členské státy podporují používání materiálů získaných recyklací obalových odpadů, pokud je to přínosné z hlediska jejich životního cyklu a v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, k výrobě obalů a dalších výrobků:
a)  zlepšováním tržních podmínek pro takové materiály,
a)  zlepšováním tržních podmínek pro takové materiály,
b)  přezkoumáním stávajících předpisů, které brání použití těchto materiálů.
b)  přezkoumáním stávajících předpisů, které brání použití těchto materiálů,
ba)   používáním vhodných ekonomických nástrojů k zintenzivnění využívání druhotných surovin, jež mohou zahrnovat opatření k prosazování recyklovaného obsahu výrobků a uplatňování kritérií udržitelnosti v rámci veřejných zakázek,
bb)   prosazováním materiálů, které po recyklaci do materiálů přicházejících do styku s potravinami neškodí lidskému zdraví.“
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 – odst. 5, 8 a 9
d)  odstavce 5, 8 a 9 se zrušují;
d)  odstavce 5 a 9 se zrušují;
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 – odst. 8
da)   Odstavec 8 se nahrazuje tímto:
8.  Komise co nejdříve, a nejpozději 30. června 2005, předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku při provádění této směrnice a o jejím vlivu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu. Zpráva zohlední individuální situaci v každém členském státě. Bude obsahovat toto:
„8. Za tímto účelem Komise nejpozději do 31. prosince 2024 vyhodnotí cíle stanovené v článku 6 a pokrok dosažený při jejich plnění a zohlední při tom osvědčené postupy a opatření přijatá členskými státy za účelem plnění těchto cílů.
V rámci svého hodnocení Komise zváží, zda stanoví:
a)  hodnocení účinnosti, plnění a prosazování základních požadavků;
a)  cíle pro jiné toky obalového odpadu;
b)  další preventivní opatření, aby se co nejvíce omezil vliv obalu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu;
b)  oddělené cíle pro domácí obalový odpad a obchodní a průmyslový obalový odpad;
c)   možný vývoj obalového environmentálního ukazatele s cílem jednodušeji a účinněji provádět prevenci vzniku obalových odpadů;
Za tímto účelem Komise vypracuje zprávu případně doplněnou o legislativní návrh, kterou zašle Evropskému parlamentu a Radě.“
d)   plány prevence vzniku obalových odpadů;
e)   podporu opakovaného použití, a zejména srovnání nákladů a přínosů opakovaného použití a nákladů a přínosů recyklace;
f)   odpovědnost výrobce včetně souvisejících finančních aspektů;
g)   úsilí dále snižovat a popřípadě vyloučit těžké kovy a jiné nebezpečné látky z používání v obalech do roku 2010.
K této zprávě jsou podle potřeby připojeny návrhy na přezkum odpovídajících ustanovení této směrnice, pokud již takové návrhy nebyly předloženy.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 a – odst. 1
„1. Pro účely výpočtu, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i),
„1. Pro účely výpočtu, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i), se hmotnost recyklovaného obalového odpadu počítá jako hmotnost odpadu vstupujícího do procesu konečné recyklace v daném roce.
a)   se hmotností recyklovaného obalového odpadu rozumí hmotnost odpadu vstupujícího do procesu konečné recyklace;
b)   se hmotností obalového odpadu připraveného k opětovnému použití rozumí hmotnost obalového odpadu, který byl využit nebo sebrán uznaným provozovatelem zařízení pro přípravu k opětovnému použití a byl předmětem všech nezbytných kontrol, čištění a oprav umožňujících opětovné použití bez dalšího třídění nebo předzpracování;
c)   členské státy mohou do výpočtu zahrnout výrobky a části připravené k opětovnému použití uznanými zpracovateli pro přípravu k opětovnému použití nebo v rámci systémů zálohování a zpětného odběru. Pro výpočet očištěné míry obalového odpadu připraveného k opětovnému použití a recyklovaného odpadu, která zohledňuje hmotnost výrobků a částí připravených k opětovnému použití, použijí členské státy ověřené údaje od provozovatelů a uplatní vzorec uvedený v příloze IV.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 a – odst. 1a (nový)
1a.   Do 31. prosince 2018 Komise požádá evropské normalizační organizace, aby na základě dostupných osvědčených postupů vypracovaly evropské normy kvality pro odpadní materiály vstupující do procesu konečné recyklace a rovněž pro druhotné suroviny, zejména plasty.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 a – odst. 2
2.  K zajištění harmonizovaných podmínek pro uplatňování ustanovení odst. 1 písm. b) a c) a přílohy IV přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem stanovení minimálních kvalitativníchprovozních požadavků pro určování uznaných provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému použití a systémů zálohování a zpětného odběru, včetně konkrétních pravidel pro sběr, ověřování a vykazování údajů.
2.  K zajištění harmonizovaných podmínek pro uplatňování ustanovení odst. 1 přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění teto směrnice o stanovení minimálních kvalitativníchprovozních požadavků pro určování koncových provozovatelů recyklace, včetně konkrétních pravidel pro sběr, sledovatelnost a ověřování a vykazování údajů.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 a – odst. 2 a (nový)
2a.   Komise prozkoumá možnosti a případně navrhne opatření k zefektivnění vykazování kompozitních obalů s ohledem na povinnosti stanovené touto směrnicí.
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 a – odst. 3
3.   Odchylně od odstavce 1 lze hmotnost výstupu z jakéhokoli způsobu třídění vykazovat jako hmotnost recyklovaného obalového odpadu, pokud:
vypouští se
a)   tento výstup je odeslán do procesu konečné recyklace;
b)   hmotnost materiálů nebo látek, které nejsou předmětem procesu konečné recyklace a které byly odstraněny nebo jsou předmětem energetického využití, zůstává nižší než 10 % celkové hmotnosti odpadu, který má být vykázán jako recyklovaný.
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 a – odst. 4
4.  Členské státy zavedou účinný systém kontroly kvality a sledovatelnosti obalového odpadu, který zajistí, že podmínky stanovenéodst. 3 písm. a) a b) budou splněny. Tento systém mohou tvořit elektronické registry zřízené podle čl. 35 odst. 4 směrnice 2008/98/ES, technické specifikace ke kvalitativním požadavkům na tříděný odpad nebo jiné odpovídající opatření, jež zajistí spolehlivost a přesnost shromážděných údajů o recyklovaném odpadu.
4.  Členské státy v souladu s akty v přenesené pravomoci přijatými na základě odstavce 2 zavedou účinný systém kontroly kvality a sledovatelnosti obalového odpadu s cílem zajistit dodržování podmínek stanovenýchodstavci 1. Tento systém mohou tvořit elektronické registry zřízené podle čl. 35 odst. 4 směrnice 2008/98/ES, technické specifikace ke kvalitativním požadavkům na tříděný odpad nebo jiné odpovídající opatření, jež zajistí spolehlivost a přesnost shromážděných údajů o recyklovaném odpadu. Členské státy budou Komisi informovat o zvoleném systému kontroly kvality a sledovatelnosti.
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 a – odst. 5
5.  Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i), mohou členské státy zohlednit recyklaci kovů, k níž dochází v souvislosti se spalováním, v poměru k podílu spalovaného obalového odpadu, pokud tyto recyklované kovy splňují určité kvalitativní požadavky. Členské státy používají společnou metodiku vypracovanou v souladu s čl. 11a odst. 6 směrnice 2008/98/ES.
5.  Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i), mohou členské státy zohlednit recyklaci kovů, k níž dochází v souvislosti se spalováním nebo společným spalováním, avšak pouze pokud byl odpad před spalováním roztříděn nebo byla dodržena povinnost zavést tříděný sběr papíru, kovů, plastů, skla a biologického odpadu, a to v poměru k podílu spalovaného nebo společně spalovaného obalového odpadu, pokud tyto recyklované kovy splňují určité kvalitativní požadavky. Členské státy používají společnou metodiku vypracovanou v souladu s čl. 11a odst. 6 směrnice 2008/98/ES.
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 b – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)   příklady osvědčených postupů, které se používají v celé Unii a které mohou ve vztahu k pokroku při dosahování stanovených cílů sloužit jako vodítko.
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 94/62/ES
Čl. 6 b – odst. 2 a (nové)
2a.   V případě potřeby se budou zprávy uvedené v odstavci 1 zabývat také prováděním požadavků stanovených touto směrnicí a odlišných od těch, které jsou uvedeny v odstavci 1, včetně prognózy dosahování cílů obsažených v programech předcházení vzniku odpadů a procentuálního množství obecního odpadu, který byl odstraněn nebo byl energeticky využit, a jeho množství v přepočtu na jednoho obyvatele.
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 7 – odst. 1
5a)   V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Za účelem plnění cílů stanovených touto směrnicí přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily vytvoření systémů pro:
„1. Za účelem plnění cílů stanovených touto směrnicí přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily vytvoření a intenzivnější využívání systémů pro:
a)  zpětný odběr nebo sběr použitých obalů nebo obalových odpadů od spotřebitelů a jiných konečných uživatelů nebo z toků odpadů za účelem jejich usměrnění do nejvhodnějších alternativ nakládání s odpady;
a)  zpětný odběr nebo sběr použitých obalů nebo obalových odpadů od spotřebitelů a jiných konečných uživatelů nebo z toků odpadů za účelem jejich usměrnění do nejvhodnějších alternativ nakládání s odpady;
b)  opakované použití nebo využití, včetně recyklace obalů nebo sebraných obalových odpadů,
b)  opakované použití nebo využití, včetně recyklace obalů nebo sebraných obalových odpadů.
za účelem plnění cílů stanovených touto směrnicí.
Tyto systémy musí být otevřeny účasti hospodářských subjektů ze zúčastněných odvětví a příslušných orgánů veřejné moci. Rovněž se musí vztahovat na dovážené výrobky za nediskriminačních podmínek, včetně podrobných provozních podmínek a veškerých tarifů stanovených pro přístup k těmto systémům, a musí být navrženy tak, aby v souladu se Smlouvou nezpůsobovaly překážky obchodu nebo narušování hospodářské soutěže.“
Tyto systémy musí být otevřeny účasti hospodářských subjektů ze zúčastněných odvětví a příslušných orgánů veřejné moci. Rovněž se musí vztahovat na dovážené výrobky za nediskriminačních podmínek, včetně podrobných provozních podmínek a veškerých tarifů stanovených pro přístup k těmto systémům, a musí být navrženy tak, aby v souladu se Smlouvou nezpůsobovaly překážky obchodu nebo narušování hospodářské soutěže.“
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Směrnice 94/62/ES
Článek 7 a (nový)
5b)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 7a
Zvláštní opatření pro systémy zpětného odběru a sběru
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zavedení:
a)   tříděného shromažďování alespoň obalů a obalového odpadu vyrobených z papíru, kovu, plastu nebo skla;
b)   kompozitních obalů, jak jsou vymezeny v rozhodnutí Komise 2005/270/ES, které musí být shromažďovány v rámci stávajících systémů sběru splňujících normy kvality vyžadované pro konečnou recyklaci. “
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)
Směrnice 94/62/ES
Čl. 8 – odst. 2
5c)   V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2. Aby se usnadnil sběr, opakované použití a využití, včetně recyklace, obaly se označí, aby je daný průmysl mohl identifikovat a třídit podle typu použitého obalového materiálu nebo materiálů na základě rozhodnutí Komise 97/129/ES[1].
„2. Aby se usnadnil sběr, opakované použití a využití, včetně recyklace, obaly budou obsahovat informace užitečné pro tento účel. Obaly se zejména označí, aby je daný průmysl mohl identifikovat a třídit podle typu použitého obalového materiálu nebo materiálů na základě rozhodnutí Komise 97/129/ES[1].
[1] Úř. věst. L 50, 20.2.1997, s. 28.“
[1] Úř. věst. L 50, 20.2.1997, s. 28.“
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d
Směrnice 94/62/ES
Čl. 12 – odst. 3 a
„3a. Členské státy předkládají Komisi údaje týkající se dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až i) za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny
„3a. Členské státy předkládají Komisi údaje týkající se dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až i) za každý kalendářní rok. Sbírají a zpracovávají tyto údaje podle společné metodiky uvedené v odstavci 3d a předávají je elektronicky před uplynutím 12 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny.
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d
Směrnice 94/62/ES
Čl. 12 – odst. 3 a – pododstavec 2
Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 3d. První zpráva bude zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok vstupu této směrnice v platnost + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok vstupu této směrnice v platnost + 1 rok].
Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za využití společné metodiky uvedené v odstavci 3d a předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 3d. První zpráva bude s ohledem na cíle uvedené v čl. 6 písm. f) až i) zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok vstupu této směrnice v platnost + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok vstupu této směrnice v platnost + 1 rok].
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d
Směrnice 94/62/ES
Čl. 12 – odst. 3 c
3c.  Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státechrovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnostikonzistentnosti těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.
3c.  Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Dokud nebude stanovena společná metodika pro sběr a zpracování dat uvedená v odstavci 3d, zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech. Komise rovněž posoudí úplnost, spolehlivost, včasnostkonzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává devět měsíců po prvním předložení údajů členskými státy a poté každé tři roky.
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d
Směrnice 94/62/ES
Čl. 12 – odst. 3 c a (nový)
3ca.   Komise do zprávy zahrnuje informace týkající se provádění této směrnice jako celku a posouzení jejího dopadu na lidské zdraví, životní prostředí a vnitřní trh. V případě potřeby je ke zprávě přiložen návrh na přezkum této směrnice.
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d
Směrnice 94/62/ES
Čl. 12 – odst. 3 d
3d.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů podle odstavce 3a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.“;
3d.  Komise přijme v souladu s článkem 38a akty v přenesené pravomoci s cílem doplnit tuto směrnici o stanovení společné metodiky pro shromažďování a zpracovávání údajů a formátu pro vykazování údajů podle odstavce 3a. “;
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 94/62/ES
Čl. 21 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [uvést datum vstupu této směrnice v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 3d, čl. 19 odst. 2 a článku 20 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [uvést datum vstupu této směrnice v platnost].
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 94/62/ES
Čl. 21 a – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 3d, čl. 19 odst. 2 a článku 20 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 94/62/ES
Čl. 21 a – odst. 5
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 3d, čl. 19 odst. 2 a článku vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“
Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Příloha II
12a)   Příloha II směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech se nahrazuje, jak je stanoveno v příloze této směrnice.
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 14
Směrnice 94/62/ES
Příloha IV
(14)   K směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech se doplňuje příloha IV, jak je stanoveno v příloze této směrnice.
vypouští se
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Příloha – bod - 1 (nový)
Směrnice 94/62/ES
Příloha II – bod 1 – odrážka 1
-1)   V příloze II se bod 1, první odrážka nahrazuje tímto:
–  Obaly se musí být navrženy, vyrobeny a uváděny na trh způsobem, který umožní jejich opakované použití nebo využití, včetně recyklace, a omezí na minimum jejich vliv na životní prostředí, když se obalové odpady nebo zbytky po operacích nakládání s odpady odstraňují.
„– Obaly musí být navrženy, vyrobeny a uváděny na trh způsobem, který v souladu se zásadou hierarchie způsobů nakládání s odpady umožní jejich opakované použití nebo využití včetně recyklace a omezí na minimum jejich vliv na životní prostředí, když se obalové odpady nebo zbytky po operacích nakládání s odpady odstraňují.
Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Příloha – bod -1 a (nový)
Směrnice 94/62/ES
Příloha II – bod 1– odrážka 1 a (nová)
-1a)   V bodu 1 přílohy II se vkládá nová odrážka 1a, která zní:
„– Obaly musí být vyrobeny tak, aby byla minimalizována jejich uhlíková stopa, mimo jiné za použití biologicky rozložitelných a udržitelných biologických materiálů.“
Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Příloha – bod -1 b (nový)
Směrnice 94/62/ES
Příloha II – bod 3 – písm. c
-1b)   V příloze II se bod 3, písm. c) nahrazuje tímto:
c)  Obaly využitelné formou kompostování
„c) Obaly využitelné formou kompostování
Obalové odpady určené ke kompostování musí mít takovou schopnost biologického rozkladu, která by nebránila jeho oddělenému sběru a procesu kompostování nebo působení, jemuž by byl vystaven.
Obalové odpady určené ke kompostování musí mít takovou schopnost biologického rozkladu, která nebrání jeho oddělenému sběru a procesu kompostování nebo působení, jemuž je vystaven.
Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Příloha – bod -1 c (nový)
Směrnice 94/62/ES
Příloha II – bod 3 – písm. d
-1c)   V příloze II se bod 3, písm. d) mění takto:
d)  Biologicky rozložitelné obaly
„d) Biologicky rozložitelné obaly
Biologicky rozložitelné obaly musí být takové povahy, aby byly schopné se podrobit fyzikálnímu, chemickému, tepelnému nebo biologickému rozkladu, umožňujícímu, aby se převážná část vzniklého kompostu nakonec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu.
Biologicky rozložitelné obaly musí být takové povahy, aby byly schopné se podrobit fyzikálnímu, chemickému, tepelnému nebo biologickému rozkladu, umožňujícímu, aby se převážná část vzniklého kompostu nakonec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu. Plastové oxo-rozložitelné obaly nebudou považovány za obaly biologicky rozložitelné.“
Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Příloha – bod 2
Směrnice 94/62/ES
Příloha IV
Doplňuje se nová příloha IV, která zní:
vypouští se
„PŘÍLOHA IV
Metoda výpočtu pro přípravu k opětovnému použití výrobků a jejich částí pro účely čl. 6 odst. 1 písm. f) až i)
Pro výpočet upravené míry recyklace a přípravy k opětovnému použití v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) použijí členské státy tento vzorec:
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"
E: upravená míra recyklace a opětovného použití v daném roce,
A: hmotnost obalových odpadů recyklovaných nebo připravených k opětovnému použití v daném roce,
R: hmotnost výrobků a jejich částí připravených k opětovnému použití v daném roce,
P: hmotnost obalových odpadů vyprodukovaných v daném roce.“

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0029/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí