Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0276(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0029/2017

Indgivne tekster :

A8-0029/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Stemmeforklaringer
PV 18/04/2018 - 12.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Vedtagne tekster
PDF 515kWORD 90k
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg
Emballage og emballageaffald ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 14. marts 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning -1 (ny)
(-1)   I betragtning af Unionens afhængighed af importerede råstoffer og den hurtige udtynding af mange naturressourcer på kort sigt ligger der en afgørende udfordring i at genanvende så mange ressourcer som muligt inden for Unionen og styrke omstillingen til en cirkulær økonomi.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning -1 a (ny)
(-1a)   Affaldshåndtering bør omlægges til bæredygtig materialehåndtering. Revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF1a giver en anledning hertil.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi.
(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, fremme den cirkulære økonomis principper, styrke udbredelsen af vedvarende energi, øge energieffektiviteten, mindske Unionens afhængighed af importerede ressourcer og sikre nye økonomiske muligheder og den langsigtede konkurrenceevne. For at skabe en ægte cirkulær økonomi er det nødvendigt at tage supplerende skridt vedrørende bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug ved at fokusere på produkternes samlede livscyklus på en måde, der bevarer ressourcer og lukker kredsløbet. En mere effektiv ressourceanvendelse vil også medføre betydelige nettobesparelser for Unionens virksomheder, offentlige myndigheder og forbrugere og samtidig reducere de samlede årlige drivhusgasemissioner.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
(1a)   Et politisk og samfundsmæssigt incitament til at fremme nyttiggørelse og genanvendelse som en bæredygtig måde at håndtere naturressourcer på inden for den cirkulære økonomi bør respektere affaldshierarkiet, der er omhandlet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF1a, og strengt overholde princippet om, at forebyggelse går forud for genanvendelse.
__________________
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)
(1b)   Henkastning af affald og uhensigtsmæssig bortskaffelse af emballage og emballageaffald har negative konsekvenser for både havmiljøet og Unionens økonomi og skaber unødvendige risici for folkesundheden. Mange af de hyppigst forekommende genstande på strande er emballageaffald, hvilket har langsigtede konsekvenser for miljøet, der er til skade for turismen og offentlighedens nydelse af disse naturområder. Hertil kommer, at emballageaffald, der ender i havmiljøet, tilsidesætter den prioriterede rækkefølge i affaldshierarkiet, navnlig da det undgår forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse inden dets uhensigtsmæssige bortskaffelse. Med henblik på at reducere emballageaffalds uforholdsmæssigt store andel af havaffaldet bør der fastsættes et bindende mål understøttet af målrettede foranstaltninger, der vedtages af medlemsstaterne.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Målene for nyttiggørelse og genanvendelse af emballage og emballageaffald i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF13 bør ændres ved at øge forberedelsen med henblik på genbrug samt genanvendelsen af emballageaffald for i højere grad at afspejle Unionens ambition om at bevæge sig i retning af en cirkulær økonomi.
(2)  Målene for nyttiggørelse og genanvendelse af emballage og emballageaffald i direktiv 94/62/EF bør ændres ved at øge genanvendelsen af emballageaffald for i højere grad at afspejle Unionens ambition om at bevæge sig i retning af en cirkulær økonomi.
__________________
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   Der bør opstilles særskilte kvantitative mål for genbrug, som medlemsstaterne bør sigte på at nå for at fremme genbrugsemballage og samtidig bidrage til jobskabelse og ressourcebesparelse.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)
(2b)   Øget genbrug af emballage kan bidrage til at formindske de samlede omkostninger i forsyningskæden og reducere emballageaffaldets miljøvirkninger. Medlemsstaterne bør støtte indførelsen af genbrugsemballage, som kan genanvendes efter endt livscyklus, på markedet.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)
(2c)   I visse situationer, f.eks. i forbindelse med madlevering, er engangsemballage nødvendig af hensyn til fødevarehygiejnen og forbrugernes sundhed og sikkerhed. Medlemsstaterne bør tage hensyn til dette, når de træffer forebyggende foranstaltninger, og forbedre adgangen til genanvendelse af en sådan emballage.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Endvidere bør definitionerne i direktiv 94/62/EF for at sikre større sammenhæng i affaldslovgivningen bringes i overensstemmelse med definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF14, der finder anvendelse på affald i almindelighed.
(3)  Endvidere bør definitionerne i direktiv 94/62/EF for at sikre større sammenhæng i affaldslovgivningen, med forbehold af emballagers og emballageaffalds specifikke beskaffenhed, i relevant omfang bringes i overensstemmelse med definitionerne i direktiv 2008/98/EF, der finder anvendelse på affald i almindelighed.
__________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  En forøgelse af de mål, der er fastsat i direktiv 94/62/EF for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af emballageaffald, vil give klare miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige gevinster.
(4)  En forøgelse af de mål, der er fastsat i direktiv 94/62/EF for genanvendelse af emballageaffald, vil give klare miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige gevinster.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   Affaldsforebyggelse er den mest effektive metode til at forbedre ressourceeffektiviteten, mindske affalds miljøvirkninger og fremme genanvendelse af materialer af høj kvalitet. Derfor bør medlemsstaterne indføre en livscyklustilgang med henblik på at mindske produkternes miljøvirkninger. Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger, der kan give incitament til øget anvendelse af genbrugsemballage og opnå en reduktion i forbruget af emballage, som ikke er genanvendeligt, og unødvendig emballage. Med henblik herpå bør medlemsstaterne gøre brug af passende økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger for at skabe incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet. Medlemsstaterne bør kunne anvende de instrumenter og foranstaltninger, som er nævnt i bilag IVa til direktiv 2008/98/EF. Endvidere bør bestræbelser på affaldsforebyggelse ikke forringe emballagens funktion i forbindelse med bibeholdelse af hygiejne og brugernes sikkerhed.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)
(4b)   Medlemsstaterne bør indføre passende incitamenter til at fremme anvendelsen af affaldshierarkiet, navnlig økonomiske og skattemæssige incitamenter med sigte på at opfylde målene om forebyggelse og genanvendelse af emballageaffald i dette direktiv, såsom deponerings- og forbrændingsgebyrer, ordninger med mængdebaseret afregning, ordninger for udvidet producentansvar og incitamenter for lokale myndigheder. Disse foranstaltninger bør være en del af programmerne for forebyggelse af emballageaffald i alle medlemsstaterne.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 4 c (ny)
(4c)   I langt de fleste tilfælde er det ikke den endelige forbruger, men producenten, der er ansvarlig for og vælger emballeringen. Ordninger med udvidet producentansvar er et egnet middel, både til at forebygge produktion af emballageaffald og til at indføre systemer, der kan sikre tilbagetagelse og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald fra forbrugeren, en anden endelig bruger eller fra affaldsstrømmen samt genbrug eller nyttiggørelse, herunder genanvendelse, af indsamlet emballage og/eller emballageaffald.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 4 d (ny)
(4d)   Med henblik på at fremme forebyggelse af emballageaffald og mindske dets miljøvirkninger og samtidig fremme genanvendelse af materialer af høj kvalitet, bør de væsentlige krav i samt bilag II til dette direktiv gennemgås og om nødvendigt revideres for at styrke de krav, der kan fremme design til genbrug og emballagegenanvendelse af høj kvalitet.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 4 e (ny)
(4e)   Medlemsstaternes nationale strategier bør omfatte bevidstgørelse af offentligheden i form af forskellige incitamenter og fordele knyttet til produkter fremstillet af genanvendt affald, hvilket vil tilskynde til investeringer i sektoren for genanvendte produkter.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 4 f (ny)
(4f)   Fremme af en bæredygtig bioøkonomi kan bidrage til at mindske Europas afhængighed af importerede råstoffer. En forbedring af markedsvilkårene for biobaseret genanvendelig emballage og komposterbar bionedbrydelig emballage samt en revision af den gældende lovgivning, der hæmmer anvendelsen af sådanne materialer, giver mulighed for at fremme yderligere forskning og innovation og erstatte råstoffer baseret på fossile brændstoffer med vedvarende energikilder med henblik på fremstilling af emballage, når dette er gavnligt ud fra et livscyklusperspektiv, samt støtte yderligere organisk genanvendelse.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Gennem en gradvis forøgelse af de nuværende mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af emballageaffald bør det sikres, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet. På denne måde vil det kunne sikres, at de værdifulde materialer, som affaldet indeholder, kanaliseres tilbage i den europæiske økonomi, hvilket fremmer gennemførelsen af råstofinitiativet15 og skabelsen af en cirkulær økonomi.
(5)  Gennem en gradvis forøgelse af de nuværende mål for genanvendelse af emballageaffald bør det sikres, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet. På denne måde vil det kunne sikres, at de værdifulde materialer, som affaldet indeholder, kanaliseres tilbage i den europæiske økonomi, hvilket fremmer gennemførelsen af råstofinitiativet15 og skabelsen af en cirkulær økonomi, uden at det berører lovgivningen om fødevaresikkerhed, forbrugersundhed og fødevarekontaktmaterialer.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Ændring 89
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Den cirkulære økonomi bør implementere udtrykkelige bestemmelser i det syvende miljøhandlingsprogram, hvori der opfordres til udvikling af ikkegiftige materialekredsløb, således at genanvendt affald kan udnyttes som en vigtig og pålidelig kilde til råstoffer inden for Unionen.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)
(5b)   Når genanvendt materiale vender tilbage til det økonomiske kredsløb, fordi det er ophørt med at være affald, enten ved at opfylde kriterierne for affaldsfasens ophør eller ved at blive indarbejdet i et nyt produkt, skal det være i fuld overensstemmelse med Unionens kemikalielovgivning.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 5 c (ny)
(5c)   Der er betydelige forskelle på emballageaffald fra henholdsvis husholdninger og handels- og industrivirksomheder. For at opnå et klart og præcist billede af begge affaldsstrømme bør medlemsstaterne rapportere om dem hver for sig.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering fuldt ud. Det er derfor nødvendigt at opstille klare politiske mål for at undgå, at genanvendelige råmaterialer fastlåses nederst i affaldshierarkiet.
(6)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige affaldshåndteringsinfrastruktur for genanvendelse fuldt ud. Det er derfor nødvendigt at opstille klare politiske mål for bygning af de nødvendige affaldsbehandlingsanlæg til forebyggelse, genbrug og genanvendelse for at undgå, at genanvendelige materialer fastlåses nederst i affaldshierarkiet, og indføre incitamenter til investeringer i en innovativ affaldshåndteringsinfrastruktur for genanvendelse.
Ændring 23
Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)
(6a)   For at medvirke til virkeliggørelsen af dette direktivs mål og sætte gang i omstillingen til en cirkulær økonomi bør Kommissionen fremme koordineringen og udvekslingen af oplysninger og bedste praksis blandt medlemsstaterne og de forskellige økonomiske sektorer. Denne udveksling kan fremmes gennem kommunikationsplatforme, som kan bidrage til at højne bevidstheden om nye industrielle løsninger og give et bedre overblik over tilgængelig kapacitet, hvilket kan bidrage til at forbinde affaldsindustrien med andre sektorer og fremme en industriel symbiose.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  Som følge af den kombination af genanvendelsesmål og begrænsninger af deponering, der er fastlagt i direktiv 2008/98/EF og 1999/31/EF, er EU-målene for energiudnyttelse og målene for genanvendelse af emballageaffald i direktiv 94/62/EF ikke længere nødvendige.
(7)  Som følge af den kombination af genanvendelsesmål og begrænsninger af deponering, der er fastlagt i direktiv 2008/98/EF og Rådets direktiv 1999/31/EF1a, er EU-målene for energiudnyttelse af emballageaffald i direktiv 94/62/EF ikke længere nødvendige.
__________________
1a Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).
Ændring 25
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Dette direktiv fastsætter langsigtede mål for Unionens affaldshåndtering og giver økonomiske operatører og medlemsstaterne klare retningslinjer for de investeringer, der er nødvendige for at opfylde målene i dette direktiv. Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af deres nationale strategier for affaldshåndtering og planlægning af investeringer i infrastrukturen for affaldshåndtering gøre fornuftig brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde ved at fremme forebyggelse, genbrug og genanvendelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet.
(8)  Dette direktiv fastsætter langsigtede mål for Unionens affaldshåndtering og giver økonomiske operatører og medlemsstaterne klare retningslinjer for de investeringer, der er nødvendige for at opfylde målene i dette direktiv. Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af deres nationale strategier for affaldshåndtering og planlægning af investeringer i infrastrukturen for affaldshåndtering og den cirkulære økonomi gøre fornuftig brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde og indrette disse strategier og investeringsplaner på en sådan måde, at de i første række fremmer affaldsforebyggelse og genbrug og dernæst genanvendelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   Forskrifterne vedrørende forhøjelse af genanvendelsesmålene fra og med 2030 bør revideres i lyset af de erfaringer, der opnås med gennemførelsen af dette direktiv.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  Medlemsstaterne bør med henblik på beregningen af, om målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse er opfyldt, kunne medtage produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer. Kommissionen vil med henblik på at sikre ensartede betingelser for en sådan beregning vedtage detaljerede regler for bestemmelse af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer og for indsamling, kontrol og rapportering af data.
(11)  Kommissionen bør med henblik på at sikre en ensartet beregning af data for genanvendelsesmål vedtage detaljerede regler for bestemmelse af operatører inden for genanvendelse og regler for indsamlingen, sporbarheden, kontrollen og rapporteringen af data. Efter vedtagelsen af denne harmoniserede metode bør medlemsstaterne med henblik på beregningen af, hvorvidt genanvendelsesmålene er nået, kunne medregne den genanvendelse af metaller, der finder sted i forbindelse med forbrænding eller medforbrændning.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  Af hensyn til pålideligheden af de data, der indsamles om forberedelse med henblik på genbrug, er det afgørende at fastlægge fælles rapporteringsregler. Det er ligeledes vigtigt at fastlægge mere præcise regler for medlemsstaternes rapportering af, hvad der rent faktisk genanvendes og kan regnes med i opfyldelsen af genanvendelsesmålene. Med dette for øje skal rapporteringen om opfyldelse af genanvendelsesmålene som hovedregel være baseret på input til den endelige genanvendelsesproces. For at begrænse de administrative byrder bør medlemsstaterne på strenge betingelser kunne rapportere genanvendelsesprocentengrundlag af sorteringsanlæggenes output. Materialers eller stoffers vægttab i forbindelse med fysiske og/eller kemiske omdannelsesprocesser, der er et naturligt led i den endelige genanvendelsesproces, bør ikke trækkes fra vægten af det affald, der rapporteres genanvendt.
(12)  Af hensyn til pålideligheden af de data, der indsamles om genanvendelse, er det afgørende at fastlægge fælles regler for indsamlingen, sporbarheden, kontrollen og rapporteringen af data. Det er ligeledes vigtigt at fastlægge mere præcise regler for medlemsstaternes rapportering af, hvad der rent faktisk genanvendes og kan regnes med i opfyldelsen af genanvendelsesmålene. Beregningen af opfyldelsen af målene bør være baseret på en fælles harmoniseret metode, der sikrer, at bortskaffet affald ikke rapporteres som genanvendt affald. Med dette for øje skal rapporteringen om opfyldelse af genanvendelsesmålene være baseret på input til den endelige genanvendelsesproces. Materialers eller stoffers vægttab i forbindelse med fysiske og/eller kemiske omdannelsesprocesser, der er et naturligt led i den endelige genanvendelsesproces, bør ikke trækkes fra vægten af det affald, der rapporteres genanvendt.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Betragtning 14
(14)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten.
(14)  Medlemsstaternes rapportering af data og oplysninger er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. De rapporterede datas kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre en fælles metode til indsamling og behandling af data, der er baseret på pålidelige kilder, og ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Betragtning 16
(16)  Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 94/62/EF at anvende den nyeste metode, der er udviklet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.
(16)  Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 94/62/EF at anvende en fælles metode for dataindsamling og -behandling, der er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer og de nationale, regionale og lokale myndigheder, der er ansvarlige for affaldshåndtering.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)
(16a)   Medlemsstaterne bør efter anmodning og uden forsinkelse give Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for evalueringen af gennemførelsen af dette direktiv som helhed og af dets indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Betragtning 17
(17)  Med henblik på at supplere eller ændre direktiv 94/62/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår artikel 6a, stk. 2 og 5, artikel 11, stk. 3, artikel 19, stk. 2, og artikel 20. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør ved forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
(17)  Med henblik på at supplere direktiv 94/62/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår reglerne for beregning af opfyldelsen af genanvendelsesmålene, visse undtagelser vedrørende de maksimale koncentrationsniveauer af tungmetaller i visse genanvendte materialer, produktcyklusser, emballagetyper, den fælles metode til dataindsamling og -behandling og formatet for rapportering af data vedrørende opnåelse af genanvendelsesmålene, ændringer i listen over illustrative eksempler på definitionen af emballage og eventuelle tekniske vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. Navnlig skal Europa-Parlamentet og Rådet for at sikre en lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter skal systematisk have adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Betragtning 18
(18)  For at sikre, at der fastsættes ens vilkår for gennemførelsen af direktiv 94/62/EF, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår artikel 12, stk. 3d, og artikel 19. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201116.
(18)  For at sikre, at der fastsættes ens vilkår for gennemførelsen af direktiv 94/62/EF, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår tilpasning af identifikationssystemet vedrørende arten af de anvendte emballagematerialer til de videnskabelige og tekniske fremskridt. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201116.
__________________
__________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
Ændring 35
Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)
(21a)   Medlemsstaterne bør sørge for, at der gælder strenge krav om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for alle arbejdstagere i Unionen i overensstemmelse med gældende EU-ret og under hensyn til de specifikke risici, som arbejdstagere i visse produktions-, genanvendelses- og affaldssektorer udsættes for.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 1 – stk. 2
-1)   Artikel 1, stk. 2, affattes således:
"2. I den forbindelse fastsætter direktivet foranstaltninger rettet mod, som første prioritet, at forebygge produktion af emballageaffald, og som andre grundlæggende principper, genbrug af emballage samt genvinding og andre former for genanvendelse af emballageaffald samt, som følge heraf, reduktion af den endelige bortskaffelse af affaldet. "
"2. I den forbindelse fastsætter direktivet foranstaltninger rettet mod, som første prioritet, at forebygge produktion af emballageaffald, og som andre grundlæggende principper, at genbruge emballage, at genanvende og på anden måde nyttiggøre emballageaffald samt, som følge heraf, at mindske den endelige bortskaffelse af sådant affald med det formål at bidrage til omstillingen til en cirkulær økonomi.
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 a (nyt)
ba)   følgende nummer indsættes:
"2a. "biobaseret emballage": emballage, der er baseret på materialer af biologisk oprindelse med undtagelse af materiale, der er indlejret i geologiske formationer, og/eller fossilt materiale"
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 3-10
c)  Nr. 3) til 10) udgår.
c)  Nr. 3) til 4) og 6) til 10) udgår.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – stk. 2
"Derudover finder definitionerne af "affald", "affaldsproducent", "affaldsindehaver" "affaldshåndtering", "indsamling", "særskilt indsamling", "forebyggelse", "genbrug", "behandling", "nyttiggørelse", "forberedelse med henblik på genbrug", "genanvendelse", "endelig genanvendelsesproces" og "bortskaffelse" i artikel 3 i direktiv 2008/98/EF anvendelse."
"Derudover finder definitionerne af "affald", "affaldsproducent", "affaldsindehaver" "affaldshåndtering", "indsamling", "særskilt indsamling", "forebyggelse", "sortering", "kommunalt affald", "handels- og industriaffald", "behandling", "nyttiggørelse", "genanvendelse", "organisk genanvendelse", "endelig genanvendelsesproces", "henkastet affald", og "bortskaffelse" i artikel 3 i direktiv 2008/98/EF anvendelse."
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2
"Disse kan bestå af nationale programmer, incitamenter via ordninger med udvidet producentansvar til minimering af emballages miljøvirkninger eller tilsvarende foranstaltninger, der eventuelt iværksættes i samråd med økonomiske operatører, og som tager sigte på at samle og udnytte de forskellige initiativer på forebyggelsesområdet, der tages i medlemsstaterne. De skal respektere formålet med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 1."
"Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at minimere emballages miljøvirkninger og bidrage til at nå målene for affaldsforebyggelse, jf. artikel 9, stk. -1, i direktiv 2008/98/EF. Sådanne foranstaltninger skal omfatte udvidet producentansvar som defineret i artikel 8, stk. 1, tredje afsnit, og incitamenter til at fremme anvendelsen af emballage, der kan genbruges.
Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at opnå en varig reduktion i forbruget af emballage, som ikke kan genanvendes, og af overflødig emballage. Sådanne foranstaltninger må ikke bringe hygiejnen eller fødevaresikkerheden i fare.
Desuden kan medlemsstaterne træffe andre foranstaltninger i samråd med økonomiske operatører samt forbruger- og miljøorganisationer, som tager sigte på at samle og udnytte de forskellige initiativer på forebyggelsesområdet, der tages i medlemsstaterne.
De skal respektere formålet med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 1.
Medlemsstaterne skal ved hjælp af passende økonomiske instrumenter andre foranstaltninger skabe incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet. Disse instrumenter og foranstaltninger kan omfatte dem, der er anført i bilag IVa til direktiv 2008/98/EF. "
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 3
2a)   Artikel 4, stk. 3, affattes således:
3.  Kommissionen forelægger i givet fald forslag til foranstaltninger, der skal styrke og supplere gennemførelsen af de væsentligste krav og sikre, at ny emballage kun kommer på markedet, hvis producenten har truffet enhver nødvendig foranstaltning med henblik på at reducere miljøindvirkningerne mest muligt, uden at det berører emballagens væsentlige funktioner.
3.  Kommissionen forelægger senest den 31. december 2020 forslag til ajourføring af de væsentligste krav, der skal styrke og supplere gennemførelsen af disse krav og således sikre, at ny emballage kun kommer på markedet, hvis producenten har truffet enhver nødvendig foranstaltning med henblik på at reducere miljøindvirkningerne mest muligt, uden at det berører emballagens væsentlige funktioner. Kommissionen forelægger efter høring af alle berørte parter et lovgivningsmæssigt forslag til ajourføring af kravene, især med henblik på at styrke design til genbrug og genanvendelse af høj kvalitet.
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)
2b)   I artikel 4 indsættes følgende stykke:
"3a. Medlemsstaterne fremmer, hvor det er miljømæssigt gavnligt ud fra et livscyklusperspektiv, brugen af biobaseret genanvendelig emballage og bionedbrydelig komposterbar emballage ved at træffe foranstaltninger såsom følgende:
a)   fremme af deres anvendelse via bl.a. brugen af økonomiske instrumenter
b)   forbedring af markedsforholdene for sådanne produkter
c)   revision af gældende lovgivning, der hæmmer anvendelsen af sådanne produkter.
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 5 – overskrift
(Vedrører ikke den danske version.)
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 5 – stk. 1
2d)   Artikel 5, stk. 1, affattes således:
Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med traktaten fremme genbrugssystemer for emballage, der kan genbruges på en miljømæssigt fornuftig måde.
1.   Medlemsstaterne fremmer i overensstemmelse med affaldshierarkiet og traktaten genbrugssystemer for emballage, der kan genbruges på en miljømæssigt fornuftig måde, uden at det indvirker negativt på fødevarehygiejnen og forbrugernes sikkerhed.
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 e (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)
2e)   I artikel 5 indsættes følgende stykke:
"1a. Medlemsstaterne sigter på at nå følgende mål for genbrug af emballage:
a)   senest den 31. december 2025 skal mindst 5 vægtprocent af alt emballageaffald genbruges
b)   senest den 31. december 2030 skal mindst 10 vægtprocent af alt emballageaffald genbruges."
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 f (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)
2f)   I artikel 5 indsættes følgende stykke:
"1b. For at opmuntre til genbrug kan medlemsstaterne bl.a. træffe følgende foranstaltninger:
—   indførelse af pant- og retursystemer for emballageprodukter, der kan genbruges
—   fastlæggelse af en minimumsprocentdel af genbrugsemballage, som bringes på markedet hvert år pr. emballagestrøm
—   indførelse af passende økonomiske incitamenter for producenter af genbrugsemballage."
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 g (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 5 – stk. 1 c (nyt)
2g)   I artikel 5 indsættes følgende stykke:
1c.  Emballage og genbrugt emballage, der indsamles via et pant- og retursystem, kan medregnes i opfyldelsen af målene for affaldsforebyggelse, der er fastsat i nationale forebyggelsesprogrammer.
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6 – overskrift
a)  Overskriften affattes således: "Nyttiggørelse, genbrug og genanvendelse"
a)  Overskriften affattes således: "Nyttiggørelse og genanvendelse"
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6 – stk. -1 (nyt)
aa)   I artikel 6 indsættes følgende som stk. -1:
"-1. Medlemsstaterne indfører sorteringssystemer for alle emballagematerialer."
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6 – stk. 1 – litra f
f)  senest den 31. december 2025 skal mindst 65 vægtprocent af alt emballageaffald forberedes med henblik på genbrug eller genanvendes
f)  senest den 31. december 2025 skal mindst 70 vægtprocent af alt produceret emballageaffald genanvendes
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6 – stk. 1 – litra g
g)  senest den 31. december 2025 skal følgende minimumsmål (i vægtprocent) for forberedelse med henblik på genbrug og for genanvendelse opfyldes for følgende specifikke materialer, der indgår i emballageaffaldet:
g)  senest den 31. december 2025 skal følgende minimumsmål (i vægtprocent) for genanvendelse opfyldes for følgende specifikke materialer, der indgår i emballageaffaldet:
i)  55 % af plast
i)  60 % af plast
ii)  60 % af træ
ii)  65 % af træ
iii)  75 % af jernholdigt metal
iii)  80 % af jernholdigt metal
iv)  75 % af aluminium
iv)  80 % af aluminium
v)  75 % af glas
v)  80 % af glas
vi)  75 % af papir og pap
vi)  90 % af papir og pap
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6 – stk. 1 – litra h
h)  senest den 31. december 2030 skal mindst 75 vægtprocent af alt emballageaffald forberedes med henblik på genbrug eller genanvendes
h)  senest den 31. december 2030 skal mindst 80 vægtprocent af alt produceret emballageaffald genanvendes
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6 – stk. 1 – litra i
i)  senest den 31. december 2030 skal følgende minimumsmål (i vægtprocent) for forberedelse med henblik på genbrug og for genanvendelse opfyldes for følgende specifikke materialer, der indgår i emballageaffaldet:
i)  senest den 31. december 2030 skal følgende minimumsmål (i vægtprocent) for genanvendelse opfyldes for følgende specifikke materialer, der indgår i emballageaffaldet:
i)  75% af træ
i)  80 % af træ
ii)  85% af jernholdigt metal
ii)  90 % af jernholdigt metal
iii)  85% af aluminium
iii)  90 % af aluminium
iv)  85 % af glas
iv)  90 % af glas
v)   85% af papir og pap
Ændring 54
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6 – stk. 3
3.  Emballageaffald, der sendes til en anden medlemsstat for at blive forberedt med henblik på genbrug, genanvendt eller nyttiggjort i den anden medlemsstat, må kun regnes med i opfyldelsen af de mål, der er fastsat i stk. 1, litra f) til i), i den medlemsstat, hvor emballageaffaldet blev indsamlet.
3.  Emballageaffald, der sendes til en anden medlemsstat for at blive genanvendt i den anden medlemsstat, må kun regnes med i opfyldelsen af de mål, der er fastsat i stk. 1, litra f) til i), i den medlemsstat, hvor emballageaffaldet blev indsamlet.
Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6 – stk. 4
ca)   Artikel 6, stk. 4, affattes således:
4.  Medlemsstaterne tilskynder industrien til ved fremstilling af emballage og andre produkter at bruge materialer, der stammer fra genanvendt emballageaffald, hvis dette er hensigtsmæssigt; det kan ske ved at
"4. Medlemsstaterne tilskynder i det omfang, det er gavnlig ud fra et livscyklusperspektiv og i overensstemmelse med affaldshierarkiet, til brug af materialer, der stammer fra genanvendt emballageaffald, ved fremstilling af emballage og andre produkter ved at
a)  forbedre markedsforholdene for sådanne materialer
a)  forbedre markedsforholdene for sådanne materialer
b)  revidere eksisterende bestemmelser, der hindrer sådanne materialers anvendelse.
b)  revidere eksisterende bestemmelser, der hindrer sådanne materialers anvendelse
ba)   gøre brug af passende økonomiske instrumenter, der kan skabe incitamenter til udbredelsen af sekundære råstoffer, herunder f.eks. skattemæssige incitamenter baseret på produkternes genanvendte indhold og kriterier for bæredygtige offentlige udbud
bb)   fremme materialer, der i forbindelse med genanvendelse ikke er til fare for menneskers sundhed, når de genanvendes som fødevarekontaktmaterialer."
Ændring 56
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6 – stk. 5, 8 og 9
d)  Stk. 5, 8 og 9 udgår.
d)  stk. 5 og 9 udgår.
Ændring 57
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6 – stk. 8
da)   stk. 8 affattes således:
8.   Kommissionen forelægger snarest muligt og senest den 30. juni 2005 en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dette direktivs gennemførelse og indvirkning på miljøet og om det indre markeds funktion. Rapporten skal tage hensyn til de særlige forhold i hver enkelt medlemsstat. Den skal omhandle følgende:
"8. Kommissionen foretager med henblik herpå senest den 31. december 2024 en undersøgelse af målene i artikel 6 og de fremskridt, der er gjort med opfyldelsen af samme, under hensyntagen til de bedste praksisser og foranstaltninger, medlemsstaterne anvender for at nå disse mål.
I sin vurdering overvejer Kommissionen, om der skal fastsættes:
a)  en vurdering af effektiviteten, gennemførelsen og håndhævelsen af de væsentlige krav
a)  mål for andre emballageaffaldsstrømme
b)  yderligere forebyggelsesforanstaltninger med henblik på at begrænse emballagens miljøindvirkning mest muligt, uden at dens væsentlige funktioner berøres
b)  særskilte mål for emballageaffald fra henholdsvis husholdninger og handels- og industrivirksomheder.
c)   eventuel udvikling af en emballagemiljøindikator for at forenkle og effektivisere forebyggelsen af emballageaffald
Med henblik herpå udarbejder Kommissionen en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsforslag, som sendes til Europa-Parlamentet og Rådet.
d)   planer for forebyggelse af emballageaffald
e)   fremme af genbrug og navnlig sammenligning af omkostninger og fordele ved henholdsvis genbrug og genanvendelse
f)   producentansvar, herunder de finansielle aspekter
g)   bestræbelser på yderligere at nedsætte og, hvis det er hensigtsmæssigt, i sidste instans udfase tungmetaller og andre farlige stoffer i emballage inden 2010.
Rapporten ledsages, i givet fald, af forslag om revision af de relevante bestemmelser i dette direktiv, medmindre sådanne forslag er blevet forelagt på det tidspunkt.
Ændring 58
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6a – stk. 1
1.  Med henblik på beregning af, om målene i artikel 6, stk. 1, litra f) til i), er opfyldt, gælder følgende:
1.  Med henblik på beregning af, om målene i artikel 6, stk. 1, litra f) til i), er opfyldt, skal vægten af det genanvendte emballageaffald beregnes som vægten af det affald, der er tilført den endelige genanvendelsesproces i et givet år.
a)   Ved vægten af det genanvendte affald forstås vægten af det affald, der tilføres den endelige genanvendelsesproces
b)   Ved vægten af det emballageaffald, der er forberedt med henblik på genbrug, forstås vægten af det emballageaffald, der er nyttiggjort eller indsamlet af en anerkendt operatør inden for forberedelse med henblik på genbrug og har gennemgået enhver nødvendig kontrol, rengøring og reparation, således at det kan genbruges uden yderligere sortering eller forbehandling
c)   Medlemsstaterne kan medtage produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug eller anerkendte pant- og retursystemer. I forbindelse med beregning af den justerede procentdel for emballageaffald, der er forberedt med henblik på genbrug eller er genanvendt, under hensyntagen til vægten af de produkter og komponenter, som er forberedt med henblik på genbrug, anvender medlemsstaterne verificerede data fra operatørerne og gør brug af den formel, der er anført i bilag IV.
Ændring 59
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6a – stk. 1 a (nyt)
1a.   Kommissionen anmoder senest den 31. december 2018 de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle kvalitetsstandarder både for affaldsmaterialer, der tilføres den endelige genanvendelsesproces, og for sekundære råstoffer, navnlig plast, på grundlag af bedste produktionspraksis på markedet.
Ændring 60
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6a – stk. 2
2.  Med henblik på at sikre harmoniserede betingelser for anvendelse af stk. 1, litra b) og c), og bilag IV vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at fastsætte af kvalitative og driftsmæssige minimumskrav for bestemmelsen af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer, herunder specifikke regler for indsamling, kontrol og rapportering af data.
2.  Med henblik på at sikre harmoniserede betingelser for anvendelse af stk. 1 vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på supplere dette direktiv ved at fastsætte kvalitative og driftsmæssige minimumskrav for bestemmelsen af anerkendte operatører inden for endelig genanvendelse, herunder specifikke regler for indsamling, sporbarhed, kontrol og rapportering af data.
Ændring 61
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6a – stk. 2 a (nyt)
2a.   Kommissionen undersøger mulighederne for at strømline rapporteringen af kompositemballage med forpligtelserne i dette direktiv og foreslår i givet fald foranstaltninger med henblik herpå.
Ændring 62
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6a – stk. 3
3.   Uanset stk. 1 kan vægten af outputtet fra enhver sorteringsoperation rapporteres som vægten af det genanvendte emballageaffald, forudsat at:
udgår
a)   dette outputaffald sendes i en endelig genanvendelsesproces
b)   vægten af materialer eller stoffer, der ikke gennemgår en endelig genanvendelsesproces, og som bortskaffes eller anvendes med henblik på energinyttiggørelse, forbliver under 10 % af den samlede vægt, der skal rapporteres som genanvendt.
Ændring 63
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6a – stk. 4
4.  Medlemsstaterne indfører et effektivt system for kvalitetskontrol og sporing af emballageaffald for at sikre, at betingelserne i stk. 3, litra a) og b), opfyldes. Systemet kan bestå af elektroniske registre, der oprettes i henhold til artikel 35, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF, tekniske specifikationer for kvalitetskravene til sorteret affald eller enhver tilsvarende foranstaltning for at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af de data, der er indsamlet om genanvendt affald.
4.  Medlemsstaterne indfører i overensstemmelse med de delegerede retsakter, der vedtages i henhold til stk. 2, et effektivt system for kvalitetskontrol og sporing af emballageaffald for at sikre overholdelsen af reglerne i stk. 1. Systemet kan bestå af elektroniske registre, der oprettes i henhold til artikel 35, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF, tekniske specifikationer for kvalitetskravene til sorteret affald eller enhver tilsvarende foranstaltning for at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af de data, der er indsamlet om genanvendt affald. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om det system, de har valgt til kvalitetskontrol og sporbarhed.
Ændring 64
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6a – stk. 5
5.  Med henblik på beregningen af hvorvidt målene i artikel 6, stk. 1, litra f) til i), er opfyldt, kan medlemsstaterne medregne den genanvendelse af metaller, der finder sted i forbindelse med forbrænding, i forhold til den andel af emballageaffald, som forbrændes, forudsat at de genanvendte metaller opfylder bestemte kvalitetskrav. Medlemsstaterne anvender den fælles metode, som er fastlagt i overensstemmelse med artikel 11a, stk. 6, i direktiv 2008/98/EF.
5.  Med henblik på beregningen af hvorvidt målene i artikel 6, stk. 1, litra f) til i), er opfyldt, kan medlemsstaterne kun medregne den genanvendelse af metaller, der finder sted i forbindelse med forbrænding eller medforbrænding, hvis affaldet er blevet sorteret forud for forbrændingen, eller hvis forpligtelsen til at etablere særskilt indsamling af papir, metal, plast, glas og bioaffald er overholdt, i forhold til den andel af emballageaffald, som forbrændes eller medforbrændes, forudsat at de genanvendte metaller opfylder bestemte kvalitetskrav. Medlemsstaterne anvender den fælles metode, som er fastlagt i overensstemmelse med artikel 11a, stk. 6, i direktiv 2008/98/EF.
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6b – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)   eksempler på bedste praksis, som anvendes i hele Unionen, og som kan give retningslinjer for fremskridt hen imod opnåelse af målene.
Ændring 66
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6b – stk. 2 a (nyt)
2a.   Om nødvendigt skal den i stk. 1 nævnte rapport omhandle gennemførelsen af andre af dette direktivs krav end de i stk. 1 nævnte, herunder udarbejdelse af prognoser for opnåelse af målene i affaldsforebyggelsesprogrammer og den procentvise andel og mængde pr. indbygger af kommunalt affald, der bortskaffes eller energiudnyttes.
Ændring 67
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 7 – stk. 1
5a)   Artikel 7, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at der indføres systemer til sikring af:
"1. Medlemsstaterne træffer med henblik på at opfylde målsætningerne i dette direktiv de nødvendige foranstaltninger til, at der indføres systemer, der kan sikre og skabe incitamenter til:"
a)  tilbagetagelse og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald fra forbrugeren, fra enhver anden endelig bruger eller fra affaldsstrømmen, med henblik på håndtering af den brugte emballage eller emballageaffaldet på den mest hensigtsmæssige måde
a)  tilbagetagelse og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald fra forbrugeren, fra enhver anden endelig bruger eller fra affaldsstrømmen, med henblik på håndtering af den brugte emballage eller emballageaffaldet på den mest hensigtsmæssige måde
b)  genbrug eller genanvendelse, herunder genvinding af indsamlet emballage og/eller emballageaffald
b)  genbrug eller nyttiggørelse, herunder genanvendelse af indsamlet emballage og/eller emballageaffald.
for at opfylde målene i dette direktiv.
Sådanne systemer skal være åbne for deltagelse fra erhvervsdrivende i de berørte sektorer og for deltagelse fra de kompetente offentlige myndigheders side. De skal også gælde for importerede varer på ikke-diskriminerende betingelser, herunder med hensyn til reglerne for adgang til systemerne og eventuelle afgifter; systemerne skal udformes på en sådan måde, at handelshindringer eller konkurrenceforvridning undgås i overensstemmelse med traktaten."
Sådanne systemer skal være åbne for deltagelse fra erhvervsdrivende i de berørte sektorer og for deltagelse fra de kompetente offentlige myndigheders side. De skal også gælde for importerede varer på ikke-diskriminerende betingelser, herunder med hensyn til reglerne for adgang til systemerne og eventuelle afgifter; systemerne skal udformes på en sådan måde, at handelshindringer eller konkurrenceforvridning undgås i overensstemmelse med traktaten."
Ændring 68
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 7 a (ny)
5b)   Følgende artikel tilføjes:
"Artikel 7a
Særlige foranstaltninger for retur- og indsamlingsordninger
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at indføre:
a)   indsamling af som minimum emballage eller emballageaffald af papir, metal, plast eller glas adskilt fra restaffald
b)   indsamling af kompositemballage som defineret i Kommissionens beslutning 2005/270/EF inden for rammerne af eksisterende indsamlingsordninger, som opfylder de kvalitetsstandarder, der er nødvendige for den endelige genanvendelse. "
Ændring 69
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 8 – stk. 2
5c)   Artikel 8, stk. 2, affattes således:
"2. For at fremme indsamling, genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse, angives det på emballagen med henblik på identifikation og klassificering i den berørte industri, hvad emballagematerialet/-materialerne består af, på grundlag af Kommissionens beslutning 97/129/EF[1]."
"2. For at fremme indsamling, genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse, skal emballagen være forsynet med relevante oplysninger herom. Navnlig skal det på emballagen med henblik på identifikation og klassificering i den berørte industri være angivet, hvad emballagematerialet/-materialerne består af, på grundlag af Kommissionens beslutning 97/129/EF[1].
EFT L 50 af 20.2.1997, s. 28."
EFT L 50 af 20.2.1997, s. 28."
Ændring 70
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d
Direktiv 94/62/EF
Artikel 12 – stk. 3a
3a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a) til i), til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet.
3a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a) til i), til Kommissionen. De skal indsamle og behandle dataene i overensstemmelse med den fælles metode, der er omhandlet i stk. 3d, og rapportere dem elektronisk senest 12 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet.
Ændring 71
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d
Direktiv 94/62/EF
Artikel 12 – stk. 3 a – afsnit 2
Dataene rapporteres i det format, der er fastlagt af Kommissionen i henhold til stk. 3d. Den første rapport skal dække perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs ikrafttræden + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs ikrafttræden + 1 år].
Dataene indsamles og behandles ved hjælp af den fælles metode, der er omhandlet i stk. 3d, og rapporteres i det format, der er fastlagt af Kommissionen i henhold til stk. 3d. Den første rapport vedrørende de mål, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra f) til i), skal dække dataene for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs ikrafttræden + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs ikrafttræden + 1 år].
Ændring 72
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d
Direktiv 94/62/EF
Artikel 12 – stk. 3 c
3c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.
3c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Indtil den fælles metode til dataindsamling og -behandling, der er omhandlet i stk. 3d, er fastlagt, skal rapporten omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne. Kommissionen vurderer også de indrapporterede datas og oplysningers fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes ni måneder efter medlemsstaternes første rapportering af dataene og derefter hvert tredje år.
Ændring 73
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d
Direktiv 94/62/EF
Artikel 12 – stk. 3 c a (nyt)
3ca.   I rapporten medtager Kommissionen oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv som helhed og evaluerer dets indvirkning på menneskers sundhed, miljøet og det indre marked. Rapporten kan, hvis det er relevant, ledsages af et forslag om revision af dette direktiv.
Ændring 74
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d
Direktiv 94/62/EF
Artikel 12 – stk. 3 d
3d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for rapportering af data i henhold til stk. 3a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2."
3d.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 38a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge den fælles metode til dataindsamling og -behandling og formatet for rapportering af data i henhold til stk. 3a. ";
Ændring 75
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 94/62/EF
Artikel 21 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 19, stk. 2, og artikel 20, stk. 20, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [datoen for denne forordnings ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 12, stk. 3d, artikel 19, stk. 2, og artikel 20, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [datoen for denne forordnings ikrafttræden].
Ændring 76
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 94/62/EF
Artikel 21 a – stk. 3
3.  Den i artikel 7, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 19, stk. 2, og artikel 20 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerende retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 6a, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 12, stk. 3d, artikel 19, stk. 2, og artikel 20 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerende retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 77
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 94/62/EF
Artikel 21 a – stk. 5
5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 19, stk. 2, og artikel 20, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6a, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 12, stk. 3d, artikel 19, stk. 2, og artikel 20, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 78
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Bilag II
12a)   Bilag II til direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald affattes som angivet i bilaget til dette direktiv.
Ændring 79
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv 94/62/EF
Bilag IV
14)   Bilag IV tilføjes til direktiv 94/67/EF om emballage og emballageaffald som angivet i bilaget til nærværende direktiv.
udgår
Ændring 80
Forslag til direktiv
Bilag – afsnit - 1 (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Bilag II – punkt 1 – led 1
-1)   Bilag II, punkt 1, første led, affattes således:
—  Emballage skal udformes, fremstilles og markedsføres på en sådan måde, at den kan genbruges eller genanvendes, herunder genvindes, og således at miljøbelastningen herfra mindskes mest muligt i forbindelse med bortskaffelse af emballageaffald eller restprodukter fra emballageaffaldshåndtering.
"- Emballage skal udformes, fremstilles og markedsføres på en sådan måde, at den kan genbruges eller nyttiggøres, herunder genanvendes - i overensstemmelse med affaldshierarkiet - og således at miljøbelastningen herfra mindskes mest muligt i forbindelse med bortskaffelse af emballageaffald eller restprodukter fra emballageaffaldshåndtering."
Ændring 81
Forslag til direktiv
Bilag – afsnit - 1 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Bilag II – punkt 1 – led 1 a (nyt)
-1a)   I bilag II, punkt 1, indsættes følgende som led 1a:
"- Emballage skal fremstilles på en sådan måde, således at dens CO2-fodaftryk minimeres, bl.a. gennem anvendelsen af bionedbrydelige og bæredygtige biobaserede materialer."
Ændring 82
Forslag til direktiv
Bilag – afsnit -1 b (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Bilag II – punkt 3 – litra c
-1b)   Bilag II, punkt 3, litra c), ændres således:
c)  Genanvendelse i form af kompostering
"c) Genanvendelse i form af kompostering
Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på kompostering, skal være bionedbrydeligt i en sådan grad, at det ikke hindrer separat indsamling og den komposteringsproces eller -aktivitet, som affaldet underkastes.
Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på kompostering, skal være bionedbrydeligt i en sådan grad, at det ikke hindrer separat indsamling og den komposteringsproces eller -aktivitet, som affaldet underkastes."
Ændring 83
Forslag til direktiv
Bilag –afsnit -1 c (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Bilag II – punkt 3 – litra d
-1c)   I bilag II, punkt 3, ændres litra d som følger:
d)  Bionedbrydelig emballage
"d) Bionedbrydelig emballage
Bionedbrydeligt emballageaffald skal kunne nedbrydes fysisk, kemisk, termisk eller biologisk på en sådan måde, at det meste af komposten til slut nedbrydes til kuldioxid, biomasse og vand.
Bionedbrydeligt emballageaffald skal kunne nedbrydes fysisk, kemisk, termisk eller biologisk på en sådan måde, at det meste af komposten til slut nedbrydes til kuldioxid, biomasse og vand. Oxo-nedbrydelig plastemballage betragtes ikke som bionedbrydelig."
Ændring 84
Forslag til direktiv
Bilag – afsnit 2
Direktiv 94/62/EF
Bilag IV
Som bilag IV indsættes:
udgår
"BILAG IV
Beregningsmetode for forberedelse med henblik på genbrug af produkter og komponenter med henblik på artikel 6, stk. 1, litra f) til i)
Medlemsstaterne anvender nedenstående formel til at beregne den justerede procentdel i forbindelse med genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) til i):
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"
E: justeret genanvendelses- og genbrugsprocent i et givet år
A: vægten af emballageaffald, der er genanvendt eller forberedt med henblik på genbrug i et givet år
R: vægten af produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug i et givet år
P: vægten af den mænge emballageaffald, der er produceret i et givet år"

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet behandling i udvalget med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0029/2017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik