Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0276(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0029/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0029/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2018 - 12.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 774kWORD 95k
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)   Δεδομένης της εξάρτησης της Ένωσης από την εισαγωγή πρώτων υλών και της ταχείας εξάντλησης σημαντικής ποσότητας φυσικών πόρων βραχυπρόθεσμα, αποτελεί μείζονα πρόκληση να ανακτηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι μέσα στην Ένωση και να ενισχυθεί η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)
(-1α) Η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να μετατραπεί σε βιώσιμη διαχείριση υλικών. Η αναθεώρηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προσφέρει μια ευκαιρία για τούτο.
__________________
Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, την εξασφάλιση της συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων και την προώθηση μιας πιο κυκλικής οικονομίας.
(1)  Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, την εξασφάλιση της συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων, την προαγωγή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, την προώθηση της διάδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγόμενους πόρους, τη δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Προκειμένου να καταστεί πραγματικά κυκλική η οικονομία, είναι αναγκαίο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, εστιασμένα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων κατά τρόπο που να διατηρεί τους πόρους και να κλείνει τον κύκλο. Η αποδοτικότερη χρήση των πόρων θα αποφέρει επίσης σημαντική καθαρή εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και τους καταναλωτές στην Ένωση, μειώνοντας ταυτόχρονα τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)   Ένα πολιτικό και κοινωνικό κίνητρο για την προώθηση της ανάκτησης και ανακύκλωσης ως βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των φυσικών πόρων στο πλαίσιο κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να σέβεται την ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να εφαρμόζει αυστηρά την προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η πρόληψη έχει προτεραιότητα έναντι της ανακύκλωσης.
__________________
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)   Η ρίψη απορριμμάτων και η ακατάλληλη διάθεση συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο θαλάσσιο περιβάλλον όσο και στην οικονομία της Ένωσης και προκαλεί περιττούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ανάμεσα στα συνηθέστερα αντικείμενα που συναντώνται στις παραλίες είναι απορρίμματα συσκευασίας, των οποίων οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον επηρεάζουν τον τουρισμό και τη δημόσια απόλαυση αυτών των φυσικών περιοχών. Επιπλέον, τα απορρίμματα συσκευασίας που καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον ανατρέπουν τη σειρά προτεραιότητας της ιεραρχίας των αποβλήτων, ιδίως με την παράκαμψη της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλου είδους ανάκτηση πριν από την ακατάλληλη διάθεσή τους. Προκειμένου να μειωθεί το δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό απορριμμάτων συσκευασίας στα θαλάσσια απορρίμματα, θα πρέπει να θεσπιστεί δεσμευτικός στόχος υποστηριζόμενος με στοχευμένα μέτρα των κρατών μελών.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Οι στόχοι που ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάκτηση και την ανακύκλωση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας θα πρέπει να τροποποιηθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας, και να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι φιλοδοξίες της Ένωσης για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.
(2)  Οι στόχοι που ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ σχετικά με την ανάκτηση και την ανακύκλωση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας θα πρέπει να τροποποιηθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας, και να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι φιλοδοξίες της Ένωσης για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.
__________________
3 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Θα πρέπει να καθοριστούν ποσοτικοί στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση, τους οποίους να επιδιώκουν να επιτύχουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να προωθηθούν οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, και να τονωθούν παράλληλα η δημιουργία θέσεων εργασίας και η εξοικονόμηση πόρων.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)   Η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών μπορεί να καταστήσει δυνατή τη μείωση του συνολικού κόστους στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού και την άμβλυνση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των απορριμμάτων συσκευασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν την καθιέρωση της εισαγωγής στην αγορά επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που να μπορούν να ανακυκλωθούν στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)
(2γ)   Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην εστίαση, απαιτείται η χρήση συσκευασιών μίας χρήσης προκειμένου να εξασφαλίζονται η υγιεινή των τροφίμων και η υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους την παράμετρο αυτή κατά την ανάπτυξη μέτρων πρόληψης και ενθαρρύνουν την περαιτέρω πρόσβαση στην ανακύκλωση για τέτοιες συσκευασίες.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Επίσης, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή στη νομοθεσία για τα απόβλητα, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους ορισμούς της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 που εφαρμόζεται γενικά στα απόβλητα.
(3)  Επίσης, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή στη νομοθεσία για τα απόβλητα, με την επιφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν, όπου είναι σκόπιμο, με τους ορισμούς της οδηγίας 2008/98/ΕΚ που εφαρμόζεται γενικά στα απόβλητα.
__________________
14 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Από την περαιτέρω αύξηση των στόχων που ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας θα μπορούσαν να προκύψουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
(4)  Από την περαιτέρω αύξηση των στόχων που ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ όσον αφορά την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας θα μπορούσαν να προκύψουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης των πόρων, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποβλήτων και την προώθηση ανακυκλωμένων υλικών υψηλής ποιότητας. Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση βάσει κύκλου ζωής, που να αποσκοπεί στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των προϊόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα παροχής κινήτρων για την υιοθέτηση επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών όπως επίσης για τη μείωση της κατανάλωσης μη ανακυκλώσιμων συσκευασιών και τον περιορισμό των υπερβολικών συσκευασιών. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν χρήση επαρκών οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων, προκειμένου να προσφέρουν κίνητρα για την εφαρμογή της ιεραρχίας των αποβλήτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εκείνα που απαριθμούνται στο παράρτημα IVα της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Επιπλέον, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τον ρόλο της συσκευασίας στη διατήρηση της υγιεινής και της ασφάλειας για τους καταναλωτές.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν επαρκή κίνητρα για την εφαρμογή της ιεραρχίας των αποβλήτων, ιδίως οικονομικά και φορολογικά κίνητρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας σχετικά με την πρόληψη και την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας, όπως τέλη υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης των αποβλήτων, συστήματα πληρωμής κατά την απόρριψη, συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και κίνητρα για τις τοπικές αρχές. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αποτελούν μέρος των προγραμμάτων πρόληψης αποβλήτων σε όλα τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)
(4γ)   Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η διάθεση των συσκευασιών δεν εξαρτάται από τους τελικούς καταναλωτές, ούτε είναι δική τους επιλογή, αλλά μάλλον από τους παραγωγούς. Τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού αποτελούν κατάλληλο μέσο, τόσο για την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας, όσο και για τη δημιουργία συστημάτων που εγγυώνται την ανάκτηση και/ή συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών και/ή απορριμμάτων συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλον τελικό χρήστη ή από το ρεύμα των απορριμμάτων, και την επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση –συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης– των συλλεγόμενων συσκευασιών και/ή απορριμμάτων συσκευασίας.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)
(4δ)   Προκειμένου να δοθεί ώθηση τόσο στην πρόληψη των αποβλήτων συσκευασίας όσο και στη μείωση του αντικτύπου της στο περιβάλλον, και να προαχθεί συγχρόνως η ανακύκλωση υλικών υψηλής ποιότητας, πρέπει οι βασικές απαιτήσεις και το παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας να επανεξεταστούν και, αν είναι αναγκαίο, να αναθεωρηθούν, ώστε να ενισχυθούν απαιτήσεις που θα βελτιώσουν τη σχεδίαση για επαναχρησιμοποίηση και την υψηλής ποιότητας ανακύκλωση των συσκευασιών.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)
(4ε)   Οι εθνικές στρατηγικές των κρατών μελών θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού με τη μορφή της παροχής διαφόρων κινήτρων και οφελών από τη χρήση προϊόντων που παράγονται από ανακυκλωμένα απόβλητα, ενθαρρύνοντας έτσι τις επενδύσεις στον τομέα των ανακυκλωμένων προϊόντων.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)
(4στ)   Η προαγωγή μιας βιώσιμης βιοοικονομίας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενες πρώτες ύλες. Η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς για τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες βιολογικής προέλευσης και τις βιοαποικοδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες συσκευασίες, και η επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας που εμποδίζει τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών προσφέρουν την ευκαιρία για περαιτέρω τόνωση της έρευνας και καινοτομίας και για αντικατάσταση των βασιζόμενων σε ορυκτά καύσιμα πρώτων υλών με πρώτες ύλες από ανανεώσιμες πηγές, για την παραγωγή συσκευασιών, όπου αυτό είναι επωφελές από την άποψη του κύκλου ζωής, και για περαιτέρω υποστήριξη της οργανικής ανακύκλωσης.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Μέσω της προοδευτικής αύξησης των υφιστάμενων στόχων για την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς πολύτιμα απόβλητα ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με την ιεράρχησή τους. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί ότι τα πολύτιμα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα θα διοχετεύονται ξανά στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες και στη δημιουργία κυκλικής οικονομίας.
(5)  Μέσω της προοδευτικής αύξησης των υφιστάμενων στόχων για την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς πολύτιμα απόβλητα ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με την ιεράρχησή τους. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί ότι τα πολύτιμα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα θα διοχετεύονται ξανά στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες15 και στη δημιουργία κυκλικής οικονομίας, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των καταναλωτών και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να εφαρμοστούν οι ρητές διατάξεις του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, το οποίο ζητεί την ανάπτυξη μη τοξικών κύκλων υλικών, έτσι ώστε τα ανακυκλωμένα απόβλητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημαντική και αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών για την Ένωση.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)   Από τη στιγμή που ανακυκλωμένο υλικό εισέλθει εκ νέου στην οικονομία με τον αποχαρακτηρισμό του από αποβλήτου, είτε επειδή συμμορφώνεται προς ειδικά κριτήρια αποχαρακτηρισμού είτε επειδή έχει ενσωματωθεί σε νέο προϊόν, απαιτείται να συνάδει πλήρως με τη νομοθεσία της Ένωσης για τις χημικές ουσίες.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)   Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των οικιακών απορριμμάτων συσκευασίας και των εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων συσκευασίας. Για να υπάρχει σαφής και ακριβής εικόνα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν χωριστές εκθέσεις γι’ αυτά.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Συνεπώς, είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφείς στόχοι πολιτικής προκειμένου να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός των ανακυκλώσιμων υλικών στο κάτω μέρος της ιεράρχησης των αποβλήτων.
(6)  Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία υποδομή διαχείρισης αποβλήτων προς ανακύκλωση. Συνεπώς, είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφείς στόχοι πολιτικής για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και εγκαταστάσεων αναγκαίων για την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, προκειμένου να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός των ανακυκλώσιμων υλικών στο κάτω μέρος της ιεράρχησης των αποβλήτων, και να θεσπιστούν κίνητρα για επενδύσεις σε καινοτόμες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων προς ανακύκλωση.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας και να ενισχύσει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας. Η ανταλλαγή αυτή θα ήταν δυνατόν να διευκολυνθεί μέσω πλατφορμών επικοινωνίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με νέες βιομηχανικές λύσεις και να προσφέρουν τη δυνατότητα για μια καλύτερη επισκόπηση των διαθέσιμων ικανοτήτων, οι οποίες θα συνέβαλλαν στη σύνδεση του κλάδου της διαχείρισης αποβλήτων με άλλους τομείς, καθώς και στη στήριξη της βιομηχανικής συμβίωσης.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Με τον συνδυασμό των στόχων για την ανακύκλωση και των περιορισμών για την υγειονομική ταφή που ορίζονται στις οδηγίες 2008/98/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ, δεν είναι πλέον αναγκαίοι οι ενωσιακοί στόχοι για την ανάκτηση ενέργειας ή οι στόχοι ανακύκλωσης για τα απορρίμματα συσκευασίας που ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ.
(7)  Με τον συνδυασμό των στόχων για την ανακύκλωση και των περιορισμών για την υγειονομική ταφή που ορίζονται στις οδηγίες 2008/98/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, δεν είναι πλέον αναγκαίοι οι ενωσιακοί στόχοι για την ανάκτηση ενέργειας όσον αφορά τα απορρίμματα συσκευασίας που ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ.
__________________
Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1).
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η παρούσα οδηγία θέτει μακροπρόθεσμους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση και παρέχει στους οικονομικούς φορείς και στα κράτη μέλη σαφή κατεύθυνση για τις αναγκαίες επενδύσεις ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της. Τα κράτη μέλη, κατά την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών τους για τη διαχείριση των αποβλήτων και τον σχεδιασμό των επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να κάνουν ορθή χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, προωθώντας την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
(8)  Η παρούσα οδηγία θέτει μακροπρόθεσμους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση και παρέχει στους οικονομικούς φορείς και στα κράτη μέλη σαφή κατεύθυνση για τις αναγκαίες επενδύσεις ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της. Τα κράτη μέλη, κατά την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών τους για τη διαχείριση των αποβλήτων και τον σχεδιασμό επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων και στην κυκλική οικονομία, θα πρέπει να κάνουν ορθή χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, και να χαράσσουν αυτές τις στρατηγικές και αυτά τα επενδυτικά σχέδια με γνώμονα κυρίως την προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης, ακολουθούμενων από την ανακύκλωση, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Οι κανόνες για την περαιτέρω αύξηση των στόχων που αφορούν την ανακύκλωση από το 2030 και μετά θα πρέπει να επανεξεταστούν με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Τα κράτη μέλη, για να κρίνουν εάν οι στόχοι της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση έχουν επιτευχθεί, θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη προϊόντα και συστατικά που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και συστήματα παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής. Για την εξασφάλιση εναρμονισμένων όρων για τους υπολογισμούς αυτούς, η Επιτροπή θα θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον καθορισμό αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση καθώς και συστημάτων παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής και για τη συλλογή, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων.
(11)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ενιαίος υπολογισμός των δεδομένων για τους στόχους ανακύκλωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον καθορισμό των επιχειρήσεων ανακύκλωσης, καθώς και σχετικά με τη συλλογή, επαλήθευση και υποβολή στοιχείων. Μετά την έγκριση αυτής της εναρμονισμένης μεθοδολογίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη την ανακύκλωση μετάλλων που λαμβάνει χώρα σε συνδυασμό με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση, για τον υπολογισμό του κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι όσον αφορά την ανακύκλωση μετάλλων.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για την υποβολή εκθέσεων. Επίσης, είναι σημαντικό να θεσπιστούν πιο συγκεκριμένα οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν τι ανακυκλώνεται πραγματικά και μπορεί να προσμετρηθεί στην επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει κατά γενικό κανόνα ότι η υποβολή στοιχείων σχετικά με την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης να βασίζεται στα υλικά που εισέρχονται στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης. Προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, να αναφέρουν τα ποσοστά ανακύκλωσης βάσει της παραγωγής των εγκαταστάσεων διαλογής. Οι απώλειες βάρους υλικών ή ουσιών που οφείλονται σε φυσικές και/ή χημικές διεργασίες μεταποίησης που είναι εγγενείς στην τελική διαδικασία της ανακύκλωσης δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από το βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως ανακυκλωμένα.
(12)  Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν σχετικά με την ανακύκλωση, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τη συλλογή, την ιχνηλασιμότητα, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων. Επίσης, είναι σημαντικό να θεσπιστούν πιο συγκεκριμένα οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν τι ανακυκλώνεται πραγματικά και μπορεί να προσμετρηθεί στην επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης. Ο υπολογισμός της επίτευξης των στόχων θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστη και εναρμονισμένη μέθοδο στο πλαίσιο της οποίας να μην είναι δυνατόν, απορριπτόμενα απόβλητα να αναφέρονται ως ανακυκλωμένα απόβλητα. Για τον σκοπό αυτό, η υποβολή στοιχείων σχετικά με την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης θα πρέπει να βασίζεται στα υλικά που εισέρχονται στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης. Οι απώλειες βάρους υλικών ή ουσιών που οφείλονται σε φυσικές και/ή χημικές διεργασίες μεταποίησης που είναι εγγενείς στην τελική διαδικασία της ανακύκλωσης δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από το βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως ανακυκλωμένα.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντικά για την Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα απόβλητα σε όλα τα κράτη μέλη. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα πρέπει να βελτιωθούν με την εισαγωγή ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων για υποβολή στοιχείων, με τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών υποβολής στοιχείων και με την καθιέρωση έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων.
(14)  Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντικά για την Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα απόβλητα σε όλα τα κράτη μέλη. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων θα πρέπει να βελτιωθούν με την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας για τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων, βασιζόμενης σε αξιόπιστες πηγές, καθώς και με τη θέσπιση ενός ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων για υποβολή στοιχείων, με τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών υποβολής στοιχείων και με την καθιέρωση έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διασφάλιση συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, κατά την προετοιμασία των εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των στόχων που ορίζονται στη οδηγία 94/62/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν την πλέον πρόσφατη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών.
(16)  Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διασφάλιση συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, κατά την προετοιμασία των εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των στόχων που ορίζονται στη οδηγία 94/62/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια κοινή μεθοδολογία για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρμόδιες αρχές διαχείρισης αποβλήτων.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας στο σύνολό της και τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Για να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί η οδηγία 94/62/ΕΚ, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 6α παράγραφος 2, το άρθρο 6α παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφος 2 και το άρθρο 20. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιήσει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
(17)  Για να συμπληρωθεί η οδηγία 94/62/ΕΚ, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τους κανόνες για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης, με μερικές εξαιρέσεις σε σχέση με τα ανώτατα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων σε ορισμένα ανακυκλωμένα υλικά, σε ορισμένα κυκλώματα προϊόντων και σε ορισμένους τύπους συσκευασίας, σε σχέση με την κοινή μεθοδολογία όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων και την επεξεργασία και τον μορφότυπο για την υποβολή των στοιχείων σχετικά με την επίτευξη των στόχων ανάκτησης, και σε σχέση με τροποποιήσεις στον κατάλογο επεξηγηματικών παραδειγμάτων σχετικά με τον ορισμό της συσκευασίας και τυχόν τεχνικές δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της οδηγίας 94/62/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 12 παράγραφος 3δ και το άρθρο 19. Αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της οδηγίας 94/62/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, όσον αφορά την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του συστήματος αναγνώρισης της φύσης των χρησιμοποιηθέντων υλικών συσκευασίας. Αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
__________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την εφαρμογή απαιτήσεων υψηλού επιπέδου για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας για όλους τους εργαζομένους στην Ένωση, σύμφωνα με την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία και ανάλογα με τους ιδιαίτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε ορισμένους τομείς παραγωγής, ανακύκλωσης και αποβλήτων.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
-1)   Στο άρθρο 1 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Για το σκοπό αυτό η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν, κατά πρώτη προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και, ως περαιτέρω θεμελιώδεις αρχές, στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, στην ανακύκλωση και σε άλλες μορφές ανάκτησης των απορριμμάτων συσκευασίας και, ως εκ τούτου, στη μείωση της τελικής διάθεσης των απορριμμάτων αυτών.»
«2. Για το σκοπό αυτό η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν, κατά πρώτη προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και, ως περαιτέρω θεμελιώδεις αρχές, στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, στην ανακύκλωση και σε άλλες μορφές ανάκτησης των απορριμμάτων συσκευασίας και, ως εκ τούτου, στη μείωση της τελικής διάθεσης των απορριμμάτων αυτών, προκειμένου να συμβάλει στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία.»
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)
βα)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«2α) «συσκευασία βιολογικής προέλευσης»: κάθε συσκευασία η οποία προέρχεται από υλικά βιολογικής προέλευσης, με εξαίρεση υλικά ενσωματωμένα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και/ή απολιθωμένα·»
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημεία 3 έως 10
γ)  τα σημεία 3 έως 10 διαγράφονται·
γ)  τα σημεία 3, 4 και 6 έως 10 διαγράφονται·
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2
«Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ: "απόβλητα", "παραγωγός αποβλήτων", "κάτοχος αποβλήτων", "διαχείριση αποβλήτων", "συλλογή", "χωριστή συλλογή" "πρόληψη", "επαναχρησιμοποίηση", "επεξεργασία", "ανάκτηση", "προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση", "ανακύκλωση", "τελική διεργασία ανακύκλωσης" και "διάθεση".».
«Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ: "απόβλητα", "παραγωγός αποβλήτων", "κάτοχος αποβλήτων", "διαχείριση αποβλήτων", "συλλογή", "χωριστή συλλογή" "πρόληψη", "διαλογή", "αστικά απόβλητα", "βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα", "επεξεργασία", "ανάκτηση", "ανακύκλωση", "οργανική ανακύκλωση", "τελική διεργασία ανακύκλωσης", "απορρίμματα", και "διάθεση".».
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
«Αυτά τα άλλα μέτρα μπορούν να συνίστανται σε εθνικά προγράμματα, κίνητρα μέσω προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προκειμένου να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επίπτωση της συσκευασίας, ή παρεμφερείς δράσεις οι οποίες εγκρίνονται, εφόσον χρειάζεται, σε συνεννόηση με τους οικονομικούς παράγοντες, και σχεδιάζονται έτσι ώστε να συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν τις πολλαπλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται εντός των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη. Αυτά τα μέτρα είναι σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.
«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης των συσκευασιών, και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πρόληψης των αποβλήτων που καθορίζονται στην παράγραφο -1 του άρθρου 9 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 1, και κίνητρα για την αποδοχή επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να επιτευχθεί σταθερή μείωση της κατανάλωσης μη ανακυκλώσιμων συσκευασιών και τον περιορισμό των υπερβολικών συσκευασιών. Τα μέτρα αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αναλαμβάνουν και άλλες δράσεις οι οποίες εγκρίνονται σε συνεννόηση με τους οικονομικούς παράγοντες και με οργανώσεις καταναλωτών και προστασίας του περιβάλλοντος, και σχεδιάζονται έτσι ώστε να συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν τις πολλαπλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται εντός των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη.
Αυτά τα μέτρα είναι σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.».
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επαρκή οικονομικά και άλλα μέσα ώστε να προσφέρουν κίνητρα για την εφαρμογή της ιεραρχίας των αποβλήτων. Στα εν λόγω μέσα και μέτρα μπορεί να περιλαμβάνονται εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα IVα της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.»
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
2α)   Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, προτάσεις μέτρων για την ενίσχυση και τη συμπλήρωση της επιβολής των βασικών υποχρεώσεων και για να διασφαλισθεί ότι μια νέα συσκευασία εισάγεται στην αγορά μόνον αφού ο παραγωγός έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής της επίπτωσης χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι βασικές λειτουργίες της εν λόγω συσκευασίας.
«3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την επικαιροποίηση των βασικών υποχρεώσεων για την ενίσχυση και τη συμπλήρωση της επιβολής αυτών των υποχρεώσεων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι μια νέα συσκευασία εισάγεται στην αγορά μόνον αφού ο παραγωγός έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής της επίπτωσης χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι βασικές λειτουργίες της εν λόγω συσκευασίας. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, υποβάλλει νομοθετική πρόταση για την επικαιροποίηση των προτύπων, ιδίως για να ενισχυθούν η σχεδίαση για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας.»
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)
2β)   Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, όπου αυτό είναι περιβαλλοντικά επωφελές από την άποψη του κύκλου ζωής, τη χρήση ανακυκλώσιμων συσκευασιών βιολογικής προέλευσης και βιοαποικοδομήσιμων λιπασματοποιήσιμων συσκευασιών, λαμβάνοντας μέτρα όπως:
α)   η προώθηση της χρήσης τους, μεταξύ άλλων, με μέσα οικονομικού χαρακτήρα·
β)   η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς για τα συγκεκριμένα προϊόντα·
γ)   η επανεξέταση των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων που εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών.»
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 5 – τίτλος
2γ)   Στο άρθρο 5, παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος:
«Επαναχρησιμοποίηση»
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 δ (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
2δ)   στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον, σύμφωνα με τη συνθήκη.
«1. Σύμφωνα με την ιεραρχία αποβλήτων, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον, σύμφωνα με τη συνθήκη, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων και η ασφάλεια των καταναλωτών.»
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 ε (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
2ε)   Στο άρθρο 5, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την επίτευξη των ακόλουθων στόχων όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών:
α)   το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τουλάχιστον το 5% κατά βάρος του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται·
β)   το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, τουλάχιστον το 10% κατά βάρος του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται·»
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 στ (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)
2στ)   Στο άρθρο 5, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1β. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι διεργασίες επαναχρησιμοποίησης, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα:
—   χρήση συστημάτων παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής, για επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα συσκευασίας·
—   παροχή κινήτρων για τον καθορισμό ελάχιστου ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που πρέπει να διατίθενται στην αγορά κάθε έτος ανά ροή συσκευασίας·
—   θέσπιση κατάλληλων οικονομικών κινήτρων για τους παραγωγούς επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών.»
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 ζ (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 γ (νέα)
2ζ)   Στο άρθρο 5, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1γ. Οι συσκευασίες και οι επαναχρησιμοποιημένες συσκευασίες που συλλέγονται μέσω συστήματος παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής μπορούν να συνυπολογίζονται στην επίτευξη των στόχων πρόληψης που καθορίζονται από τα εθνικά προγράμματα πρόληψης.»
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6 – τίτλος
α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής τίτλο: «Ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση»·
α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής τίτλο: «Ανάκτηση και ανακύκλωση»·
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)
αα)   Στο άρθρο 6, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος -1:
«-1. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν συστήματα διαλογής για όλα τα υλικά συσκευασίας.»
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τουλάχιστον το 65% κατά βάρος του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας θα πρέπει να προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·
στ)  το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τουλάχιστον το 70% κατά βάρος του συνόλου των παραγόμενων απορριμμάτων συσκευασίας θα πρέπει να ανακυκλώνονται·
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, θα πρέπει να καλυφθούν οι ακόλουθοι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση όσον αφορά τα ακόλουθα συγκεκριμένα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας:
ζ)  το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, θα πρέπει να καλυφθούν οι ακόλουθοι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για ανακύκλωση όσον αφορά τα ακόλουθα συγκεκριμένα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας:
i)  το 55% των πλαστικών·
i)  το 60% των πλαστικών·
ii)  το 60% του ξύλου·
ii)  το 65% του ξύλου·
iii)  το 75% των σιδηρούχων μετάλλων·
iii)  το 80% των σιδηρούχων μετάλλων·
iv)  το 75% του αλουμινίου·
iv)  το 80% του αλουμινίου·
v)  το 75% του γυαλιού·
v)  το 80% του γυαλιού·
vi)  το 75% του χαρτιού και χαρτονιού·
vi)  το 90% του χαρτιού και χαρτονιού·
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η)  το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, τουλάχιστον το 75% κατά βάρος του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας θα πρέπει να προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·
η)  το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, τουλάχιστον το 80% κατά βάρος του συνόλου των παραγόμενων απορριμμάτων συσκευασίας θα πρέπει να ανακυκλώνονται·
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)  το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, θα πρέπει να καλυφθούν οι ακόλουθοι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση όσον αφορά τα ακόλουθα συγκεκριμένα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας:
θ)  το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, θα πρέπει να καλυφθούν οι ακόλουθοι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για ανακύκλωση όσον αφορά τα ακόλουθα συγκεκριμένα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας:
i)  το 75% του ξύλου·
i)  το 80% του ξύλου·
ii)  το 85% των σιδηρούχων μετάλλων·
ii)  το 90% των σιδηρούχων μετάλλων·
iii)  το 85% του αλουμινίου·
iii)  το 90% του αλουμινίου·
iv)  το 85% του γυαλιού·
iv)  το 90% του γυαλιού·
v)   το 85% του χαρτιού και χαρτονιού·
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Απορρίμματα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, μπορούν να προσμετρηθούν στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) έως θ) μόνο όσον αφορά το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή τους.
3.  Απορρίμματα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος για ανακύκλωση στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, μπορούν να προσμετρηθούν στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) έως θ) μόνο όσον αφορά το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή τους.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
γα)   Στο άρθρο 6, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, τη χρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απορρίμματα συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων:
«4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απορρίμματα συσκευασίας, όταν αυτό είναι επωφελές από την άποψη του κύκλου ζωής και σε συμφωνία με την ιεραρχία των αποβλήτων, για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων:
α)  βελτιώνοντας τις συνθήκες της αγοράς για τα εν λόγω υλικά·
α)  βελτιώνοντας τις συνθήκες της αγοράς για τα εν λόγω υλικά·
β)  επανεξετάζοντας τους υφιστάμενους κανονισμούς που εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών.
β)  επανεξετάζοντας τους υφιστάμενους κανονισμούς που εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών·
βα)   χρησιμοποιώντας κατάλληλα οικονομικά μέσα προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την αξιοποίηση των δευτερογενών πρώτων υλών, στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται μέτρα για την προώθηση του ανακυκλωνόμενου περιεχομένου των προϊόντων και την εφαρμογή κριτηρίων για βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις·
ββ)   προωθώντας υλικά τα οποία, όταν ανακυκλώνονται σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.»
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφοι 5, 8 και 9
δ)  διαγράφονται οι παράγραφοι 5, 8 και 9·
δ)  διαγράφονται οι παράγραφοι 5 και 9·
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 8
δα)   Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
8.   Το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2005, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον καθώς και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στην έκθεση λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος. Η έκθεση καλύπτει τα ακόλουθα:
«8. Προς τον σκοπό αυτό η Επιτροπή εξετάζει, έως την 31 Δεκεμβρίου 2024, τους στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 6 και την πρόοδο στην επίτευξή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές και τα μέτρα που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο είναι σκόπιμο να ορίσει:
α)  αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της εφαρμογής και της τήρησης των βασικών απαιτήσεων·
α)  στόχους για άλλες κατηγορίες αποβλήτων συσκευασίας·
β)  πρόσθετα μέτρα πρόληψης για τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι θεμελιώδεις λειτουργίες της·
β)  χωριστούς στόχους για τα οικιακά απορρίμματα συσκευασίας και τα εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα συσκευασίας.
γ)   πιθανή εκπόνηση ενός περιβαλλοντικού δείκτη σχετικά με τη συσκευασία, ο οποίος καθιστά την πρόληψη των απορριμμάτων συσκευασίας απλούστερη και αποτελεσματικότερη·
Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση συνοδευόμενη, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση, και την διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.»
δ)   σχέδια πρόληψης των απορριμμάτων συσκευασίας·
ε)   ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και, ιδιαίτερα, σύγκριση του κόστους και των πλεονεκτημάτων της επαναχρησιμοποίησης και των πλεονεκτημάτων της ανακύκλωσης·
στ)   ευθύνη του παραγωγού, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πτυχών της·
ζ)   προσπάθειες για περαιτέρω μείωση και, κατά περίπτωση, σταδιακή εξάλειψη των βαρέων μετάλλων και άλλων επικινδύνων ουσιών από τη συσκευασία μέχρι το 2010.
Κατά περίπτωση, η ανωτέρω έκθεση πλαισιώνεται από προτάσεις αναθεώρησης των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν έχουν υποβληθεί έως τότε τέτοιες προτάσεις.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1
1.  Για να εκτιμηθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ),
1.  Για να εκτιμηθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ), το βάρος των απορριμμάτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν υπολογίζεται ως το βάρος των εισερχόμενων απορριμμάτων στην τελική διεργασία ανακύκλωσης (εισροή) σε ένα δεδομένο έτος.
α)   το βάρος των απορριμμάτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν νοείται ως το βάρος των εισερχόμενων απορριμμάτων στην τελική διεργασία ανακύκλωσης (εισροή)·
β)   το βάρος των απορριμμάτων συσκευασίας που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση νοείται ως το βάρος των απορριμμάτων συσκευασίας τα οποία έχουν ανακτηθεί ή συλλεχθεί από αναγνωρισμένο φορέα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και έχουν υποβληθεί σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους, καθαρισμούς και επισκευές που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση χωρίς περαιτέρω διαλογή και προεπεξεργασία·
γ)   τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη προϊόντα και συστατικά προετοιμασμένα για επαναχρησιμοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή συστήματα παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής. Για τον υπολογισμό του αναπροσαρμοσμένου ποσοστού των απορριμμάτων συσκευασιών που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, λαμβανομένου υπόψη του βάρους των προϊόντων και των συστατικών που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επαληθευμένα στοιχεία από τους φορείς εκμετάλλευσης και εφαρμόζουν τον τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα IV.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για τα απόβλητα στην τελική διεργασία ανακύκλωσης και για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες, ιδίως τα πλαστικά, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 2
2.  Για να εξασφαλιστούν εναρμονισμένοι όροι για την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) και του παραρτήματος IV, η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 21α, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας και λειτουργικές απαιτήσεις για τον προσδιορισμό των αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας και των συστημάτων παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής, καθώς και ειδικούς κανόνες για τη συλλογή στοιχείων, τον έλεγχο και την υποβολή στοιχείων.
2.  Για να εξασφαλιστούν εναρμονισμένοι όροι για την εφαρμογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 21α, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας και λειτουργικών απαιτήσεων για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων τελικής ανακύκλωσης, καθώς και ειδικούς κανόνες για τη συλλογή, την ιχνηλασιμότητα, τον έλεγχο και την υποβολή των στοιχείων.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η Επιτροπή εξετάζει τις δυνατότητες και, όπου είναι σκόπιμο, προτείνει μέτρα για την εναρμόνιση της υποβολής στοιχείων για τις σύνθετες συσκευασίες προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 3
3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το βάρος της παραγωγής των εργασιών διαλογής μπορεί να αναφέρεται ως το βάρος των ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας, υπό την προϋπόθεση ότι:
διαγράφεται
α)   η εν λόγω παραγωγή απορριμμάτων αποστέλλεται σε τελική διεργασία ανακύκλωσης·
β)   το βάρος των υλικών ή ουσιών που δεν υπόκεινται σε τελική διεργασία ανακύκλωσης και που διατίθενται ή υποβάλλονται σε ανάκτηση ενέργειας παραμένει κάτω από το 10% του συνολικού βάρους που θα κοινοποιηθεί ως προϊόν ανακύκλωσης.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των απορριμμάτων συσκευασίας για να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι όροι που προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) και β). Το σύστημα μπορεί να αποτελείται από ηλεκτρονικά μητρώα που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, από τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των απορριμμάτων μετά τη διαλογή ή από ισοδύναμο μέτρο που εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί σχετικά με τα ανακυκλωμένα απορρίμματα.
4.  Σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των απορριμμάτων συσκευασίας για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τους κανόνες που ορίζονται στην παράγραφο 1. Το σύστημα μπορεί να αποτελείται από ηλεκτρονικά μητρώα που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, από τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των απορριμμάτων μετά τη διαλογή ή από ισοδύναμο μέτρο που εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί σχετικά με τα ανακυκλωμένα απορρίμματα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την επιλεγείσα μέθοδο για τον ποιοτικό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 5
5.  Για να κριθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ), τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη την ανακύκλωση των μετάλλων που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την αποτέφρωση κατ’ αναλογία του μεριδίου των απορριμμάτων συσκευασίας που αποτεφρώνονται, με την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν ορισμένες ποιοτικές απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την κοινή μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 6 της οδηγία 2008/98/ΕΚ.
5.  Για να κριθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ), τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη την ανακύκλωση των μετάλλων που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση, μόνο εάν τα απόβλητα έχουν υποβληθεί σε διαλογή πριν από την αποτέφρωση ή εάν έχει τηρηθεί η υποχρέωση καθιέρωσης χωριστής συλλογής για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί και βιολογικά απόβλητα, κατ’ αναλογία του μεριδίου των απορριμμάτων συσκευασίας που αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται, με την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν ορισμένες ποιοτικές απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την κοινή μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 6 της οδηγία 2008/98/ΕΚ.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6β – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ένωση και μπορούν να προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά με την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων.
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 6β – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Όταν αυτό απαιτείται, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματεύεται την εφαρμογή απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας άλλων από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης σχετικά με την επίτευξη των στόχων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, καθώς επίσης σχετικά με το ποσοστό και την κατά κεφαλή ποσότητα αστικών αποβλήτων που διατίθενται ή υπόκεινται σε ανάκτηση ενέργειας.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
5α)   Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι καθιερώνονται συστήματα προκειμένου να επιτυγχάνεται:
«1. Τα κράτη μέλη, για να επιτύχουν τους στόχους που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι καθιερώνονται συστήματα προκειμένου να επιτυγχάνεται και να ενθαρρύνεται μέσω κινήτρων
α)  η επιστροφή ή/και η συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή/και απορριμμάτων συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από το ρεύμα των απορριμμάτων, προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων·
α)  η επιστροφή ή/και η συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή/και απορριμμάτων συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από το ρεύμα των απορριμμάτων, προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων·
β)  η επαναχρησιμοποίηση ή η ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των συλλεγομένων συσκευασιών ή/και απορριμμάτων συσκευασίας,
β)  η επαναχρησιμοποίηση ή η ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των συλλεγομένων συσκευασιών ή/και απορριμμάτων συσκευασίας.
για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.
Τα συστήματα αυτά πρέπει να επιτρέπουν τη συμμετοχή των οικονομικών παραγόντων των συγκεκριμένων τομέων καθώς και των αρμόδιων δημόσιων αρχών. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται επίσης για τα εισαγόμενα προϊόντα, υπό συνθήκες που δεν εισάγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών που ισχύουν και των τυχόν τελών που επιβάλλονται για την πρόσβαση στα συστήματα, και σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη συνθήκη.»
Τα συστήματα αυτά πρέπει να επιτρέπουν τη συμμετοχή των οικονομικών παραγόντων των συγκεκριμένων τομέων καθώς και των αρμόδιων δημόσιων αρχών. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται επίσης για τα εισαγόμενα προϊόντα, υπό συνθήκες που δεν εισάγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών που ισχύουν και των τυχόν τελών που επιβάλλονται για την πρόσβαση στα συστήματα, και σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη συνθήκη.»
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 7 α (νέο)
5β)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7α
Ειδικά μέτρα για τα συστήματα επιστροφής και συλλογής
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση:
α)   της χωριστής συλλογής τουλάχιστον των συσκευασιών ή των απορριμμάτων συσκευασίας που περιέχουν χαρτί, μέταλλο, πλαστικό ή γυαλί·
β)   της υποχρεωτικής συλλογής των σύνθετων συσκευασιών όπως ορίζονται βάσει της απόφασης της Επιτροπής 2005/270/ΕΚ, στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων συλλογής τα οποία πληρούν τα πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται για την τελική ανακύκλωση.»
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
5γ)   Στο άρθρο 8 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Για να διευκολύνεται η συλλογή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, πρέπει να αναφέρεται στη συσκευασία η φύση του ή των χρησιμοποιούμενων υλικών συσκευασίας, για λόγους αναγνώρισης και ταξινόμησης από την ενδιαφερόμενη βιομηχανία με βάση την απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής [1].
«2. Για να διευκολύνεται η συλλογή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, στη συσκευασία πρέπει να περιέχονται πληροφορίες χρήσιμες για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, πρέπει να αναφέρεται στη συσκευασία η φύση του ή των χρησιμοποιούμενων υλικών συσκευασίας, για λόγους αναγνώρισης και ταξινόμησης από την ενδιαφερόμενη βιομηχανία με βάση την απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής[1].
––––––––––––––––––
–––––––––––––––––
[1] ΕΕ L 50 της 20.2.1997, σ. 28.»
[1] ΕΕ L 50 της 20.2.1997, σ. 28.»
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3α
«3α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα στοιχεία που αφορούν την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ). Διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά, εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους υποβολής των στοιχείων για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία.»
«3α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα στοιχεία που αφορούν την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ). Συλλέγουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία που αναφέρεται στην παράγραφο 3δ και τα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους υποβολής των στοιχείων για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία.»
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3α – εδάφιο 2
Τα στοιχεία διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3δ. Τα πρώτα στοιχεία που υποβλήθηκαν καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου [να αναγραφεί το έτος της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας + 1 έτος] έως την 31η Δεκεμβρίου [να αναγραφεί το έτος της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας + 1 έτος].
Τα στοιχεία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, με τη χρήση της κοινής μεθοδολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3δ, και διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3δ. Τα πρώτα στοιχεία που υποβάλλονται σε σχέση με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6 στοιχεία στ) έως θ) καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου [να αναγραφεί το έτος της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας + 1 έτος] έως την 31η Δεκεμβρίου [να αναγραφεί το έτος της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας + 1 έτος].
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3γ
3γ.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση της οργάνωσης της συλλογής στοιχείων, τις πηγές στοιχείων και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη, καθώς και την πληρότητα, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα και τη συνέπεια των εν λόγω στοιχείων. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για βελτίωση. Η έκθεση συντάσσεται κάθε τρία έτη.
3γ.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης. Έως ότου θεσπιστεί η κοινή μεθοδολογία για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρεται στην παράγραφο 3δ, η έκθεση αξιολογεί την οργάνωση της συλλογής των στοιχείων, τις πηγές στοιχείων και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης την πληρότητα, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα και τη συνέπεια των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για βελτίωση. Η έκθεση συντάσσεται εννέα μήνες μετά την πρώτη υποβολή στοιχείων από τα κράτη μέλη και στη συνέχεια κάθε τρία έτη.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3γ α (νέα)
3γα.   Στην έκθεση, η Επιτροπή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στο σύνολό της και αξιολογεί τον αντίκτυπό της στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον και στην εσωτερική αγορά. Αν είναι σκόπιμο, η έκθεση συνοδεύεται από πρόταση αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3δ
3δ.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του μορφότυπου για την υποβολή στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 3α. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.»
3δ.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό κοινής μεθοδολογίας για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και του μορφοτύπου για την υποβολή στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 3α.»
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 21α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6α παράγραφος 1, στο άρθρο 11 παράγραφος 3, στο άρθρο 19 παράγραφος 2 και στο άρθρο 20 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από την [να συμπληρωθεί ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6α παράγραφος 1, στο άρθρο 11 παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 3δ, στο άρθρο 19 παράγραφος 2 και στο άρθρο 20 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από την [να συμπληρωθεί ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 21α – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφος 2 και το άρθρο 20 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.
3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 12 παράγραφος 3δ, το άρθρο 19 παράγραφος 2 και το άρθρο 20 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Άρθρο 21α – παράγραφος 5
5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφος 2 και το άρθρο 20 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου».
5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 12 παράγραφος 3δ, το άρθρο 19 παράγραφος 2 και το άρθρο 20 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου».
Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Παράρτημα II
12α)   Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας αντικαθίσταται όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Παράρτημα IV
14)   Το παράρτημα IV προστίθεται στην οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
διαγράφεται
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Παράρτημα II – σημείο 1 – περίπτωση 1
-1)   Στο παράρτημα II σημείο 1, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
—  Οι συσκευασίες πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσής τους, και να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όταν γίνεται διάθεση των απορριμμάτων συσκευασίας ή των καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων συσκευασίας.
«- Οι συσκευασίες σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσής τους, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων, και να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όταν γίνεται διάθεση των απορριμμάτων συσκευασίας ή των καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων συσκευασίας.
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα– σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Παράρτημα II – σημείο 1 – περίπτωση 1 α (νέα)
-1α) Στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση 1α:
«- Οι συσκευασίες κατασκευάζονται κατά τρόπο που να περιορίζεται στο ελάχιστο το αποτύπωμα άνθρακά τους, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης βιοαποικοδομήσιμων υλικών και βιώσιμων υλικών βιολογικής προέλευσης.»
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο γ
-1β) Στο παράρτημα ΙI, το σημείο 3 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή λιπασματοποίησης
«γ) Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή λιπασματοποίησης
Τα απορρίμματα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία με σκοπό τη λιπασματοποίηση πρέπει να είναι βιοαποικοδομήσιμα, κατά τρόπο που να μην εμποδίζει τη χωριστή συλλογή και τη διαδικασία ή δραστηριότητα λιπασματοποίησης στην οποία υποβάλλονται.
Τα απορρίμματα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία με σκοπό τη λιπασματοποίηση είναι βιοαποικοδομήσιμα, κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η χωριστή συλλογή και η διαδικασία ή δραστηριότητα λιπασματοποίησης στην οποία υποβάλλονται.
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο -1 γ (νέα)
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο δ
-1γ) Στο παράρτημα ΙI, το σημείο 3 στοιχείο δ) τροποποιείται ως εξής:
δ)  Βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες
«δ) Βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες
Τα βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, χημικό, θερμικό ή βιολογικό τρόπο έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του λιπάσματος που προκύπτει να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα, βιομάζα και νερό.
Τα βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα συσκευασίας είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, χημικό, θερμικό ή βιολογικό τρόπο έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του λιπάσματος που προκύπτει να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα, βιομάζα και νερό. Οι οξο-διασπώμενες πλαστικές συσκευασίες δεν θεωρούνται βιοαποικοδομήσιμες.
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 94/62/ΕΚ
Παράρτημα IV
Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα IV:
διαγράφεται
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Μέθοδος υπολογισμού για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και συστατικών για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ)
Για τον υπολογισμό του αναπροσαρμοσμένου ποσοστού ανακύκλωσης και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ακόλουθο τύπο:
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"
E: προσαρμοσμένο ποσοστό ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης σε ένα δεδομένο έτος·
A: βάρος απορριμμάτων συσκευασίας κατόπιν ανακύκλωσης ή προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση σε ένα δεδομένο έτος·
R: βάρος προϊόντων και συστατικών κατόπιν προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση σε ένα δεδομένο έτος·
P: βάρος απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται σε ένα δεδομένο έτος.»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0029/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου