Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0276(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0029/2017

Esitatud tekstid :

A8-0029/2017

Arutelud :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hääletused :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta
PV 18/04/2018 - 12.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Vastuvõetud tekstid
PDF 602kWORD 79k
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg
Pakendid ja pakendijäätmed ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Euroopa Parlamendi 14. märtsil 2017. aastal vastu võetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (COM(2015)0596 – C8‑0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 (uus)
(-1)   Võttes arvesse liidu sõltuvust tooraine impordist ja maavarade ammendumist märkimisväärses ulatuses lühikese aja jooksul, on peamine ülesanne võita liidus tagasi võimalikult palju ressursse ja lihtsustada üleminekut ringmajandusele.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 a (uus)
(-1a)   Jäätmekäitlus tuleks kujundada ümber materjalide säästvaks majandamiseks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/62/EÜ1a muutmine annab selleks võimaluse.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10).
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja mõistlik kasutamine ning edendada ringmajandust.
(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja tõhus kasutamine, edendada ringmajanduse põhimõtteid, edendada taastuvenergia jaotust, suurendada energiatõhusust, vähendada liidu sõltuvust imporditud ressurssidest, pakkudes uusi majanduslikke võimalusi ja pikaajalist konkurentsivõimet. Tõelise ringmajanduse loomiseks on vaja võtta lisameetmeid säästva tootmise ja tarbimise osas, pöörates tähelepanu toodete kogu olelusringile viisil, mis need ressursid säilitab ja ahela sulgeb. Ressursside tõhusam kasutamine annaks liidu äriühingutele, avaliku sektori asutustele ja tarbijatele ka märkimisväärset puhassäästu, vähendades samal ajal ka kasvuhoonegaaside koguheidet aasta kohta.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)   Seoses poliitilise ja ühiskondliku stiimuliga edendada taaskasutamist ja ringlussevõttu kui loodusvarade säästvat majandamist ringmajanduses tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ1a artiklis 4 sätestatud jäätmehierarhiat ja kohaldada rangelt lähenemisviisi, mille puhul jäätmetekke vältimine on ringlussevõtust tähtsam.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)
(1b)   Prügistamine ning pakendite ja pakendijäätmete nõuetele mittevastav kõrvaldamine mõjutab negatiivselt merekeskkonda ja Euroopa Liidu majandust ning põhjustab põhjendamatuid riske rahvatervisele. Paljud randadel kõige sagedamini leitavad objektid on pakendijäätmed, mis avaldab pikaajalist mõju keskkonnale, mis mõjutab omakorda turismi ja avalikkuse võimet nautida kõnealuseid loodusalasid. Pakendijäätmed, mis jõuavad merekeskkonda, kahjustavad ka jäätmehierarhia tähtsusjärjekorda, eelkõige kuna enne nende nõuetele mittevastavat kõrvaldamist on ära jäänud ettevalmistus korduskasutamiseks, ringlussevõtuks ja muuks taaskasutuseks. Pakendijäätmete ebaproportsionaalselt suure osakaalu vähendamiseks mereprügis tuleks kehtestada siduv eesmärk, mida toetavad liikmesriikide võetavad sihipärased meetmed.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 94/62/EÜ13 pakendite ja pakendijäätmete taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks sätestatud sihtarve tuleks muuta ning suurendada pakendite korduskasutamiseks ettevalmistamist ja ringlussevõttu, et paremini kajastada Euroopa Liidu ringmajanduse edendamise püüdlusi.
(2)  Direktiivis 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks sätestatud sihtarve tuleks muuta ning suurendada pakendite ringlussevõttu, et paremini kajastada Euroopa Liidu ringmajanduse edendamise püüdlusi.
__________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ, 20. detsember 1994, pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10).
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)   Korduskasutatavate pakendite edendamiseks tuleks kehtestada eraldi kvantitatiivsed korduskasutamise eesmärgid, mida liikmesriigid peaksid püüdma saavutada, kusjuures see aitaks kaasa ka töökohtade loomisele ja ressursside säästmisele.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)
(2b)   Pakendite korduskasutamise suurendamine võib vähendada üldkulusid kogu tarneahelas ja vähendada pakendijäätmete keskkonnamõju. Liikmesriigid peaksid toetama selliste korduskasutatavate pakendite toomist turule, mis oma olelusringi lõpul on ringlussevõetavad.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 c (uus)
(2c)   Teatavates olukordades, näiteks toitlustusteenused, on vaja toiduhügieeni ja tarbijate ohutuse tagamiseks ühekordseid pakendeid. Liikmesriigid peaksid seda jäätmetekke vältimise meetmete väljatöötamiseks arvesse võtma ja selliste pakendite ringlussevõtu võimalusi suurendama.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  Selleks et tagada jäätmealaste õigusaktide suurem sidusus, tuleks direktiivi 94/62/EÜ mõisted viia kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ14 mõistetega, mida kohaldatakse jäätmete suhtes üldiselt.
(3)  Selleks et tagada jäätmealaste õigusaktide suurem sidusus, ilma et see piiraks pakendite ja pakendijäätmete eripära, tuleks direktiivi 94/62/EÜ mõisted, kui see on asjakohane, viia kooskõlla direktiivi 2008/98/EÜ14 mõistetega, mida kohaldatakse jäätmete suhtes üldiselt.
__________________
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Direktiivis 94/62/EÜ pakendijäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamiseks ja ringlussevõtuks sätestatud sihtarvude suurendamine annaks selget keskkonnaalast, majanduslikku ja sotsiaalset kasu.
(4)  Direktiivis 94/62/EÜ pakendijäätmete ringlussevõtuks sätestatud sihtarvude suurendamine annaks selget keskkonnaalast, majanduslikku ja sotsiaalset kasu.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)   Jäätmeteket vältides saab kõige tõhusamalt parandada ressursitõhusust, vähendada jäätmete keskkonnamõju ja edendada kvaliteetseid ringlussevõetavaid materjale. Seetõttu peaksid liikmesriigid võtma toodete keskkonnamõju vähendamiseks kasutusele olelusringipõhise käsituse. Liikmesriigid peaksid võtma meetmeid korduskasutatavate pakendite kasutamise stimuleerimiseks ja saavutama, et ringlussevõetamatute pakendite kasutus ja ülemäärane pakendikasutus väheneks. Liikmesriigid peaksid selleks kasutama asjakohaseid majandushoobasid ja muid meetmeid, et pakkuda stiimuleid jäätmehierarhia rakendamiseks. Liikmesriigid peaksid saama kasutada direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas loetletud stiimuleid. Lisaks ei tohiks jäätmetekke vältimise meetmed kahjustada pakendite rolli hügieeni või tarbijate ohutuse tagamisel.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)
(4b)   Liikmesriigid peaksid kehtestama asjakohased stiimulid jäätmehierarhia rakendamiseks, eelkõige finants- ja maksualased stiimulid, mis aitavad saavutada käesoleva direktiivi kohaseid pakendijäätmete tekke vältimise ja ringlussevõtu eesmärke, nt jäätmete prügilasse ladestamise ja põletamise tasud, jäätmete kogusest sõltuvate tasude süsteemid (nn pay as you throw schemes), laiendatud tootjavastutuse süsteemid ja stiimulid kohalikele omavalitsustele. Need meetmed peaksid kuuluma iga liikmesriigi pakendijäätmete tekke vältimise programmidesse.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 c (uus)
(4c)   Enamikul juhtudest ei sõltu pakendamise võimalus ja valik mitte lõpptarbijast, vaid pigem tootjast. Laiendatud tootjavastutuse süsteemid on sobivad vahendid nii pakendijäätmete tekke vältimiseks kui ka selliste süsteemide loomiseks, millega tagatakse kasutatud pakendite ja/või pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine tarbijalt, teistelt lõppkasutajatelt või jäätmevoost ning kogutud pakendite ja/või pakendijäätmete korduskasutamine või taaskasutamine, kaasa arvatud ringlussevõtt.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 d (uus)
(4d)   Selleks et suurendada pakendijäätmete tekke vältimist ja vähendada selle mõju keskkonnale, edendades samal ajal kvaliteetseid ringlussevõetavaid materjale, tuleks läbi vaadata käesoleva direktiivi olulised nõuded ja II lisa ja neid vajaduse korral muuta, et tugevdada nõudeid, mis suurendavad korduskasutamise kavandamist ja pakendijäätmete ringlussevõtu kõrget kvaliteeti.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 e (uus)
(4e)   Liikmesriikide strateegiad peaksid hõlmama üldsuse teadlikkuse suurendamist ringlussevõetud jäätmetest tehtud toodetest tulenevate erinevate algatuste ja eeliste abil, millega innustatakse investeerimist ringlussevõetud toodete sektorisse.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 f (uus)
(4f)   Jätkusuutliku biomajanduse toetamine võib aidata vähendada Euroopa sõltuvust imporditavatest toorainetest. Biotoorainel põhinevate pakendite ja kompostitavate biolagunevate pakendite turutingimuste parandamine ja selliste materjalide kasutamist takistavate olemasolevate õigusaktide läbivaatamine pakub võimalust stimuleerida edasisi teadusuuringuid ja innovatsiooni ning asendada pakendite tootmiseks vajalikud fossiilkütustel põhinevad lähteained juhul, kui see on olelusringi seisukohast kasulik, taastuvate energiaallikatega, ning toetada orgaanilise ringlussevõtu suurendamist.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)  Pakendijäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu sihtarvude järkjärguline suurendamine peaks tagama, et majanduslikult väärtuslikud jäätmematerjalid võetakse järkjärgult ja tõhusalt taaskasutusse jäätmete nõuetekohase käitlemise kaudu ja kooskõlas jäätmehierarhiaga. Nii peaks olema tagatud, et jäätmetes leiduvad väärtuslikud materjalid suunatakse tagasi Euroopa majandusse, mis tähendab seega edusammude tegemist tooraineid käsitleva algatuse15 rakendamisel ja ringmajanduse loomisel.
(5)  Pakendijäätmete ringlussevõtu sihtarvude järkjärguline suurendamine peaks tagama, et majanduslikult väärtuslikud jäätmematerjalid võetakse järkjärgult ja tõhusalt taaskasutusse jäätmete nõuetekohase käitlemise kaudu ja kooskõlas jäätmehierarhiaga. Nii peaks olema tagatud, et jäätmetes leiduvad väärtuslikud materjalid suunatakse tagasi Euroopa majandusse, mis tähendab seega edusammude tegemist tooraineid käsitleva algatuse rakendamisel ja ringmajanduse loomisel, ilma et see piiraks toiduohutust, tarbijate tervist ning toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevaid õigusakte.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)   Ringmajanduses tuleks rakendada seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi selgesõnalisi sätteid, milles nõutakse mürgivabade materjalitsüklite väljakujundamist, et ringlussevõetud jäätmeid oleks võimalik kasutada liidu tähtsa ja usaldusväärse toormeallikana.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)
(5b)   Kui ringlussevõetud materjal jäätmeksoleku lakkamise staatuse saamise tõttu uuesti majandusse siseneb, kuna materjal kas täidab konkreetseid jäätmeksoleku lakkamise kriteeriume või sisaldub uues tootes, peab see olema täielikus kooskõlas kemikaale käsitlevate liidu õigusaktidega.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 c (uus)
(5c)   Kodumajapidamiste pakendijäätmed ning kaubandus- ja tööstuspakendijäätmed erinevad üksteisest oluliselt. Selleks et saada selge ja täpne ülevaade mõlemast jäätmevoost, peaksid liikmesriigid nende kohta eraldi aru andma.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)  Paljud liikmesriigid ei ole vajalikku jäätmekäitlustaristut veel täielikult välja arendanud. Seepärast on oluline seada selged poliitilised eesmärgid, et ringlussevõetavad materjalid ei jääks jäätmehierarhia kõige alumisele astmele.
(6)  Paljud liikmesriigid ei ole ringlussevõtuks vajalikku jäätmekäitlustaristut veel täielikult välja arendanud. Seepärast on oluline seada selged poliitilised eesmärgid jäätmekäitluskohtade ja -käitiste ehitamiseks, mis on vajalikud jäätmetekke vältimiseks, jäätmete korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks, et ringlussevõetavad materjalid ei jääks jäätmehierarhia kõige alumisele astmele, ning luua stiimulid uuenduslikku ringlussevõtu jäätmekäitlustaristusse investeerimiseks.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)
(6a)   Selleks et aidata kaasa käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamisele ning kiirendada üleminekut ringmajandusele, peaks komisjon edendama teabe ja parimate tavade vahetamist ja kooskõlastamist nii liikmesriikide kui ka eri majandussektorite vahel. Teabevahetust võiksid hõlbustada suhtlusplatvormid, mis võiksid aidata suurendada teadlikkust uutest tööstuslahendustest, võimaldaksid parema ülevaate saamist olemasolevast võimsusest, aitaksid ühendada jäätmetööstust ja muid sektoreid ning toetada tööstussümbioosi.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
(7)  Direktiivis 2008/98/EÜ ja direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud ringlussevõtu sihtarvudest ja prügilasse ladestamise piirangutest tulenevalt ei ole direktiivis 94/62/EÜ sätestatud jäätmete energiakasutuse ega pakendijäätmete ringlussevõtu ELi sihtarvud enam vajalikud.
(7)  Direktiivis 2008/98/EÜ ja nõukogu direktiivis 1999/31/EÜ1a sätestatud ringlussevõtu sihtarvudest ja prügilasse ladestamise piirangutest tulenevalt ei ole direktiivis 94/62/EÜ sätestatud pakendijäätmete energiakasutuse ELi sihtarvud enam vajalikud.
__________________
1a.   Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1).
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
(8)  Käesolevas direktiivis sätestatakse liidu jäätmekäitluse pikaajalised eesmärgid ning antakse ettevõtjatele ja liikmesriikidele selge suund kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalike investeeringute tegemiseks. Oma riiklike jäätmekäitlusstrateegiate ja jäätmekäitlustaristusse tehtavate investeeringute kavandamisel peaksid liikmesriigid kasutama ära Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde kooskõlas jäätmehierarhiaga ning suurendama seega jäätmetekke vältimist, jäätmete korduskasutamist ja ringlussevõttu.
(8)  Käesolevas direktiivis sätestatakse liidu jäätmekäitluse pikaajalised eesmärgid ning antakse ettevõtjatele ja liikmesriikidele selge suund kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalike investeeringute tegemiseks. Oma riiklike jäätmekäitlusstrateegiate ning jäätmekäitlustaristusse ja ringmajandusse tehtavate investeeringute kavandamisel peaksid liikmesriigid kasutama ära Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde ning kujundama need strateegiad ja investeerimiskavad nii, et nendega edendatakse kooskõlas jäätmehierarhiaga esmalt jäätmetekke vältimist ja jäätmete korduskasutamist, millele järgneb ringlussevõtt.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)   Eeskirjad edasise ringlussevõtu sihtarvude suurendamise kohta alates 2030. aastast tuleks läbi vaadata, pidades silmas käesoleva direktiivi kohaldamisel omandatud kogemusi.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
(11)  Selleks et arvutada, kas korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu sihtarvud saavutatakse, peaks liikmesriikidel olema võimalik arvesse võtta tooteid ja komponente, mida valmistatakse korduskasutamiseks ette korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud ettevõtjate poolt ja tunnustatud tagatisrahasüsteemide raames. Selliste arvutuste jaoks ühtlustatud tingimuste tagamiseks võtab komisjon vastu üksikasjalikud eeskirjad, mille põhjal määratakse kindlaks korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevad tunnustatud ettevõtjad ja tunnustatud tagatisrahasüsteemid ning mille alusel kogutakse, tõendatakse ja esitatakse andmeid.
(11)  Ringlussevõtu sihtarvude kohta käivate andmete ühetaolise arvutamise tagamiseks peaks komisjon võtma vastu üksikasjalikud eeskirjad ringlussevõtuga tegelevate ettevõtjate kindlaksmääramise ning andmete kogumise, jälgimise, kontrollimise ja esitamise kohta. Pärast sellise ühtlustatud arvutusmeetodi vastuvõtmist peaks liikmesriikidel ringlussevõtu sihtarvude saavutamise arvutamisel olema õigus võtta arvesse jäätmete põletamise või koospõletamise tulemusel ringlusse võetud metalli koguseid.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12
(12)  Korduskasutamiseks ettevalmistamise kohta kogutavate andmete usaldusväärsuse tagamiseks on vaja kehtestada ühised aruandluseeskirjad. Samuti on tähtis sätestada täpsemad eeskirjad, mille alusel liikmesriigid peaksid aru andma selle kohta mida on tegelikult ringlusse võetud ja võib arvesse võtta ringlussevõtu sihtarvude saavutamisel. Selleks peab ringlussevõtu sihtarvude saavutamist käsitlev aruandlus üldreeglina põhinema lõpliku ringlussevõtuprotsessi sisendil. Halduskoormuse piiramiseks peaks liikmesriikidel olema rangetel tingimustel lubatud anda ringlussevõtu määra kohta aru sortimiskeskuste väljundi põhjal. Materjalide või ainete massi kadu sellise füüsilise ja/või keemilise muundumise tõttu, mis kuulub paratamatult lõpliku ringlussevõtuprotsessi juurde, ei tuleks ringlussevõetuna märgitud jäätmete massist maha arvata.
(12)  Ringlussevõtu kohta kogutavate andmete usaldusväärsuse tagamiseks on vaja kehtestada ühised eeskirjad andmete kogumise, jälgimise, kontrollimise ja esitamise kohta. Samuti on tähtis sätestada täpsemad eeskirjad, mille alusel liikmesriigid peaksid aru andma selle kohta mida on tegelikult ringlusse võetud ja võib arvesse võtta ringlussevõtu sihtarvude saavutamisel. Sihtarvude saavutamise arvutused peaksid põhinema ühel ühtlustatud meetodil, mis takistab kõrvaldatud jäätmete aruandlust ringlussevõetud jäätmetena. Selleks peab ringlussevõtu sihtarvude saavutamist käsitlev aruandlus põhinema lõpliku ringlussevõtuprotsessi sisendil. Materjalide või ainete massi kadu sellise füüsilise ja/või keemilise muundumise tõttu, mis kuulub paratamatult lõpliku ringlussevõtuprotsessi juurde, ei tuleks ringlussevõetuna märgitud jäätmete massist maha arvata.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
(14)  Liikmesriikide esitatud statistilised andmed on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Statistiliste andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada üks ühine koht kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruanne.
(14)  Liikmesriikide esitatud andmed ja teave on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Esitatud andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kasutusele võtta usaldusväärsetest allikatest pärit andmete kogumise ja töötlemise ühtne metoodika ning kasutusele võtta üks ühine koht kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodeid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruanne.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
(16)  Jäätmekäitluse statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid kasutaksid direktiivis 94/62/EÜ sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete koostamisel kõige uuemat metoodikat, mille on välja töötanud komisjon ja liikmesriikide statistikaametid.
(16)  Jäätmekäitluse statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid kasutaksid direktiivis 94/62/EÜ sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete koostamisel andmete kogumise ja töötlemise ühtset metoodikat, mille on välja töötanud komisjon koostöös liikmesriikide statistikaametite ja jäätmekäitluse eest vastutavate riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutustega.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)
(16a)   Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile taotluse korral ja viivitamata mis tahes teabe, mida on vaja, et hinnata käesoleva direktiivi rakendamist tervikuna ning selle mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
(17)  Direktiivi 94/62/EÜ täiendamiseks või muutmiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte artikli 6a lõigete 2 ja 5, artikli 11 lõike 3, artikli 19 lõike 2 ja artikli 20 kohta. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
(17)  Direktiivi 94/62/EÜ täiendamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad ringlussevõtu sihtarvude saavutamise arvutamist, teatavates ringlussevõetud materjalides raskmetallide maksimaalset lubatavat sisaldust käsitlevaid teatavaid erandeid, tooteringluse ja pakenditüüpide, ringlussevõtu eesmärkide saavutamist käsitlevate andmete kogumist ja töötlemist ning aruannete esitamise vormingu ühtset metoodikat ning pakendite määratlemist illustreerivate näidete loetelu muudatusi ja käesoleva direktiivi kohaldamisel esinenud mis tahes tehnilisi probleeme. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
(18)  Selleks et tagada direktiivi 94/62/EÜ rakendamise ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused seoses artikli 12 lõikega 3d ja artikliga 19. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201116.
(18)  Selleks et tagada direktiivi 94/62/EÜ rakendamise ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused kasutatud pakkematerjalide iseloomu identifitseerimissüsteemi teaduse ja tehnika arenguga kohandamiseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201116.
__________________
__________________
16 Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
16 Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)
(21a)   Liikmesriigid peaksid tagama, et kõigi liidu töötajate suhtes kehtivad liidu õiguse kohased kõrgel tasemel töötervishoiu ja -ohutuse nõuded, mis vastavad konkreetsetele riskidele, millega töötajad mõnes tootmis-, ringlussevõtu- ja jäätmesektoris kokku puutuvad.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2
-1)   Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Selleks sätestatakse käesoleva direktiiviga meetmed, mille eesmärk on kõigepealt pakendijäätmete vältimine ning lisaks pakendite korduvkasutamine, ringlussevõtt ning muud pakendijäätmete taaskasutamise viisid ning selliste jäätmete lõplik kõrvaldamine.”
„2. Selleks sätestatakse käesoleva direktiiviga meetmed, mille eesmärk on kõigepealt pakendijäätmete vältimine ning lisaks pakendite korduvkasutamine, ringlussevõtt ning muud pakendijäätmete taaskasutamise viisid ning selliste jäätmete lõplik kõrvaldamine, et aidata kaasa ringmajandusele üleminekule.“
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2a (uus)
ba)   lisatakse järgmine punkt:
„2a. biotoorainel põhinevad pakendid – mis tahes pakendid, mis on saadud bioloogilist päritolu materjalidest, v.a geoloogilistes formatsioonides sisalduv ja/või fossiilne materjal;“
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – punktid 3–10
(c)  punktid 3 kuni 10 jäetakse välja;
(c)  punktid 3 ja 4 ning 6 kuni 10 jäetakse välja;
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 3 – lõik 2
„Lisaks kohaldatakse direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisteid „jäätmed”, „jäätmetekitaja”, „jäätmevaldaja”, „jäätmekäitlus”, „kogumine”, „liigiti kogumine”, „vältimine”, „korduskasutamine”, „töötlemine”, „ringlussevõtt”, „korduskasutamiseks ettevalmistamine”, „lõplik ringlussevõtuprotsess” ja „kõrvaldamine”.”.
„Lisaks kohaldatakse direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisteid „jäätmed”, „jäätmetekitaja”, „jäätmevaldaja”, „jäätmekäitlus”, „kogumine”, „liigiti kogumine”, „vältimine”, „sortimine“, „olmejäätmed“, „tööstus- ja kaubandusjäätmed“, „töötlemine”, „taaskasutamine“, „ringlussevõtt”, „orgaaniline ringlussevõtt“, „lõplik ringlussevõtuprotsess”, „prügi“ ja „kõrvaldamine”.”
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2
„Sellised muud meetmed võivad sisaldada riiklikke programme, algatusi laiendatud tootjavastutuse süsteemide kaudu pakendite keskkonnamõju minimeerimiseks või samalaadseid meetmeid, mis on liikmesriikides vajaduse korral ettevõtjatega konsulteerides tarvitusele võetud ning kavandatud paljude jäätmetekke vältimise algatuste koondamiseks ja kasutamiseks. Need meetmed peavad olema kooskõlas käesoleva direktiivi eesmärkidega, mis on määratletud artikli 1 lõikes 1.”.
Liikmesriigid võtavad meetmeid, et vähendada pakendite keskkonnamõju ning aidata saavutada jäätmetekke vältimise eesmärke, mis on sätestatud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 9 lõikes -1. Sellised meetmed hõlmavad tootja laiendatud vastutust, nagu on määratletud artikli 8 lõike 1 kolmandas lõigus, ning korduskasutatavate pakendite kasutuselevõtu stiimuleid.
Liikmesriigid võtavad meetmeid, et pidevalt vähendada ringlussevõetamatute pakendite tarbimist ja ülemäärast pakendikasutust. Need meetmed ei tohi ohustada hügieeni või toidu ohutust.
Lisaks võivad liikmesriigid võtta muid meetmeid, mis on ettevõtjatega ja keskkonnaorganisatsioonidega konsulteerides tarvitusele võetud ning kavandatud liikmesriikides paljude jäätmetekke vältimise algatuste koondamiseks ja kasutamiseks.
Need meetmed peavad olema kooskõlas käesoleva direktiivi eesmärkidega, mis on määratletud artikli 1 lõikes 1.
Liikmesriigid kasutavad asjakohaseid majandushoobasid ja muid meetmeid, et stimuleerida jäätmehierarhia kohaldamist. Selliste vahendite ja meetmete hulka võivad kuuluda direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas loetletud vahendid ja meetmed.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3
2a)   Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:
3.  Kui see on asjakohane, esitab komisjon ettepanekud meetmete kohta oluliste nõuete tugevdamiseks ja jõustamiseks ning selleks, et tagada uue pakendi turuletoomine ainult siis, kui tootja on võtnud kõik vajalikud meetmed keskkonnamõju vähendamiseks järeleandmiseta pakendi oluliste funktsioonide osas.
„3. Komisjon esitab 31. detsembriks 2020 ettepanekud oluliste nõuete ajakohastamiseks, et tugevdada ja täiendada nende nõuete jõustamist, et tagada uue pakendi turuletoomine ainult siis, kui tootja on võtnud kõik vajalikud meetmed keskkonnamõju vähendamiseks järeleandmiseta pakendi oluliste funktsioonide osas. Komisjon esitab pärast sidusrühmadega konsulteerimist seadusandliku ettepaneku nõuete ajakohastamise kohta, eelkõige et tugevdada korduskasutamise ja kvaliteetse ringlussevõtu kavandamist.“
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3a (uus)
2b)   Artiklisse 4 lisatakse järgmine lõige:
„3a. Liikmesriigid edendavad, kui see on olelusringi seisukohast keskkonnale kasulik, biotoorainel põhinevate ringlussevõetavate pakendite ja biolagunevate kompostitavate pakenditekasutamist, võttes näiteks järgmisi meetmeid:
a)   edendades nende kasutamist, muu hulgas majandushoobade kasutamise kaudu;
b)   parandades selliste toodete turutingimusi;
c)   vaadates läbi nende toodete kasutamist takistavad olemasolevad õigusaktid.“
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 5 – pealkiri
2c)   Artiklisse 5 lisatakse järgmine pealkiri:
„Korduskasutamine“
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1
2d)   Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:
Liikmesriigid võivad vastavalt asutamislepingule soodustada selliste pakendite korduvkasutamise süsteeme, mida saab korduvkasutada keskkonnasõbralikul viisil.
„1. Liikmesriigid soodustavad vastavalt aluslepingule jäätmehierarhiaga kooskõlas selliste pakendite korduvkasutamise süsteeme, mida saab korduvkasutada keskkonnasõbralikul viisil, kahjustamata toiduhügieeni ja tarbijate ohutust.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 e (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1a (uus)
2e)   Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:
„1a. Liikmesriigid püüavad saavutada järgmised pakendite korduskasutamise sihtarvud:
a)   hiljemalt 31. detsembriks 2025 korduskasutatakse vähemalt 5 % kogu pakendijäätmete massist;
b)   hiljemalt 31. detsembriks 2030 korduskasutatakse vähemalt 10 % kogu pakendijäätmete massist.“
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 f (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1b (uus)
2f)   Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:
„1b. Korduskasutamise soodustamiseks võivad liikmesriigid võtta muu hulgas järgmisi meetmeid:
–   tagatisrahasüsteemide kasutamine korduskasutatavate pakendite puhul;
–   igal aastal turule viidavate korduskasutatavate pakendite minimaalse protsendimäära kehtestamine pakendivoo kohta;
–   korduskasutatavate pakendite tootjatele asjakohaste majanduslike stiimulite kehtestamine.“
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 g (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1c (uus)
2g)   Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:
„1c. Tagatisrahasüsteemi raames kogutud pakendeid ja korduskasutatud pakendeid võib arvesse võtta riiklikes jäätmetekke vältimise programmides kehtestatud jäätmetekke vältimise sihtarvude saavutamisel.“
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6 – pealkiri
a)  pealkiri asendatakse järgmisega: „Taaskasutus, korduskasutamine ja ringlussevõtt”;
a)  pealkiri asendatakse järgmisega: „Taaskasutus ja ringlussevõtt“;
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6 – lõige -1 (uus)
aa)   Artiklisse 6 lisatakse lõige -1:
„-1. Liikmesriigid kehtestavad kõikide pakendimaterjalide sortimise süsteemid.“
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f
f)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 valmistatakse vähemalt 65 % kogu pakendijäätmete massist ette korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;
f)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 võetakse ringlusse vähemalt 70 % kogu tekkinud pakendijäätmete massist;
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g
g)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 valmistatakse korduskasutamiseks ette ja võetakse ringlusse pakendijäätmetes sisalduvate järgmiste materjalide massist vähemalt:
g)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 võetakse ringlusse pakendijäätmetes sisalduvate järgmiste materjalide massist vähemalt:
i)  plast: 55 %;
i)  plast: 60 %;
ii)  puit: 60 %;
ii)  puit: 65 %;
iii)  mustmetall: 75 %;
iii)  mustmetall: 80 %;
iv)  alumiinium: 75 %;
iv)  alumiinium: 80 %;
v)  klaas: 75 %;
v)  klaas: 80 %;
vi)  paber ja kartong: 75 %;
vi)  paber ja kartong: 90 %;
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h
h)  hiljemalt 31. detsembriks 2030 valmistatakse vähemalt 75 % kogu pakendijäätmete massist ette korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;
h)  hiljemalt 31. detsembriks 2030 võetakse ringlusse vähemalt 80 % kogu tekkinud pakendijäätmete massist;
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i
i)  hiljemalt 31. detsembriks 2030 valmistatakse korduskasutamiseks ette ja võetakse ringlusse pakendijäätmetes sisalduvate järgmiste materjalide massist vähemalt:
i)  hiljemalt 31. detsembriks 2030 võetakse ringlusse pakendijäätmetes sisalduvate järgmiste materjalide massist vähemalt:
i)  puit: 75%;
i)  puit: 80 %;
ii)  mustmetall: 85%;
ii)  mustmetall: 90 %;
iii)  alumiinium: 85%;
iii)  alumiinium: 90 %;
iv)  klaas: 85 %;
iv)  klaas: 90 %;
v)   paber ja kartong: 85%.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6 – lõige 3
3.  Pakendijäätmeid, mis saadeti teise liikmesriiki kõnealuses teises liikmesriigis korduskasutamiseks ettevalmistamiseks, ringlussevõtmiseks või taaskasutamiseks, võib lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvude saavutamisel arvesse võtta üksnes see liikmesriik, kus pakendijäätmed koguti.
3.  Pakendijäätmeid, mis saadeti teise liikmesriiki kõnealuses teises liikmesriigis ringlussevõtmiseks, võib lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvude saavutamisel arvesse võtta üksnes see liikmesriik, kus pakendijäätmed koguti.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6 – lõige 4
ca)   Artikli 6 lõige 4 asendatakse järgmisega:
4.  Kui on asjakohane, siis liikmesriigid soodustavad pakendijäätmetest toodetud materjalide kasutamist pakendite ja muude toodete valmistamisel:
„4. „Liikmesriigid soodustavad pakendijäätmetest toodetud materjalide kasutamist pakendite ja muude toodete valmistamisel, kui see on kasulik olelusringi seisukohast ja kooskõlas jäätmehierarhiaga:
a)  parandades selliste materjalide turutingimusi;
a)  parandades selliste materjalide turutingimusi;
b)  vaadates läbi nende materjalide kasutamist takistavad olemasolevad määrused;
b)  vaadates läbi nende materjalide kasutamist takistavad olemasolevad määrused;
ba)   võttes teisese tooraine kasutamise stimuleerimiseks kasutusele asjakohased majandushoovad, näiteks meetmed, millega edendatakse ringlusmaterjali määra toodetes ja keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumide kasutamist;
bb)   soodustades materjale, mis ei sea ringlusse võetuna ohtu inimeste tervist, kui need töödeldakse ümber toiduga kokkupuutuvateks materjalideks.“
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6 – lõiked 5, 8 ja 9
d)  lõiked 5, 8 ja 9 jäetakse välja.
d)  lõiked 5 ja 9 jäetakse välja.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6 – lõige 8
da)   lõige 8 asendatakse järgmisega:
8.  Komisjon esitab nii kiiresti kui võimalik, hiljemalt 30. juunil 2005 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamise käigust ja selle mõjust keskkonnale, samuti siseturu toimimisele. Aruanne võtab arvesse individuaalsed asjaolud igas liikmesriigis. See hõlmab järgmist:
„8. Komisjon kontrollib sellel eesmärgil 31. detsembriks 2024 artiklis 6 sätestatud sihtarve ´ja nende saavutamisel tehtud edusamme ning, võttes arvesse parimaid tavasid ja meetmeid, mida liikmesriigid nende sihtarvude saavutamiseks kasutavad.
Komisjon kaalub oma hinnangus, kas kehtestada:
a)  tõhususe, rakendamise ja oluliste nõuete jõustamise hinnangut;
a)  sihtarvud muude pakendijäätmevoogude kohta;
b)  ennetavaid lisameetmeid pakendite keskkonnamõju vähendamiseks nii palju kui võimalik, järeleandmisteta selle oluliste funktsioonide osas;
b)  eraldi sihtarvud kodumajapidamiste pakendijäätmete ning kaubandus- ja tööstuspakendijäätmete kohta.
c)   pakendite keskkonnamõju märgendi võimalikku arendamist, et pakendijäätmete vältimine oleks lihtsam ja efektiivsem;
Selleks koostab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatava aruande ja lisab sellele vajaduse korral seadusandliku ettepaneku.“
d)   pakendijäätmete tekkimise vältimisplaane;
e)   korduvkasutamise soodustamist, eriti korduvkasutamise ja ringlussevõtu maksumuse ja eeliste võrdlemist;
f)   tootjavastutust koos finantsaspektidega;
g)   edasist raskmetallide ja muude ohtlike ainete kasutamise vähendamist ja lõppetapis kasutamise lõpetamist pakendites aastaks 2010.
Sellele aruandele lisatakse juurde asjakohased ettepanekud käesoleva direktiivi tingimuste muutmise kohta, kui selliseid ettepanekuid on selleks ajaks esitatud.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1
1. Selleks et arvutada, kas artikli 6 lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvud on saavutatud, tuleb arvesse võtta järgmist:
1.  Selleks et arvutada, kas artikli 6 lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvud on saavutatud, arvutatakse ringlussevõetud pakendijäätmete mass kui lõplikku ringlussevõtuprotsessi sisenenud jäätmete mass konkreetsel aastal.
a)   ringlussevõetud pakendijäätmete mass on lõplikku ringlussevõtuprotsessi sisenenud jäätmete mass;
b)   korduskasutamiseks ette valmistatud pakendijäätmete mass on selliste pakendijäätmete mass, mis on taaskasutatud või kogutud korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud ettevõtjate poolt ja mis on läbinud kõik vajalikud kontrolli, puhastus- ja parandustoimingud, et jäätmeid saaks korduskasutada ilma täiendava sortimise või eeltöötluseta;
c)   liikmesriigid võivad arvesse võtta tooteid ja komponente, mida valmistatakse korduskasutamiseks ette korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud ettevõtjate poolt või tunnustatud tagatisrahasüsteemide raames. Liikmesriigid kasutavad korduskasutamiseks ette valmistatud ja ringlusse võetud pakendijäätmete kohandatud määra arvutamiseks ettevõtjate tõendatud andmeid ning IV lisas esitatud valemit, võttes arvesse korduskasutamiseks ette valmistatud toodete ja komponentide massi.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6a – lõige 1a (uus)
1a.   Komisjon esitab 31. detsembriks 2018 Euroopa standardiorganisatsioonidele nõude töötada välja Euroopa kvaliteedistandardid nii lõplikku ringlussevõtuprotsessi siseneva jäätmematerjali kui ka teisese toorme, eriti plasti jaoks, tuginedes parimatele olemasolevatele tavadele.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6a – lõige 2
2.  Selleks et tagada ühtlustatud tingimused IV lisa punkti 1 alapunktide b ja c kohaldamiseks, võtab komisjon kooskõlas artikliga 21a vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse miinimumnõuded korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud ettevõtjate ja tunnustatud tagatisrahasüsteemide kindlaksmääramiseks, sealhulgas erieeskirjad andmete kogumise, tõendamise ja esitamise kohta.
2.  Selleks et tagada ühtlustatud tingimused lõike 1 kohaldamiseks, võtab komisjon kooskõlas artikliga 21a käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse kvaliteedi ja tegevusalased miinimumnõuded lõpliku ringlussevõtuga tegelevate ettevõtjate kindlaksmääramiseks, sealhulgas erieeskirjad andmete kogumise, jälgimise, kontrollimise ja esitamise kohta.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6a – lõige 2 a (uus)
2a.   Komisjon uurib võimalusi ja teeb vajadusel ettepanekud meetmete võtmiseks, et viia aruandlus liitpakendite kohta käesolevas direktiivis sätestatud kohustustega kooskõlla.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6a – lõige 3
3.   Erandina lõikest 1 võib esitada mis tahes sortimistoimingu väljundi massi ringlussevõetud pakendijäätmete massina tingimusel, et:
välja jäetud
a)   sellise toimingu väljund saadetakse lõplikku ringlussevõtuprotsessi;
b)   selliste materjalide või ainete mass, mida ei saadeta lõplikku ringlussevõtuprotsessi ja mis kõrvaldatakse või millest toodetakse energiat, jääb alla 10 % ringlussevõetud jäätmetena märgitud jäätmete kogumassist.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6a – lõige 4
4.  Liikmesriigid kehtestavad tõhusa süsteemi pakendijäätmete kvaliteedi kontrollimiseks ja jälgimiseks, et tagada lõike 3 punktides a ja b sätestatud tingimuste täitmine. Süsteem võib koosneda kas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 35 lõike 4 kohaselt loodud elektroonilisest registrist, sorditud jäätmete kvaliteeti käsitlevate nõuete tehnilistest kirjeldustest või mis tahes muust samalaadsest meetmest, millega tagatakse ringlussevõetud jäätmete kohta kogutud andmete usaldusväärsus ja täpsus.
4.  Liikmesriigid kehtestavad vastavalt lõikele 2 vastu võetud delegeeritud õigusaktidega tõhusa süsteemi pakendijäätmete kvaliteedi kontrollimiseks ja jälgimiseks, et tagada vastavus lõikes 1 sätestatud eeskirjadele. Süsteem võib koosneda kas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 35 lõike 4 kohaselt loodud elektroonilisest registrist, sorditud jäätmete kvaliteeti käsitlevate nõuete tehnilistest kirjeldustest või mis tahes muust samalaadsest meetmest, millega tagatakse ringlussevõetud jäätmete kohta kogutud andmete usaldusväärsus ja täpsus. Liikmesriigid teavitavad komisjoni kvaliteedi kontrollimiseks ja jälgimise tagamiseks valitud süsteemist.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6a – lõige 5
5.  Selleks et arvutada, kas artikli 6 lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvud on saavutatud, võivad liikmesriigid võtta arvesse jäätmete põletamise tulemusel ringlussevõetud metalli koguseid vastavalt põletatud pakendijäätmete osakaalule tingimusel, et ringlussevõetud metallid vastavad teatavatele kvaliteedinõuetele. Liikmesriigid kasutavad ühtset metoodikat, mis on kehtestatud kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11a lõikega 6.
5.  Selleks et arvutada, kas artikli 6 lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvud on saavutatud, võivad liikmesriigid võtta arvesse jäätmete põletamise või koospõletamise tulemusel ringlussevõetud metalli koguseid vastavalt põletatud pakendijäätmete osakaalule üksnes siis, kui jäätmed on enne põletamist sorditud või kui kohustus kehtestada eraldi paberi, metalli, plasti, klaasi ja biojäätmete kogumine on täidetud, tingimusel et ringlussevõetud metallid vastavad teatavatele kvaliteedinõuetele. Liikmesriigid kasutavad ühtset metoodikat, mis on kehtestatud kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11a lõikega 6.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6b – lõige 1 – punkt b a (uus)
ba)   näited headest tavadest, mida kasutatakse kogu liidus ja millest võiks olla abi sihtarvude saavutamisel.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 6b – lõige 2 a (uus)
2a.   Vajaduse korral käsitletakse lõikes 1 osutatud aruannetes ka käesoleva direktiivi muude nõuete täitmist kui need, millele osutatakse lõikes 1, sealhulgas jäätmetekke vältimise programmides sisalduvate sihtarvude saavutamise prognoosimine ning kõrvaldatavate või energia tootmiseks kasutatavate olmejäätmete protsent ja kogus inimese kohta.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 7 – lõige 1
5a)   Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Liikmesriigid peavad võtma vajalikke meetmeid selliste süsteemide kasutuselevõtuks, millega tagatakse:
„1. Liikmesriigid peavad võtma käesolevas direktiivis kehtestatud eesmärkide saavutamiseks vajalikke meetmeid selliste süsteemide kasutuselevõtuks, millega tagatakse ja stimuleeritakse järgmist:
a)  kasutatud pakendite ja/või pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine tarbijalt, teistelt lõppkasutajatelt või jäätmevoost, et suunata need kõige sobivamasse käitlusse;
a)  kasutatud pakendite ja/või pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine tarbijalt, teistelt lõppkasutajatelt või jäätmevoost, et suunata need kõige sobivamasse käitlusse;
b)  kogutud pakendite ja/või pakendijäätmete korduvkasutamine või taaskasutamine, kaasa arvatud ringlussevõtt,
b)  kogutud pakendite ja/või pakendijäätmete korduvkasutamine või taaskasutamine, kaasa arvatud ringlussevõtt;
et täita käesolevas direktiivis sätestatud eesmärke.
Need süsteemid peavad olema osavõtuks avatud asjaomaste sektorite ettevõtjatele ja pädevatele ametivõimudele. Mittediskrimineerivatel tingimustel kohaldatakse neid ka imporditud toodete suhtes, kaasa arvatud süsteemidele juurdepääsu üksikasjalik kord ja kehtestatud maksud, ja kavandatakse nii, et vastavalt asutamislepingule vältida kaubandustõkkeid või konkurentsi moonutamist.
Need süsteemid peavad olema osavõtuks avatud asjaomaste sektorite ettevõtjatele ja pädevatele ametivõimudele. Mittediskrimineerivatel tingimustel kohaldatakse neid ka imporditud toodete suhtes, kaasa arvatud süsteemidele juurdepääsu üksikasjalik kord ja kehtestatud maksud, ja kavandatakse nii, et vastavalt asutamislepingule vältida kaubandustõkkeid või konkurentsi moonutamist.“
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 7a (uus)
5b)   Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7a
Erimeetmed tagastamis- ja kogumissüsteemide kohta
Liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid, et kehtestada:
a)   vähemalt paber-, metall-, plast- ja klaaspakendite või -pakendijäätmete eraldi kogumine;
b)   et liitpakendid, nagu on määratletud komisjoni otsuses 2005/270/EÜ, kogutakse olemasolevate kogumissüsteemide raames, mis vastavad lõpliku ringlussevõtu kvaliteedistandarditele. “
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 c (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2
5c)   Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Kogumise, korduvkasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas ringlussevõtu hõlbustamiseks tuleb pakenditel näidata kasutatud pakendimaterjali(de) laad, et asjaomane tööstus saaks neid komisjoni otsuse 97/129/EÜ [1] põhjal identifitseerida ja liigitada.
„2. Kogumise, korduskasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas ringlussevõtu hõlbustamiseks märgitakse pakendile selleks otstarbeks kasulik teave. Eelkõige tuleb pakenditel näidata kasutatud pakendimaterjali(de) laad, et asjaomane tööstus saaks neid komisjoni otsuse 97/129/EÜ [1] põhjal identifitseerida ja liigitada.
[1]EÜT L 50, 14.1.1997, lk 28.“
[1] EÜT L 50, 20.2.1997, lk 28.“
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 8 – lõige 3a
3a. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta andmed, mis kajastavad artikli 6 lõike 1 punktides a kuni i sätestatud sihtarvude saavutamist. Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse.
3a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta andmed, mis kajastavad artikli 6 lõike 1 punktides a kuni i sätestatud sihtarvude saavutamist. Nad koguvad ja töötlevad neid andmeid lõikes 3d osutatud ühtse metoodika kohaselt ja esitavad need elektrooniliselt 12 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse.
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3a – lõik 2
Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 3d. Esimene aruanne hõlmab ajavahemikku alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi jõustumiste aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi jõustumise aasta + 1 aasta].
Andmed tuleb koguda ja töödelda lõikes 3d osutatud ühtset metoodikat kasutades ning esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 3d. Esimene aruanne artikli 6 punktides f–i kehtestatud sihtarvude kohta hõlmab ajavahemikku alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi jõustumiste aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi jõustumise aasta + 1 aasta].
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3c
3c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse kohta. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.
3c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Kuni lõikes 3d osutatud andmete kogumise ja töötlemise ühtse metoodika kehtestamiseni hõlmab aruanne hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika kohta. Komisjon annab ühtlasi hinnangu esitatud andmete ja teabe täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse kohta. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse üheksa kuu möödumisel liikmesriigi poolt andmete esmakordsest teatamisest ja seejärel iga kolme aasta tagant.
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3 ca (uus)
3ca.   Komisjon lisab aruandesse teabe direktiivi rakendamise kohta tervikuna ning hindab selle mõju inimeste tervisele, keskkonnale ja siseturule. Vajaduse korral lisatakse aruandele ettepanek käesoleva direktiivi läbivaatamiseks.
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3 d
3d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm andmete esitamiseks lõike 3a kohaselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusega.”;
3d.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 38a vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesolevat direktiivi andmete kogumise ja töötlemise ühtse metoodika ning lõike 3d kohase aruandluse vormi kehtestamise teel.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 21a – lõige 2
2.  Artikli 6a lõikes 2, artikli 11 lõikes 3, artikli 19 lõikes 2 ja artiklis 20 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [sisestada käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 6a lõikes 2, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõikes 3d, artikli 19 lõikes 2 ja artiklis 20 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [sisestada käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 21a – lõige 3
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6a lõikes 2, artikli 11 lõikes 3, artikli 19 lõikes 2 ja artiklis 20 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6a lõikes 2, artikli 11 lõikes 3, artikli 12 lõikes 3d, artikli 19 lõikes 2 ja artiklis 20 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Direktiiv 94/62/EÜ
Artikkel 21a – lõige 5
5.  Artikli 6a lõike 2, artikli 11 lõike 3, artikli 19 lõike 2 ja artikli 20 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”.
5.  Artikli 6a lõike 2, artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 3d, artikli 19 lõike 2 ja artikli 20 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
II lisa
12a)   Pakendeid ja pakendijäätmeid käsitleva direktiivi 94/62/EÜ II lisa asendatakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Direktiiv 94/62/EÜ
IV lisa
(14)   Pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevale direktiivile 94/62/EÜ lisatakse IV lisa vastavalt käesoleva direktiivi lisale.
välja jäetud
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik -1 (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
II lisa – punkt 1 – taane 1
-1)   II lisa punkti 1 esimest taanet muudetakse järgmiselt:
–   Pakend kavandatakse, toodetakse ja turustatakse viisil, mis võimaldab selle korduv- ja taaskasutamist ning ringlussevõttu ja selle keskkonnamõju vähendamist miinimumini pakendijäätmete ja pakendijäätmete käitlemise jääkide kõrvaldamisel.
„– Pakend kavandatakse, toodetakse ja turustatakse viisil, mis võimaldab selle kordus- ja taaskasutamist ning ringlussevõttu – vastavalt jäätmekäitluse hierarhiale – ja selle keskkonnamõju vähendamist miinimumini pakendijäätmete ja pakendijäätmete käitlemise jääkide kõrvaldamisel.
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik -1 a (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
II lisa – punkt 1 – taane 1a (uus)
-1a)   II lisa punkti 1 lisatakse järgmine taane 1a:
„– Pakendid toodetakse selliselt, et minimeerida nende CO2-jalajälg, kasutades sealhulgas biolagunevaid ja säästvaid biotoorainel põhinevaid materjale.“
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik -1 b (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
II lisa – punkt 3 – alapunkt c
-1b)   II lisa punkti 3 alapunkt c asebdatakse järgmisega:
c)  Kompostimise teel korduskasutatav pakend
c) Kompostimise teel korduskasutatav pakend
Kompostimise eesmärgil töödeldavate pakendijäätmete biolagundatavus peaks võimaldama eraldi kogumist ja kompostimist või tegevust, milleks neid jäätmeid kasutatakse.
Kompostimise eesmärgil töödeldavate pakendijäätmete biolagundatavus võimaldab eraldi kogumist ja kompostimist või tegevust, milleks neid jäätmeid kasutatakse.
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik -1 c (uus)
Direktiiv 94/62/EÜ
II lisa – punkt 3 – alapunkt d
-1c)   II lisa punkti 3 alapunkti d muudetakse järgmiselt:
d)  Biolagundatav pakend
„d) Biolagundatav pakend
Biolagundatavad pakendijäätmed peavad lagunema nii füüsikaliselt, keemiliselt, soojuslikult kui bioloogiliselt, nii et suurem osa lõppkompostist laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks.
Biolagundatavad pakendijäätmed peavad lagunema nii füüsikaliselt, keemiliselt, soojuslikult kui bioloogiliselt, nii et suurem osa lõppkompostist laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks. Oksüdantide toimel lagunevaid plastpakendeid ei loeta biolagundatavateks.“
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik 2
Direktiiv 94/62/EÜ
IV lisa
Lisatakse IV lisa:
välja jäetud
„IV lisa
Toodete ja komponentide korduskasutamiseks ettevalmistamise määra arvutamise meetod artikli 6 lõike 1 punktide f–i kohaldamisel
Liikmesriigid kasutavad artikli 6 lõike 1 punktides f–i osutatud ringlussevõtu ja korduskasutamiseks ettevalmistamise kohandatud määra arvutamiseks järgmist valemit:
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"
E: ringlussevõtu ja korduskasutamise kohandatud määr asjaomasel aastal;
A: asjaomasel aastal ringlusse võetud või korduskasutamiseks ette valmistatud pakendijäätmete mass;
R: asjaomasel aastal korduskasutamiseks ette valmistatud toodete ja komponentide mass;
P: asjaomasel aastal tekitatud pakendijäätmete mass.”

(1)Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile tagasi institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks (A8‑0029/2017).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika