Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0276(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0029/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0029/2017

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Äänestysselitykset
PV 18/04/2018 - 12.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Hyväksytyt tekstit
PDF 528kWORD 66k
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 14. maaliskuuta 2017 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)
(-1)   Koska unioni on riippuvainen raaka-aineiden tuonnista ja koska huomattava määrä luonnonvaroja on nopeasti ehtymässä lyhyellä aikavälillä, keskeisenä haasteena on ottaa talteen mahdollisimman paljon resursseja unionissa ja tehostaa siirtymistä kohti kiertotaloutta.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)
(-1 a) Jätehuolto on muutettava kestäväksi materiaalien hallinnaksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY1a tarkistaminen tarjoaa siihen mahdollisuuden.
__________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi ja sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.
(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja tehokkaan käytön varmistamiseksi, kiertotalouden periaatteiden edistämiseksi, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energian jakelun tehostamiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi, unionin tuontiresurssiriippuvuuden vähentämiseksi, uusien taloudellisten mahdollisuuksien luomiseksi ja pitkän aikavälin kilpailukyvystä huolehtimiseksi. Todellisen kiertotalouden aikaansaamiseksi on toteutettava kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevia lisätoimenpiteitä, joissa keskitytään tuotteiden koko elinkaareen siten, että voidaan säästää resursseja ja tehdä kierrosta suljettu. Resurssien tehokkaampi käyttö tuottaisi myös tuntuvia nettosäästöjä unionin yrityksille, viranomaisille ja kuluttajille, samalla kun vähennettäisiin vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)   Hyödyntämistä ja kierrätystä kestävänä keinona luonnonvarojen käsittelemiseksi kiertotaloudessa edistävien poliittisten ja yhteiskunnallisten kannustimien olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY1a 4 artiklassa säädettyä jätehuollon hierarkiaa, ja niissä olisi sovellettava ehdottomasti lähestymistapaa, jonka mukaan jätteen syntymisen ehkäiseminen on kierrätykseen nähden etusijalla.
__________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)   Roskaamisella sekä pakkausten ja pakkausjätteiden epäasianmukaisella loppukäsittelyllä on kielteisiä vaikutuksia sekä meriympäristöön että unionin talouteen, ja se muodostaa tarpeettomia riskejä kansanterveydelle. Moniin rannoilta yleisimmin löytyneisiin esineisiin sisältyy pakkausjätettä, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön, mikä puolestaan vaikuttaa matkailuun ja ihmisten mahdollisuuteen nauttia näistä luonnonalueista. Lisäksi meriympäristöön päätyvä pakkausjäte kumoaa jätehierarkian ensisijaisuusjärjestyksen, erityisesti koska vältetään uudelleenkäytön valmistelu, kierrätys ja muu talteenotto ennen sen epäasianmukaista loppukäsittelyä. Jotta voidaan vähentää pakkausjätteiden suhteettoman suurta osuutta merien roskaantumisesta, olisi asetettava sitova tavoite, jota tuetaan jäsenvaltioiden kohdennetuilla toimilla.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY13 vahvistettuja pakkausten ja pakkausjätteiden hyödyntämistä ja kierrätystä koskevia tavoitteita olisi muutettava lisäämällä pakkausjätteiden valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä, jotta voidaan paremmin ilmentää unionin halua siirtyä kiertotalouteen.
(2)  Direktiivissä 94/62/EY vahvistettuja pakkausten ja pakkausjätteiden hyödyntämistä ja kierrätystä koskevia tavoitteita olisi muutettava lisäämällä pakkausjätteiden kierrätystä, jotta voidaan paremmin ilmentää unionin halua siirtyä kiertotalouteen.
__________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)   Olisi asetettava erillisiä uudelleenkäyttöä koskevia määrällisiä tavoitteita, jotka jäsenvaltioiden olisi pyrittävä saavuttamaan edistääkseen uudelleenkäytettäviä pakkauksia edistäen samalla työpaikkojen luomista ja resurssien säästöä.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)
(2 b)   Pakkausten uudelleenkäytön lisääminen voisi vähentää toimitusketjun yleisiä kustannuksia sekä pakkausjätteiden ympäristövaikutuksia. Jäsenvaltioiden olisi tuettava sellaisten uudelleenkäytettävien pakkausten markkinoille saattamista, jotka voidaan kierrättää elinkaarensa lopussa.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)
(2 c)   Tietyissä tilanteissa, kuten elintarvikepalveluissa, tarvitaan kertakäyttöisiä pakkauksia elintarvikehygienian ja kuluttajien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi otettava tämä huomioon ehkäisevien toimien kehittämisessä ja edistettävä tällaisten pakkausten kierrättämisen helpottamista.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Jätelainsäädännön yhdenmukaistamiseksi olisi direktiivin 94/62/EY määritelmät yhdenmukaistettava jätteisiin yleisesti sovellettavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY14 määritelmien kanssa.
(3)  Jätelainsäädännön yhdenmukaistamiseksi olisi direktiivin 94/62/EY määritelmät tarvittaessa yhdenmukaistettava jätteisiin yleisesti sovellettavan direktiivin 2008/98/EY määritelmien kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pakkausten ja pakkausjätteiden erityispiirteitä.
__________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Direktiivissä 94/62/EY asetettujen pakkausjätteiden valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien tavoitteiden tiukentamisesta saataisiin selkeitä ympäristöön liittyviä, taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä.
(4)  Direktiivissä 94/62/EY asetettujen pakkausjätteiden kierrätystä koskevien tavoitteiden tiukentamisesta saataisiin selkeitä ympäristöön liittyviä, taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)   Jätteen syntymisen ehkäiseminen on tehokkain tapa parantaa resurssitehokkuutta, vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia ja edistää korkealaatuisia kierrätysmateriaaleja. Siksi jäsenvaltioiden olisi noudatettava elinkaariajattelua, jonka tavoitteena on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä kannustaakseen uudelleenkäytettävien pakkausten käyttöön ja vähentääkseen sellaisten pakkausten kulutusta, joita ei voi kierrättää, ja liiallisia pakkauksia. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä riittäviä taloudellisia välineitä ja muita toimenpiteitä jätehierarkian soveltamisen kannustamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a olevia toimenpiteitä. Jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevilla ponnisteluilla ei myöskään pidä vaarantaa pakkausten tehtävää suojella kuluttajien hygieniaa tai turvallisuutta.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
(4 b)   Jäsenvaltioiden olisi luotava riittävät kannustimet jätehierarkian noudattamiseen, erityisesti taloudellisilla ja verotuksellisilla kannustimilla, joilla pyritään edistämään tässä direktiivissä vahvistettujen, pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Näitä taloudellisia kannustimia ovat kaatopaikka- ja jätteenpolttomaksut, ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmät, laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ja paikallisviranomaisille suunnatut kannustimet. Näiden toimenpiteiden olisi oltava osa kaikkien jäsenvaltioiden jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)
(4 c)   Valtaosassa tapauksista pakkausten käyttäminen ja valitseminen riippuu pikemminkin tuottajasta kuin loppukäyttäjästä. Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ovat asianmukaisia sekä ehkäistäessä pakkausjätteiden muodostumista että luotaessa järjestelmiä, joilla varmistetaan kuluttajilta, muilta loppukäyttäjiltä tai jätevirroista saatavien käytettyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden palauttaminen ja/tai keruu sekä kerättyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)
(4 d)   Jotta voidaan tehostaa pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia edistäen samalla korkealaatuisia kierrätysmateriaaleja, tämän direktiivin liitteessä II vahvistettuja perusvaatimuksia olisi tarkasteltava uudestaan ja tarvittaessa muutettava, jotta voidaan lujittaa vaatimuksia, jotka parantavat uudelleenkäytettäväksi suunnittelua ja pakkausten korkealaatuista kierrätystä.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)
(4 e)   Jäsenvaltioiden kansallisiin strategioihin olisi kuuluttava yleisen tietoisuuden lisääminen ja erilaiset kierrätetystä jätteestä valmistettujen tuotteiden kannustimet ja tuet, joilla kannustetaan investoimaan kierrätysteollisuuteen.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)
(4 f)   Kestävän biotalouden edistäminen voi vähentää Euroopan riippuvuutta raaka-aineiden tuonnista. Biopohjaisten kierrätettävien pakkausten ja kompostoitavien biologisesti hajoavien pakkausten markkinaolosuhteiden parantaminen ja kyseisten materiaalien käyttöä vaikeuttavan voimassa olevan lainsäädännön tarkistaminen tarjoaa mahdollisuuden edistää tutkimusta ja innovointia ja korvata fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat raaka-aineet uusiutuvilla lähteillä pakkausten tuotannossa, kun se on hyödyllistä elinkaarinäkökulmasta katsottuna, ja tukea orgaanisen kierrätyksen jatkamista.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Pakkausjätteiden valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien voimassa olevien tavoitteiden vaiheittaisella tiukentamisella olisi varmistettava, että taloudellisesti arvokkaat jätemateriaalit hyödynnetään vaiheittain ja tehokkaasti asianmukaisen jätehuollon avulla ja jätehierarkian mukaisesti. Näin olisi varmistettava, että jätteen sisältämät arvokkaat materiaalit syötetään takaisin Euroopan talouteen ja edistetään näin raaka-ainealoitteen täytäntöönpanoa15 ja kiertotalouden muodostumista.
(5)  Pakkausjätteiden kierrätystä koskevien voimassa olevien tavoitteiden vaiheittaisella tiukentamisella olisi varmistettava, että taloudellisesti arvokkaat jätemateriaalit hyödynnetään vaiheittain ja tehokkaasti asianmukaisen jätehuollon avulla ja jätehierarkian mukaisesti. Näin olisi varmistettava, että jätteen sisältämät arvokkaat materiaalit syötetään takaisin Euroopan talouteen ja edistetään näin raaka-ainealoitteen täytäntöönpanoa15 ja kiertotalouden muodostumista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta elintarviketurvallisuutta, kuluttajien terveyttä ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevan lainsäädännön soveltamiseen.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Kiertotaloudessa olisi toteutettava seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman nimenomaiset vaatimukset, joiden mukaan on kehitettävä myrkyttömien materiaalien kiertoa niin, että kierrätettyä jätettä voidaan käyttää tärkeänä ja luotettavana raaka-ainelähteenä unionissa.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)   Kierrätetyn materiaalin on täytettävä kaikki unionin kemikaalilainsäädännön vaatimukset sen jälkeen, kun se palautetaan taloudelliseen käyttöön sen perusteella, että sitä ei enää luokitella jätteeksi, joko siksi, että se täyttää tietyt jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat vaatimukset, tai siksi, että se sisällytetään osaksi uutta tuotetta.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)
(5 c)   Kotitalouksien pakkausjätteet eroavat merkittävällä tavalla kaupan ja teollisuuden pakkausjätteistä. Jäsenvaltioiden olisi raportoitava molemmista jätevirroista erikseen, jotta niistä saadaan selkeä ja tarkka kuva.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Näin ollen on tärkeää asettaa selkeät toimintapoliittiset tavoitteet sen välttämiseksi, että kierrätettävät materiaalit jäävät alimmaksi jätehierarkiassa.
(6)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet kierrätyksen edellyttämää jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Näin ollen on tärkeää asettaa selkeät toimintapoliittiset tavoitteet jätteiden syntymisen ehkäisemisen sekä jätteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellyttämien jätteenkäsittelylaitosten ja -laitteiden rakentamiselle sen välttämiseksi, että kierrätettävät materiaalit jäävät alimmaksi jätehierarkiassa, ja asettaa kannustimia kierrätykseen liittyvään innovatiiviseen jätehuoltoinfrastruktuuriin tehtäville investoinneille.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)   Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi ja kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi komission olisi edistettävä koordinointia ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden ja talouden eri alojen välillä. Vaihtoa voitaisiin helpottaa viestintäfoorumeilla, joiden avulla voitaisiin tiedottaa uusista teollisista ratkaisuista ja mahdollistaa paremman yleiskuvan saaminen käytettävissä olevasta kapasiteetista ja jotka edistäisivät myös yhteyksien luomista jätealan ja muiden alojen välille ja tukisivat alojen symbioosia.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Direktiivissä 2008/98/EY ja direktiivissä 1999/31/EY vahvistettujen kierrätystavoitteiden ja kaatopaikalle sijoittamista koskevien rajoitusten yhdistelmän johdosta direktiivissä 94/62/EY säädetyt unionin laajuiset pakkausjätteiden hyödyntämistä energiana ja kierrätystä koskevat tavoitteet eivät ole enää tarpeen.
(7)  Direktiivissä 2008/98/EY ja neuvoston direktiivissä 1999/31/EY1a vahvistettujen kierrätystavoitteiden ja kaatopaikalle sijoittamista koskevien rajoitusten yhdistelmän johdosta direktiivissä 94/62/EY säädetyt unionin laajuiset pakkausjätteiden hyödyntämistä energiana koskevat tavoitteet eivät ole enää tarpeen.
__________________
1a Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan taloudellisille toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Jäsenvaltioiden olisi kehittäessään kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnitellessaan investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti edistämällä jätteen syntymisen ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.
(8)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan taloudellisille toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Jäsenvaltioiden olisi kehittäessään kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnitellessaan investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin ja kiertotalouteen hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti ja suunniteltava nämä strategiat ja investointisuunnitelmat siten, että ne suunnataan pääasiassa edistämään jätteen syntymisen ehkäisemistä ja jätteen uudelleenkäyttöä ja sen jälkeen kierrätystä jätehierarkian mukaisesti.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)   Säännöksiä kierrätystavoitteiden nostamisesta vuodesta 2030 alkaen on tarkistettava tämän direktiivin soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Sen laskemiseksi, onko valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu, jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa huomioon tuotteet ja osat, jotka hyväksytyt uudelleenkäyttöä valmistelevat toiminnanharjoittajat ja panttijärjestelmät valmistelevat uudelleenkäyttöä varten. Näiden laskelmien yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien määrittämistä sekä tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista koskevat säännöt.
(11)  Kierrätystä koskevien tietojen yhdenmukaisen laskennan varmistamiseksi komission olisi hyväksyttävä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat kierrätyksen toiminnanharjoittajien määrittämistä sekä tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja toimittamista. Yhdenmukaistetun menetelmän hyväksymisen jälkeen jäsenvaltioiden olisi voitava sen laskemiseksi, onko kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu, ottaa huomioon jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä tapahtuva metallien kierrätys.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Valmistelua uudelleenkäyttöön koskevien tietojen luotettavuuden varmistamiseksi on oleellista vahvistaa tietojen toimittamista koskevat yhteiset säännöt. Vastaavasti on tärkeää säätää tarkemmin säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot siitä, mitä on tosiasiallisesti kierrätetty ja voidaan ottaa huomioon kierrätystavoitteen saavuttamisessa. Tästä syystä kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevan raportoinnin on pääsääntöisesti perustuttava lopulliseen kierrätysprosessiin sijoitettavan jätteen määrään. Hallinnollisen taakan rajoittamiseksi jäsenvaltioiden olisi tiukkoja ehtoja soveltaen voitava toimittaa kierrätysasteita koskevat tiedot lajittelulaitosten tuotoksen perusteella. Kierrätetyksi jätteeksi ilmoitetun jätteen painosta ei pitäisi vähentää materiaalien tai aineiden painohävikkiä, joka johtuu lopulliseen kierrätysprosessiin sisältyvistä mekaanisista ja/tai kemiallisista muuntamisprosesseista.
(12)  Kierrätystä koskevien tietojen luotettavuuden varmistamiseksi on oleellista vahvistaa tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja toimittamista koskevat yhteiset säännöt. Vastaavasti on tärkeää säätää tarkemmin säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot siitä, mitä on tosiasiallisesti kierrätetty ja voidaan ottaa huomioon kierrätystavoitteen saavuttamisessa. Tavoitteiden saavuttamisen laskennan olisi perustuttava yhteen yhdenmukaiseen menetelmään, jolla estetään hylätyn jätteen ilmoittaminen kierrätetyksi. Tätä varten kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevan raportoinnin on perustuttava lopulliseen kierrätysprosessiin sijoitettavan jätteen määrään. Kierrätetyksi jätteeksi ilmoitetun jätteen painosta ei pitäisi vähentää materiaalien tai aineiden painohävikkiä, joka johtuu lopulliseen kierrätysprosessiin sisältyvistä mekaanisista ja/tai kemiallisista muuntamisprosesseista.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat välttämättömiä, jotta komissio voi arvioida jätelainsäädännön noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste kaikelle jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laaduntarkastusraportti.
(14)  Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat välttämättömiä, jotta komissio voi arvioida jätelainsäädännön noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa. Ilmoitettujen tietojen laatua, luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yhteinen menetelmä luotettaviin lähteisiin perustuvan tiedon keräämistä ja käsittelemistä varten sekä yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden kannalta. Tästä syystä olisi vaadittava, että jäsenvaltiot direktiivissä 94/51/EY vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan käytettävät uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.
(16)  Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden kannalta. Tästä syystä olisi vaadittava, että jäsenvaltiot direktiivissä 94/62/EY vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan käyttävät yhteistä tietojen keruu- ja käsittelymenetelmää, jonka komissio on kehittänyt yhteistyössä jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten tilastotoimistojen ja jätehuollosta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)   Jäsenvaltioiden olisi toimitettava pyydettäessä viipymättä komissiolle kaikki tiedot, joiden avulla voidaan arvioida tämän direktiivin täytäntöönpanoa kokonaisuudessaan sekä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Direktiivin 94/62/EY täydentämiseksi tai muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 mukaisesti valta antaa 6 a artiklan 2 ja 5 kohtaa, 11 artiklan 3 kohtaa, 19 artiklan 2 kohtaa ja 20 artiklaa koskevia säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(17)  Direktiivin 94/62/EY täydentämiseksi komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä kierrätystavoitteiden saavuttamisen laskentasäännöistä, tietyistä poikkeuksista tiettyjen kierrätettävien materiaalien raskasmetallien enimmäispitoisuuksissa, tuotekierroista ja pakkaustyypeistä, tietojen keruuta ja käsittelyä koskevasta yhteisestä menetelmästä ja kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevien tietojen toimittamismuodosta sekä pakkauksen määritelmästä laadittuun kuvaavien esimerkkien luetteloon tehtävistä muutoksista ja tämän direktiivin soveltamisessa havaituista vaikeuksista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset direktiivin 94/62/EC täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 12 artiklan 3 d kohdan ja 19 artiklan osalta. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201116 mukaisesti.
(18)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset direktiivin 94/62/EY täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa mukautusten tekemiseksi käytettyjen pakkausmateriaalien luonnetta koskevaan tunnistamisjärjestelmään teknisen ja tieteellisen kehityksen johdosta. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201116 mukaisesti.
__________________
__________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
(21 a)   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käyttöön otetaan kaikkia unionin työntekijöitä koskevia korkean tason työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia unionin nykyisten säännösten mukaisesti ja tavalla, joka vastaa joidenkin tuotanto-, kierrätys- ja jätealojen työntekijöihin kohdistuvia erityisiä riskejä.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
1 artikla – 2 kohta
-1)   Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Tätä varten tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on pakkausjätteiden syntymisen ehkäiseminen ja muina perusperiaatteina pakkausten uudelleenkäyttö, kierrätys ja muunlainen pakkausjätteiden hyödyntäminen sekä sitä kautta näiden jätteiden loppusijoituksen vähentäminen.
2. Tätä varten tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on pakkausjätteiden syntymisen ehkäiseminen ja muina perusperiaatteina pakkausten uudelleenkäyttö, kierrätys ja muunlainen pakkausjätteiden hyödyntäminen sekä sitä kautta näiden jätteiden loppusijoituksen vähentäminen, jotta voidaan edistää siirtymistä kohti kiertotaloutta.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
b a)   lisätään kohta seuraavasti:
”2 a. ’biopohjaisella pakkauksella’ pakkausta, joka on valmistettu biologisista materiaaleista lukuun ottamatta geologisiin muodostumiin sisältyviä aineksia ja/tai fossiileja;”
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 3–10 kohta
c)  Poistetaan 3–10 kohta;
c)  poistetaan 3 ja 4 kohta sekä 6–10 kohta;
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
Direktiivi 94/62/EY
3 artikla – 2 kohta
Lisäksi sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 3 artiklassa vahvistettuja ’jätteen’, ’jätteen tuottajan’, ’jätteen haltijan’, ’jätehuollon’, ’keräyksen’, ’erilliskeräyksen’, ’ehkäisemisen’, ’uudelleenkäytön’, ’käsittelyn’, ’hyödyntämisen’, ’uudelleenkäytön valmistelun’, ’kierrätyksen’, ’lopullisen kierrätysprosessin’ ja ’loppukäsittelyn’ määritelmiä.
Lisäksi sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 3 artiklassa vahvistettuja ’jätteen’, ’jätteen tuottajan’, ’jätteen haltijan’, ’jätehuollon’, ’keräyksen’, ’erilliskeräyksen’, ’ehkäisemisen’, ’lajittelun’, ’yhdyskuntajätteen’, ’teollisuuden ja kaupan jätteen’, ’käsittelyn’, ’hyödyntämisen’, ’kierrätyksen’, ’orgaanisen kierrätyksen’, ’lopullisen kierrätysprosessin’ ’roskien’ ja ’loppukäsittelyn’ määritelmiä.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Tällaisiin muihin toimenpiteisiin voivat kuulua kansalliset ohjelmat, laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät aloitteet pakkausten ympäristövaikutusten minimoimiseksi tai niitä vastaavat toimenpiteet, joista päätetään tarvittaessa taloudellisia toimijoita kuullen, ja joiden avulla pyritään kokoamaan yhteen ja hyödyntämään jäsenvaltioissa toteutetut erilaiset pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat aloitteet. Kyseisten toimenpiteiden on oltava tämän direktiivin tarkoituksen mukaisia, sellaisena kuin se on määriteltynä 1 artiklan 1 kohdassa.
Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä pakkausten ympäristövaikutuksen minimoimiseksi ja direktiivin 2008/98/EY 9 artiklan ‑1 kohdassa säädettyjen jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Tällaisiin toimenpiteisiin on kuuluttava 8 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa määritelty laajennettu tuottajan vastuu sekä kannustimet uudelleenkäytettävien pakkausten käytölle.
Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä vähentääkseen pysyvästi kierrätyskelvottomien ja liiallisten pakkausten kulutusta. Tällaisilla toimenpiteillä ei saa vaarantaa elintarvikehygieniaa tai -turvallisuutta.
Lisäksi jäsenvaltiot voivat toteuttaa muita toimenpiteitä, joista päätetään taloudellisia toimijoita sekä kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjä kuullen ja joiden avulla pyritään kokoamaan yhteen ja hyödyntämään jäsenvaltioissa toteutetut erilaiset pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat aloitteet.
Kyseisten toimenpiteiden on oltava tämän direktiivin tarkoituksen mukaisia, sellaisena kuin se on määriteltynä 1 artiklan 1 kohdassa.
Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä riittäviä taloudellisia välineitä ja toimenpiteitä jätehierarkian soveltamisen kannustamiseksi. Tällaisia välineitä ja toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a luetellut välineet ja toimenpiteet.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 3 kohta
2 a)   Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Komissio antaa tarvittaessa ehdotuksia toimenpiteistä, joilla lujitetaan ja täydennetään olennaisten vaatimusten täytäntöönpanon valvontaa ja joilla varmistetaan, että uusi pakkaus saatetaan markkinoille vain, jos tuottaja on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi pakkauksen perustehtäviä vaarantamatta.
3. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ehdotuksia toimenpiteistä, joilla saatetaan olennaiset vaatimukset ajan tasalle, lujitetaan ja täydennetään näiden vaatimusten täytäntöönpanon valvontaa, jotta varmistetaan, että uusi pakkaus saatetaan markkinoille vain, jos tuottaja on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi pakkauksen perustehtäviä vaarantamatta. Komissio esittää kaikkia sidosryhmiä kuultuaan säädösehdotuksen vaatimusten saattamiseksi ajan tasalle ja erityisesti uudelleenkäytettäväksi suunnittelun ja korkealaatuisen kierrätyksen parantamiseksi.”
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
2 b)   Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava, kun se on elinkaarinäkökulmasta ympäristölle hyödyllistä, biopohjaisten kierrätettävien pakkausten ja biologisesti hajoavien kompostoitavien pakkausten käyttöä toteuttamalla esimerkiksi seuraavia toimia:
a)   tällaisten pakkausten käytön edistäminen muun muassa taloudellisia välineitä hyödyntämällä;
b)   tällaisten tuotteiden markkinaolosuhteiden parantaminen;
c)   näiden tuotteiden käyttöä haittaavan voimassaolevan lainsäädännön tarkistaminen.”
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
5 artikla – otsikko
2 c)  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.
Uudelleenkäyttö
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
5 artikla – 1 kohta
2 d)   Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:
Jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen mukaisesti edistää sellaisten pakkausten uudelleenkäyttöön liittyviä järjestelmiä, joita voidaan käyttää uudelleen aiheuttamatta vahinkoa ympäristölle.
”1. Jätehierarkian mukaisesti jäsenvaltioiden on edistettävä perustamissopimuksen mukaisesti sellaisten pakkausten uudelleenkäyttöön liittyviä järjestelmiä, joita voidaan käyttää uudelleen aiheuttamatta vahinkoa ympäristölle ja vaarantamatta elintarvikehygieniaa tai kuluttajien turvallisuutta.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 e alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
5 artikla – 1 a kohta (uusi)
2 e)   Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä saavuttamaan seuraavat pakkausten uudelleenkäyttöä koskevat tavoitteet:
a)   viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 käytetään uudelleen vähintään 5 prosenttia kaikkien pakkausjätteiden painosta;
b)   viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 käytetään uudelleen vähintään 10 prosenttia kaikkien pakkausjätteiden painosta.”
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 f alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
5 artikla – 1 b kohta (uusi)
2 f)   Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 b. Uudelleenkäyttötoimien kannustamiseksi jäsenvaltiot voivat toteuttaa muun muassa seuraavia toimia:
–   uudelleenkäytettävien pakkaustuotteiden pantillisen palautusjärjestelmän käyttö;
–   vuosittain markkinoille saatettavien uudelleenkäytettävien pakkausten pakkausvirtakohtaisen vähimmäisosuuden asettaminen;
–   asianmukaisten taloudellisten kannustimien vahvistaminen uudelleenkäytettävien pakkausten valmistajille.”
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 g alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
5 artikla – 1 c kohta (uusi)
2 g)   Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 c. Pakkaukset ja uudelleenkäytetyt pakkaukset, jotka on kerätty pantillisen palautusjärjestelmän avulla, voidaan ottaa huomioon laskettaessa kansallisten jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien tavoitteiden täyttymistä.”
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 artikla – otsikko
a)  Korvataan otsikko otsikolla ”Hyödyntäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys”;
a)  korvataan otsikko otsikolla ”Hyödyntäminen ja kierrätys”;
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
6 artikla – -1 kohta (uusi)
a a)   lisätään 6 artiklaan -1 kohta seuraavasti:
”-1. Jäsenvaltioiden on perustettava lajittelujärjestelmät kaikille pakkausmateriaaleille.”
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä vähintään 65 prosenttia pakkausjätteiden painosta;
f)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 on kierrätettävä vähintään 70 prosenttia syntyneiden pakkausjätteiden painosta;
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 on täytettävä valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat painoon perustuvat vähimmäistavoitteet seuraavien pakkausjätteiden sisältämien erityismateriaalien osalta seuraavasti:
g)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 on täytettävä kierrätystä koskevat painoon perustuvat vähimmäistavoitteet seuraavien pakkausjätteiden sisältämien erityismateriaalien osalta seuraavasti:
i)  muovi: 55 prosenttia
i)  muovi: 60 prosenttia
ii)  puu: 60 prosenttia
ii)  puu: 65 prosenttia
iii)  rautametallit: 75 prosenttia
iii)  rautametallit: 80 prosenttia
iv)  alumiini: 75 prosenttia
iv)  alumiini: 80 prosenttia
v)  lasi: 75 prosenttia
v)  lasi: 80 prosenttia
vi)  paperi ja kartonki: 75 prosenttia;
vi)  paperi ja kartonki: 90 prosenttia;
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 artikla – 1 kohta – h alakohta
h)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä vähintään 75 prosenttia pakkausjätteiden painosta;
h)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 on kierrätettävä vähintään 80 prosenttia syntyneiden pakkausjätteiden painosta;
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 artikla – 1 kohta – i alakohta
i)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 on täytettävä valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat vähimmäistavoitteet seuraavien pakkausjätteen sisältämien erityismateriaalien osalta seuraavasti:
i)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 on täytettävä kierrätystä koskevat painoon perustuvat vähimmäistavoitteet seuraavien pakkausjätteen sisältämien erityismateriaalien osalta seuraavasti:
i)  puu: 75 prosenttia
i)  puu: 80 prosenttia
ii)  rautametallit: 85 prosenttia
ii)  rautametallit: 90 prosenttia
iii)  alumiini: 85 prosenttia
iii)  alumiini: 90 prosenttia
iv)  lasi: 85 prosenttia
iv)  lasi: 90 prosenttia
v)   paperi ja kartonki: 85 prosenttia.
Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 artikla – 3 kohta
3.  Pakkausjätteen, joka on toimitettu toiseen jäsenvaltioon uudelleenkäyttöön valmisteltavaksi, kierrätettäväksi tai hyödynnettäväksi kyseisessä jäsenvaltiossa, voi ottaa huomioon 1 kohdan f–i alakohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ainoastaan se jäsenvaltio, jossa pakkausjätteet kerättiin.
3.  Pakkausjätteen, joka on toimitettu toiseen jäsenvaltioon kierrätettäväksi kyseisessä jäsenvaltiossa, voi ottaa huomioon 1 kohdan f–i alakohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ainoastaan se jäsenvaltio, jossa pakkausjätteet kerättiin.
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
6 artikla – 4 kohta
c a)   korvataan 6 artiklan 4 kohta seuraavasti:
4.  Jäsenvaltioiden on tarvittaessa edistettävä kierrätetyistä pakkausjätteistä saatavien materiaalien käyttöä pakkausten ja muiden tuotteiden tuotannossa
4. Jäsenvaltioiden on edistettävä kierrätetyistä pakkausjätteistä saatavien materiaalien käyttöä, kun se on elinkaarinäkökulmasta hyödyllistä ja jätehierarkian mukaista, pakkausten ja muiden tuotteiden tuotannossa
a)  parantamalla kyseisten materiaalien markkinaedellytyksiä;
a)  parantamalla kyseisten materiaalien markkinaedellytyksiä;
b)  tarkistamalla nykyisiä säännöksiä, jotka estävät kyseisten materiaalien käytön.
b)  tarkistamalla nykyisiä säännöksiä, jotka estävät kyseisten materiaalien käytön;
b a)   käyttämällä uusioraaka-aineiden käyttöön kannustavia asianmukaisia taloudellisia välineitä, joista voidaan mainita tuotteiden kierrätettyä sisältöä edistävät toimenpiteet ja kestävien julkisten hankintojen kriteereiden soveltaminen;
b b)   edistämällä materiaaleja, jotka eivät kierrätettyinä vaaranna ihmisten terveyttä, kun niitä kierrätetään elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa oleviksi materiaaleiksi.”
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 artikla – 5, 8 ja 9 kohta
d)  Poistetaan 5, 8 ja 9 kohta;
d)  poistetaan 5 ja 9 kohta;
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
6 artikla – 8 kohta
d a)   korvataan 8 kohta seuraavasti:
8.  Komissio antaa mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä ja vaikutuksista ympäristöön sekä sisämarkkinoiden toiminnasta. Kertomuksessa otetaan huomioon kussakin jäsenvaltiossa vallitsevat olosuhteet. Kertomus kattaa seuraavat asiat:
8. Tätä varten komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 6 artiklassa vahvistettuja tavoitteita ja niiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä ottaen huomioon jäsenvaltioiden näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toteuttamat parhaat käytännöt ja toimenpiteet.
Arviossaan komissio harkitsee seuraavien asettamista:
a)  olennaisten vaatimusten tehokkuuden, täytäntöönpanon ja noudattamisen arviointi;
a)  muiden pakkausten jätevirtoja koskevat tavoitteet;
b)  pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat lisätoimenpiteet pakkausten ympäristövaikutusten mahdollisimman tehokkaaksi vähentämiseksi vaarantamatta kuitenkaan niiden perustehtäviä;
b)  erilliset tavoitteet kotitalouksien pakkausjätteille ja kaupan ja teollisuuden pakkausjätteille.
c)   ympäristöä koskevan pakkausindikaattorin mahdollinen kehittäminen pakkausjätteiden ehkäisemisen yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi;
Komissio laatii tätä varten kertomuksen, jonka liitteenä on tarvittaessa lainsäädäntöehdotus ja joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”
d)   pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat suunnitelmat;
e)   uudelleenkäytön edistäminen ja etenkin uudelleenkäytön ja kierrätyksen kustannusten ja hyödyn vertailu;
f)   tuottajan vastuu sen rahoitukselliset näkökohdat mukaan lukien;
g)   pyrkimykset vähentää entisestään ja tarvittaessa viime kädessä poistaa raskasmetallit ja muut vaaralliset aineet pakkauksista vuoteen 2010 mennessä.
Kertomukseen liitetään tarpeen mukaan ehdotuksia tämän direktiivin asiaan liittyvien säännösten tarkistamiseksi, jollei tällaisia ehdotuksia siihen mennessä ole annettu.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 aartikla – 1 kohta
1.  Sen laskemiseksi, onko 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdassa asetetut tavoitteet saavutettu
1.  Sen laskemiseksi, onko 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdassa asetetut tavoitteet saavutettu, kierrätetyn pakkausjätteen paino lasketaan lopulliseen kierrätysprosessiin tiettynä vuonna toimitetun jätteen painona.
a)   kierrätetyn pakkausjätteen painona pidetään lopulliseen kierrätysprosessiin toimitetun jätteen painoa;
b)   uudelleenkäyttöön valmistellun jätteen painona pidetään sellaisen hyväksytyn uudelleenkäyttöön valmistelevan toiminnanharjoittajan talteenottaman tai keräämän pakkausjätteen painoa, jolle on tehty kaikki tarvittavat tarkistus-, puhdistus- ja korjaustoimenpiteet, jotka mahdollistavat uudelleenkäytön ilman muuta lajittelua tai esikäsittelyä;
c)   jäsenvaltiot voivat sisällyttää laskelmiin tuotteet ja osat, jotka hyväksytty uudelleenkäyttöön valmisteleva toiminnanharjoittaja tai panttijärjestelmä on valmistellut uudelleenkäyttöön. Jäsenvaltioiden on laskettava uudelleenkäyttöön valmistellun ja kierrätetyn jätteen mukautettu määrä toiminnanharjoittajilta saatujen todennettujen tietojen sekä liitteessä IV esitetyn kaavan perusteella ottaen tässä yhteydessä huomioon uudelleenkäyttöön valmisteltujen tuotteiden ja osien painon.
Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 aartikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Komissio pyytää 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä eurooppalaisia standardointijärjestöjä kehittämään eurooppalaisia laatustandardeja lopulliseen kierrätysprosessiin saapuvia jätemateriaaleja sekä uusioraaka-aineita, etenkin muoveja, varten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 aartikla – 2 kohta
2.  Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 1 kohdan b ja c alakohdan ja liitteen IV soveltamiselle komissio antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien määrittämiseen sovellettavista laadullisista ja toiminnallisista vähimmäisvaatimuksia, mukaan lukien tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
2.  Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 1 kohdan soveltamiselle komissio antaa 21 a artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä, joissa säädetään lopullisen kierrätyksen toiminnanharjoittajien määrittämiseen sovellettavista laadullisista ja toiminnallisista vähimmäisvaatimuksia, mukaan lukien tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 aartikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Komissio tarkastelee mahdollisuuksia mukauttaa yhdistelmämateriaalipakkausten ilmoittaminen vastaamaan tämän direktiivin velvoitteita ja ehdottaa tarvittaessa sitä koskevia toimenpiteitä.
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 aartikla – 3 kohta
3.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen lajittelutoiminnan tuotoksen painona voidaan ilmoittaa kierrätettyjen pakkausjätteiden paino edellyttäen, että
Poistetaan.
a)   kyseinen tuotos toimitettiin lopulliseen kierrätysprosessin;
b)   niiden materiaalien tai aineiden paino, joita ei toimiteta lopulliseen kierrätysprosessiin vaan loppukäsitellään tai jotka hyödynnetään energiana, on alle 10 prosenttia kierrätetyksi ilmoittavan jätteen kokonaispainosta.
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 aartikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokas järjestelmä pakkausjätteiden laadun valvomiseksi ja pakkausjätteiden jäljittämiseksi, jotta voidaan varmistaa 3 kohdan a ja b alakohdassa vahvistettujen edellytysten täyttyminen. Järjestelmä voi koostua direktiivin 2008/98/EY 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetuista sähköisistä rekistereistä, lajitellun jätteen laatuvaatimuksia koskevista teknisistä eritelmistä tai vastaavista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa kierrätetystä jätteestä kerättyjen tietojen luotettavuus ja oikeellisuus.
4.  Edellä 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokas järjestelmä pakkausjätteiden laadun valvomiseksi ja pakkausjätteiden jäljittämiseksi, jotta voidaan varmistaa 1 kohdassa vahvistettujen sääntöjen noudattaminen. Järjestelmä voi koostua direktiivin 2008/98/EY 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetuista sähköisistä rekistereistä, lajitellun jätteen laatuvaatimuksia koskevista teknisistä eritelmistä tai vastaavista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa kierrätetystä jätteestä kerättyjen tietojen luotettavuus ja oikeellisuus. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle valitsemastaan laadunvalvontaa ja jäljitettävyyttä koskevasta järjestelmästä.
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 aartikla – 5 kohta
5.  Sen laskemiseksi, onko 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdassa vahvistetut tavoitteet saavutettu, jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon jätteenpolton yhteydessä tapahtuvan metallien kierrätyksen, sen mukaan, mikä on pakkausjätteiden osuus poltetusta jätteestä, mikäli kierrätetyt metallit täyttävät tietyt laatuvaatimukset. Jäsenvaltioiden on käytettävä direktiivin 2008/98/EY 11 a artiklan 6 kohdan mukaisesti vahvistettua yhteistä menetelmää.
5.  Sen laskemiseksi, onko 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdassa vahvistetut tavoitteet saavutettu, jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä tapahtuvan metallien kierrätyksen vain, jos jätteet on lajiteltu ennen polttamista tai jos paperin, metallin, muovin, lasin ja biojätteen erilliskeräyksen käyttöönottoa koskevat velvoitteet on täytetty, sen mukaan, mikä on pakkausjätteiden osuus poltetusta tai rinnakkaispoltetusta jätteestä, mikäli kierrätetyt metallit täyttävät tietyt laatuvaatimukset. Jäsenvaltioiden on käytettävä direktiivin 2008/98/EY 11 a artiklan 6 kohdan mukaisesti vahvistettua yhteistä menetelmää.
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 bartikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)   esimerkkejä parhaista käytännöistä, joita käytetään eri puolilla unionia ja jotka voivat auttaa etenemään kohti tavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
6 bartikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa on käsiteltävä myös sitä, miten on saavutettu tämän direktiivin muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset, kuten jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien tavoitteiden saavuttamisen ennustaminen sekä loppukäsiteltävän tai energiana hyödynnettävän yhdyskuntajätteen prosentuaalinen ja henkeä kohti laskettu määrä.
Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
7 artikla – 1 kohta
5 a)   Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sellaisten järjestelmien käyttöön ottamiseksi, joilla varmistetaan:
1. Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sellaisten järjestelmien käyttöön ottamiseksi, joilla varmistetaan seuraavat ja kannustetaan niihin:
a)  kuluttajilta, muilta loppukäyttäjiltä tai jätevirroista saatavien käytettyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden palauttaminen ja/tai keruu, jotta ne voitaisiin käsitellä tarkoituksenmukaisimpien jätehuoltoratkaisujen mukaisesti,
a)  kuluttajilta, muilta loppukäyttäjiltä tai jätevirroista saatavien käytettyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden palauttaminen ja/tai keruu, jotta ne voitaisiin käsitellä tarkoituksenmukaisimpien jätehuoltoratkaisujen mukaisesti,
b)  kerättyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys,
b)  kerättyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys.
tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.
Asianomaisten alojen taloudellisten toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten on voitava osallistua näihin järjestelmiin. Järjestelmiä on sovellettava syrjintää harjoittamatta myös tuontituotteisiin, myös järjestelmiin pääsyä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja siitä mahdollisesti perittävien maksujen osalta, ja ne on suunniteltava siten, että vältetään kaupan esteet ja kilpailun vääristyminen perustamissopimuksen mukaisesti.
Asianomaisten alojen taloudellisten toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten on voitava osallistua näihin järjestelmiin. Järjestelmiä on sovellettava syrjintää harjoittamatta myös tuontituotteisiin, myös järjestelmiin pääsyä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja siitä mahdollisesti perittävien maksujen osalta, ja ne on suunniteltava siten, että vältetään kaupan esteet ja kilpailun vääristyminen perustamissopimuksen mukaisesti.
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
7 aartikla (uusi)
5 b)   Lisätään artikla seuraavasti:
”7 a artikla
Palautus- ja keruujärjestelmiä koskevat toimenpiteet
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta
a)   varmistetaan ainakin paperista, metallista, muovista tai lasista koostuvien pakkausten tai pakkausjätteiden erilliskeräys;
b)   komission päätöksessä 2005/270/EY tarkoitetut yhdistelmämateriaalipakkaukset kerätään olemassa olevien ja loppukierrätyksen edellyttämät laatuvaatimukset täyttävien keruujärjestelmien mukaisesti.”
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
8 artikla – 2 kohta
5 c)   Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Pakkauksiin on niiden keräyksen, uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, mukaan lukien kierrätys, helpottamiseksi merkittävä niissä käytetyt materiaalit, jotta ne voidaan tunnistaa ja luokitella kyseisellä teollisuuden alalla komission päätöksen 97/129/EY(1) perusteella.
2. Pakkauksissa on niiden keräyksen, uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, mukaan lukien kierrätys, helpottamiseksi annettava tähän tarkoitukseen hyödyllistä tietoa. Pakkauksiin on merkittävä erityisesti niissä käytetyt materiaalit, jotta ne voidaan tunnistaa ja luokitella kyseisellä teollisuuden alalla komission päätöksen 97/129/EY(1) perusteella.
(1)   EYVL L 50, 20.2.1997, s. 28.
(1)   EYVL L 50, 20.2.1997, s. 28.
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta
Direktiivi 94/62/EY
12 artikla – 1 kohta
3 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 6 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty.
3 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 6 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on kerättävä ja käsiteltävä nämä tiedot 3 d kohdassa tarkoitetun yhteisen menetelmän mukaisesti ja toimitettava ne sähköisesti 12 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty.
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta
Direktiivi 94/62/EY
12 artikla – 3 a kohta – 2 alakohta
Tiedot on toimitettava komission 3 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [tämän direktiivin voimaantulovuosi + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [tämän direktiivin voimaantulovuosi + 1 vuosi] väliseltä ajalta.
Tiedot on kerättävä ja käsiteltävä 3 d kohdassa tarkoitettua yhteistä menetelmää soveltaen ja toimitettava komission 3 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen 6 artiklan f–i kohdassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [tämän direktiivin voimaantulovuosi + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [tämän direktiivin voimaantulovuosi + 1 vuosi] väliseltä ajalta.
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta
Direktiivi 94/62/EY
12 artikla – 3 c kohta
3 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelunsa tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä sekä kyseisten tietojen täydellisyydestä, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.
3 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelunsa tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä, kunnes käyttöön otetaan 3 d kohdassa tarkoitettu yhteinen menetelmä tietojen keruuta ja käsittelyä varten. Komissio arvioi myös kyseisten tietojen ja informaation täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan yhdeksän kuukautta jäsenvaltioiden ensimmäisen kertomuksen jälkeen ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.
Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta
Direktiivi 94/62/EY
12 artikla – 3 c a kohta (uusi)
3 c  a. Komissio sisällyttää kertomukseen tietoja koko direktiivin täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan ja arvioi sen vaikutuksia ihmisten terveyteen, ympäristöön ja sisämarkkinoihin. Kertomukseen voidaan liittää ehdotus tämän direktiivin muuttamiseksi.
Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta
Direktiivi 94/62/EY
12 artikla – 3 d kohta
3 d.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan muoto tietojen toimittamiselle 3 a kohdan mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
3 d.  Komissio hyväksyy 38 a artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yhteinen menetelmä tietojen keruuta ja käsittelyä varten sekä malli 3 a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.
Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
21 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 a artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 a artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 d kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
21 aartikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 a artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 a artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 d kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
21 aartikla – 5 kohta
5.  Edellä olevien 6 a artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 19 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
5.  Edellä olevien 6 a artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 3 d kohdan, 19 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
Liite II
12 a)   Korvataan pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiiviin 94/62/EY liite II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.
Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 94/62/EY
Liite IV
14)   Lisätään pakkauksista ja pakkausjätteestä annettuun direktiiviin 94/62/EY liite IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
Liite II – 1 kohta – 1 luetelmakohta
-1)   Muutetaan liitteessä II olevan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:
–  Pakkaus on suunniteltava, valmistettava ja pidettävä kaupan siten, että sen uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys, on mahdollista, ja että sen vaikutukset ympäristöön pakkausjätteiden ja pakkausjätteistä huolehtimiseen liittyvistä toimista syntyvien jäännösten hävittämisen yhteydessä ovat mahdollisimman vähäiset.
”– Pakkaus on suunniteltava, valmistettava ja pidettävä kaupan siten, että sen uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys, on jätehierarkian mukaisesti mahdollista, ja että sen vaikutukset ympäristöön pakkausjätteiden ja pakkausjätteistä huolehtimiseen liittyvistä toimista syntyvien jäännösten hävittämisen yhteydessä ovat mahdollisimman vähäiset.
Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
Liite II – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)
-1 a) Lisätään liitteessä II olevaan 1 kohtaan 1 a luetelmakohta seuraavasti:
”– Pakkaus on tuotettava siten, että minimoidaan sen hiilijalanjälki, myös käyttämällä biopohjaisia ja kestäviä biohajoavia materiaaleja.”
Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
Liite II – 3 kohta – c alakohta
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
c)  Kompostoimalla hyödynnettävä pakkaus
Kompostointia varten käsiteltävien pakkausjätteiden on oltava riittävän helposti biologisesti hajoavia, jotta ne eivät haittaa erillistä keräämistä, kompostointiprosessia tai toimintaa, johon ne käytetään.
Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 94/62/EY
Liite II – 3 kohta – d alakohta
-1 c) Muutetaan liitteessä II olevan 3 kohdan d alakohta seuraavasti:
d)  Biologisesti hajoava pakkaus
d) Biologisesti hajoava pakkaus
Biologisesti hajoavien pakkausjätteiden on hajottava fyysisesti, kemiallisesti, termisesti tai biologisesti siten, että suurin osa syntyneestä kompostista hajoaa lopulta hiilidioksidiksi, biomassaksi ja vedeksi.
Biologisesti hajoavien pakkausjätteiden on hajottava fyysisesti, kemiallisesti, termisesti tai biologisesti siten, että suurin osa syntyneestä kompostista hajoaa lopulta hiilidioksidiksi, biomassaksi ja vedeksi. Oxo-hajoavaa muovipakkausta ei pidetä biohajoavana.”
Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 94/62/EY
Liite IV
Lisätään liite IV seuraavasti:
Poistetaan.
"LIITE IV
Tuotteiden ja osien uudelleenkäytön valmistelua koskeva laskentamenetelmä 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdan soveltamiseksi
Kierrätyksen ja uudelleenkäytön valmistelun mukautetun määrän laskemiseksi 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavaa kaavaa:
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"
E: mukautettu kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste tiettynä vuotena;
A: kierrätetyn tai uudelleenkäyttöön valmistellun pakkausjätteen paino tiettynä vuotena;
R: uudelleenkäyttöön valmisteltujen tuotteiden tai osien paino tiettynä vuotena;
P: tiettynä vuotena syntyneen pakkausjätteen määrä.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0029/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö