Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0276(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0029/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0029/2017

Rasprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Objašnjenja glasovanja
PV 18/04/2018 - 12.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Usvojeni tekstovi
PDF 689kWORD 79k
Utorak, 14. ožujka 2017. - Strasbourg
Ambalaža i ambalažni otpad ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 14. ožujka 2017. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava -1. (nova)
(-1)   S obzirom na ovisnost Unije o uvozu sirovina i brzo iscrpljivanje značajne količine prirodnih resursa u kratkoročnom razdoblju, glavni je izazov vratiti što više resursa na područje Unije te poticati prelazak na kružno gospodarstvo.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava -1.a (nova)
(-1a)   Upravljanje otpadom trebalo bi pretvoriti u održivo upravljanje materijalima. Revizija Direktive 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a predstavlja mogućnost za ostvarivanje tog cilja.
__________________
1a Direktiva 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguravanja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja više kružnoga gospodarstva.
(1)   Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i učinkovite uporabe prirodnih resursa, promicanja načela kružnoga gospodarstva, poboljšanja širenja obnovljivih izvora energije, povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja ovisnosti Unije o uvoznim resursima, pružanja novih gospodarskih prilika i dugoročne konkurentnosti. Kako bi gospodarstvo bilo zaista kružno, potrebno je poduzeti dodatne mjere u pogledu održive proizvodnje i potrošnje koje će biti usredotočene na cijeli životni vijek proizvoda tako da se očuvaju resursi i zatvori krug kružnog gospodarstva. Učinkovitijom uporabom resursa došlo bi do značajnih neto ušteda za poduzeća, javna tijela i potrošače u Uniji te bi se istodobno smanjile ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)   Političkim i društvenim poticajem za promicanje oporabe i recikliranja kao održivog načina postupanja s prirodnim resursima unutar kružnog gospodarstva trebalo bi poštovati hijerarhiju gospodarenja otpadom iz članka 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a i strogo primjenjivati pristup u kojem sprečavanje ima prednost pred reciklažom.
__________________
1a Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.b (nova)
(1b)   Odlaganje otpada u okoliš i nepravilno odlaganje ambalaže i ambalažnog otpada imaju negativne učinke i na morski okoliš i na gospodarstvo Unije te predstavljaju nepotreban rizik za javno zdravlje. Mnogi predmeti koji se najčešće nalaze na plažama uključuju ambalažni otpad, koji ima dugotrajne posljedice za okoliš te utječe na turizam i uživanje građana u tim prirodnim područjima. Usto, ambalažni otpad koji dospije u morski okoliš narušava prioritete hijerarhije otpada, osobito izbjegavanjem pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine oporabe prije nego što dođe do njegova nepravilnog odlaganja. Kako bi se smanjio nerazmjerni udio ambalažnog otpada u morskom otpadu, trebalo bi utvrditi obvezujući cilj čija bi se provedba oslanjala na ciljane mjere usvojene od strane država članica.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oporabe i recikliranja ambalaže i ambalažnog otpada trebalo bi izmijeniti povećanjem pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja ambalažnog otpada kako bi bolje odražavali nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo.
(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom 94/62/EZ u pogledu oporabe i recikliranja ambalaže i ambalažnog otpada trebalo bi izmijeniti povećanjem recikliranja ambalažnog otpada kako bi bolje odražavali nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo.
__________________
Direktiva 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)   Zasebni kvantitativni ciljevi za ponovnu uporabu, koje bi države članice trebale postići, trebali bi se postaviti kako bi se promicala ponovno upotrebljiva ambalaža uz istovremen doprinos otvaranju radnih mjesta i uštedama resursa.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.b (nova)
(2b)   Povećanje ponovne uporabe ambalaže moglo bi smanjiti sveukupni trošak unutar opskrbnog lanca i utjecaj ambalažnog otpada na okoliš. Države članice trebale bi podržavati inicijativu da se na tržište uvede ponovno upotrebljiva ambalaža koja se na kraju životnog ciklusa može reciklirati.
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.c (nova)
(2.c)   U određenim slučajevima, kao na primjer u slučaju prehrambenih usluga, jednokratna ambalaža nužna je kako bi se zajamčila higijena hrane te zdravlje i sigurnost potrošača. Države članice trebale bi voditi o tome računa prilikom izrade preventivnih mjera i promicati bolji pristup recikliranju za tu ambalažu.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Nadalje, radi osiguranja bolje usklađenosti zakonodavstva u području otpada trebalo bi uskladiti definicije iz Direktive 94/62/EZ s onima iz Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koje se primjenjuju na otpad općenito.
(3)  Nadalje, radi osiguranja bolje usklađenosti zakonodavstva u području otpada, ne dovodeći u pitanje posebnosti ambalaže i ambalažnog otpada, trebalo bi, gdje je to bitno, uskladiti definicije iz Direktive 94/62/EZ s onima iz Direktive 2008/98/EZ koje se primjenjuju na otpad općenito.
__________________
14 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Iz daljnjeg povećanja ciljeva iz Direktive 94/62/EZ u pogledu ponovne uporabe i recikliranja ambalažnog otpada proizišle bi očite koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo.
(4)  Iz daljnjeg povećanja ciljeva iz Direktive 94/62/EZ u pogledu recikliranja ambalažnog otpada proizišle bi očite koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)
4.a   Sprečavanje stvaranja otpada najučinkovitiji je način poboljšanja učinkovitosti uporabe resursa, smanjenja utjecaja otpada na okoliš te promicanja reciklažnih materijala visoke kvalitete. Iz tog bi razloga države članice trebale zauzeti pristup koji se temelji na životnom ciklusu i čiji je cilj smanjiti utjecaj proizvoda na okoliš. Države članice trebale bi poduzeti mjere kako bi potakle pokretanje sustava za ponovnu uporabu ambalaže i postigle smanjenje potrošnje ambalaže koja se ne može reciklirati i prekomjerne ambalaže. U tu svrhu države članice trebale bi se služiti adekvatnim ekonomskim instrumentima i drugima mjerama za poticanje primjene hijerarhije otpada. Države članice trebale bi imati mogućnost koristiti se instrumentima i mjerama navedenima u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ. Nadalje, napori za sprečavanje stvaranja otpada ne bi smjeli ugroziti ulogu ambalaže u očuvanju higijene ili pružanju sigurnosti za potrošače.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.b (nova)
(4.b)   Države članice trebale bi primjenjivati odgovarajuće poticaje za primjenu hijerarhije otpada, posebno financijske i fiskalne poticaje usmjerene na postizanje ciljeva iz ove Direktive koji se tiču sprečavanja stvaranja ambalažnog otpada i recikliranja, na primjer naknade za odlaganje na odlagalištu ili spaljivanje, programe „plati koliko baciš”, programe proširene odgovornosti proizvođača te poticaje za lokalna tijela. Te bi mjere trebale biti dio programa za sprečavanje stvaranja ambalažnog otpada u svim državama članicama.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.c (nova)
(4.c)   U velikoj većini slučajeva dostupnost ambalaže ne ovisi o krajnjem potrošaču, niti je njegov izbor, već o proizvođaču. Programi proširene odgovornosti proizvođača prikladni su i za sprečavanje nastanka ambalažnog otpada i za uspostavu sustava kojima će se zajamčiti povrat i/ili prikupljanje iskorištene ambalaže i/ili ambalažnog otpada koji potječu od potrošača, bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika ili tokova otpada, kao i ponovna uporaba ili oporaba, uključujući recikliranje ambalaže i/ili prikupljenog ambalažnog otpada.
Amandman 15
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.d (nova)
(4d)   Da bi se potaknulo sprečavanje nastanka ambalažnog otpada i smanjio njegov utjecaj na okoliš uz istovremeno promicanje reciklažnih materijala visoke kvalitete, trebalo bi preispitati temeljne zahtjeve ove Direktive i Prilog II. Direktivi, te ih po potrebi revidirati kako bi se ojačali zahtjevi kojima će se poboljšali dizajn visokokvalitetne ambalaže za ponovnu uporabu i recikliranje.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.e (nova)
(4e)   Nacionalne strategije država članica trebale bi obuhvatiti senzibiliziranje javnosti u obliku raznih inicijativa i prednosti koje proizlaze iz proizvoda izrađenih od recikliranog otpada, kojima će se potaknuti ulaganja u sektor recikliranih proizvoda.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.f (nova)
(4f)   Poticanjem održivog biogospodarstva može se doprinijeti smanjenju ovisnosti Europe o uvoznim sirovinama. Poboljšanjem tržišnih uvjeta za ambalažu od bioloških sirovina koja se može reciklirati i za biorazgradivu ambalažu koja se može kompostirati te revidiranjem postojećeg zakonodavstva kojim se sprečava uporaba tih materijala nudi se prilika za poticanje daljnjeg istraživanja i inovacija te za zamjenu sirovina dobivenih uporabom fosilnih goriva obnovljivim izvorima u proizvodnji ambalaže, ako je to iz perspektive životnog ciklusa korisno i ako se time dodatno podržava organsko recikliranje.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Postupnim povećanjem postojećih ciljeva povezanih s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem ambalažnog otpada, trebalo bi se osigurati da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada. Time bi se trebao osigurati povratak vrijednih materijala iz otpada u europsko gospodarstvo, što predstavlja napredak u provedbi Inicijative za sirovine i stvaranju kružnoga gospodarstva.
(5)  Postupnim povećanjem postojećih ciljeva povezanih s recikliranjem ambalažnog otpada, trebalo bi se osigurati da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada. Time bi se trebao osigurati povratak vrijednih materijala iz otpada u europsko gospodarstvo, što predstavlja napredak u provedbi Inicijative za sirovine15 te u stvaranju kružnoga gospodarstva ne dovodeći u pitanje sigurnost hrane, zdravlje potrošača i zakonodavstvo o materijalima koji dolaze u dodir s hranom.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Amandman 89
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5 a)   U okviru kružnog gospodarstva trebalo bi provesti izričite odredbe Sedmog programa djelovanja za okoliš, u kojima se poziva na razvoj ciklusa netoksičnih materija kako bi se reciklirani otpad mogao koristiti kao glavni i pouzdan izvor sirovina za Uniju.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5.b)   Kada reciklirani materijal ponovno ulazi u gospodarstvo jer mu je priznat prestanak statusa otpada, bilo zbog ispunjenja konkretnih kriterija za prestanak statusa otpada bilo zbog toga što je postao dio novog proizvoda, mora biti u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom Unije o kemikalijama.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.c (nova)
(5.c)   Postoje velike razlike između ambalažnog otpada iz kućanstava te trgovačkog i industrijskog ambalažnog otpada. Države članice trebale bi o njima zasebno izvješćivati kako bi se dobio jasan i točan pregled stanja.
Amandman 22
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)  Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Stoga je bitno postaviti jasne ciljeve politika kako bi se izbjeglo zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada.
(6)  Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom namijenjenu recikliranju. Stoga je bitno postaviti jasne ciljeve politika za izgradnju postrojenja za obradu otpada te instalacija potrebnih za sprečavanje, ponovnu uporabu i recikliranje kako bi se izbjeglo zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada te uvesti poticaje za ulaganja u inovativnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom namijenjenu recikliranju.
Amandman 23
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6a)   Kako bi se postigli ciljevi ove Direktive i pospješio prijelaz na kružno gospodarstvo, Komisija bi trebala poticati koordinaciju i razmjenu informacija i najboljih praksi među državama članicama i među različitim sektorima gospodarstva. Ta bi se razmjena mogla olakšati komunikacijskim platformama kojima bi se podigla razina osviještenosti o novim industrijskim rješenjima i omogućio bolji pregled raspoloživih kapaciteta te kojima bi se doprinijelo povezivanju sektora zbrinjavanja otpada s drugim sektorima i podržavanju industrijske simbioze.
Amandman 24
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)  Kombiniranjem ciljeva za recikliranje i ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta utvrđenih direktivama 2008/98/EZ i 1999/31/EZ, ciljevi Unije u pogledu energetske oporabe i recikliranja utvrđeni Direktivom 94/62/EZ više nisu potrebni.
(7)  Kombiniranjem ciljeva za recikliranje i ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta utvrđenih direktivama 2008/98/EZ i 1999/31/EZ Vijeća1a, ciljevi Unije u pogledu energetske oporabe ambalažnog otpada utvrđeni Direktivom 94/62/EZ više nisu potrebni.
__________________
1a Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.)
Amandman 25
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.
(8)  Ovom se Direktivom utvrđuju dugoročni ciljevi Unije za gospodarenje otpadom te se gospodarskim subjektima i državama članicama daju jasne smjernice za ulaganja potrebna za postizanje ciljeva ove Direktive. Države članice bi se pri izradi nacionalnih strategija gospodarenja otpadom i planiranja ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom trebale razborito koristiti europskim strukturnim i investicijskim fondovima promicanjem sprečavanja, ponovne uporabe i recikliranja u skladu s hijerarhijom otpada.
(8)  Ovom se Direktivom utvrđuju dugoročni ciljevi Unije za gospodarenje otpadom te se gospodarskim subjektima i državama članicama daju jasne smjernice za ulaganja potrebna za postizanje ciljeva ove Direktive. Države članice bi se pri izradi nacionalnih strategija gospodarenja otpadom i planiranja ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom i kružno gospodarstvo trebale razborito koristiti europskim strukturnim i investicijskim fondovima u skladu s hijerarhijom otpada te osmisliti strategije i planove ulaganja koji su ponajprije usmjereni na promicanje sprečavanja stvaranja otpada i njegove ponovne uporabe te potom recikliranja.
Amandman 26
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9.a)   Trebalo bi preispitati propise o daljnjem povećanju ciljeva u pogledu recikliranja od 2030. nadalje na osnovi iskustva stečenog u primjeni ove Direktive.
Amandman 28
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.
(11)  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi povezani s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem, države članice trebale bi moći uzeti u obzir proizvode i sastavne dijelove koje za ponovnu uporabu pripremaju priznati subjekti za pripremu za ponovnu uporabu ili se pripremaju u priznatim programima povrata pologa. Radi osiguranja ujednačenih uvjeta za te izračune, Komisija će donijeti detaljna pravila za utvrđivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu i priznatih programa povrata pologa te za prikupljanje, provjeru i dostavu podataka.
(11)  Radi osiguranja ujednačenog izračuna podataka o ciljevima povezanima s recikliranjem, Komisija bi trebala donijeti detaljna pravila za utvrđivanje subjekata za recikliranje te za prikupljanje, sljedivost, provjeru i dostavu podataka. Države članice, nakon donošenja usklađene metodologije i za potrebe izračuna toga jesu li ostvareni ciljevi povezani s recikliranjem, trebale bi moći uzeti u obzir recikliranje metala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem ili suspaljivanjem.
Amandman 29
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.
(12)  Radi osiguranja pouzdanosti prikupljenih podataka o pripremi za ponovnu uporabu ključno je utvrditi zajednička pravila izvješćivanja. Isto tako, važno je utvrditi preciznija pravila prema kojima bi države članice trebale izvješćivati o učinkovito recikliranom otpadu koji se može računati kao napredak u ostvarenju ciljeva u pogledu recikliranja. Zato se, u pravilu, izvješćivanje o ostvarivanju ciljeva u pogledu recikliranja mora temeljiti na ulaznim količinama za konačni postupak recikliranja. U cilju ograničavanja administrativnog opterećenja, državama članicama trebalo bi u strogim uvjetima dopustiti izvješćivanje o stopama recikliranja na temelju izlaznih količina postrojenja za razvrstavanje. Gubitke u masi materijala ili tvari zbog postupaka fizičke i/ili kemijske transformacije koji su svojstveni konačnom postupku recikliranja ne bi trebalo oduzimati od mase otpada koji se prijavljuje kao recikliran.
(12)  Radi osiguranja pouzdanosti prikupljenih podataka o recikliranju ključno je utvrditi zajednička pravila o prikupljanju, sljedivosti i provjeri podataka te o njihovom izvješćivanju. Isto tako, važno je utvrditi preciznija pravila prema kojima bi države članice trebale izvješćivati o učinkovito recikliranom otpadu koji se može računati kao napredak u ostvarenju ciljeva u pogledu recikliranja. Izračun ostvarenih ciljeva trebao bi se temeljiti na jednoj usklađenoj metodi kojom se sprečava da se o odbačenom otpadu izvijesti kao o recikliranom otpadu. Zato se izvješćivanje o ostvarivanju ciljeva u pogledu recikliranja mora temeljiti na ulaznim količinama za konačni postupak recikliranja. Gubitke u masi materijala ili tvari zbog postupaka fizičke i/ili kemijske transformacije koji su svojstveni konačnom postupku recikliranja ne bi trebalo oduzimati od mase otpada koji se prijavljuje kao recikliran.
Amandman 30
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.
(14)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka.
(14)  Podatci i informacije koje države članice dostavljaju neophodni su kako bi Komisija procijenila usklađenost sa zakonodavstvom o otpadu u državama članicama. Određivanjem zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka na temelju pouzdanih izvora te uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost dostavljenih podataka.
Amandman 31
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.
(16)  Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima Direktivom 94/62/EZ trebalo zatražiti da upotrebljavaju najnoviju metodologiju koju su razvili Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.
(16)  Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima u Direktivi 94/62/EZ trebalo zatražiti da upotrebljavaju zajedničku metodologiju za prikupljanje i obradu podataka koju je izradila Komisija u suradnji s nacionalnim statističkim uredima država članica i nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima zaduženima za gospodarenje otpadom.
Amandman 32
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16.a)   Države članice trebale, na zahtjev i bez odgode, dostaviti Komisiji sve informacije potrebne za procjenu provedbe ove Direktive u cijelosti i njezina utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 17.
(17)  Kako bi se dopunila ili izmijenila Direktiva 94/62/EZ, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu članka 6.a stavka 2., članka 6.a stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 19. stavka 2. i članka 20. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim i na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobnu, pravodobnu i primjerenu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
(17)  Kako bi se dopunila Direktiva 94/62/EZ, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu pravila o izračunu ostvarenja ciljeva recikliranja, određenih iznimki u vezi s maksimalnim razinama koncentracije teških metala u određenim recikliranim materijalima, proizvodnih prstena i vrsta ambalaže, zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka i u pogledu formata za dostavu podataka o ostvarenju ciljeva povezanih s recikliranjem te izmjena popisa oglednih primjera za definiranje ambalaže i eventualnih tehničkih poteškoća pri primjeni ove Direktive. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim i na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se bave pripremom delegiranih akata.
Amandman 34
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 18.
(18)  Radi osiguravanja ujednačenih uvjeta za provedbu Direktive 94/62/EZ, Komisiji bi trebalo prenijeti ovlasti za provedbu u pogledu članka 12. stavka 3.d i članka 19. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.
(18)  Radi osiguravanja ujednačenih uvjeta za provedbu Direktive 94/62/EZ, Komisiji bi trebalo prenijeti ovlasti prilagodbe identifikacijskog sustava povezanog s vrstom upotrijebljenih ambalažnih materijala znanstvenom i tehnološkom napretku. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.
__________________
__________________
16 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)
16 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)
Amandman 35
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 21.a (nova)
(21.a)   Države članice trebale bi osigurati da se za sve radnike u Uniji uvedu visoki uvjeti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu s postojećim pravom Unije te u skladu s konkretnim rizicima s kojima se suočavaju radnici u nekim sektorima proizvodnje, recikliranja i otpada.
Amandman 36
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 1. – stavak 2.
(-1)   U članku 1., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
„2. U tu svrhu ova Direktiva utvrđuje mjere kojima je osnovni cilj, sprečavanje proizvodnje ambalažnog otpada i kao dodatnim temeljnim načelima, oporabi ambalaže, recikliranju i drugim oblicima obnove ambalažnog otpada i, stoga, smanjenju konačnog odlaganja takvog otpada. ”
„2. U tu svrhu ova Direktiva utvrđuje mjere kojima je osnovni cilj sprečavanje proizvodnje ambalažnog otpada, a dodatna temeljna načela ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi oblici oporabe ambalažnog otpada i, stoga, smanjenje konačnog odlaganja takvog otpada kako bi se doprinijelo prijelazu na kružno gospodarstvo.
Amandman 37
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 3. – točka 2.a (nova)
(ba)   dodaje se sljedeća točka:
„2.a ‘ambalaža od bioloških sirovina’ znači svaka ambalaža dobivena od materijala biološkog podrijetla, izuzimajući materijal koji je dio geoloških formacija i/ili je fosiliziran;”
Amandman 38
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 3. – točke od 3. do 10.
(c)  brišu se točke od 3. do 10.;
(c)   brišu se točke 3. i 4. te 6. do 10.;
Amandman 39
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d
Direktiva 94/62/EZ
Članak 3. – stavak 2.
„Usto se primjenjuju definicije ‚otpad’, ‚proizvođač otpada’, ‚posjednik otpada’, ‚gospodarenje otpadom’, ‚skupljanje’, ‚odvojeno skupljanje’, ‚sprečavanje’, ‚ponovna uporaba’, ‚obrada’, ‚oporaba’ ‚priprema za ponovnu uporabu’, ‚recikliranje’, ‚konačni postupak recikliranja’ i ‚zbrinjavanje’ utvrđene u članku 3. Direktive 2008/98/EZ.”;
„Usto se primjenjuju definicije ‚otpad’, ‚proizvođač otpada’, ‚posjednik otpada’, ‚gospodarenje otpadom’, ‚skupljanje’, ‚odvojeno skupljanje’, ‚sprečavanje’, ‚razvrstavanje’, ‚komunalni otpad’, ‚industrijski i trgovački otpad’, ‚obrada’, ‚oporaba’, ‚recikliranje’, ‚organsko recikliranje’, ‚konačni postupak recikliranja’, ,otpad u okolišu’ i ,bacanje otpada u okoliš’ utvrđene u članku 3. Direktive 2008/98/EZ.”;
Amandman 40
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.
„Te druge mjere mogu uključivati nacionalne programe, poticaje putem programa proširene odgovornosti proizvođača radi svođenja učinka ambalaže na okoliš na najmanju moguću mjeru ili slične mjere koje se donose, po potrebi, uz savjetovanje s gospodarskim subjektima, a koje su namijenjene objedinjavanju i iskorištavanju brojnih inicijativa poduzetih u državama članicama u pogledu sprečavanja. Te su mjere u skladu s ciljevima ove Direktive kako su definirani u članku 1. stavku 1.”;
„Države članice poduzimaju mjere kako bi svele učinak ambalaže na okoliš na najmanju moguću mjeru i doprinijele postizanju ciljeva povezanih sa sprečavanjem stvaranja otpada koji su utvrđeni u članku 9. stavku -1. Direktive 2008/98/EC. Takve mjere obuhvaćaju proširenu odgovornost proizvođača kao što je definirana u trećem podstavku članka 8. stavka 1. i poticaje za pokretanje sustava za ponovnu uporabu ambalaže.
Države članice poduzimaju mjere kako bi postigle značajno smanjenje potrošnje ambalaže koja se ne može reciklirati i prekomjerne ambalaže. Takvim se mjerama ne ugrožava higijena ni sigurnost hrane.
Osim toga, države članice mogu poduzeti druge mjere koje se donose u suradnji s gospodarskim subjektima te organizacijama za zaštitu potrošača i okoliša, a koje su namijenjene objedinjavanju i iskorištavanju brojnih inicijativa poduzetih u državama članicama u pogledu sprečavanja.
Te su mjere u skladu s ciljevima ove Direktive kako su definirani u članku 1. stavku 1.
Države članice primjenjuju odgovarajuće ekonomske instrumente i poduzimaju druge mjere kako bi osigurale poticaje za primjenu hijerarhije otpada. Ti instrumenti i mjere mogu obuhvaćati instrumente i mjere navedene u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ.”
Amandman 41
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 4. – stavak 3.
(2a)   u članku 4. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
3.  Komisija prema potrebi predlaže mjere kojima se jača i dopunjuje provedba osnovnih zahtjeva i osigurava da se nova ambalaža stavlja na tržište samo ako je proizvođač poduzeo sve nužne mjere kako bi smanjio njezin utjecaj na okoliš, a da pritom nije ugrozio osnovnu funkciju ambalaže.
3. Najkasnije do 31. prosinca 2020. Komisija podnosi prijedloge za ažuriranje osnovnih zahtjeva kako bi se ojačala i dopunila provedba tih zahtjeva i osiguralo da se nova ambalaža stavlja na tržište samo ako je proizvođač poduzeo sve nužne mjere kako bi smanjio njezin utjecaj na okoliš, a da pritom nije ugrozio osnovnu funkciju ambalaže. Nakon savjetovanja s dionicima Komisija podnosi zakonodavni prijedlog ažuriranja zahtjeva, posebno kako bi se poboljšao dizajn za ponovnu uporabu i visokokvalitetno recikliranje.
Amandman 42
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 4. – stavak 3.a (novi)
(2b)   u članku 4. umeće se sljedeći stavak:
„3.a Ako postoji ekološka korist iz perspektive životnog ciklusa, države članice potiču upotrebu ambalaže od bioloških sirovina koja se može reciklirati i biorazgradive ambalaže koja se može kompostirati tako što će poduzeti mjere poput:
(a)   poticanja njihove uporabe, među ostalim uporabom ekonomskih instrumenata;
(b)   poboljšanja tržišnih uvjeta za takve proizvode;
(c)   preispitivanja postojećeg zakonodavstva kojim se sprečava uporaba tih proizvoda.”
Amandman 43
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.c (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 5. – naslov
(2.c)   U članak 5. umeće se sljedeći naslov:
,Ponovna uporaba’
Amandman 44
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.d (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 5. – stavak 1.
(2.d)   U članku 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
Države članice mogu poticati sustave za oporabu ambalaže, koja može biti u skladu sa Ugovorom oporabljena na za okoliš siguran način, u skladu s Ugovorom.
1.   U skladu s hijerarhijom otpada, države članice potiču sustave za ponovnu uporabu ambalaže, koja se može ponovno upotrijebiti na siguran način za okoliš u skladu s Ugovorom, ne ugrožavajući higijenu hrane ni sigurnost potrošača.
Amandman 45
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.e (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 5. – stavak 1.a (novi)
(2.e)   U članak 5. umeće se sljedeći stavak:
„1.a Države članice nastojat će ostvariti sljedeće ciljeve za ponovnu uporabu ambalaže:
(a)   najkasnije do 31. prosinca 2025. najmanje 5% masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada ponovo će se upotrebljavati;
(b)   najkasnije do 31. prosinca 2030. najmanje 10% masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada ponovo će se upotrebljavati;
Amandman 46
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.f (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 5. – stavak 1.b (novi)
(2.f)   U članak 5. umeće se sljedeći stavak:
„1b. Kako bi se potaknule aktivnosti ponovne uporabe, države članice između ostalog mogu poduzeti sljedeće mjere:
–  uporabu programa povrata pologa za proizvode čija se ambalaža može ponovo uporabiti;
–  određivanje minimalnog postotka ambalaže plasirane na tržište koja se može ponovo uporabiti svake godine po ambalažnom toku;
–  pružanje odgovarajućih ekonomskih poticaja za proizvođače za ambalažu koja se može ponovo uporabiti.”
Amandman 47
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.g (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 5. – stavak 1.c (novi)
(2.g)   U članak 5. umeće se sljedeći stavak:
1.c  Ambalaža i ponovo uporabljena ambalaža prikupljena u okviru programa povrata pologa mogu se računati kao napredak prema ostvarenju ciljeva sprečavanja stvaranja ambalažnog otpada koji su određeni nacionalnim programima sprečavanja.
Amandman 48
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6. – naslov
(a)  naslov se zamjenjuje naslovom „Oporaba, ponovna uporaba i recikliranje”;
(a)  naslov se zamjenjuje naslovom „Oporaba i recikliranje”;
Amandman 49
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka aa (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6. – stavak -1. (novi)
(aa)   U članak 6. umeće se stavak -1.:
„-1. Države članice uspostavljaju sustave za razvrstavanje za sve ambalažne materijale.”
Amandman 50
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6. – stavak 1. – točka f
(f)  najkasnije do 31. prosinca 2025. najmanje 65 % masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada bit će pripremljeno za ponovnu uporabu i reciklirano;
(f)  najkasnije do 31. prosinca 2025. najmanje 70 % masenog udjela ukupnog nastalog ambalažnog otpada bit će reciklirano;
Amandman 51
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6. – stavak 1. – točka g
(g)  najkasnije do 31. prosinca 2025. postići će se sljedeći minimalni ciljevi prema masenom udjelu za pripremu materijala sadržanih u ambalažnom otpadu za ponovnu uporabu i recikliranje:
(g)  najkasnije do 31. prosinca 2025. postići će se sljedeći minimalni ciljevi prema masenom udjelu za recikliranje za sljedeće materijale sadržane u ambalažnom otpadu:
i.   55 % plastike;
(i)   60 % plastike;
ii.  60% drveta;
ii.  65 % drveta;
iii.  75 % neobojenih metala;
iii.  80 % neobojenih metala;
iv.  75 % aluminija;
iv.  80 % aluminija;
v.  75 % stakla;
v.  80 % stakla;
vi.  75 % papira i kartona;
vi.  90 % papira i kartona;
Amandman 52
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6. – stavak 1. – točka h
(h)  najkasnije do 31. prosinca 2030. najmanje 75% masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada bit će pripremljeno za ponovnu uporabu i reciklirano;
(h)  najkasnije do 31. prosinca 2030. najmanje 80 % masenog udjela ukupnog nastalog ambalažnog otpada bit će reciklirano;
Amandman 53
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6. – stavak 1. – točka i
(i)  najkasnije do 31. prosinca 2030. postići će se sljedeći minimalni ciljevi prema masenom udjelu za pripremu materijala sadržanih u ambalažnom otpadu za ponovnu uporabu i recikliranje:
(i)  najkasnije do 31. prosinca 2030. postići će se sljedeći minimalni ciljevi prema masenom udjelu za recikliranje za sljedeće materijale sadržane u ambalažnom otpadu:
i.  75 % drveta;
i.  80 % drveta;
ii.  85% neobojenih metala;
ii.  90 % neobojenih metala;
iii.  85% aluminija;
iii.  90 % aluminija;
iv.  85 % stakla;
iv.  90 % stakla;
v.   85 % papira i kartona.
Amandman 54
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka c
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6. – stavak 3.
3.  Ambalažni otpad koji se šalje drugoj državi članici radi pripreme za ponovnu uporabu, recikliranja ili oporabe u toj državi članici smije se računati kao napredak prema ostvarenju ciljeva utvrđenih stavkom 1. točkama od (f) do (i) samo one države članice u kojoj je ambalažni otpad prikupljen.
3.  Ambalažni otpad koji se šalje drugoj državi članici radi recikliranja u toj državi članici smije se računati kao napredak prema ostvarenju ciljeva utvrđenih stavkom 1. točkama od (f) do (i) samo one države članice u kojoj je ambalažni otpad prikupljen.
Amandman 55
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ca (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6. – stavak 4.
(ca)   u članku 6. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:
4.  Države članice, prema potrebi, potiču upotrebu materijala koji se dobivaju od recikliranoga ambalažnog otpada za proizvodnju ambalaže i drugih proizvoda:
4. Države članice potiču upotrebu materijala koji se dobivaju od recikliranoga ambalažnog otpada za proizvodnju ambalaže i drugih proizvoda onda kad je to korisno iz perspektive životnog ciklusa i kad je u skladu s hijerarhijom otpada:
(a)  poboljšanja tržišnih uvjeta za takve materijale;
(a)  poboljšanjem tržišnih uvjeta za takve materijale;
(b)  preispitivanjem postojećih odredaba koje sprečavaju uporabu tih materijala.
(b)  preispitivanjem postojećih odredaba koje sprečavaju uporabu tih materijala.
(ba)   upotrebom odgovarajućih ekonomskih instrumenata radi poticanja upotrebe sekundarnih sirovina, koji mogu obuhvaćati mjere kojima se promiče reciklirani sadržaj proizvoda te primjenu održivih kriterija javne nabave;
(bb)   promicanjem materijala koji kada ih se reciklira u materijale koji dolaze u kontakt s hranom nisu opasni za ljudsko zdravlje.
Amandman 56
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka d
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6. – stavci 5., 8. i 9.
(d)  stavci 5., 8. i 9. brišu se;
(d)  stavci 5. i 9. brišu se;
Amandman 57
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka da (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6. – stavak 8.
(da)   stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:
8.   Komisija što je moguće prije, ali najkasnije do 30. lipnja 2005., podnosi izvještaj Europskomu parlamentu i Vijeću o napretku provedbe ove Direktive i njezinom utjecaju na okoliš, kao i o funkcioniranju unutarnjega tržišta. Izvještaj uzima u obzir pojedinačne okolnosti u svakoj državi članici. Obuhvaća sljedeće:
„8. U tu će svrhu Komisija najkasnije do 31. prosinca 2024. ispitati ciljeve utvrđene u članku 6. i napredak u njihovu ostvarivanju, uzimajući u obzir najbolje prakse i mjere koje države članice koriste kako bi postigle te ciljeve.
U svojoj ocjeni Komisija razmatra mogućnost uspostave:
(a)  ocjenu učinkovitosti, primjene i provedbe osnovnih zahtjeva;
(a)  ciljeva o drugim tokovima ambalažnog otpada;
(b)  dodatne preventivne mjere radi, koliko god je to moguće, smanjivanja utjecaja ambalaže na okoliš, bez ugrožavanja njezine osnovne funkcije;
(b)  zasebnih ciljeva za ambalažni otpad iz kućanstava te za trgovački i industrijski ambalažni otpad.
(c)   mogući razvoj ekološkoga ambalažnog indikatora, kako bi se sprečavanje nastajanja ambalažnoga otpada učinilo jednostavnijim i učinkovitijim;
U tu svrhu Komisija sastavlja izvješće, i prema potrebi mu prilaže zakonodavni prijedlog, te ga dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.”
(d)   planove za sprečavanje stvaranja ambalažnoga otpada;
(e)   poticaje za ponovnu uporabu, a pogotovo usporedbu troškova i koristi od ponovne uporabe i recikliranja;
(f)   odgovornost proizvođača uključujući i financijske aspekte;
(g)   napore da se i nadalje smanjuju i, ako je to potrebno, na kraju postupno do 2010. iz ambalaže uklone teški metali i ostale opasne tvari u ambalaži.
Uz taj se izvještaj, prema potrebi, podnose prijedlozi za reviziju odgovarajućih odredaba ove Direktive, ako takvi prijedlozi već nisu podneseni.
Amandman 58
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6.a – stavak 1.
1.  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni člankom 6. stavkom 1. točkama od (f) do (i),
1.  Kako bi se izračunalo jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni u članku 6. stavku 1. točkama od (f) do (i), masa recikliranog ambalažnog otpada računa se kao masa količine otpada koja ulazi u konačni postupak recikliranja u određenoj godini.
(a)   masa recikliranog ambalažnog otpada smatra se masom količine otpada koja ulazi u konačni postupak recikliranja;
(b)   masa ambalažnog otpada pripremljenog za ponovnu uporabu smatra se masom ambalažnog otpada koji je oporabio ili prikupio priznati subjekt za pripremu za ponovnu uporabu i koji je prošao sve potrebne postupke provjere, čišćenja i popravka kako bi se omogućila ponovna uporaba bez daljnjeg sortiranja ili prethodne obrade;
(c)   države članice mogu uključiti proizvode i sastavne dijelove koje su za ponovnu uporabu pripremili priznati subjekti za pripremu za ponovnu uporabu ili su pripremljeni u priznatim programima povrata pologa. Za izračun prilagođene stope ambalažnog otpada koji je pripremljen za ponovnu uporabu i recikliran, uzimajući u obzir masu proizvoda i sastavnih dijelova pripremljenih za ponovnu uporabu, države članice upotrebljavaju provjerene podatke subjekata i primjenjuju formulu utvrđenu u Prilogu IV.
Amandman 59
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6a. – stavak 1.a (novi)
1.a   Komisija do 31. prosinca 2018. od europskih organizacija za normizaciju traži da izrade standarde europske kvalitete za otpadne materijale koji ulaze u konačni postupak recikliranja i za sekundarne sirovine, pogotovo plastiku, na temelju najboljih dostupnih praksi.
Amandman 60
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6.a – stavak 2.
2.  Kako bi osigurala usklađene uvjete za primjenu stavka 1. točaka (b) i (c) te Priloga IV., Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 21.a , čime utvrđuje minimalne zahtjeve u smislu kvalitete i operativne zahtjeve za određivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu i priznatih programa povrata pologa, uključujući posebna pravila za prikupljanje, provjeru i dostavu podataka.
2.  Kako bi osigurala usklađene uvjete za primjenu stavka 1., Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 21.a kako bi dopunila ovu Direktivu utvrđivanjem minimalnih zahtjeva u smislu kvalitete i operativnih zahtjeva za određivanje subjekata koji provode konačni postupak recikliranja, uključujući posebna pravila za prikupljanje, sljedivost, provjeru i dostavu podataka.
Amandman 61
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6.a – stavak 2.a (novi)
2.a   Komisija mora ispitati mogućnosti i, po potrebi, predložiti mjere za usklađivanje prijavljivanja višeslojne (kompozitne) ambalaže s obvezama iz ove Direktive.
Amandman 62
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6.a – stavak 3.
3.   Odstupajući od stavka 1., masa izlazne količine svih postupaka sortiranja može se prijaviti kao masa recikliranog ambalažnog otpada uz uvjet:
Briše se.
(a)   da se izlazna količina otpada pošalje u konačni postupak recikliranja;
(b)   da masa materijala ili tvari koje ne podliježu konačnom postupku recikliranja i koje se odlažu ili podliježu energetskoj oporabi ostane ispod 10 % ukupne mase koju će se prijaviti kao recikliranu.
Amandman 63
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6.a – stavak 4.
4.  Države članice uspostavljaju učinkovit sustav kontrole kvalitete i sljedivosti ambalažnog otpada kako bi osigurale ispunjavanje uvjeta utvrđenih stavkom 3. točkama (a) i (b). Sustav se može sastojati od elektroničkih registara uspostavljenih u skladu s člankom 35. stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ, tehničkih specifikacija za zahtjeve u pogledu kvalitete sortiranog otpada ili istovrijednih mjera za osiguranje pouzdanosti i točnosti prikupljenih podataka o recikliranom otpadu.
4.  U skladu s delegiranim aktima koji su doneseni u skladu sa stavkom 2. države članice uspostavljaju učinkovit sustav kontrole kvalitete i sljedivosti ambalažnog otpada kako bi osigurale da se poštuju pravila utvrđena stavkom 1. Sustav se može sastojati od elektroničkih registara uspostavljenih u skladu s člankom 35. stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ, tehničkih specifikacija za zahtjeve u pogledu kvalitete sortiranog otpada ili istovrijednih mjera za osiguranje pouzdanosti i točnosti prikupljenih podataka o recikliranom otpadu. Države članice obavješćuju Komisiju o odabranoj metodi za kontrolu kvalitete i sljedivost.
Amandman 64
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6.a – stavak 5.
5.  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni člankom 6. stavkom 1. točkama od (f) do (i), države članice mogu uzeti u obzir recikliranje metala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem proporcionalno udjelu spaljenog ambalažnog otpada, uz uvjet da reciklirani metali ispunjavaju određene zahtjeve u pogledu kvalitete. Države članice upotrebljavaju zajedničku metodologiju utvrđenu u skladu s člankom 11.a stavkom 6. Direktive 2008/98/EZ.
5.  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni člankom 6. stavkom 1. točkama od (f) do (i) te člankom 6. stavkom 1., države članice mogu uzeti u obzir recikliranje metala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem ili suspaljivanjem samo ako je otpad razvrstan prije spaljivanja ili je ispunjena obveza o uvođenju odvojenog prikupljanja za papir, metal, plastiku, staklo i biološki otpad proporcionalno udjelu spaljenoga ili suspaljenog ambalažnog otpada, uz uvjet da reciklirani metali ispunjavaju određene zahtjeve u pogledu kvalitete. Države članice upotrebljavaju zajedničku metodologiju utvrđenu u skladu s člankom 11.a stavkom 6. Direktive 2008/98/EZ.
Amandman 65
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6b. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)   primjere dobre prakse koji se koriste diljem Unije i koji mogu poslužiti kao smjernica za napredovanje u ostvarenju ciljeva.
Amandman 66
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 6.b – stavak 2.a (novi)
2.a   Izvješća iz stavka 1. po potrebi se dotiču provedbe zahtjeva iz ove Direktive koji nisu spomenuti u stavku 1., uključujući predviđanja ostvarenja ciljeva sadržanih u programima za sprečavanje nastanka otpada te postotka i količine komunalnog otpada po stanovniku koja je odložena ili podložna energetskoj oporabi.
Amandman 67
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 7. – stavak 1.
(5.a)   Članak 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„1. Države članice donose potrebne mjere kako bi osigurale da su uspostavljeni sustavi za:
„1. Radi ostvarenja ciljeva utvrđenih ovom Direktivom države članice donose potrebne mjere kako bi osigurale da su uspostavljeni sustavi i poticaji za:
(a)  povrat i/ili prikupljanje uporabljene ambalaže i/ili ambalažnog otpada kod potrošača, drugog krajnjeg korisnika, ili nekih drugih ambalažnih tokova u želji da ju usmjere prema drugim najprikladnijim oblicima gospodarenja otpadom;
(a)  povrat i/ili prikupljanje uporabljene ambalaže i/ili ambalažnog otpada kod potrošača, drugog krajnjeg korisnika, ili nekih drugih ambalažnih tokova u želji da ju usmjere prema drugim najprikladnijim oblicima gospodarenja otpadom;
(b)  oporabu ili obnovu uključujući reciklažu ambalaže i /ili prikupljenog ambalažnog otpada,
(b)  oporabu ili obnovu uključujući reciklažu ambalaže i /ili prikupljenog ambalažnog otpada.
kako bi ispunile ciljeve iz ove Direktive.
Ti su sustavi otvoreni za sudjelovanje gospodarskim subjektima iz tih sektora, kao i za sudjelovanje nadležnih javnih tijela. Oni se pod nediskriminirajućim uvjetima također primjenjuju na uvozne proizvode, uključujući podrobne dogovore i cijene određene za pristup takvom sustavu, te su ti sustavi osnovani kako bi se izbjegle trgovačke zapreke ili ometanje natjecanja u skladu s Ugovorom.”
Ti su sustavi otvoreni za sudjelovanje gospodarskim subjektima iz tih sektora, kao i za sudjelovanje nadležnih javnih tijela. Oni se pod nediskriminirajućim uvjetima također primjenjuju na uvozne proizvode, uključujući podrobne dogovore i cijene određene za pristup takvom sustavu, te su ti sustavi osnovani kako bi se izbjegle trgovačke zapreke ili ometanje natjecanja u skladu s Ugovorom.”
Amandman 68
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 7.a (novi)
(5b)   Umeće se sljedeći članak:
„Članak 7.a
Posebne mjere za sustave povrata i prikupljanja ambalaže
Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi uvele:
(a)   odvojeno prikupljanje barem za ambalažu ili ambalažni otpad koji čine papir, metal, plastika ili staklo;
(b)   višeslojnu (kompozitnu) ambalažu definiranu u Odluci Komisije 2005/270/EZ prikuplja se u okviru postojećih sustava prikupljanja koji udovoljavaju normama kvalitete za konačno recikliranje. ”
Amandman 69
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.c (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Članak 8. – stavak 2.
(5c)   u članku 8. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
„2. Da bi se omogućilo skupljanje, ponovna uporaba i oporaba, uključujući i recikliranje, na temelju Odluke Komisije 97/129/EZ, na ambalaži mora biti naznačena vrsta uporabljenoga ambalažnog materijala radi njezine identifikacije i klasifikacije industrije na koju se odnosi[1].
„2. Da bi se omogućilo skupljanje, ponovna uporaba i oporaba, uključujući i recikliranje, ambalaža mora sadržavati informacije korisne za tu svrhu. Konkretno, na ambalaži mora na temelju Odluke Komisije 97/129/EZ[1] biti naznačena vrsta uporabljenoga ambalažnog materijala radi njezine identifikacije i klasifikacije industrije na koju se odnosi[1].
[1] SL L 50, 20.2.1997., str. 28.”
[1] SL L 50, 20.2.1997., str. 28.”
Amandman 70
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d
Direktiva 94/62/EZ
Članak 12. – stavak 3.a
„3.a Države članice Komisiji dostavljaju podatke o ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 6. stavkom 1. točkama od (a) do (i) za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci.
„3.a Države članice Komisiji dostavljaju podatke o ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 6. stavkom 1. točkama od (a) do (i) za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke prikupljaju i obrađuju u skladu sa zajedničkom metodologijom iz stavka 3.d te ih dostavljaju elektroničkim putem u roku od 12 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci.
Amandman 71
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d
Direktiva 94/62/EZ
Članak 12. – stavak 3.a – podstavak 2.
Podatci se dostavljaju u formatu koji određuje Komisija u skladu sa stavkom 3.d. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu stupanja na snagu ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu stupanja na snagu ove Direktive + jedna godina].
Podatci se prikupljaju i obrađuju primjenom zajedničke metodologije iz stavka 3.d te se dostavljaju u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 3.d. Prvim se izvješćem koje se odnosi na ciljeve iz članka 6. točaka od (f) do (i) obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu stupanja na snagu ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu stupanja na snagu ove Direktive + jedna godina].
Amandman 72
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d
Direktiva 94/62/EZ
Članak 12. – stavak 3.c
3c.  Komisija revidira dostavljene podatke u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u upotrebi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.
3c.  Komisija revidira dostavljene podatke u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Dok se ne odredi zajednička metodologija za prikupljanje i obradu podataka iz stavka 3.d, izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama. Komisija također procjenjuje cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost dostavljenih podataka i informacija. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje devet mjeseci nakon prvog izvješćivanja država članica o podacima i svake tri godine nakon toga.
Amandman 73
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d
Direktiva 94/62/EZ
Članak 12. – stavak 3.ca (novi)
3ca.   Komisija u izvješću navodi informacije o provedbi Direktive kao cjeline i procjenjuje njezin utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, okoliš i unutarnje tržište. Po potrebi se izvješću prilaže prijedlog izmjene ove Direktive.
Amandman 74
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d
Direktiva 94/62/EZ
Članak 12. – stavak 3.d
3d.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 3.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.”;
3d.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 38.a radi dopune ove Direktive tako što će se odrediti zajednička metodologija za prikupljanje i obradu podataka i format za dostavu podataka u skladu sa stavkom 3.a. ”;
Amandman 75
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 21.a – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6.a stavka 2., članka 11. stavka 3., članka 19. stavka 2. i članka 20. prenosi se na Komisiju na neograničeno vrijeme od [unijeti datum stupanja na snagu ove Direktive].
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6.a stavka 2., članka 11. stavka 3., članka 12. stavka 3.d, članka 19. stavka 2. i članka 20. prenosi se na Komisiju na neograničeno vrijeme od [unijeti datum stupanja na snagu ove Direktive].
Amandman 76
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 21.a – stavak 3.
3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6.a stavka 2., članka 11. stavka 3., članka 19. stavka 2. i članka 20. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti koje je u toj odluci navedeno. Opozivom se proizvode učinci od dana nakon dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6.a stavka 2., članka 11. stavka 3., članka 12. stavka 3.d, članka 19. stavka 2. i članka 20. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti koje je u toj odluci navedeno. Opozivom se proizvode učinci od dana nakon dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 77
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Direktiva 94/62/EZ
Članak 21.a – stavak 5.
5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 6.a stavkom 2., člankom 11. stavkom 3., člankom 19. stavkom 2. i člankom 20. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće na njega ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako i Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produžuje za dva mjeseca.”;
5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 6.a stavkom 2., člankom 11. stavkom 3., člankom 12. stavkom 3.d, člankom 19. stavkom 2. i člankom 20. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće na njega ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako i Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produžuje za dva mjeseca.”
Amandman 78
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova)
Direktiva 94/62/EZ
Prilog II.
(12.a)   Prilog II. Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu mijenja se kako je utvrđeno Prilogom ovoj Direktivi.
Amandman 79
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 14.
Direktiva 94/62/EZ
Prilog IV.
(14)   Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu dodaje se Prilog IV. kako je utvrđeno Prilogom ovoj Direktivi.
Briše se.
Amandman 80
Prijedlog direktive
Prilog – stavak – 1. (novi)
Direktiva 94/62/EZ
Prilog II. – točka 1. – alineja 1.
(-1)   U Prilogu II. točki 1. prva alineja zamjenjuje se sljedećim:
–   Ambalaža je osmišljena, proizvedena i komercijalizirana na takav način da dopušta ponovnu uporabu, obnovu, uključujući reciklažu, te da u najvećoj mogućoj mjeri smanji utjecaj na okoliš kad ambalažni otpad ili ostaci preostali nakon provedbe gospodarskih mjera upravljanja ambalažnim otpadom budu odloženi.
„– Ambalaža je osmišljena, proizvedena i komercijalizirana na takav način da dopušta ponovnu uporabu, oporabu, uključujući reciklažu, u skladu s hijerarhijom otpada, te da u najvećoj mogućoj mjeri smanji utjecaj na okoliš kad ambalažni otpad ili ostaci preostali nakon provedbe gospodarskih mjera upravljanja ambalažnim otpadom budu odloženi.”
Amandman 81
Prijedlog direktive
Prilog – stavak -1.a (novi)
Direktiva 94/62/EZ
Prilog II. – točka 1. – alineja 1.a (nova)
(-1a)   u Prilogu II. točki 1. umeće se sljedeća alineja 1.a:
„– Ambalaža se proizvodi tako da se njezine emisije ugljika svedu na minimum, između ostalog uporabom biorazgradivih i održivih bioloških materijala.”
Amandman 82
Prijedlog direktive
Prilog – stavak -1.b (novi)
Direktiva 94/62/EZ
Prilog II. – točka 3. – točka c
(-1b)  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
(c)  Ambalaža oporabljiva putem kompostiranja
Ambalažni otpad obrađen radi kompostiranja mora biti takve biorazgradive prirode da ne smeta odvojenom prikupljanju i postupku kompostiranja ili pogonu u koji je ubačen.
Amandman 83
Prijedlog direktive
Prilog – stavak -1.c (novi)
Direktiva 94/62/EZ
Prilog II. – točka 3. – točka d
(-1c)   Podtočka (d) točke 3. Priloga II. mijenja se kako slijedi:
(d)  Biorazgradiva ambalaža
„(d) Biorazgradiva ambalaža
Biorazgradivi ambalažni otpad mora biti takve prirode da može podnijeti fizičko, kemijsko, termalno ili biološko razlaganje, tako da se najveći dio gotovog komposta na kraju rastavlja na ugljikov dioksid, biomasu i vodu.
Biorazgradivi ambalažni otpad mora biti takve prirode da može podnijeti fizičko, kemijsko, termalno ili biološko razlaganje, tako da se najveći dio gotovog komposta na kraju rastavlja na ugljikov dioksid, biomasu i vodu. Oksorazgradiva plastična ambalaža ne smatra se biorazgradivom.”
Amandman 84
Prijedlog direktive
Prilog – stavak 2.
Direktiva 94/62/EZ
Prilog IV
Dodaje se Prilog IV.:
Briše se.
„PRILOG IV.
Metoda izračuna za pripremu proizvoda i sastavnih dijelova za ponovnu uporabu za potrebe članka 6. stavka 1. točaka od (f) do (i)
Za izračun prilagođene stope recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkama od (f) do (i) države članice upotrebljavaju sljedeću formulu:
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"
E: prilagođena stopa recikliranja i ponovne uporabe u određenoj godini;
A: masa ambalažnog otpada recikliranog ili pripremljenog za ponovnu uporabu u određenoj godini;
R: masa proizvoda i sastavnih dijelova pripremljenih za ponovnu uporabu u određenoj godini;
P: masa ambalažnog otpada nastalog u određenoj godini.”

(1). Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0029/2017).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti