Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0276(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0029/2017

Pateikti tekstai :

A8-0029/2017

Debatai :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Balsavimas :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 18/04/2018 - 12.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Priimti tekstai
PDF 684kWORD 68k
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras
Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

2017 m. kovo 14 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)
(-1)   atsižvelgiant į Sąjungos priklausomybę nuo žaliavų importo ir spartų didelio kiekio gamtos išteklių eikvojimą trumpuoju laikotarpiu, pagrindinis uždavinys – kuo daugiau išteklių gauti Sąjungoje ir skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(-1a)   atliekų tvarkymas turėtų būti pertvarkytas į tausų žaliavų valdymą. Tam suteikiama galimybė persvarstant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB 1a;
__________________
1a 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą;
(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką bei gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir efektyvų gamtos išteklių naudojimą, propaguoti žiedinės ekonomikos principus, skatinti atsinaujinančių išteklių energijos sklaidą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, mažinti Sąjungos priklausomybę nuo žaliavų importo, suteikti naujų ekonominių galimybių ir užtikrinti ilgalaikį konkurencingumą. Kad ekonomika taptų tikrai žiedinė, reikia imtis papildomų priemonių, susijusių su tvaria gamyba ir tvariu vartojimu, ypač daug dėmesio skiriant visam produktų gyvavimo ciklui, kad būtų išsaugomi ištekliai ir užtikrintas uždaras ciklas. Efektyvesnis išteklių naudojimas taip pat gerokai padidintų Sąjungos įmonių, viešojo sektoriaus institucijų ir vartotojų grynąsias santaupas ir sykiu padėtų sumažinti bendrą kasmet išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)   politine ir socialine paskata propaguoti atliekų naudojimą ir perdirbimą kaip tvarų būdą gamtos ištekliams valdyti žiedinėje ekonomikoje turėtų būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB1a 4 straipsnyje ir griežtai taikomas požiūris, pagal kurį pirmenybė teikiama prevencijai, o ne perdirbimui;
__________________
1a 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)   šiukšlės ir netinkamas pakuočių ir pakuočių atliekų šalinimas neigiamai veikia ir jūros aplinką, ir Sąjungos ekonomiką, taip pat kelia nepagrįstą riziką visuomenės sveikatai. Didelę dažniausiai paplūdimiuose randamų daiktų dalį sudaro pakuočių atliekos, tai daro ilgalaikį poveikį aplinkai, kartu turizmui ir visuomenės galimybei mėgautis šiomis gamtinėmis zonomis. Be to, pakuočių atliekos, patekusios į jūros aplinką, pakeičia prioritetinę atliekų hierarchijos tvarką, pirmiausia išvengiama parengimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimo ir kitų šalinimo būdų, naudotinų prieš netinkamą šalinimą. Siekiant sumažinti neproporcingą pakuočių atliekų dalį jūros šiukšlėse, reikėtų nustatyti privalomą tikslą, kurį valstybių narių patvirtintos tikslinės priemonės;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB13 nustatyti su pakuočių ir pakuočių atliekų naudojimu bei perdirbimu susiję tikslai turėtų būti iš dalies pakeisti – turėtų būti padidintas pakuočių parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslas, kad jis labiau derėtų su Sąjungos siekiu pereiti prie žiedinės ekonomikos;
(2)  Direktyvoje 94/62/EB nustatyti su pakuočių ir pakuočių atliekų naudojimu bei perdirbimu susiję tikslai turėtų būti iš dalies pakeisti – turėtų būti padidintas pakuočių atliekų perdirbimas, siekiant geriau atspindėti Sąjungos siekį pereiti prie žiedinės ekonomikos;
__________________
3 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)   valstybės narės turėtų siekti atskirų kiekybinių pakartotinio naudojimo tikslų, kurie turėtų būti nustatyti siekiant skatinti pakartotinio naudojimo pakuotę kartu prisidedant prie darbo vietų kūrimo ir išteklių taupymo;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)   pakartotinio pakuočių naudojimo didinimas gali sumažinti bendras tiekimo grandinės išlaidas ir sumažinti pakuočių atliekų poveikį aplinkai. Valstybės narės turėtų remti į daugkartinių pakuočių, kurios pasibaigus jų naudojimo laikui yra perdirbamos, pateikimą rinkai;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(2c)   tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, teikiant maitinimo paslaugas, reikalaujama vienkartinių pakuočių siekiant užtikrinti maisto produktų higieną ir vartotojų sveikatą bei saugą. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai, rengdamos prevencijos priemones ir turėtų skatinti sudaryti daugiau tokių pakuočių perdirbimo galimybių;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  be to, siekiant užtikrinti didesnį atliekų teisės aktų nuoseklumą, Direktyvoje 94/62/EB vartojamus terminus reikėtų suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB14 terminais, taikomais atliekoms apskritai;
(3)  be to, siekiant užtikrinti didesnį atliekų teisės aktų nuoseklumą, nepaliekant nuošalyje ypatingų pakuotės ir pakuočių atliekų savybių, Direktyvoje 94/62/EB vartojamus terminus, kur tinka, reikėtų suderinti su Direktyvos 2008/98/EB terminais, taikomais atliekoms apskritai;
__________________
14 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  akivaizdu, kad Direktyvoje 94/62/EB nustatytų pakuočių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslų padidinimas būtų palankus aplinkai ir turėtų ekonominės bei socialinės naudos;
(4)  akivaizdu, kad Direktyvoje 94/62/EB nustatytų pakuočių atliekų perdirbimo tikslų padidinimas būtų palankus aplinkai ir turėtų ekonominės bei socialinės naudos;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)   atliekų prevencija – veiksmingiausias būdas didinti išteklių naudojimo efektyvumą, mažinti atliekų poveikį aplinkai ir skatinti naudoti aukštos kokybės perdirbimo medžiagas. Dėl minėtų priežasčių valstybės narės, siekdamos sumažinti produktų poveikį aplinkai, turėtų taikyti gyvenimo ciklo metodą. Valstybės narės turėtų imtis priemonių, siekdamos sukurti paskatų gaminti ir naudoti pakartotinio naudojimo pakuotes bei mažinti perdirbimui netinkamų pakuočių ir perteklinių pakuočių naudojimą. Tuo tikslu valstybės narės turėtų naudotis tinkamomis ekonominėmis priemonėmis ir imtis kitų priemonių, kad būtų skatinama taikyti atliekų hierarchiją. Valstybės narės turėtų galėti naudotis Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytomis priemonėmis. Be to, atliekų prevencijos veiksmai neturėtų menkinti pakuočių vaidmens užtikrinant vartotojų higieną ir saugą;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)   valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, skatinančių taikyti atliekų hierarchiją, visų pirma sukurti finansines ir fiskalines paskatas, skirtas šioje direktyvoje nustatytiems pakuočių atliekų prevencijos ir perdirbimo tikslams pasiekti, pavyzdžiui, nustatyti atliekų šalinimo sąvartyne ir deginimo mokesčius, susimokėjimo už daiktų išmetimą sistemas, didesnės gamintojų atsakomybės sistemas ir paskatas veikti vietos valdžiai. Tos priemonės turėtų būti įtrauktos į pakuočių atliekų prevencijos programas visose valstybėse narėse;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(4c)   daugeliu atvejų tai, ar pakavimas naudojamas ir ar pasirenkamas, priklauso ne nuo galutinio vartotojo, o nuo gamintojo. Didesnės gamintojo atsakomybės sistemos yra tinkama priemonė, skirta užkirsti kelią pakuočių atliekų susidarymui ir skatinti sukurti sistemas, kurios užtikrintų panaudotų pakuočių ir (arba) pakuočių atliekų grąžinimą ir (arba) surinkimą iš vartotojų, kitų galutinių naudotojų ar iš atliekų srauto, ir skatintų naudoti arba pakartotinai naudoti, taip pat perdirbti pakuotes ir (arba) pakuočių atliekas, kurios buvo surinktos;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(4d)   siekiant veiksmingiau vykdyti pakuotės atliekų prevenciją ir mažinti jų poveikį aplinkai kartu skatinant aukštos kokybės antrinį perdirbimą, reikėtų peržiūrėti būtinuosius reikalavimus, nurodytus šios direktyvos II priede, o prireikus juos performuluoti, siekiant sugriežtinti reikalavimus, kuriais užtikrinama, kad pakuotės būtų projektuojamos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti ir labai kokybiškai perdirbti;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(4e)   valstybių narių nacionalinėse strategijose turėtų būti numatyta didinti visuomenės informuotumą naudojant įvairias paskatas ir pranašumus, kuriuos suteikia iš perdirbtų atliekų pagaminti produktai, taip bus skatinamos investicijos į perdirbtų produktų sektorių;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(4f)   skatinant tvarią bioekonomiką galima padėti sumažinti Europos priklausomybę nuo importuojamų žaliavų. Gerinant biologinių perdirbamų pakuočių ir biologiškai skaidomų kompostuojamų pakuočių rinkos sąlygas bei peržiūrint esamus teisės aktus, kuriais trukdoma naudoti tokias medžiagas, suteikiama galimybė skatinti tolesnius mokslinius tyrimus ir inovacijas, o pakuotėms gaminti naudojamas iškastinio kuro žaliavas pakeisti atsinaujinančiaisiais ištekliais, kai tai būtų naudinga aplinkai iš gyvavimo ciklo perspektyvos, taip pat remti tolesnį organinį perdirbimą;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  laipsniškai didinant esamus pakuočių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus reikėtų užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai regeneruojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją. Kartu turėtų būti užtikrinama, kad atliekose esančios vertingos medžiagos būtų grąžinamos Europos ekonomikai, ir taip būtų prisidedama prie Žaliavų iniciatyvos15 įgyvendinimo ir žiedinės ekonomikos kūrimo;
(5)  laipsniškai didinant esamus pakuočių atliekų perdirbimo tikslus reikėtų užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai regeneruojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją. Kartu turėtų būti užtikrinama, kad atliekose randamos vertingos medžiagos būtų grąžinamos Europos ekonomikai, ir taip būtų prisidedama prie Žaliavų iniciatyvos15 įgyvendinimo ir žiedinės ekonomikos kūrimo, nedarant poveikio teisės aktams maisto saugos, vartotojų sveikatos ir su maistu besiliečiančių medžiagų srityse;
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   kadangi siekiant žiedinės ekonomikos reikėtų įgyvendinti aiškias 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos, nuostatas, kuriomis raginama vystyti netoksiškų medžiagų ciklus, kad perdirbtos atliekos Sąjungoje galėtų būti naudojamos kaip svarbus ir patikimas žaliavų šaltinis;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)   kai perdirbta medžiaga, kuriai taikomas nebelaikymo atliekomis statusas, pakartotinai patenka į ekonomikos ciklą todėl, kad pagal specialius nebelaikymo atliekomis kriterijus ji nebelaikoma atliekomis arba yra įtraukiama į naujo produkto sudėtį, ji turi visiškai atitikti Sąjungos chemines medžiagas reglamentuojančius teisės aktus;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(5c)   yra esminių skirtumų tarp buitinių pakuočių atliekų ir komercinių bei pramoninių pakuočių atliekų. Siekiant susidaryti aiškų ir tikslų abiejų srautų vaizdą, valstybės narės turėtų teikti ataskaitas apie juos atskirai;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  daugelis valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros. Todėl, labai svarbu nustatyti aiškius politikos tikslus, kad medžiagos, kurias galima perdirbti, neliktų atliekų hierarchijos apačioje;
(6)  daugelis valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros perdirbimo tikslais. Todėl labai svarbu nustatyti aiškius politikos tikslus, susijusius su atliekų tvarkymo infrastruktūra ir įrenginiais, reikalingais prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, kad medžiagos, kurias galima perdirbti, neliktų atliekų hierarchijos apačioje, ir sukurti paskatas investuoti į naujovišką atliekų tvarkymo infrastruktūrą, skirtą atliekoms perdirbti;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)   siekdama padėti siekti šios direktyvos tikslų ir skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, Komisija turėtų skatinti valstybių narių ir įvairių ekonomikos sektorių veiklos koordinavimą ir keitimąsi informacija bei geriausia praktika. Toks keitimasis galėtų būti palengvintas steigiant komunikacijos platformas, kurios galėtų padėti didinti informuotumą apie naujus pramoninius sprendimus ir suteikti galimybę geriau apžvelgti turimus pajėgumus, tai padėtų susieti atliekų pramonę ir kitus sektorius ir remti pramonės simbiozę;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  derinant šiame pasiūlyme nustatytus perdirbimo tikslus ir šalinimo sąvartynuose apribojimus, nustatytus direktyvose 2008/98/EB ir 1999/31/EB, Sąjungos energijos gavybos ir pakuočių atliekų perdirbimo tikslai, nustatyti Direktyvoje 94/62/EB, tampa nebereikalingi;
(7)  derinant šiame pasiūlyme nustatytus perdirbimo tikslus ir šalinimo sąvartynuose apribojimus, nustatytus Tarybos direktyvose 2008/98/EB ir 1999/31/EB1a, Sąjungos energijos gavybos pakuočių atliekų tikslai, nustatyti Direktyvoje 94/62/EB, tampa nebereikalingi;
__________________
1a 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  šioje direktyvoje nustatomi ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo tikslai ir ekonominės veiklos vykdytojams bei valstybėms narėms aiškiai parodoma, kokios investicijos yra būtinos, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos investicijas į atliekų tvarkymo infrastruktūrą, valstybės narės turėtų tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais, skatindamos atliekų prevenciją, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą pagal atliekų hierarchiją;
(8)  šioje direktyvoje nustatomi ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo tikslai ir ekonominės veiklos vykdytojams bei valstybėms narėms aiškiai parodoma, kokios investicijos yra būtinos, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos investicijas į atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir žiedinę ekonomiką, valstybės narės turėtų tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais pagal atliekų hierarchiją ir tokiu būdu parengti tas strategijas ir investicijų planus, kad jie visų pirma skatintų atliekų prevenciją ir pakartotinį naudojimą bei vėlesnį perdirbimą pagal atliekų hierarchiją;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)   taisyklės, kuriomis nustatomi dar ambicingesni perdirbimo tikslai po 2030 m., turėtų būti peržiūrėtos remiantis patirtimi, sukaupta taikant šia direktyvą;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  skaičiuodamos, ar parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai pasiekti, valstybės narės turėtų galėti įskaičiuoti produktus ir sudedamąsias dalis, kuriuos pakartotiniam naudojimui parengė pripažinti parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojai ir kurie pakartotiniam naudojimui parengti taikant užstato ir supirkimo sistemas. Siekdama užtikrinti, kad tie skaičiavimai būtų atliekami vienodai, Komisija priims išsamias taisykles dėl pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų ir užstato ir supirkimo sistemų nustatymo ir dėl duomenų rinkimo, tikrinimo ir pateikimo;
(11)  siekdama užtikrinti, kad duomenų apie perdirbimo tikslus skaičiavimas būtų atliekamas vienodai, Komisija turėtų priimti išsamias taisykles dėl atliekų perdirbimo veiklos vykdytojų nustatymo ir dėl duomenų rinkimo, atsekamumo, tikrinimo ir pateikimo. Priėmus šią suderintą metodiką, skaičiuodamos, ar perdirbimo tikslai pasiekti, valstybės narės turėtų galėti įskaičiuoti metalų perdirbimą, kuris vykdomas kartu su deginimu ar bendru deginimu;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12)  siekiant užtikrinti, kad renkami duomenys apie parengimą pakartotiniam naudojimui būtų patikimi, labai svarbu nustatyti bendras ataskaitų teikimo taisykles. Taip pat svarbu tiksliau nustatyti taisykles, pagal kurias valstybės narės turėtų pranešti, kas faktiškai perdirbama ir gali būti užskaityta siekiant perdirbimo tikslų. Tuo tikslu pagal bendrą taisyklę perdirbimo tikslų įgyvendinimo ataskaitos turi būti grindžiamos į galutinio perdirbimo procesą perduodamais atliekų kiekiais. Siekiant sumažinti administracinę naštą, laikantis griežtų sąlygų reikėtų valstybėms narėms leisti perdirbimo ataskaitas teikti remiantis rūšiavimo įrenginių išeiga. Ataskaitose nurodomas perdirbtų atliekų svoris neturėtų būti mažinamas atsižvelgiant į medžiagų svorio sumažėjimą fiziškai ir (arba) chemiškai transformuojant, kas būdinga galutinio perdirbimo procesui;
(12)  siekiant užtikrinti, kad renkami duomenys apie perdirbimą būtų patikimi, labai svarbu nustatyti bendras duomenų rinkimo, atsekamumo, tikrinimo ir ataskaitų teikimo taisykles. Taip pat svarbu tiksliau nustatyti taisykles, pagal kurias valstybės narės turėtų pranešti, kas faktiškai perdirbama ir gali būti užskaityta siekiant perdirbimo tikslų. Tikslų įgyvendinimo skaičiavimai turėtų būti grindžiami vienu suderintu metodu, pagal kurį būtų užtikrinta, kad išmestos atliekos ataskaitose nebūtų nurodomos kaip perdirbtos. Tuo tikslu perdirbimo tikslų įgyvendinimo ataskaitos turi būti grindžiamos į galutinio perdirbimo procesą perduodamais atliekų kiekiais. Ataskaitose nurodomas perdirbtų atliekų svoris neturėtų būti mažinamas atsižvelgiant į medžiagų svorio sumažėjimą fiziškai ir (arba) chemiškai transformuojant, kas būdinga galutinio perdirbimo procesui;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas;
(14)  valstybių narių teikiami duomenys ir informacija yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Reikėtų pagerinti pateikiamų duomenų kokybę, patikimumą ir palyginamumą nustatant bendrą duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką, remiantis patikimais šaltiniais, visus atliekų duomenis teikiant pagal vieno langelio principą, panaikinant pasenusius ataskaitų teikimo reikalavimus, lyginant nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir taikant reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant Direktyvoje 94/62/EB nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių narių nacionalinių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;
(16)  siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant Direktyvoje 94/62/EB nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas naudoti Komisijos bendradarbiaujant su valstybių narių nacionaliniais statistikos biurais ir už atliekų tvarkymą atsakingomis nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijomis parengtą bendrą duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)   valstybės narės turėtų nedelsdamos pateikti Komisijai, jai paprašius, bet kokią informaciją, kuri reikalinga norint įvertinti, kaip apskritai įgyvendinama ši direktyva, ir jos poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)  kad būtų galima papildyti arba iš dalies pakeisti Direktyvą 94/62/EB, Komisijai pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl 6a straipsnio 2 ir 5 dalių, 11 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 2 dalies ir 20 straipsnio. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;
(17)  kad būtų galima papildyti Direktyvą 94/62/EB, Komisijai pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl skaičiavimo, ar pasiekti perdirbimo tikslai, taisyklių, tam tikrų išimčių, susijusių su didžiausiais leistinais sunkiųjų metalų kiekiais tam tikrose perdirbtose medžiagose, dėl pasikartojančių uždarosios ir kontroliuojamos grandinės gaminių, dėl pakuotės tipų, dėl duomenų rinkimo ir tvarkymo metodikos ir duomenų apie tai, ar pasiekti perdirbimo tikslai, teikimo formos, dėl pakuočių apibūdinimo paaiškinamųjų pavyzdžių sąrašo pakeitimų ir bet kokių techninių sunkumų, kylančių taikant šią direktyvą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
(18)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 94/62/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai dėl 12 straipsnio 3d dalies ir 19 straipsnio. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201116;
(18)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 94/62/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai dėl identifikavimo sistemos, susijusios su naudojamų pakuočių medžiagų rūšimi, derinimo su mokslo ir technikos pažanga. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201116;
__________________
__________________
16 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
16 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)   valstybės narės turėtų užtikrinti, kad griežti profesinės sveikatos ir saugos reikalavimai būtų nustatyti visiems Sąjungos darbuotojams laikantis esamų Sąjungos teisės aktų ir atsižvelgiant į konkrečią kai kuriuose gamybos, perdirbimo ir atliekų sektoriuose darbuotojų patiriamą riziką;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
1 straipsnio 2 dalis
-1)   1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Šiuo tikslu direktyvoje nustatomos priemonės, skirtos svarbiausia tam, kad nebūtų gaminamos pakuočių atliekos ir būtų taikomi papildomi pagrindiniai principai - pakartotinis pakuočių naudojimas, perdirbimas ir kitos pakuočių atliekų utilizavimo formos, ir taip būtų sumažintas galutinis tokių šalintinų atliekų kiekis. "
„2. Šiuo tikslu direktyvoje nustatomos priemonės, skirtos svarbiausia tam, kad nebūtų gaminamos pakuočių atliekos ir būtų taikomi papildomi pagrindiniai principai pakartotinis pakuočių naudojimas, perdirbimas ir kitos pakuočių atliekų utilizavimo formos, ir taip būtų sumažintas galutinis tokių šalintinų atliekų kiekis siekiant prisidėti prie perėjimo prie žiedinės ekonomikos.“
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 a punktas (naujas)
ba)   įterpiamas šis punktas:
„2a. „biologinė pakuotė“ – tai pakuotė, pagaminta iš biologinės kilmės medžiagos, išskyrus geologinėse formacijose esančias ir (arba) iškastines medžiagas;“
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto c papunktis
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 3–10 punktai
c)  3–10 punktai išbraukiami;
c)  3 ir 4 ir 6–10 punktai išbraukiami;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d papunktis
Direktyva 94/62/EB
3 straipsnio 2 pastraipa
„Taip pat taikomi šie Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnyje apibrėžti terminai: atliekos, atliekų gamintojas, atliekų turėtojas, atliekų tvarkymas, surinkimas, atskiras surinkimas, prevencija, pakartotinis naudojimas, apdorojimas, naudojimas, parengimas pakartotiniam naudojimui, perdirbimas, galutinis perdirbimo procesas ir šalinimas.“;
„Taip pat taikomi šie Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnyje apibrėžti terminai: atliekos, atliekų gamintojas, atliekų turėtojas, atliekų tvarkymas, surinkimas, atskiras surinkimas, prevencija, rūšiavimas, komunalinės atliekos, pramoninės ir komercinės atliekos, apdorojimas, naudojimas, perdirbimas, ekologiškas perdirbimas, galutinis perdirbimo procesas, šiukšlės ir šalinimas.“;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
„Tokios kitos priemonės gali būti nacionalinės programos, pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas vykdomos iniciatyvos, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti pakuočių poveikį aplinkai, ar panašūs veiksmai, priimti, jei reikia, pasitarus su ekonominės veiklos vykdytojais ir skirti gausioms valstybėse narėse vykdomoms prevencijos iniciatyvoms sutelkti ir kuo geriau jomis pasinaudoti. Tos priemonės turi atitikti šios direktyvos tikslus, apibrėžtus 1 straipsnio 1 dalyje.“;
„Valstybės narės imasi priemonių siekdamos kuo labiau sumažinti pakuočių poveikį aplinkai ir prisidėti prie Direktyvos 2008/98/EB 9 straipsnio -1 dalyje nustatytų atliekų prevencijos tikslų siekimo. Tokios priemonės gali apimti didesnę gamintojo atsakomybę, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje ir paskatas gaminti ir naudoti perdirbamą pakuotę.
Valstybės narės imasi priemonių, kuriomis siekiama ilgalaikio neperdirbamų ir perteklinių pakuočių naudojimo sumažinimo. Tokios priemonės neturi kelti pavojaus higienai ir maisto saugai.
Be to, valstybės narės gali imtis kitų priemonių, patvirtintų pasitarus su ekonominės veiklos vykdytojais, vartotojais bei aplinkosaugos organizacijomis, kurios skirtos gausioms valstybėse narėse vykdomoms prevencijos iniciatyvoms sutelkti ir kuo geriau jomis pasinaudoti.
Tos priemonės turi atitikti šios direktyvos tikslus, apibrėžtus 1 straipsnio 1 dalyje.
Valstybės narės tinkamomis ekonominėmis ir kitomis priemonėmis skatina laikytis atliekų hierarchijos. Tokios priemonės gali apimti Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytas priemones.“
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 3 dalis
2a)   4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.  Komisija atitinkamai pateikia pasiūlymus dėl priemonių stiprinti ir papildyti esminių reikalavimų vykdymą ir užtikrinti, kad naujos pakuotės būtų pateiktos į rinką tik tuo atveju, jeigu gamintojas ėmėsi visų būtinų priemonių sumažinti jų poveikį aplinkai, nepažeisdamas pakuotės esminių funkcijų.
3. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia pasiūlymus dėl esminių reikalavimų atnaujinimo, priemonių stiprinti ir papildyti šių reikalavimų vykdymą, siekiant užtikrinti, kad naujos pakuotės būtų pateiktos į rinką tik tuo atveju, jeigu gamintojas ėmėsi visų būtinų priemonių sumažinti jų poveikį aplinkai, nepažeisdamas pakuotės esminių funkcijų. Komisija, pasikonsultavusi su visais suinteresuotaisiais subjektais, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl reikalavimų atnaujinimo, visų pirma siekiant užtikrinti, kad pakuotės būtų projektuojamos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti ir labai kokybiškai perdirbti. “
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
2b)   4 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a. Kai gyvavimo ciklo požiūriu tai laikoma naudinga aplinkai, valstybės narės skatina biologinių perdirbamų pakuočių ir biologiškai skaidomų kompostuojamų pakuočių panaudojimą, imdamosi šių priemonių:
a)   skatina jas naudoti, be kita ko, pasitelkiant ekonomines priemones;
b)   gerina rinkos sąlygas tokioms medžiagoms;
c)   peržiūri esamus teisės aktus, kuriais trukdoma naudoti tas medžiagas.“
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 c punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
5 straipsnio antraštinė dalis
2c)   5 straipsnis papildomas šia antrašte:
„Pakartotinis naudojimas“
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 d punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
5 straipsnio 1 dalis
2d)   5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
Valstybės narės gali skatinti pakartotinio naudojimo sistemas tokių pakuočių, kurias, nepažeidžiant Sutarties, galima pakartotinai naudoti nekenkiant aplinkai.
1.   Valstybės narės pagal atliekų hierarchiją skatina pakartotinio naudojimo sistemas tokių pakuočių, kurias, nepažeidžiant Sutarties, galima pakartotinai naudoti nekenkiant aplinkai, nepažeidžiant maisto higienos ir vartotojų saugos.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 e punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)
2e)   5 straipsnis papildomas šia dalimi:
„1a. Valstybės narės turi siekti šių pakartotinio pakuočių naudojimo tikslų:
a)   ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. turi būti pakartotinai naudojama mažiausiai 5 proc. visų pakuočių atliekų svorio;
b)   ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. turi būti pakartotinai naudojama mažiausiai 10 proc. visų pakuočių atliekų svorio.“
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 f punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)
2f)   5 straipsnis papildomas šia dalimi:
„1b. Valstybės narės, siekdamos paskatinti pakartotinai naudoti pakuotes, gali imtis, be kita ko, šių priemonių:
–   naudoti užstato už daugkartines pakuotes grąžinimo sistemas;
–   nustatyti minimalią kiekvienais metais į rinką pateikiamų vienam pakuočių srautui tenkančią daugkartinių pakuočių procentinę dalį;
–   teikti tinkamas ekonomines paskatas daugkartinių pakuočių gamintojams.“
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 g punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
5 straipsnio 1 c dalis (nauja)
2g)   5 straipsnis papildomas šia dalimi:
1c.  Pakuotės ir pakartotinai panaudotos pakuotės, surinktos pagal užstato ir supirkimo sistemas, gali būti užskaitytos siekiant prevencijos tikslų, nustatytų nacionalinėse prevencijos programose.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis
Direktyva 94/62/EB
9 straipsnio antraštinė dalis
a)  antraštė pakeičiama žodžių junginiu „Naudojimas, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas“;
a)  antraštė pakeičiama žodžių junginiu „Naudojimas ir perdirbimas“;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 94/62/EB
Article 6 – paragraph -1 (new)
aa)   6 straipsnyje įterpiama ši -1 dalis:
„-1. Valstybės narės taiko visų pakuočių medžiagų rūšiavimo sistemas.“
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis
Direktyva 94/62/EB
6 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 65 % visų pakuočių atliekų svorio bus parengiama pakartotiniam naudojimui ir perdirbama;
f)  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 70% visų susidariusių pakuočių atliekų svorio bus perdirbama;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis
Direktyva 94/62/EB
6 straipsnio 1 dalies g punktas
g)  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. bus pasiekti šie minimalūs toliau nurodytų pakuočių atliekose esančių medžiagų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai:
g)  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. bus pasiekti šie minimalūs toliau nurodytų pakuočių atliekose esančių medžiagų perdirbimo tikslai:
i)  55 % plastiko svorio;
i)  60 % plastiko svorio;
ii)  60 % medienos svorio;
ii)  65% medienos svorio;
iii)  75 % juodųjų metalų svorio;
iii)  80% juodųjų metalų svorio;
iv)  75 % aliuminio svorio;
iv)  80% aliuminio svorio;
v)  75 % stiklo svorio;
v)  80 % stiklo svorio;
vi)  75 % popieriaus ir kartono svorio;
vi)  90% popieriaus ir kartono svorio;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis
Direktyva 94/62/EB
6 straipsnio 1 dalies h punktas
h)  ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 75 % visų pakuočių atliekų svorio bus parengiama pakartotiniam naudojimui ir perdirbama;
h)  ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 80% visų susidariusių pakuočių atliekų svorio bus perdirbama;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis
Direktyva 94/62/EB
6 straipsnio 1 dalies i punktas
i)  ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. bus pasiekti šie minimalūs toliau nurodytų pakuočių atliekose esančių medžiagų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai:
i)  ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. bus pasiekti šie minimalūs toliau nurodytų pakuočių atliekose esančių medžiagų perdirbimo tikslai:
i)  75% medienos svorio;
i)  80% medienos svorio;
ii)  85% juodųjų metalų svorio;
ii)  90% juodųjų metalų svorio;
iii)  85% aliuminio svorio;
iii)  90% aliuminio svorio;
iv)  85 % stiklo svorio;
iv)  90% stiklo svorio;
v)   85% popieriaus ir kartono svorio.“;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis
Direktyva 94/62/EB
6 straipsnio 3 dalis
3.  Pakuočių atliekas, kurios išsiunčiamos į kitą valstybę narę, kad joje būtų parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar naudojamos kaip užpildas, į 1 dalies f–i punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo rodiklius gali įskaičiuoti tik tas atliekas surinkusi valstybė narė.
3.  Pakuočių atliekas, kurios išsiunčiamos į kitą valstybę narę, kad joje būtų perdirbamos, į 1 dalies f–i punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo rodiklius gali įskaičiuoti tik tas atliekas surinkusi valstybė narė.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 94/62/EB
6 straipsnio 4 dalis
ca)   6 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
4.  Tam tikrais atvejais valstybės narės skatina medžiagų, gautų perdirbus pakuočių atliekas, panaudojimą pakuočių ir kitų gaminių gamybai:
4. Kai gyvavimo ciklo požiūriu tai laikoma naudinga aplinkai ir atitinka atliekų hierarchiją, valstybės narės skatina medžiagų, gautų perdirbus pakuočių atliekas, panaudojimą pakuočių ir kitų gaminių gamybai, imdamosi šių priemonių:
a)  pagerinus rinkos sąlygas tokioms medžiagoms;
a)  pagerindamos rinkos sąlygas tokioms medžiagoms;
b)  peržiūrint esamus reglamentus, kad būtų užkirstas kelias tokių medžiagų naudojimui.
b)  peržiūrėdamos esamus reglamentus, kuriais užkertamas kelias tokių medžiagų naudojimui;
ba)   naudodamosi tinkamomis ekonominėmis priemonėmis, kuriomis būtų skatinama naudoti perdirbtas žaliavas, pvz., produktų perdirbtos medžiagos kiekiu grindžiamos paskatos ir tvarumo kriterijų taikymas vykdant viešuosius pirkimus;
bb)   skatindamos naudoti medžiagas, kurios, jas perdirbus, nekelia pavojaus žmonių sveikatai, kai yra perdirbamos į su maistu besiliečiančias medžiagas.“
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d papunktis
Direktyva 94/62/EB
6 straipsnio 5, 8 ir 9 dalys
d)  5, 8 ir 9 dalys išbraukiamos;
d)  5 ir 9 dalys išbraukiamos;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 94/62/EB
6 straipsnio 8 dalys
da)   8 dalis pakeičiama taip:
8.   Komisija kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2005 m. birželio 30 d., pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie pažangą, pasiektą įgyvendinant šią direktyvą, ir jos poveikį aplinkai, taip pat vidaus rinkos veikimą. Ataskaitoje atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės atskiras aplinkybes. Ji apima:
„8. Tuo tikslu Komisija iki 2024 m. gruodžio 31 d. išnagrinėja 6 straipsnyje išdėstytus tikslus ir jų įgyvendinimo pažangą, atsižvelgdama į valstybių narių pažangiausią praktiką ir šiems tikslams pasiekti panaudotas priemones.
Komisija savo vertinime svarsto galimybę nustatyti:
a)  esminių reikalavimų veiksmingumo, įgyvendinimo ir vykdymo vertinimą;
a)  kitiems atliekų srautams taikomus tikslus;
b)  papildomas prevencijos priemones kuo didesniam pakuočių poveikiui aplinkai sumažinti, nepažeidžiant jos esminių funkcijų;
b)  atskirus buitinių pakuočių atliekų ir komercinių bei pramoninių pakuočių atliekų tikslus.
c)   galimą pakuočių aplinkos indikatoriaus parengimą, kad pakuočių atliekų prevencija taptų paprastesnė ir veiksmingesnė;
Tuo tikslu Komisija parengia ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir juos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.
d)   pakuočių atliekų prevencijos planus;
e)   pakartotinio naudojimo skatinimą, o svarbiausia – pakartotinio panaudojimo bei perdirbimo išlaidų ir naudos palyginimą;
f)   gamintojo atsakomybę, įskaitant jos finansinius aspektus;
g)   pastangas toliau mažinti, o kai kuriais atvejais – laipsniškai iki 2010 m. nutraukti sunkiųjų metalų ir kitų pavojingų medžiagų naudojimą pakuotėmis.
Prie šios ataskaitos atitinkamai pridedami pasiūlymai pataisyti šios direktyvos susijusias nuostatas, nebent iki to laiko tokie pasiūlymai buvo pateikti.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 94/62/EB
6a straipsnio 1 dalis
„1. Skaičiuojant, ar 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatyti tikslai pasiekti,
„1. Skaičiuojant, ar 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatyti tikslai pasiekti, perdirbtų pakuočių atliekų svoriu bus laikomas į galutinį perdirbimo procesą perduodamų atliekų svoris tais metais;
a)   perdirbtų pakuočių atliekų svoris – tai į galutinį perdirbimo procesą perduodamų atliekų svoris;
b)   pakartotiniam naudojimui parengtų pakuočių atliekų svoris – tai pakuočių atliekų, kurias regeneravo arba surinko pripažintas parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojas ir su kuriomis atliktos visos reikiamos tikrinimo, valymo ir taisymo operacijos, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti be jokio tolesnio rūšiavimo ar išankstinio apdirbimo;
c)   valstybės narės gali įtraukti produktus ir sudėtines dalis, kurias pakartotiniam naudojimui parengia pripažinti parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojai arba kurios pakartotiniam naudojimui parengiamos taikant užstato ir supirkimo sistemas. Skaičiuodamos patikslintą pakartotiniam naudojimui parengtų ir perdirbtų pakuočių atliekų procentinę dalį, kuri patikslinama atsižvelgiant į pakartotiniam naudojimui parengtų produktų ir sudėtinių dalių svorį, valstybės narės naudoja patikrintus veiklos vykdytojų pateiktus duomenis ir taiko IV priede pateiktą formulę.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 94/62/EB
6a straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija paprašo Europos standartizacijos organizacijų parengti Europos kokybės standartus, taikomus į galutinio perdirbimo etapą patenkančių atliekų medžiagoms ir antrinėms žaliavoms, ypač plastikui, remiantis geriausiais turimais praktikos pavyzdžiais.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 94/62/EB
6a straipsnio 2 dalis
2.  Siekdama užtikrinti, kad 1 dalies b ir c punktų ir IV priedo taikymo sąlygos būtų vienodos, Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 21a straipsnį, kuriais nustato būtinuosius kokybės ir veiklos reikalavimus, taikomus nustatant pripažintus parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojus ir užstato ir supirkimo sistemas, įskaitant konkrečias duomenų rinkimo, patikros ir ataskaitų teikimo taisykles.
2.  Siekdama užtikrinti, kad 1 dalies taikymo sąlygos būtų vienodos, Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 21a straipsnį, kuriais papildoma ši direktyva nustatant būtinuosius kokybės ir veiklos reikalavimus, taikomus nustatant galutinio perdirbimo veiklos vykdytojus, įskaitant konkrečias duomenų rinkimo, atsekamumo, patikros ir ataskaitų teikimo taisykles.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 94/62/EB
6a straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Komisija nagrinėja galimybes, kaip supaprastinti ataskaitų apie kombinuotas pakuotes teikimą laikantis šioje direktyvoje nustatytų įpareigojimų, ir, prireikus, siūlo priemones.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 94/62/EB
6a straipsnio 3 dalis
3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, atliekų, su kuriomis atlikta bet kuri rūšiavimo operacija, svoris gali būti deklaruojamas kaip perdirbtų pakuočių atliekų svoris, jeigu:
Išbraukta.
a)   tokios atliekos siunčiamos galutinai perdirbti;
b)   medžiagų, kurios nebus galutinai perdirbtos ir kurios šalinamos arba naudojamos energijai gauti, dalis yra ne didesnė kaip 10 % bendro perdirbamų atliekų svorio.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 94/62/EB
6a straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės sukuria veiksmingą kokybės kontrolės ir pakuočių atliekų atsekamumo sistemą, kad užtikrintų, jog laikomasi 3 dalies a ir b punktuose nustatytų sąlygų. Sistemą gali sudaryti pagal Direktyvos 2008/98/EB 35 straipsnio 4 dalį sukurti elektroniniai registrai, rūšiuotų atliekų kokybės reikalavimų techninės specifikacijos arba bet kuri kita lygiavertė priemonė, kuria užtikrinama, kad surinkti duomenys apie perdirbtas atliekas būtų patikimi ir tikslūs.
4.  Laikydamosi deleguotųjų aktų, priimtų pagal 2 dalies nuostatas, valstybės narės sukuria veiksmingą kokybės kontrolės ir komunalinių atliekų atsekamumo sistemą, kad užtikrintų, kad būtų laikomasi 1 dalyje nustatytų taisyklių. Sistemą gali sudaryti pagal Direktyvos 2008/98/EB 35 straipsnio 4 dalį sukurti elektroniniai registrai, rūšiuotų atliekų kokybės reikalavimų techninės specifikacijos arba bet kuri kita lygiavertė priemonė, kuria užtikrinama, kad surinkti duomenys apie perdirbtas atliekas būtų patikimi ir tikslūs. Valstybės narės praneša Komisijai apie pasirinktą kokybės kontrolės ir atsekamumo sistemą.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 94/62/EB
6a straipsnio 5 dalis
5.  Skaičiuodamos, ar 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatyti tikslai yra įgyvendinti, valstybės narės gali įskaičiuoti vykdant deginimą perdirbtų metalų kiekį, proporcingą sudegintų pakuočių atliekų kiekiui, jei perdirbti metalai atitinka tam tikrus kokybės reikalavimus. Valstybės narės naudojasi bendra pagal Direktyvos 2008/98/EB 11a straipsnio 6 dalį sukurta metodika.
5.  Skaičiuodamos, ar 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatyti tikslai yra įgyvendinti, valstybės narės gali įskaičiuoti metalų, perdirbtų kartu vykdant deginimą ar bendrą deginimą, kiekį, tik jei prieš deginimą atliekos buvo surūšiuotos, arba jei buvo laikytasi įpareigojimo įdiegti atskiro popieriaus, metalo, plastiko, stiklo ir biologinių atliekų surinkimo sistemą, proporcingą sudegintų ar kartu sudegintų pakuočių atliekų kiekiui, jei perdirbti metalai atitinka tam tikrus kokybės reikalavimus. Valstybės narės naudojasi bendra pagal Direktyvos 2008/98/EB 11a straipsnio 6 dalį sukurta metodika.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Direktyva 94/62/EB
6b straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)   geriausios praktikos, kuri taikoma visoje Sąjungoje ir kuria remiantis galima sėkmingai siekti tikslų, pavyzdžiai.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Direktyva 94/62/EB
6b straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Prireikus 1 dalyje nurodytose ataskaitose nagrinėjama, kaip įgyvendinami kiti, nei 1 dalyje nurodyti šios direktyvos reikalavimai, pavyzdžiui, atliekų prevencijos programų tikslų pasiekimo prognozės ir pašalintų arba energijos gamybai panaudotų komunalinių atliekų procentinė dalis ir vienam gyventojui tenkantis kiekis.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
7 straipsnio 1 dalis
5a)   7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių garantuoti, kad būtų sudarytos sistemos, kurios užtikrintų:
„1. Kad pasiektų šioje direktyvoje nustatytus tikslus, valstybės narės imasi reikiamų priemonių garantuoti, kad būtų sudarytos sistemos, kuriomis būtų užtikrinama ir skatinama:
a)  kad panaudotos pakuotės ir (ar) pakuočių atliekos bus grąžinamos ir (ar) surenkamos iš vartotojų, kitų galutinių naudotojų ar iš atliekų srauto ir joms bus pritaikyti tinkamiausi atliekų tvarkymo būdai;
a)  kad panaudotos pakuotės ir (ar) pakuočių atliekos bus grąžinamos ir (ar) surenkamos iš vartotojų, kitų galutinių naudotojų ar iš atliekų srauto ir joms bus pritaikyti tinkamiausi atliekų tvarkymo būdai;
b)  kad pakuotės ir (ar) surinktos pakuočių atliekos bus naudojamos, pakartotinai naudojamos ir perdirbamos,
b)  kad pakuotės ir (ar) surinktos pakuočių atliekos bus naudojamos, pakartotinai naudojamos ir perdirbamos.
siekiant šioje direktyvoje nustatytų tikslų.
Šios sistemos yra atviros, kad jose galėtų dalyvauti atitinkamų sektorių ekonominės veiklos vykdytojai ir kompetentingos valstybinės institucijos. Jos taip pat taikomos importuotiems produktams nenustatant jokių diskriminacinių sąlygų, tokių kaip detalios taisyklės ar mokesčiai už naudojimąsi jomis; ir tos sistemos kuriamos taip, kad, laikantis Sutarties, būtų išvengta prekybos kliūčių ir konkurencijos iškraipymo.“
Šios sistemos yra atviros, kad jose galėtų dalyvauti atitinkamų sektorių ekonominės veiklos vykdytojai ir kompetentingos valstybinės institucijos. Jos taip pat taikomos importuotiems produktams nenustatant jokių diskriminacinių sąlygų, tokių kaip detalios taisyklės ar mokesčiai už naudojimąsi jomis; ir tos sistemos kuriamos taip, kad, laikantis Sutarties, būtų išvengta prekybos kliūčių ir konkurencijos iškraipymo.“
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
7 a straipsnis (naujas)
5b)   įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Konkrečios grąžinimo ir surinkimo sistemoms skirtos priemonės
Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad sudarytų sąlygas:
a)   atskiram bent pakuočių arba pakuočių atliekų iš popieriaus, metalo, plastiko ar stiklo surinkimui;
b)   Komisijos sprendime 2005/270/EB apibrėžtos kombinuotos pakuotės surenkamos pagal taikomas surinkimo sistemas laikantis galutinio perdirbimo kokybės standartų.“
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 c punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
8 straipsnio 2 dalis
5c)   8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, pakartotinį naudojimą, naudojimą, įskaitant ir perdirbimą, kad būtų lengviau tas pakuotes identifikuoti ir klasifikuoti pagal pramonės rūšis, ant pakuotės nurodoma naudotos(-ų) pakuotės medžiagos(-ų) rūšis remiantis Komisijos sprendimu 97/129/EB [1].
„2. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, pakartotinį naudojimą, naudojimą, įskaitant ir antrinį perdirbimą, ant pakuočių pateikiama tam tikslui reikalinga informacija. Visų pirma, kad būtų lengviau tas pakuotes identifikuoti ir klasifikuoti pagal pramonės rūšis, ant pakuotės nurodoma naudotos (-ų) pakuotės medžiagos (-ų) rūšis remiantis Komisijos sprendimu 97/129/EB [1].
[1] OL L 50, 1997 2 20, p. 28.“
[1] OL L 50, 1997 2 20, p. 28.“
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis
Direktyva 94/62/EB
12 straipsnio 3a dalis
3a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 6 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos.
3a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie 6 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos renka ir tvarko pagal šio straipsnio 3d dalyje nurodytą bendrą metodiką ir juos pateikia elektroniniu būdu per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis
Direktyva 94/62/EB
12 straipsnio 3a dalies 2 pastraipa
Duomenys teikiami Komisijos pagal 3d dalį nustatyta forma. Pirmoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos įsigaliojimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos įsigaliojimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.
Duomenys renkami ir apdorojami taikant bendrą metodiką, nurodytą 3d dalyje, ir pateikiami Komisijai 3d dalyje nustatyta forma. Pagal 6 straipsnio f–i punktuose nustatytus tikslus pirmoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos įsigaliojimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos įsigaliojimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis
Direktyva 94/62/EB
12 straipsnio 3c dalis
3c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.
3c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Kol nebus sukurta bendra 3d dalyje nurodyta duomenų rinkimo ir tvarkymo metodika, ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika. Komisija taip pat vertina pateiktų duomenų ir informacijos išsamumą, patikimumą, nuoseklumą ir jų pateikimo terminų laikymąsi. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita parengiama per devynis mėnesius nuo pirmosios valstybės narės duomenų ataskaitos, o vėliau – kas trejus metus.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis
Direktyva 94/62/EB
12 straipsnio 3ca dalis (nauja)
3ca.   Ataskaitoje Komisija pateikia informaciją apie tai, kaip apskritai įgyvendinama ši direktyva, ir apie jos poveikį žmonių sveikatai, aplinkai ir vidaus rinkai. Prireikus su ataskaita gali būti pateikiamas pasiūlymas dėl direktyvos peržiūros.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis
Direktyva 94/62/EB
12 straipsnio 3d dalis
3d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 3a dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
3d.  Komisija pagal 38a straipsnį priima deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šią direktyvą, kuriuose nustatoma bendra duomenų rinkimo ir tvarkymo metodika ir nurodoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 3a dalį.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Direktyva 94/62/EB
21a straipsnio 2 dalis
2.  6a straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [įrašykite šios direktyvos įsigaliojimo datą].
2.  6a straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3d dalyje, 19 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [įrašykite šios direktyvos įsigaliojimo datą].
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Direktyva 94/62/EB
21a straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 6a straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 6a straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3d dalyje, 19 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Direktyva 94/62/EB
21a straipsnio 5 dalis
5.  Pagal 6a straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
5.  Pagal 6a straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 3d dalį, 19 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)
Direktyva 94/62/EB
II priedas
12a)   Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų II priedas pakeičiamas pagal šios direktyvos priedą.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Direktyva 94/62/EB
IV priedas
14)   Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų papildoma IV priedu, išdėstytu šios direktyvos priede.
Išbraukta.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo -1 dalis (nauja)
Direktyva 94/62/EB
II priedo 1 punkto 1 įtrauka
-1)   II priedo 1 punkto pirmoji įtrauka pakeičiama taip:
„– Pakuotės turi būti taip projektuojamos, gaminamos ir parduodamos, kad būtų galima jas naudoti, pakartotinai naudoti, perdirbti ir sumažinti iki minimumo poveikį aplinkai, kai yra atsikratoma pakuočių atliekų ar pakuočių atliekų tvarkymo likučių.
– Pakuotės turi būti taip projektuojamos, gaminamos ir parduodamos, kad būtų galima jas naudoti, pakartotinai naudoti, perdirbti, vadovaujantis atliekų hierarchija, ir sumažinti iki minimumo poveikį aplinkai, kai yra atsikratoma pakuočių atliekų ar pakuočių atliekų tvarkymo likučių.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo -1 a dalis (naujas)
Direktyva 94/62/EB
II priedo 1 punkto 1 a įtrauka (nauja)
-1a)   II priedo 1 punktas papildomas šia 1a įtrauka:
„– Pakuotės turi būti gaminamos taip, kad jų anglies dioksido išmetimo rodiklis būtų kuo mažesnis, be kita ko, naudojant biologiškai skaidžias ir tvarias biologines medžiagas.“
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo -1 b dalis (nauja)
Direktyva 94/62/EB
II priedo 3 punkto c papunktis
-1b)   II priedo 3 punkto c punktas pakeičiamas taip:
c)  Pakuotės, naudojamos kompostui
„c) Pakuotės, naudojamos kompostui
Pakuočių atliekos, kurios apdorojamos jas kompostuojant, turi taip biologiškai skaidytis, kad jas būtų galima atskirai surinkti, ir jos netrukdytų kompostavimo procesui, kuriuo yra apdorojamos.
Pakuočių atliekos, kurios apdorojamos siekiant jas kompostuoti, turi taip biologiškai skaidytis, kad tai netrukdytų atskiram surinkimui ir kompostavimo, kuriuo yra apdorojamos, procesui arba veiklai.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo -1 c dalis (nauja)
Direktyva 94/62/EB
II priedo 3 punkto d papunktis
-1c)   II priedo 3 punkto d punktas iš dalies pakeičiamas taip:
d)  Biologiškai skaidomos pakuotės
„d) Biologiškai skaidomos pakuotės
Biologiškai skaidomos pakuočių atliekos turi būti tokios kilmės, kad galėtų fiziškai, chemiškai, termiškai ir biologiškai irti taip, kad dauguma pasigaminusio komposto galiausiai suskiltų į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį.
Biologiškai skaidomos pakuočių atliekos turi būti tokios kilmės, kad galėtų fiziškai, chemiškai, termiškai ir biologiškai irti taip, kad dauguma pasigaminusio komposto galiausiai suskiltų į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį. Aerobiškai skaidžios plastikinės pakuotės nelaikomos biologiškai skaidžiomis.“
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 dalis
Direktyva 94/62/EB
IV priedas
Įrašomas šis IV priedas:
Išbraukta.
„IV PRIEDAS
Pakartotiniam naudojimui parengtų produktų ir sudedamųjų dalių procentinės dalies apskaičiavimo metodas, taikomas pagal 6 straipsnio 1 dalies f–i punktus
Patikslintai perdirbimo ir pakartotinio naudojimo procentinei daliai apskaičiuoti pagal 6 straipsnio 1 dalies f–i punktus valstybės narės naudoja tokią formulę:
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"
E – patikslinta atitinkamų metų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo procentinė dalis;
A – atitinkamais metais perdirbtų arba pakartotiniam naudojimui parengtų pakuočių atliekų svoris;
R – atitinkamais metais pakartotiniam naudojimui parengtų produktų ir sudedamųjų dalių svoris;
P – atitinkamais metais susidariusių pakuočių atliekų svoris.“

(1) Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0029/2017).

Teisinė informacija - Privatumo politika