Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0276(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2017

Ingivna texter :

A8-0029/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Röstförklaringar
PV 18/04/2018 - 12.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Antagna texter
PDF 658kWORD 71k
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg
Förpackningar och förpackningsavfall ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 14 mars 2017 av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)
(-1)   Mot bakgrund av EU:s beroende av import av råvaror och den snabba utarmningen av en stor mängd naturresurser på kort sikt är det viktigt att återvinna så många resurser som möjligt inom unionen och att stärka övergången till en cirkulär ekonomi.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl -1a (nytt)
(-1a)   Avfallshantering bör omvandlas till hållbar materialhantering. Översynen av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG1a ger en möjlighet till detta.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en mer cirkulär ekonomi.
(1)   Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och ändamålsenligt, främja principerna för den cirkulära ekonomin, förbättra spridningen av förnybar energi, öka energieffektiviteten, minska unionens beroende av importerade resurser samt åstadkomma nya ekonomiska möjligheter och konkurrenskraft på lång sikt. För att göra ekonomin verkligt cirkulär är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för hållbar produktion och konsumtion, med fokusering på produkters hela livscykel på ett sätt som bevarar resurser och sluter kretsloppet. En ändamålsenligare resursanvändning skulle också ge betydande nettobesparingar för unionens företag, myndigheter och konsumenter och samtidigt minska de sammanlagda årliga växthusgasutsläppen.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)   Ett politiskt och samhälleligt incitament att främja återvinning och materialåtervinning som ett hållbart sätt att hantera naturresurser inom en cirkulär ekonomi bör iaktta den hierarki för avfallshantering som föreskrivs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG1a och strikt tillämpa en strategi där förebyggande prioriteras framför återvinning.
__________________
1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)
(1b)   Nedskräpning och felaktigt bortskaffande av förpackningar och förpackningsavfall har negativa effekter på både den marina miljön och unionens ekonomi och utgör onödiga risker för folkhälsan. Många av de objekt som oftast hittas på stränder inkluderar förpackningsavfall, med långvariga effekter på miljön, vilket påverkar turismen och allmänhetens glädje av dessa naturområden. Dessutom undergräver förpackningsavfall som hamnar i den marina miljön avfallshierarkins prioritetsordning, särskilt genom att man undviker förberedelse för återanvändning, återvinning och andra återvinningsåtgärder före det felaktiga bortskaffande av avfallet. För att minska den oproportionerliga andelen förpackningsavfall i marint skräp bör ett bindande mål fastställas med stöd av riktade åtgärder som antas av medlemsstaterna.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  De mål som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG13 för återvinning och materialåtervinning av förpackningar och förpackningsavfall bör ändras genom utökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av förpackningsavfall i syfte att bättre återspegla EU:s ambition att göra ekonomin mer cirkulär.
(2)  De mål som anges i direktiv 94/62/EG13 för återvinning och materialåtervinning av förpackningar och förpackningsavfall bör ändras genom utökad materialåtervinning av förpackningsavfall i syfte att bättre återspegla EU:s ambition att göra ekonomin mer cirkulär.
__________________
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)   Separata och kvantitativa mål för återanvändning, som medlemsstaterna bör sträva efter att uppnå, bör fastställas för att främja återanvändbara förpackningar och samtidigt bidra till nya arbetstillfällen och resursbesparingar.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)
(2b)   Ökad återanvändning av förpackningar kan minska de övergripande kostnaderna i leverantörskedjan och minska förpackningsavfallets miljöpåverkan. Medlemsstaterna bör stödja ett införande av återanvändningsbara förpackningar på marknaden, som kan återvinnas när de blivit uttjänta.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 2c (nytt)
(2c)   I vissa situationer, t.ex. i restaurangbranschen, behövs engångsförpackningar för att garantera livsmedelshygienen och konsumenternas hälsa och säkerhet. Medlemsstaterna bör ta hänsyn till detta när de utvecklar förebyggande åtgärder och främja större tillgång till materialåtervinning för sådana förpackningar.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  För att göra avfallslagstiftningen mer enhetlig bör också definitionerna i direktiv 94/62/EG anpassas till de definitioner i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG14 som är tillämpliga på avfall i allmänhet.
(3)  För att göra avfallslagstiftningen mer enhetlig bör också definitionerna i direktiv 94/62/EG, utan att det påverkar förpackningens och förpackningsavfallets specifika karaktär och där så är relevant anpassas till de definitioner i direktiv 2008/98/EG som är tillämpliga på avfall i allmänhet.
__________________
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  En ytterligare ökning av de mål som anges i direktiv 94/62/EG för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av förpackningsavfall skulle leda till tydliga miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar.
(4)  En ytterligare ökning av de mål som anges i direktiv 94/62/EG för materialåtervinning av förpackningsavfall skulle leda till tydliga miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)   Förebyggande av avfall är det effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten, minska avfallets miljöpåverkan och främja återvinning av material av hög kvalitet. Därför bör medlemsstaterna anta en livscykelstrategi som syftar till att minska produkters miljöpåverkan. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att främja användningen av återanvändbara förpackningar och minska förbrukningen av förpackningar som inte är återvinningsbara och onödiga förpackningar. För detta ändamål bör medlemsstaterna använda sig av lämpliga ekonomiska instrument för att ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin. Medlemsstaterna bör kunna använda sig av de instrument som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG. Arbetet med att förebygga avfall bör vidare inte äventyra förpackningens roll att upprätthålla hygien och säkerhet för konsumenterna.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)
(4b)   Medlemsstaterna bör införa lämpliga incitament för tillämpning av avfallshierarkin, särskilt ekonomiska och skattemässiga incitament som syftar till att uppnå målen för förebyggande av förpackningsavfall och materialåtervinning i detta direktiv, t.ex. deponerings- och förbränningsavgifter, volym- eller viktbaserade avfallstaxor, system för utökat producentansvar och incitament för lokala myndigheter. Dessa åtgärder bör ingå i programmen för förebyggande av förpackningsavfall i alla medlemsstater.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 4c (nytt)
(4c)   I de flesta fall hänger inte tillhandahållandet av förpackning på konsumenten och är inte något som denne väljer, utan snarare producenten. System för utökat producentansvar är lämpliga både för att förebygga förpackningsavfall och för att skapa system som garanterar att använt förpackningsmaterial eller förpackningsavfall returneras eller samlas in från konsumenten, andra slutliga användare eller från avfallsflödet, och återanvändning eller återvinning, inbegripet materialåtervinning av förpackningar och/eller förpackningsavfall som samlas in.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 4d (nytt)
(4d)   För att främja förebyggandet av förpackningsavfall och minska dess påverkan på miljön och samtidigt främja återvinningsmaterial av hög kvalitet bör de väsentliga kraven i och bilaga II till detta direktiv ses över och vid behov revideras, för att skärpa kraven som förbättrar designen för återanvändning och materialåtervinning av hög kvalitet av förpackningar.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 4e (nytt)
(4e)   Medlemsstaternas nationella strategier bör inbegripa åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet, i form av olika incitament och fördelar som härrör från produkter tillverkade av återvunnet avfall, vilket kommer att uppmuntra till investeringar i sektorn för återvinningsprodukter.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 4f (nytt)
(4f)   Att främja en hållbar bioekonomi kan bidra till att minska EU:s beroende av importerade råmaterial. Att förbättra marknadsvillkoren för biobaserade återvinningsbara förpackningar och komposterbara och biologiskt nedbrytbara förpackningar och att se över befintlig lagstiftning som hindrar användningen av materialen, ger möjlighet att stimulera ytterligare forskning och innovation och ersätta råvaror baserade på fossila bränslen med förnybara källor vid produktion av förpackningar, när det är gynnsamt ur ett livscykelperspektiv, och stödja ytterligare återvinning av organiskt material.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)   Genom en successiv höjning av de befintliga målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av förpackningsavfall bör man säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med avfallshierarkin. På detta sätt bör man garantera att värdefullt material som ingår i avfallet återförs till den europeiska ekonomin, vilket är steg på vägen mot att genomföra råvaruinitiativet15 och skapa en cirkulär ekonomi.
(5)  Genom en successiv höjning av de befintliga målen för materialåtervinning av förpackningsavfall bör man säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med avfallshierarkin. På detta sätt bör man garantera att värdefullt material som ingår i avfallet återförs till den europeiska ekonomin, vilket är steg på vägen mot att genomföra råvaruinitiativet15 och skapa en cirkulär ekonomi, utan att det påverkar livsmedelssäkerheten, konsumenthälsan och lagstiftningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
__________________
__________________
15 COM(2013) 442.
15 COM(2013) 0442.
Ändring 89
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Inom den cirkulära ekonomin bör man genomföra uttryckliga bestämmelser i det sjunde miljöhandlingsprogrammet, som påbjuder utveckling av giftfria materialkretslopp så att återvunnet avfall kan användas som en viktig och tillförlitlig råvarukälla för unionen.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)
(5b)   När återvinningsmaterial kommer in i ekonomin på nytt eftersom det upphört att vara avfall, antingen genom att uppfylla särskilda kriterier för att så ska ske eller genom att tas med i en ny produkt, då måste unionens kemikalielagstiftning fullständigt efterlevas.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 5c (nytt)
(5c)   Det finns stora skillnader mellan hushållens förpackningsavfall och förpackningsavfall från affärer och industrier. För att få en tydlig och exakt inblick i båda avfallsströmmarna bör medlemsstaterna redovisa dem separat.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Det är därför viktigt att fastställa tydliga mål för att undvika att återvinningsbara material fastnar längst ned i avfallshierarkin.
(6)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering som krävs för återvinning. Det är därför viktigt att fastställa tydliga politiska mål för byggandet av avfallsanläggningar och installationer för förebyggande, återanvändning och materialåtervinning i syfte att undvika att återvinningsbara material fastnar längst ned i avfallshierarkin och för att fastställa incitament för investeringar i en innovativ infrastruktur för avfallshantering.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
(6a)   För att bidra till att uppnå målen i detta direktiv och främja övergången till en cirkulär ekonomi bör kommissionen främja samordning och utbyte av information och bästa praxis bland medlemsstater och olika sektorer i ekonomin. Detta utbyte skulle kunna underlättas med hjälp av kommunikationsplattformar som skulle kunna bidra till att öka medvetenheten om nya industriella lösningar och ge en bättre överblick över tillgänglig kapacitet samt bidra till att skapa kopplingar mellan avfallsindustrin och andra sektorer och till att stödja industriell symbios.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Till följd av den kombination av återvinningsmål och deponeringsbegränsningar som fastställs i direktiven 2008/98/EG och 1999/31/EG blir unionens mål för energiåtervinning och materialåtervinning av förpackningsavfall enligt direktiv 94/62/EG överflödiga.
(7)  Till följd av den kombination av återvinningsmål och deponeringsbegränsningar som fastställs i rådets direktiv 2008/98/EG och 1999/31/EG blir unionens mål för energiåtervinning av förpackningsavfall enligt direktiv 94/62/EG överflödiga.
__________________
1a Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för unionens avfallshantering och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå målen. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastruktur för avfallshantering bör de på lämpligt sätt använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att, i linje med avfallshierarkin, främja förebyggande av avfall, återanvändning och materialåtervinning.
(8)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för unionens avfallshantering och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå målen. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastruktur för avfallshantering och den cirkulära ekonomin bör de på lämpligt sätt använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna och utforma strategierna och investeringsplanerna så att de främst är inriktade på att främja förebyggande av avfall och återanvändning, följt av materialåtervinning, i linje med avfallshierarkin.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Bestämmelserna om att ytterligare höja återvinningsmålen från 2030 bör bedömas utifrån erfarenheterna av tillämpningen av detta direktiv.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  Vid beräkningen av om målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning uppnåtts, bör medlemsstaterna kunna räkna in produkter och komponenter som förberetts för återanvändning av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning eller genom erkända pantsystem. För att säkerställa harmoniserade villkor för dessa beräkningar kommer kommissionen att anta närmare bestämmelser om fastställande av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och erkända pantsystem samt om insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.
(11)  För en säkerställa en enhetlig beräkning av uppgifter om målen för materialåtervinning bör kommissionen anta närmare bestämmelser om fastställande av aktörer inom materialåtervinning samt om insamling, spårbarhet, kontroll och rapportering av uppgifter. Efter antagandet av denna harmoniserade metod bör medlemsstaterna vid beräkningen av om målen för materialåtervinning uppnåtts kunna räkna in materialåtervinning av metaller i samband med förbränning eller samförbränning.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)   För att garantera tillförlitligheten hos de uppgifter som samlas in om förberedelse för återanvändning är det viktigt att fastställa gemensamma regler för rapportering. Det är också viktigt att fastställa mer exakta bestämmelser för medlemsstaternas rapportering om vad som verkligen materialåtervinns och som kan tillgodoräknas när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. I detta syfte måste rapporteringen om uppnåendet av målen för materialåtervinning i regel grundas på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen. För att begränsa det administrativa arbetet bör medlemsstaterna, på strikta villkor, tillåtas att rapportera materialåtervinningsandelargrundval av produktionen vid sorteringsanläggningar. Viktförluster av material eller ämnen på grund av fysiska och/eller kemiska omvandlingsprocesser som ingår i den slutliga materialåtervinningsprocessen bör inte dras av från vikten av det avfall som rapporteras som återvunnet.
(12)  För att garantera tillförlitligheten hos de uppgifter som samlas in om materialåtervinning är det viktigt att fastställa gemensamma regler för insamling, spårbarhet, kontroll och rapportering av uppgifter. Det är också viktigt att fastställa mer exakta bestämmelser för medlemsstaternas rapportering om vad som verkligen materialåtervinns och som kan tillgodoräknas när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. Beräkningen av uppnåendet av målen bör grundas på en enda harmoniserad metod som förhindrar rapportering av kasserat avfall som avfallsåtervinning. Rapporteringen om uppnåendet av målen för materialåtervinning måste därför grundas på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen. Viktförluster av material eller ämnen på grund av fysiska och/eller kemiska omvandlingsprocesser som ingår i den slutliga materialåtervinningsprocessen bör inte dras av från vikten av det avfall som rapporteras som återvunnet.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Kvaliteten, tillförlitligheten och jämförbarheten hos statistik bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport.
(14)  Medlemsstaternas rapportering av uppgifter och information är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. De rapporterade uppgifternas kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man inför gemensamma metoder för insamling och behandling av uppgifter från vederhäftiga källor, och inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att se till att uppgifterna från olika medlemsstater är jämförbara. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 94/62/EG har uppnåtts bör de åläggas att använda de senaste metoder som tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.
(16)   Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att se till att uppgifterna från olika medlemsstater är jämförbara. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 94/62/EG har uppnåtts bör de åläggas att använda en gemensam metod för insamling och behandling av uppgifter som tagits fram av kommissionen i samarbete med medlemsstaternas nationella statistikkontor och de nationella, regionala och lokala myndigheterna med ansvar för avfallshantering.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
(16a)   Medlemsstaterna bör på begäran och utan dröjsmål ge kommissionen all information som är nödvändig för att bedöma genomförandet av detta direktiv som helhet och dess påverkan på miljön och människors hälsa.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)  För att komplettera eller ändra direktiv 94/62/EG bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på artiklarna 6a.2, 6a.5, 11.3, 19.2 och 20. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen utarbetar och upprättar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar överlämnas samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till Europaparlamentet och rådet.
(17)  För att komplettera direktiv 94/62/EG bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på reglerna för beräkning av om målen för materialåtervinning uppnåtts, vissa undantag avseende de högsta koncentrationerna av tungmetaller i vissa återvunna material, produktcykler och förpackningstyper, om den gemensamma metoden för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapporteringen av uppgifter om uppfyllandet av målen för materialåtervinning och ändringar i förteckningen över illustrativa exempel på definitionen av förpackningar och eventuella tekniska svårigheter i samband med tillämpningen av detta direktiv. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med de principer som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i utarbetandet av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 94/62/EG bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på artiklarna 12.3d och 19. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201116.
(18)   För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 94/62/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på anpassning av identifieringssystemet rörande vilka förpackningsmaterial som använts till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201116.
__________________
__________________
16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
Ändring 35
Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)
(21a)   Medlemsstaterna bör säkerställa att högt ställda krav på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen införs för samtliga arbetstagare inom unionen i linje med befintlig unionslagstiftning och i överensstämmelse med hänsyn till de risker som arbetstagare inom vissa sektorer för tillverkning, återvinning och avfallshantering utsätts för.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 1 – punkt 2
-1)   I artikel 1 skall punkt 2 ersättas med följande:
2. I detta syfte fastställs i detta direktiv åtgärder som i första hand skall motverka uppkomsten av förpackningsavfall och som i enlighet med andra grundläggande principer avser återanvändning av förpackningar samt materialutnyttjande och andra former av återvinning av förpackningsavfall, för att begränsa det avfall som måste bortskaffas slutligt.
”2. I detta syfte fastställs i detta direktiv åtgärder som i första hand skall motverka uppkomsten av förpackningsavfall och som i enlighet med andra grundläggande principer avser återanvändning av förpackningar samt materialutnyttjande och andra former av återvinning av förpackningsavfall, för att begränsa det avfall som måste bortskaffas slutligt för att bidra till övergången till en cirkulär ekonomi.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led 2a (nytt)
ba)   Följande led ska läggas till:
”2a. biobaserad förpackning: varje förpackning som härrör från material av biologiskt ursprung, utom material som är inneslutet i geologiska formationer och/eller fossiliserat.”
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led 3–10
c)  Punkterna 3–10 ska utgå.
c)  Punkterna 3 och 4 och 6–10 ska utgå.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led d
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – punkt 2
”Dessutom ska de definitioner av avfall, avfallsproducent, avfallsinnehavare, avfallshantering, insamling, separat insamling, förebyggande, återanvändning, behandling, återvinning, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, slutlig materialåtervinningsprocess och bortskaffande som fastställs i artikel 3 i direktiv 2008/98/EG tillämpas.”
”Dessutom ska de definitioner av avfall, avfallsproducent, avfallsinnehavare, avfallshantering, insamling, separat insamling, förebyggande, sortering, kommunalt avfall, industri- och affärsavfall, behandling, återvinning, materialåtervinning, organisk materialåtervinning, slutlig materialåtervinningsprocess, skräp och bortskaffande som fastställs i artikel 3 i direktiv 2008/98/EG tillämpas.”
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2
”Dessa andra åtgärder kan bestå av nationella program, incitament genom system för utökat producentansvar i syfte att minimera förpackningarnas miljöpåverkan, eller liknande insatser vilka vid behov kan antas i samråd med ekonomiska aktörer och vars syfte är att sammanföra och dra nytta av de många initiativ som tagits i medlemsstaterna för att förebygga avfall. Åtgärderna ska vara förenliga med detta direktivs syften, såsom de fastställs i artikel 1.1.
”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder i syfte att minimera förpackningarna miljöpåverkan och bidra till att uppnå de mål för förebyggande av avfall som fastställs i artikel 9.1 i direktiv 2008/98/EG. Sådana åtgärder ska innefatta utökat producentansvar enligt definitionen i artikel 8.1 tredje stycket och incitament för användning av återanvändbara förpackningar.
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att uppnå en varaktig minskning av förbrukningen av förpackningar som inte går att återvinna och onödiga förpackningar. Dessa åtgärder ska inte äventyra hygienen eller livsmedelssäkerheten.
Dessutom får medlemsstaterna vidta andra åtgärder i samråd med ekonomiska aktörer och konsument- och miljöorganisationer och vars syfte är att sammanföra och dra nytta av de många initiativ som tagits i medlemsstaterna för att förebygga avfall.
Åtgärderna ska vara förenliga med detta direktivs syften, såsom de fastställs i artikel 1.1.
Medlemsstaterna ska använda sig av lämpliga ekonomiska instrument och andra åtgärder för att ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin. Dessa instrument och åtgärder får också innefatta de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG.”
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 3
2a)   Artikel 4.3 ska ersättas med följande:
3.  Kommissionen ska vid behov lägga fram förslag för att skärpa och komplettera tillsynen över att de väsentliga kraven efterlevs samt för att se till att inga nya förpackningar släpps ut på marknaden om inte producenten vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att minska deras påverkan på miljön, utan att äventyra deras viktiga funktion.
3.  Senast den 31 december 2020 ska kommissionen lägga fram förslag för att uppdatera de väsentliga kraven, för att skärpa och komplettera tillsynen över att dessa krav efterlevs och se till att inga nya förpackningar släpps ut på marknaden om inte producenten vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att minska deras påverkan på miljön, utan att äventyra deras viktiga funktion. Kommissionen ska efter samråd med samtliga berörda parter lägga fram ett lagstiftningsförslag för uppdatering av kraven, i synnerhet för att förbättra designen för återanvändning och återvinning av hög kvalitet.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
2b)   I artikel 4 ska följande punkt läggas till:
”3a. Medlemsstaterna ska när det är fördelaktigt för miljön ur ett livscykelperspektiv uppmuntra användningen av biobaserade återvinningsbara förpackningar och komposterbara och biologiskt nedbrytbara förpackningar, genom att vidta åtgärder såsom att
a)   främja deras användning genom bland annat användning av ekonomiska instrument,
b)   förbättra marknadsvillkoren för sådana produkter,
c)   se över befintlig lagstiftning som lägger hinder i vägen för användningen av produkterna.”
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 5 – rubriken
2c)   I artikel 5 ska följande titel införas:
”Återanvändning”
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2d (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 5 – punkt 1
2d)   Artikel 5.1 ska ersättas med följande:
Medlemsstaterna får i enlighet med fördraget främja återanvändningssystem för förpackningar som kan återvändas på ett miljövänligt sätt.
1.   Medlemsstaterna ska i linje med avfallshierarkin och i enlighet med fördraget främja återanvändningssystem för förpackningar som kan återvändas på ett miljövänligt sätt, utan att det äventyrar livsmedelshygienen eller konsumentsäkerheten.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2e (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 5 – punkt 1a (ny)
2e)   I artikel 5 ska följande punkt läggas till:
”1a. Medlemsstaterna ska sträva efter att uppnå följande mål för återanvändning av förpackningar:
a)   Senast den 31 december 2025 ska minst 5 viktprocent av allt förpackningsavfall återanvändas.
b)   Senast den 31 december 2030 ska minst 10 viktprocent av allt förpackningsavfall återanvändas.”
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2f (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 5 – punkt 1b (ny)
2f)   I artikel 5 ska följande punkt läggas till:
”1b. Medlemsstaterna får för att uppmuntra återanvändning vidta bl.a. följande åtgärder:
–  Använda pantsystem för återanvändbara förpackningsprodukter.
–  Fastställa en minimiandel återanvändningsbara förpackningar som släpps ut på marknaden varje år per förpackningsflöde.
–  Införa lämpliga ekonomiska incitament för producenter av återanvändningsbara förpackningar.”
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2g (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 5 – punkt 1c (ny)
2g)   I artikel 5 ska följande punkt läggas till:
1c.  Förpackningar och återanvända förpackningar och förpackningar som samlas in via ett pantsystem får räknas in i uppnåendet av de mål för förebyggande som fastställs i de nationella förebyggandeprogrammen.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6 – rubriken
a)  Rubriken ska ersättas med ”Återvinning, återanvändning och materialåtervinning”.
a)  Rubriken ska ersättas med ”Återvinning och materialåtervinning”.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6 – punkt -1 (ny)
aa)   I artikel 6 ska följande punkt -1 införas:
”-1. Medlemsstaterna ska införa sorteringssystem för alla förpackningsmaterial.”
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6 – punkt 1 – led f
f)  Senast den 31 december 2025 ska minst 65 viktprocent av allt förpackningsavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
f)  Senast den 31 december 2025 ska minst 70 viktprocent av allt förpackningsavfall som genererats materialåtervinnas.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6 – punkt 1 – led g
g)  Senast den 31 december 2025 ska följande minimimål (i viktprocent) för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:
g)  Senast den 31 december 2025 ska följande minimimål (i viktprocent) för materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:
i)  55 % av plast.
i)  60 % av plast.
ii)  60 % av trä.
ii)  65 % av trä.
iii)  75 % av järnmetall.
iii)  80 % av järnmetall.
iv)  75 % av aluminium.
iv)  80 % av aluminium.
v)  75 % av glas.
v)  80 % av glas.
vi)  75 % av papper och kartong.
vi)  90 % av papper och kartong.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6 – punkt 1 – led h
h)  Senast den 31 december 2030 ska minst 75 viktprocent av allt förpackningsavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
h)  Senast den 31 december 2030 ska minst 80 viktprocent av allt förpackningsavfall som genererats materialåtervinnas.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6 – punkt 1 – led i
i)  Senast den 31 december 2030 ska följande minimimål (i viktprocent) för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:
i)  Senast den 31 december 2030 ska följande minimimål (i viktprocent) för materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:
i)  75% av trä.
i)  80% av trä.
ii)  85% av järnmetall.
ii)  90% av järnmetall.
iii)  85% av aluminium.
iii)  90% av aluminium.
iv)  85 % av glas.
iv)  90% av glas.
v)   85 % av papper och kartong.
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6 – punkt 3
3.   Förpackningsavfall som skickas till en annan medlemsstat för förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller återvinning i den andra medlemsstaten får tillgodoräknas för uppnåendet av de mål som anges i punkt 1 f–i endast av den medlemsstat där avfallet samlades in.
3.  Förpackningsavfall som skickas till en annan medlemsstat för materialåtervinning i den andra medlemsstaten får tillgodoräknas för uppnåendet av de mål som anges i punkt 1 f–i endast av den medlemsstat där avfallet samlades in.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6 – punkt 4
ca)   Artikel 6.4 ska ersättas med följande:
4.  Medlemsstaterna ska i förekommande fall främja att material som erhållits från materialutnyttjande av förpackningsavfall används för tillverkning av förpackningar och andra produkter genom
4. Medlemsstaterna ska främja att material som erhållits från materialutnyttjande av förpackningsavfall, när det är fördelaktigt för miljön ur ett livscykelperspektiv och i linje med avfallshierarkin, används för tillverkning av förpackningar och andra produkter genom
a)  att förbättra marknadsvillkoren för material av detta slag,
a)  att förbättra marknadsvillkoren för material av detta slag,
b)  att se över befintliga bestämmelser som lägger hinder i vägen för bruket av dessa material.
b)  att se över befintliga bestämmelser som lägger hinder i vägen för bruket av dessa material,
ba)   att utnyttja lämpliga ekonomiska instrument för att skapa incitament för användning av returråvaror, som kan omfatta åtgärder som främjar produkternas innehåll av återvunnet material och tillämpning av kriterierna för hållbar upphandling,
bb)   att främja material som, när de återvunnits, inte utgör en fara för människors hälsa när de återvinns till material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.”
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led d
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6 – punkterna 5, 8 och 9
d)  Punkterna 5, 8 och 9 ska utgå.
d)  Punkterna 5 och 9 ska utgå.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led da (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6 – punkt 8
da)   Punkt 8 ska ersättas med följande:
8.   Kommissionen skall så snart som möjligt och senast den 30 juni 2005 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser för miljön och för den inre marknadens funktion. I rapporten skall hänsyn tas till de enskilda omständigheterna i varje medlemsstat. Den skall ta upp följande:
”8. Senast den 31 december 2024 ska kommissionen undersöka målen i artikel 6 och framstegen mot att nå målen, med hänsyn tagen till vilken bästa praxis och vilka åtgärder medlemsstaterna tillämpar för att nå målen.
Kommissionen ska i sin bedömning överväga att fastställa följande:
a)  En utvärdering av de väsentliga kravens effektivitet, genomförande och efterlevnad.
a)  Mål för andra flöden av förpackningsavfall.
b)  Ytterligare förebyggande åtgärder för att minimera förpackningarnas konsekvenser för miljön så mycket som möjligt utan att äventyra deras viktiga funktion.
b)  Separata mål för hushållens förpackningsavfall, affärsavfall och industriellt förpackningsavfall.
c)   Eventuellt utarbetande av en miljöindikator för förpackningar för att göra det enklare och effektivare att förebygga förpackningsavfall.
För detta ändamål ska kommissionen utarbeta en rapport, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, som ska översändas till Europaparlamentet och rådet.”
d)   Eventuella planer för förebyggande av förpackningsavfall.
e)   Främjande av återanvändning och framför allt en jämförelse av kostnaden för och nyttan av återanvändning respektive materialutnyttjande.
f)   Producentansvar inbegripet dess finansiella aspekter.
g)   Satsningar på att ytterligare minska förekomsten av och, om så är lämpligt, slutligen fasa ut tungmetaller och andra farliga ämnen i förpackningar till 2010.
Rapporten skall när så är lämpligt åtföljas av förslag till översyn av de berörda bestämmelserna i detta direktiv, såvida inte sådana förslag redan har lagts fram.
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6a – punkt 1 – led a
”1. Vid beräkningen av om målen i artikel 6.1 f–i har uppnåtts gäller följande:
”1. Vid beräkningen av om målen i artikel 6.1 f–i har uppnåtts ska vikten av återvunnet förpackningsavfall vara vikten av det avfall som når den slutliga materialåtervinningsprocessen under ett visst år.
a)   Vikten av återvunnet förpackningsavfall ska vara vikten av det avfall som når den slutliga materialåtervinningsprocessen.
b)   Vikten av förpackningsavfall som förberetts för återanvändning ska förstås som vikten av förpackningsavfall som har återvunnits eller samlats in av en erkänd aktör inom förberedelse för återanvändning och som har genomgått all nödvändig kontroll, rengöring och reparation för att möjliggöra återanvändning utan ytterligare sortering eller förbehandling.
c)   Medlemsstaterna får inbegripa produkter och komponenter som förberetts för återanvändning av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning eller genom erkända pantsystem. För beräkningen av den justerade andelen förpackningsavfall som förberetts för återanvändning eller materialåtervunnits, med beaktande av vikten av de produkter och komponenter som förberetts för återanvändning, ska medlemsstaterna använda kontrollerade uppgifter från aktörerna och tillämpa den formel som anges i bilaga IV.
Ändring 59
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6a – punkt 1a (ny)
1a.   Kommissionen ska senast den 31 december 2018 anmoda de europeiska standardiseringsorganisationerna att utveckla europeiska kvalitetsstandarder för både avfall som förs in i den slutliga materialåtervinningsprocessen och för sekundära råvaror, i synnerhet för plast, utgående från bästa tillgängliga praxis.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6a – punkt 2
2.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 1 b och c och bilaga IV ska kommissionen i enlighet med artikel 21a anta delegerade akter som fastställer lägstanivåer för kvalitetskrav och operativa krav för fastställande av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och av erkända pantsystem, inklusive särskilda regler för insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.
2.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 1 ska kommissionen i enlighet med artikel 21a anta delegerade akter för att komplettera detta direktiv och fastställa lägstanivåer för kvalitetskrav och operativa krav för fastställande av aktörer inom slutlig materialåtervinning, inklusive särskilda regler för insamling, spårbarhet, kontroll och rapportering av uppgifter.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6a – punkt 2a (ny)
2a.   Kommissionen ska undersöka möjligheten att göra rapporteringen i fråga om kompositförpackningar förenlig med kraven i detta direktiv, och vid behov föreslå åtgärder för detta.
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6a – punkt 3
3.   Genom undantag från punkt 1 får vikten av utgående avfall efter sortering rapporteras som vikten av det materialåtervunna förpackningsavfallet, under förutsättning att
utgår
a)   sådant utgående avfall skickas till en slutlig materialåtervinningsprocess,
b)   vikten av de material eller ämnen som inte genomgår en slutlig materialåtervinningsprocess och som bortskaffas eller utnyttjas för energiåtervinning understiger 10 % av den totala vikt som redovisas som materialåtervunnen.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6a – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska inrätta ett effektivt system för kvalitetskontroll och spårbarhet av förpackningsavfall för att säkerställa att villkoren i punkt 3 a och b är uppfyllda. Detta system kan bestå av elektroniska register inrättade i enlighet med artikel 35.4 i direktiv 2008/98/EG, tekniska specifikationer av kvalitetskraven för sorterat avfall eller någon motsvarande åtgärd för att säkerställa tillförlitligheten och exaktheten hos insamlade uppgifter om återvunnet avfall.
4.  I enlighet med de delegerade akter som antagits enligt punkt 2 ska medlemsstaterna inrätta ett effektivt system för kvalitetskontroll och spårbarhet av kommunalt avfall för att säkerställa att bestämmelserna i punkt 1 följs. Detta system kan bestå av elektroniska register inrättade i enlighet med artikel 35.4 i direktiv 2008/98/EG, tekniska specifikationer av kvalitetskraven för sorterat avfall eller någon motsvarande åtgärd för att säkerställa tillförlitligheten och exaktheten hos insamlade uppgifter om återvunnet avfall. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilket system som valts för kvalitetskontroll och spårbarhet.
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6a – punkt 5
5.  Vid beräkningen av om de mål som anges i artikel 6.1 f–i har uppnåtts får medlemsstaterna räkna in den materialåtervinning av metaller som sker i samband med förbränning, i förhållande till andelen förpackningsavfall som förbränns, under förutsättning att de återvunna metallerna uppfyller vissa kvalitetskrav. Medlemsstaterna ska använda den gemensamma metod som fastställts i enlighet med artikel 11a.6 i direktiv 2008/98/EG.
5.  Vid beräkningen av om de mål som anges i artikel 6.1 f–i har uppnåtts får medlemsstaterna räkna in den materialåtervinning av metaller som sker i samband med förbränning eller samförbränning endast om avfallet har sorterats innan förbränningen eller om skyldigheten att införa separat insamling av papper, metall, plast, glas och bioavfall har fullgjorts, i förhållande till andelen förpackningsavfall som förbränns eller samförbränns, under förutsättning att de återvunna metallerna uppfyller vissa kvalitetskrav. Medlemsstaterna ska använda den gemensamma metod som fastställts i enlighet med artikel 11a.6 i direktiv 2008/98/EG.”
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6b – punkt 1 – led ba (nytt)
ba)   Exempel på bästa praxis som används i hela unionen och som kan ge vägledning för arbetet med att uppnå målen.
Ändring 66
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 94/62/EG
Artikel 6b – punkt 2a (ny)
2a.   Vid behov ska de rapporter som avses i punkt 1 behandla uppfyllandet av andra krav i detta direktiv än de som avses i punkt 1, inbegripet prognoser om hur det går med uppnåendet av målen i de avfallsförebyggande programmen och mängden kommunalt avfall, procentuellt sett och per capita, som bortskaffas eller blir föremål för energiåtervinning.
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 7 – punkt 1
5a)   Artikel 7.1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna ska för att uppfylla de mål som fastställs i detta direktiv vidta de åtgärder som är nödvändiga för att införa system som säkerställer att
”1. Medlemsstaterna ska för att uppfylla de mål som fastställs i detta direktiv vidta de åtgärder som är nödvändiga för att införa system som säkerställer och ger incitament för att
a)  använt förpackningsmaterial eller förpackningsavfall returneras eller samlas in från konsumenten, andra slutliga användare eller från avfallsflödet och kanaliseras till det lämpligaste alternativet för avfallshantering,
a)  använt förpackningsmaterial eller förpackningsavfall returneras eller samlas in från konsumenten, andra slutliga användare eller från avfallsflödet och kanaliseras till det lämpligaste alternativet för avfallshantering,
b)  insamlade förpackningar eller förpackningsavfall återanvänds eller återvinns, inbegripet materialutnyttjande,
b)  insamlade förpackningar eller förpackningsavfall återanvänds eller återvinns, inbegripet materialutnyttjande.
Dessa system skall vara öppna för de ekonomiska aktörerna i de berörda sektorerna och för de behöriga myndigheterna. De skall även gälla för importerade produkter på icke-diskriminerande villkor, inklusive de närmare bestämmelserna om tillgång till systemen och eventuella avgifter i samband härmed. Systemen skall vara så utformade att handelshinder eller snedvridning av konkurrensen undviks i enlighet med fördraget.”
Dessa system skall vara öppna för de ekonomiska aktörerna i de berörda sektorerna och för de behöriga myndigheterna. De skall även gälla för importerade produkter på icke-diskriminerande villkor, inklusive de närmare bestämmelserna om tillgång till systemen och eventuella avgifter i samband härmed. Systemen skall vara så utformade att handelshinder eller snedvridning av konkurrensen undviks i enlighet med fördraget.”
Ändring 68
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 7a (ny)
5b)   Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a
Särskilda åtgärder för retur- och insamlingssystem
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inrätta
a)   separat insamling av åtminstone förpackningar eller förpackningsavfall som består av papper, metall, plast eller glas,
b)   insamling av kompositförpackningar i den mening som avses i kommissionens beslut 2005/270/EG genom befintliga insamlingssystem som uppfyller kvalitetsstandarderna för slutlig materialåtervinning. ”
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5c (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 8 – punkt 2
5c)   Artikel 8.2 ska ersättas med följande:
”2. I syfte att underlätta insamling, återanvändning och återvinning, inbegripet materialutnyttjande, ska förpackningar vara försedda med uppgift om vilka förpackningsmaterial som har använts, så att den berörda industrin kan identifiera och klassificera dem på grundval av kommissionens beslut 97/129/EG1.
”2. I syfte att underlätta insamling, återanvändning och återvinning, inbegripet materialutnyttjande, ska förpackningar innehålla information som är användbar för detta syfte. I synnerhet ska förpackningar vara försedda med uppgift om vilka förpackningsmaterial som har använts, så att den berörda industrin kan identifiera och klassificera dem på grundval av kommissionens beslut 97/129/EG1.
1EGT L 50, 20.2.1997, s. 28.”
1EGT L 50, 20.2.1997, s. 28.”
Ändring 70
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led d
Direktiv 94/62/EG
Artikel 12 – punkt 3a
”3a. Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om uppnåendet av de mål som fastställs i artikel 6.1 a–i till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader från utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlats in.
”3a. Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om uppnåendet av de mål som fastställs i artikel 6.1 a–i till kommissionen. De ska samla in och behandla uppgifterna i enlighet med den gemensamma metod som avses i punkt 3d och rapportera dem elektroniskt inom 12 månader från utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlats in.
Ändring 71
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led d
Direktiv 94/62/EG
Artikel 12 – punkt 3a – stycke 2
Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 3d. Den första rapporteringen ska omfatta uppgifter för perioden från och med den 1 januari [ange år då detta direktiv träder i kraft + 1 år] till och med den 31 december [ange år då detta direktiv träder i kraft + 1 år].
Uppgifterna ska samlas in och behandlas med hjälp av den gemensamma metoden som avses i punkt 3d och rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 3d. Den första rapporteringen om målen i artikel 6 f–i ska omfatta uppgifter för perioden från och med den 1 januari [ange år då detta direktiv träder i kraft + 1 år] till och med den 31 december [ange år då detta direktiv träder i kraft + 1 år].
Ändring 72
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led d
Direktiv 94/62/EG
Artikel 12 – punkt 3c
3c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.
3c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Tills den gemensamma metoden för insamling och behandling av uppgifter, som avses i punkt 3d, har fastställts ska rapporten omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad och av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna. Kommissionen ska också bedöma uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och enhetlighet. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas nio månader efter den första rapporteringen av uppgifter från medlemsstaterna och därefter vart tredje år.
Ändring 73
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led d
Direktiv 94/62/EG
Artikel 12 – punkt 3ca (ny)
3ca.   Kommissionen ska i rapporten inkludera information om genomförandet av direktivet som helhet och bedöma dess påverkan på människors hälsa, miljön och den inre marknaden. I förekommande fall ska rapporten åtföljas av ett förslag om översyn av detta direktiv.
Ändring 74
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led d
Direktiv 94/62/EG
Artikel 12 – punkt 3d
3d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 3a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2.”
3d.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv och fastställa den gemensamma metoden för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 3a. ”
Ändring 75
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 94/62/EG
Artikel 21a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6a.2, 11.3, 19.2 och 20 ska ges till kommissionen från och med den [ange dag då detta direktiv träder i kraft] och tills vidare.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6a.2, 11.3, 12.3d, 19.2 och 20 ska ges till kommissionen från och med den [ange dag då detta direktiv träder i kraft] och tills vidare.
Ändring 76
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led 3
Direktiv 94/62/EG
Artikel 21a – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6a.2, 11.3, 19.2 och 20 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6a.2, 11.3, 12.3d, 19.2 och 20 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 77
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 94/62/EG
Artikel 21a – punkt 5
5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6a.2, 11.3, 19.2 och 20 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”
5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6a.2, 11.3, 12.3d, 19.2 och 20 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”
Ändring 78
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Bilaga II
12a)   Bilaga II till direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall ska ersättas i enlighet med bilagan till det här direktivet.
Ändring 79
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 - led 14
Direktiv 94/62/EG
Bilaga IV
14)   En bilaga IV ska läggas till i direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, i enlighet med bilagan till det här direktivet.
utgår
Ändring 80
Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (ny)
Direktiv 94/62/EG
Bilaga II – led 1 – strecksats 1
-1)   I punkt 1 i bilaga II ska första strecksatsen ändras enligt följande:
–   Förpackningar skall utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt de kan återanvändas eller återvinnas, även materialutnyttjas, och så att inverkan på miljön minskas så mycket som möjligt i samband med bortskaffandet av förpackningsavfall eller restprodukter från hantering av förpackningsavfall.
”– Förpackningar ska utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt de kan återanvändas eller återvinnas, även materialutnyttjas – i linje med avfallshierarkin – och så att inverkan på miljön minskas så mycket som möjligt i samband med bortskaffandet av förpackningsavfall eller restprodukter från hantering av förpackningsavfall.
Ändring 81
Förslag till direktiv
Bilaga – led -1a (ny)
Direktiv 94/62/EG
Bilaga II – led 1 – strecksats 1a (ny)
-1a)   I bilaga II.1 ska följande strecksats 1a införas:
”– Förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att deras koldioxidavtryck minimeras, inbegripet genom användning av biologiskt nedbrytbara och hållbara biobaserade material.”
Ändring 82
Förslag till direktiv
Bilaga – led -1b (ny)
Direktiv 94/62/EG
Bilaga II – led 3 – led c
-1b)   I bilaga II ska punkt 3 c ändras enligt följande:
c)  Förpackningar som kan återvinnas genom kompostering
(Berör inte den svenska versionen.)
Förpackningsavfall som bearbetas för kompostering skall vara biologiskt nedbrytbart i sådan grad att det inte hindrar separat insamling och den komposteringsprocess eller -aktivitet som avfallet underkastas.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 83
Förslag till direktiv
Bilaga – led -1c (ny)
Direktiv 94/62/EG
Bilaga II – led 3 – led d
-1c)   I bilaga II ska punkt 3 d ändras enligt följande:
d)  Biologiskt nedbrytbara förpackningar
”d) Biologiskt nedbrytbara förpackningar
Biologiskt nedbrytbart förpackningsavfall skall vara av sådan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, termisk eller biologisk nedbrytning på ett sådant sätt att det mesta av den färdiga komposten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten.
Biologiskt nedbrytbart förpackningsavfall skall vara av sådan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, termisk eller biologisk nedbrytning på ett sådant sätt att det mesta av den färdiga komposten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten. Plastförpackningar som är nedbrytbara genom oxidation ska inte anses vara biologiskt nedbrytbara.”
Ändring 84
Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 94/62/EG
Bilaga IV (ny)
Följande bilaga ska läggas till som bilaga IV:
utgår
”BILAGA IV
Beräkningsmetod för förberedelse för återanvändning av produkter och komponenter, för tillämpning av artikel 6.1f–6.1i
För att beräkna den justerade andelen avfall som materialåtervunnits eller förberetts för återanvändning i enlighet med artikel 6.1f–6.1i ska medlemsstaterna använda följande formel:
”E=” ”(A+R)*100” /”(P+R)”
E = justerad andel avfall som materialåtervunnits eller återanvänts under ett visst år
A = vikten av förpackningsavfall som materialåtervunnits eller förberetts för återanvändning under ett visst år
R = vikten av produkter och komponenter som förberetts för återanvändning under ett visst år
P = vikten av förpackningsavfall som genererats under ett visst år”

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0029/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy