Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2012(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0043/2017

Внесени текстове :

A8-0043/2017

Разисквания :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0074

Приети текстове
PDF 593kWORD 63k
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург
Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги
P8_TA(2017)0074A8-0043/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно прилагането на Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (2016/2012(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 19, параграф 1 и член 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(1),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно прилагането на Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (COM(2015)0190),

—  като взе предвид насоките на Комисията от 22 декември 2011 г. относно прилагането на Директива 2004/113/ЕО на Съвета към застрахователната дейност в светлината на съдебното решение на Съда на Европейския съюз по дело C‑236/09 (Test-Achats)(2),

—  като взе предвид съдебното решение на Съда на Европейския съюз от 1 март 2011 г. по дело C-236/09 (Test-Achats)(3),

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Истанбулска конвенция) и член 3 от нея, в който „пол“ се определя като „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Европейска програма за икономиката на споделянето“ (COM(2016)0356),

—  като взе предвид оценката за прилагането на европейско равнище на равния достъп за половете до стоки и услуги — Директива 2004/113/ЕО от януари 2017 г., осъществена от Службата на ЕП за парламентарни изследвания(4),

—  като взе предвид доклада на Европейската мрежа на организациите за равенство между половете (Equinet) от ноември 2014 г., озаглавен „Органи по въпросите на равенството и Директивата относно достъпа на мъжете и жените до стоки и услуги“,

—  като взе предвид доклада от 2014 г. на Европейската мрежа на правните експерти в областта на равенството на половете, озаглавен „Право в областта на равенството между половете в 33 европейски държави: По какъв начин правилата на ЕС са транспонирани в национално право?“,

—  като взе предвид доклада на Европейската мрежа на правните експерти в областта на равенството между половете от юли 2009 г., озаглавен „Дискриминация, основана на пола, при достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги и транспонирането на Директива 2004/113/ЕО“,

—  като взе предвид решението на Съда на ЕС по дело С-13/94, че правото на недискриминация на основата на пол може да включва дискриминация, произтичаща от смяната на пола на лице(5), както и проучването на Агенцията на Европейския съюз за основните права по въпросите на ЛГБТИ от 2014 г. и нейния доклад, озаглавен „Професионалната гледна точка: предизвикателства пред постигането на равенство за ЛГБТ лицата“, всички в областта на стоките и услугите,

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426) и позицията на Парламента от 2 април 2009 г. по този въпрос(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно външните фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа(7),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становищата на комисията по транспорт и туризъм и комисията по правни въпроси (А8-0043/2017),

A.  като има предвид, че справянето с дискриминацията, както пряка, така и непряка, основана на пола, в областта на стоките и услугите е неотменима част от принципа на равенството между жените и мъжете, който представлява основна ценност на Европейския съюз, и че както Договорите, така и Хартата на основните права забраняват всяка дискриминация въз основа на пол и изискват равенството между жените и мъжете да бъде гарантирано във всички области и във всички държави–членки на ЕС;

Б.  като има предвид, че Директива 2004/113/ЕО (наричана по-нататък „Директивата“) разширява обхвата на принципа на равното третиране на мъжете и жените отвъд сферата на заетостта и пазара на труда и включва в него достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги;

В.  като има предвид, че Директивата забранява както пряката, така и непряката дискриминация, основана на пола, при достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги на населението както в публичния, така и в частния сектор;

Г.  като има предвид, че Директивата е приложима по отношение на всички стоки и услуги, предоставяни срещу възнаграждение, по смисъла на член 57 от ДФЕС и съгласно съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС); като има предвид, че възнаграждението не трябва непременно да се извършва от лицата, за които се извършва услугата, и може да бъде предоставено под формата на непряко плащане, което не включва непременно получателя на услугата;

Д.  като има предвид, че медийните и рекламните сектори, свързаните с образованието услуги, както и услугите, които се предоставят в частната сфера, са изключени от приложното поле на Директивата; като има предвид, че държавите членки имат законодателните правомощия да гарантират равното третиране на жените и мъжете в други области, както и че в някои случаи националното законодателство надхвърля изискваното от Директивата като обхваща дискриминацията между мъжете и жените в медиите, рекламите и образованието;

Е.  като има предвид, че Директивата е транспонирана в националното законодателство във всички 28 държави членки; като има предвид, че според данни от доклада на Комисията през 2015 г. все още се е извършвал интензивен диалог относно изпълнението в достатъчна степен на Директивата с шест държави членки;

Ж.  като има предвид, че в своето решение по делото Test-Achats Съдът стига до заключение, че член 5, параграф 2 от Директивата е в разрез с постигането на целта за равно третиране на жените и мъжете; като има предвид, че въпросната разпоредба се счита за недействителна, считано от 21 декември 2012 г., в резултат на което премиите и обезщетенията, независещи от пола, са задължителни във всички държави членки;

З.  като има предвид, че ключовите проблематични области в прилагането на Директивата включват твърде ограничително разбиране на понятието за стоки и услуги, широки и понякога неясни обосновки на неравно третиране въз основа на член 4, параграф 5, както и недостатъчна защита на жените при майчинство и бременност;

И.  като има предвид, че при забраната на дискриминацията е важно да се зачитат и други основни права и свободи, включително защитата на личния живот, както и сделките, които се осъществяват в този контекст, и свободата на вероизповедание;

Й.  като има предвид, че Директивата относно равното третиране, предложена през 2008 г., ще разшири обхвата на защитата от дискриминация въз основа на религия или убеждения, възраст, увреждане и сексуална ориентация отвъд пазара на труда към социална закрила, включително социална сигурност и здравно обслужване, социални предимства, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги; като има предвид, че Съветът все още не е приел позицията си по това предложение за директива;

К.  като има предвид, че въпреки че неотдавнашното съобщение на Комисията, озаглавено „Европейска програма за икономиката на споделянето“, представлява добра отправна точка за насърчаване и ефективно регулиране на този сектор, е необходимо да се включи перспективата на равенството между половете и да се отразят разпоредбите на Директивата в по-нататъшния анализ и препоръки в тази област;

Л.  като има предвид, че реализирането на пълния потенциал на Директивата се основава на ефективното и последователното интегриране на принципа на равенство между половете в съответните сектори, за които тя се прилага;

М.  като има предвид, че работата на Европейската мрежа на органи за равно третиране е от решаващо значение за засилването на изпълнението на законодателството за равно третиране, както и за координирането на сътрудничеството и обмена на най-добри практики между националните органи за равно третиране в целия ЕС;

Общи съображения

1.  изразява загриженост, че прилагането на Директивата не е еднакво, а е различно във всички държави членки, и че въпреки постигнатия напредък в тази област все още съществуват предизвикателства и пропуски в прилагането ѝ, във връзка с които трябва незабавно да се предприемат мерки в някои държави членки и в някои отрасли; призовава Комисията да даде приоритет в рамките на своя диалог с държавите членки на предприемането на мерки относно оставащите пропуски при изпълнението; изтъква решаващата роля на държавите членки при изпълнението на законодателството и политиките на ЕС и счита, че по-голяма подкрепа от регионални и местни органи, както и сътрудничество с гражданското общество, заедно с насоки за промишлеността от държавите членки може да бъдат необходими за гарантиране на цялостно изпълнение на Директивата;

2.  отбелязва, че Комисията е представила своя доклад за прилагането на Директивата с голямо закъснение след първия доклад през 2009 г.;

3.  отбелязва, че в доклада на Комисията се заявява, че не са посочени конкретни трудности при изпълнението на редица разпоредби на Директивата, но че това твърдение се основава на много малък брой докладвани случаи на дискриминация и че като цяло има много ограничена информация и събирането на данни в тази област се различава значително на равнището на държавите членки;

4.  изтъква, че едно от предизвикателствата, срещани в някои държави членки, е ниското ниво на осведоменост за правата и защитата за гражданите, заложени в Директивата, от страна на политици, доставчици на услуги, както и самите граждани; изтъква, че липсата на обществени знания и осведоменост относно Директивата и нейните разпоредби може да доведе до по-малък брой твърдения за дискриминация, основана на пола; призовава държавите членки, Комисията и съответните заинтересовани страни да повишат осведомеността, потенциално в сътрудничество с организациите за защита на потребителите, относно разпоредбите на Директивата, за да бъде засилено значението, което се придава на равното третиране в областта на стоките и услугите;

5.  отбелязва, че само някои държави членки са докладвали за съществуването на специфични разпоредби относно положителни действия; призовава държавите членки да интегрират по-добре и да насърчават разпоредби относно позитивни мерки, които се основават на законосъобразна цел и се стремят да предотвратят или да компенсират основано на пола неравенство, както е посочено в директивата;

Застрахователен, банков и финансов сектори

6.  приветства прилагането на решението по делото Test-Achats в националното законодателство от страна на държавите членки, както и факта, че националното законодателство е изменено по правно обвързващ начин; отбелязва, че все още са налице предизвикателства, свързани със съответствието на националното законодателство с решението, например в схеми за здравно осигуряване и във връзка с пълното премахване на дискриминацията на основата на бременност и майчинство;

7.  изтъква изравняването на пенсиите, породено от съдебното решение, което забрани актюерски фактори, свързани с пола, в застрахователните договори и направи задължителни премиите и обезщетенията, независещи от пола, в частни застрахователни схеми, включително пенсионни фондове; отбелязва, че въпреки че това решение се отнася само до частните схеми, правилото за независимост от пола при пенсиите представлява добра практика по отношение на намаляването на разликата в заплащането на жените и мъжете; приветства решението на някои държави членки да надхвърлят приложното поле на решението като прилагат правилото за независимост от пола и спрямо други видове застраховки и пенсии, включително професионалните пенсионни схеми, за да се гарантира равенство между жените и мъжете в тези области; насърчава останалите държави членки да обмислят приемането на сходни практики, ако е уместно;

8.  счита, че гарантирането на правилното и цялостно изпълнение на решението е от решаващо значение; призовава Комисията да наблюдава чрез периодични доклади съответствието с тези правила в държавите членки с цел да се гарантира, че се работи за отстраняване на пропуските;

9.  изтъква, че Директивата изрично забранява използването на бременността и майчинството като начин за диференциране при изчисляването на премии за целите на застраховането и свързаните с него финансови услуги; призовава държавите членки да положат повече усилия и да увеличат яснотата при защитата на правата и благосъстоянието на бременните жени в тази област, да ги предпазят от непризнавани разходи, свързани с бременността, тъй като бременните жени не следва да имат по-високи разходи единствено на основа на тяхната бременност, както и да повишат осведомеността сред доставчиците на услуги за специалната защита, с която се ползват бременните жени; изтъква, в частност, необходимостта да се гарантира, че преходните периоди в различни видове застраховки, особено медицинска застраховка, не накърняват правата на бременните жени да се ползват с равно третиране през периода на бременността;

10.  изтъква отново, че правото на недискриминация на основата на пола може да включва дискриминация, произтичаща от промяната на пола на лице(8), и призовава Комисията да гарантира, че жените и мъжете са защитени от дискриминация на тези основания; изтъква, че Директивата предлага защита в това отношение и че всякакво по-нататъшно уточнение може да бъде направено в националното право на държавите членки; изтъква, в това отношение, че 13 държави членки все още не са приели преки правни разпоредби за защита на трансполовите лица, които продължават да изпитват дискриминация при доставките и достъпа до стоки и услуги, и изтъква, че включването на такива разпоредби може да допринесе за повишаването на осведомеността относно принципа на недискриминация; призовава Комисията да осъществява мониторинг на дискриминацията на тези основи в бъдещите си доклади относно изпълнението на Директивата;

11.  изразява съжаление относно продължаващите практики на дискриминация срещу жени и на дискриминационни практики, свързани с бременност, планове за майчинство и майчинство, по отношение на достъпа до услуги, предоставяни от застрахователния и банковия сектори;

12.  отбелязва, че по-големите трудности за жените предприемачи при достъпа до финансиране биха могли отчасти да са свързани с това, че те по-трудно натрупват достатъчно кредитна история и управленски опит; призовава държавите членки да си сътрудничат с финансовия сектор с цел гарантиране на равенство между мъжете и жените при достъпа до капитал за работещи на свободна практика лица и МСП; приканва ги да проучат възможностите за въвеждане на перспектива на равенството между половете в структурите за докладване относно предоставянето на заеми, при определянето на рисковите профили, инвестиционните мандати и структурата на персонала, както и във финансовите продукти; приканва Комисията да си сътрудничи с държавите членки за приемане на ефективни мерки, с практически примери, за да се гарантира, че всички могат да използват изцяло и правилно Директивата като ефективно средство за защита на техните права на равно третиране при достъпа до всички стоки и услуги;

13.  призовава да се възприеме холистичен подход по отношение на предприемачеството сред жените, насочен към насърчаване и подпомагане на жените в изграждането на кариера в областта на предприемачеството, улесняване на достъпа до финансиране и до възможности за осъществяване на стопанска дейност, а също така и създаване на среда, която да даде възможност на жените да разгърнат потенциала си и да се превърнат в успешни предприемачи посредством гарантиране, наред с другото, на съвместяването на професионалния и личния живот, достъпа до заведения за детски грижи и специално разработени обучения;

Транспорт и обществени пространства

14.  отбелязва, че въпреки че забраната на тормоза, включително сексуалния и основания на пола тормоз, е част от националното законодателство, жените и трансполовите и интерсексуалните лица продължават да се сблъскват с форми на злоупотреба в транспортните средства систематично и често, и че съществува трайна необходимост от засилване на превантивните мерки срещу тормоза, включително от повишаване на осведомеността сред доставчиците на услуги;

15.  призовава Комисията и държавите членки да улеснят обмена на най-добри практики в тази област; призовава за съсредоточаване върху тези превантивни мерки, които са съвместими с принципа на равенство между жените и мъжете, съобразно препоръката например на Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Истанбулската конвенция), които не ограничават свободите на жените и които се съсредоточават основно върху мерки по отношение на потенциални извършители, а не толкова върху промяната на поведението на жените като потенциални жертви; отбелязва, че в Истанбулската конвенция се посочва, че „постигането на равнопоставеност между жените и мъжете de jure и de facto представлява ключов елемент в превенцията на насилието над жени“, и поради това призовава държавите членки и Комисията да следват този всеобхватен подход в своята политика, насочена към изкореняване на насилието срещу жените, включително прилагането на разпоредбите за борба с тормоза, които са посочени в Директивата; призовава държавите членки, които все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да го направят, а Комисията и Съветът да постигнат напредък с процеса на присъединяването на ЕС към Конвенцията;

16.  изразява съжаление относно факта, че родителите и лицата, полагащи грижи за малки деца, все още са изправени пред физически пречки пред достъпа и други пречки, например недостатъчен достъп до съоръжения за смяна на пелени на бебетата в помещенията на доставчиците на услуги; подчертава необходимостта да се гарантират правата на майките и бащите да се ползват с равни възможности за децата си в помещенията на доставчиците на услуги; изтъква, че равното третиране на жените и мъжете, в качеството им на родители и полагащи грижи за малки деца, при достъпа и използването на услуги е от решаващо значение за равенството между половете като цяло, тъй като то насърчава равната и споделена отговорност за грижите за децата между жените и мъжете; призовава държавите членки следователно да повишават осведомеността сред доставчиците на услуги относно необходимостта от предоставяне на равни и безопасни условия за двамата родители в техните помещения;

17.  отбелязва наред с това, че полагащите грижи, преди всичко жени, имат специфични изисквания за достъп, и насърчава Комисията следователно да обмисли всички пречки и ограничения, пред които са изправени жените като основни ползватели на услугите на обществения транспорт и полагащите грижи като цяло, в съответствие със заключенията на Петата конференция по въпросите на жените в областта на транспорта, проведена в Париж през 2014 г.; подчертава, че въпреки изследванията в тази област, ограничено внимание е отдадено на развитието на специфични за половете политики в транспортния сектор; отбелязва, че интегрирането на гледната точка относно пола в ранните етапи на планирането и структурирането на транспортни средства и други обществени места, както и осъществяването на редовни оценки на въздействието върху пола, представляват добра и ефективна практика за премахване на физическите бариери, които възпрепятстват равния достъп за родителите и лицата, полагащи грижи за малки деца;

18.  посочва, че в някои държави членки все още е налице неравно третиране на жените във връзка с майчинството или бременността, включително кърменето в помещенията на доставчици на услуги; счита, че закрилата на жените във връзка с майчинството и бременността, включително кърменето, гарантирани от Директивата, трябва да бъде засилена и напълно приложена на равнището на държавите членки; изтъква, че доставчиците на услуги трябва да спазват водещите принципи на Директивата и националното законодателство, което я транспонира;

19.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че обществените транспортни средства и инфраструктури са еднакво достъпни и адаптирани към жените и мъжете – не само за крайните потребители и пътници, но и за работещите в сектора;

20.  призовава Комисията да извърши оценка на правилата за допускане на бременни жени на борда на полети и за подпомагането им по време на полет, и да предприеме мерки, за да накара авиокомпаниите да гарантират хармонизиран подход в това отношение;

21.  призовава Съвета да приеме позицията на Парламента относно Регламента за правата на пътниците по отношение на задължението на летищните оператори да връщат бебешките и детските колички на пътниците непосредствено след слизане, или да осигурят алтернативни превозни средства, за да се избегне носенето на деца от пътниците на летището до зоната за получаване на багажа;

22.  счита, че предоставянето на мрежа от услуги в подкрепа на майчинството, особено детски ясли и предучилищни и извънучилищни услуги, са от съществено значение, за да се гарантира, че принципът на равенство между мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги действително се прилага; счита, че тази мрежа следва да включва такова равнище на публични услуги, което отговаря на потребностите на населението;

23.  отбелязва, че дискриминацията и неравенството продължават да се регистрират при достъпа до медицински стоки и услуги, което подчертава необходимостта да се подобри достъпът до висококачествени безплатни обществени здравни услуги;

Икономиката на споделянето

24.  изтъква новите евентуални области на прилагане на Директивата, в частност в резултат на цифровизацията на определени услуги и сектори, както и разпространението на съвместни форми на доставка на услуги, които са променили достъпа до и доставките на стоки и услуги, като отбелязва, че Директивата продължава да се прилага в цифровия сектор; изтъква, че наскоро публикуваното съобщение на Комисията, озаглавено „Европейска програма за икономиката на споделянето“, следва да служи като начална стъпка за насърчаване и ефективно регулиране на този сектор и че в по-нататъшните етапи Комисията следва да интегрира принципите на равенство между половете и да отрази разпоредбите на Директивата за гарантиране на равното третиране на жените и мъжете и за ефективно предотвратяване на тормоза в услугите, предлагани в рамките на икономиката на споделянето, както и за гарантиране на адекватна безопасност;

25.  отбелязва, че тормозът представлява особено предизвикателство пред равенството между половете в областта на услугите в икономиката на споделянето; изтъква, че въпреки че „нулевата търпимост“ по отношение на тормоза, проявявана от много платформи, представлява добра практика, която трябва да бъде допълнително засилена в рамките на сектора, необходимо е съответните платформи да дадат приоритет на предотвратяването на тормоза, както и да обмислят създаването на ясни процедури за потребителите за докладване на случаи на злоупотреба; изтъква необходимостта от изясняване на разпоредбите за отговорността на доставчиците на стоки и услуги, включително случаите на тормоз от трета страна, и онлайн платформите за свързване въз основа на разпоредбите на Директивата;

26.  счита, че тези услуги, предлагани в рамките на икономиката на споделянето, които са достъпни за обществеността и се предлагат срещу заплащане, попадат в обхвата на Директивата и поради това следва да бъдат съобразени с принципа на равно третиране на жените и мъжете;

27.  отбелязва в този контекст, че в цифровата сфера „печалба“ не означава непременно пари и че данни все по-често се използват като насрещна престация за стоки и услуги;

28.  призовава Комисията да проследява прилагането на принципа на равенството между половете в рамките на икономиката на споделянето в бъдещите си доклади относно прилагането на Директивата и да издаде специфични насоки за идентифициране на добрите практики за гарантиране на равното третиране на мъжете и жените по отношение на услугите, предлагани в рамките на икономиката на споделянето;

Диференцирано третиране

29.  посочва, че прилагането на член 4, параграф 5 от Директивата се оказа основно предизвикателство при изпълнението на Директивата, като представлява основанието за най-голям дял жалби, получени от органите по въпросите на равенството в държавите членки, главно във връзка със сектора на отдиха и развлекателния сектор;

30.  изтъква, че въпреки неяснотата около прилагането на член 4, параграф 5 основната цел на тази дерогация е да се създадат възможности за по-нататъшно засилване на равенството между мъжете и жените по отношение на предоставянето на стоки и услуги;

31.  отбелязва, че съществуват различни практики, например що се отнася до случаи, в които услугите се предоставят само на представителите на единия пол или в които се прилагат различни цени за едни и същи услуги; изтъква, че прилагането на диференцирано третиране следва да се преценява във всеки отделен случай с оглед на това да се прецени дали то е обосновано от законосъобразна цел, както е определено от Директивата;

32.  насърчава органите по въпросите на равенството между половете и организациите за защита на потребителите да повишават осведомеността относно ограниченията и условията за диференцирано третиране сред доставчиците на услуги, както и да повишат осведомеността относно правата за равно третиране сред ползвателите на услуги, тъй като често е докладвано, че потребителите не са запознати с приложимите разпоредби в областта на стоките и услугите;

33.  счита, че относителната липса на положителни мерки, основани на член 4, параграф 5, в държавите членки представлява пропуск в прилагането на Директивата; призовава за насърчаване на различните видове положителни мерки, които имат за основание законосъобразна цел и при които е налице пряка връзка между преференциалното третиране и вредите, които трябва да се предотвратят или премахнат, като защита на жертвите на насилието със сексуален характер в случаи на приюти за лица от един пол;

34.  отново заявява призива си към Съвета да разгледа всички възможни начини, за да се гарантира, че предложената Директива относно равното третиране ще бъде приета без по-нататъшно забавяне, като по този начин се гарантира цялостната защита срещу дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, с еднаква важност;

Препоръки за подобряване на прилагането на Директивата

35.  призовава Комисията да даде приоритет на обсъждането на проблемите, свързани с транспонирането, със съответните държави членки чрез конкретни мерки, както и да подкрепи тези държави членки при изпълнението на Директивата по по-последователен начин;

36.  изтъква, че въпреки че органите по въпросите на равенството играят ключова роля при мониторинга и гарантирането на това, че правата по линия на Директивата са в пълна степен упражнявани на национално равнище, техните допълнителни правомощия по отношение на предоставянето и достъпа до стоки и ефективността им при изпълнението на определените цели варира; призовава държавите членки да гарантират достатъчно правомощия и независимост в съответствие с разпоредбите на Директивата и националното право, както и достатъчно ресурси за националните органи по въпросите на равенството, така че те да могат да осъществяват своите основни задачи по ефективен начин, като тези задачи включват предоставяне на независима помощ на жертви на дискриминация при разглеждането на техните жалби, извършване на независими разследвания, свързани с дискриминацията, публикуване на независими доклади и препоръки, повишаване на осведомеността относно Директивата и поставянето под въпрос на стереотипите относно ролята на половете при доставката на стоки и услуги и достъпа до тях; отбелязва, че националните органи по въпросите на равенството следва да бъдат подкрепяни по подходящ начин при изпълнението на техните задачи по отношение на насърчаването и мониторинга на равното третиране и подкрепата за него по независим и ефективен начин;

37.  призовава Комисията да задълбочи сътрудничеството си с органите по въпросите на равенството при осъществяването на мониторинг на това, дали релевантните разпоредби относно техните правомощия са изпълнени във всички държави членки, както и да оказва подкрепа за систематичното идентифициране на главните предизвикателства и споделянето на най-добри практики; призовава Комисията да събере информация за най-добрите практики и да я предостави на разположение на държавите членки, с цел да осигури необходимите ресурси за подпомагане на положителни действия и за гарантиране на по-доброто прилагане на съответните разпоредби на национално равнище;

38.  посочва, че достъпът до правосъдие за жертвите на дискриминация може да бъде подобрен чрез предоставяне на правомощия на независими органи по въпросите на равенството да предоставят помощ, включително безплатна правна подкрепа, както правото на представяне на лица в случаи на предполагаема дискриминация;

39.  призовава Комисията да следи отблизо ефективността на националните органи и процедурите за разглеждане на жалби в контекста на изпълнението на Директивата и да гарантира прозрачни и ефективни механизми за подаване на жалби, включително възпиращи санкции;

40.  призовава Комисията, държавите членки и органите по въпросите на равенството, потенциално в сътрудничество с организации за защита на потребителите, да повишат осведомеността за разпоредбите на Директивата както сред доставчиците на услуги, така и сред потребителите, с цел да се изпълнява принципът за равното третиране в тази област и да се намали броят на нарушенията на Директивата, които остават недокладвани;

41.  призовава Комисията, с оглед на все още съществуващите пропуски при практическото прилагане на Директивата, да поиска от европейската мрежа на правните експерти, в сътрудничество с органите по въпросите на равенството, да започне широкообхватно проучване, като също така вземе предвид междусекторни форми на неравенство между половете и многостранни основания за дискриминация, които включват различни уязвими социални групи, да продължи дейностите си на мониторинг и да подкрепя и насърчава държавите членки при събирането и предоставянето на данни с цел реализиране на пълния потенциал на Директивата; призовава държавите членки към подобрено събиране на всеобхватни, съпоставими, специфични данни, отнасящи се до тормоз и до сексуален тормоз в областта на равния достъп до стоки и услуги, за да се направи разграничение между основанията за дискриминация, и във връзка с това насърчава засиленото сътрудничество с релевантните институции; призовава Комисията да създаде публична база данни на релевантното законодателство и съдебната практика във връзка с равното третиране на жените и мъжете като средство за повишаване на осведомеността относно прилагането на правните разпоредби в тази област;

42.  изтъква, че областта на рекламата е свързана с областта на стоките и услугите, които са преди всичко представяни на потребителите чрез реклами; изтъква значението на рекламата при създаването, поддържането и развитието на основани на пола стереотипи и дискриминиращо представяне на жените; приканва Комисията следователно да осъществи проучване относно равенството между половете в рекламата и да проучи необходимостта и възможностите за насърчаване на равното третиране на жените и мъжете в областта на рекламата и насърчаване на най-добрите практики в тази област; приветства националните разпоредби и насоки относно равенството между жените и мъжете в медиите и призовава държавите членки да засилят тези разпоредби при необходимост, за да гарантират равно третиране на жените и мъжете;

43.  призовава държавите членки да насърчават диалога с релевантните заинтересовани страни, които имат обоснован интерес да допринесат за борбата срещу дискриминацията на основата на пола по отношение на достъпа до и предоставянето на стоки и услуги;

44.  призовава държавите членки и Комисията да включат специфичен за секторите подход по отношение на половете при подобряването на прилагането на Директивата;

45.  призовава Комисията в рамките на мониторинга и подпомагането на държавите членки при прилагането на Директивата да съгласува по-добре изискванията на Директивата с другите директиви в областта на равенството;

o
o   o

46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
(2) ОВ C 11, 13.1.2012 г., стр. 1.
(3) ОВ C 130, 30.4.2011 г., стр. 4.
(4) PE 593.787
(5) ECLI:EU:C:1996:170. Виж също съвместното изявление на Съвета и на Комисията, Допълнение към резултатите от обсъжданията относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа за равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (st.15622/04 ADD 1).
(6) ОВ C 137 E, 27.5.2010 г., стр. 68.
(7) Приети текстове P8_TA(2016)0007.
(8) Съвместно изявление на Съвета и на Комисията, Допълнение към резултатите от обсъжданията относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа за равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги.

Правна информация - Политика за поверителност