Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2012(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0043/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0043/2017

Συζήτηση :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0074

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 524kWORD 66k
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών
P8_TA(2017)0074A8-0043/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (2016/2012(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 παράγραφος 1 και το άρθρο 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (COM(2015)0190),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου στον ασφαλιστικό τομέα, υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-236/09 (Test-Achats)(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1ης Μαρτίου 2011 στην υπόθεση C-236/09 (Test-Achats)(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και το άρθρο 3 αυτής, στο οποίο ορίζεται το «φύλο» ως «οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, οι συμπεριφορές, οι δραστηριότητες και οι ιδιότητες τις οποίες μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί προσήκουσες για τις γυναίκες και τους άνδρες»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής σχετικά με ίση πρόσβαση ανδρών και γυναικών σε αγαθά και υπηρεσίες - οδηγία 2004/113/ΕΚ του Ιανουαρίου 2017, την οποία διενήργησε η Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Equinet (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Φορέων Ισότητας), του Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Equality Bodies and the Gender Goods and Services Directive» (Οι φορείς ισότητας και η οδηγία για την ίση μεταχείριση των φύλων στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2014 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων με τίτλο «Gender Equality Law in 33 European Countries: How are EU rules transposed into national law?» (Η νομοθεσία για την ισότητα των φύλων σε 33 ευρωπαϊκές χώρες: πώς μεταφέρονται οι διατάξεις της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο;),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων, του Ιουλίου 2009, με τίτλο «Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC» (Διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και μεταφορά της οδηγίας 2004/113/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-13/94, σύμφωνα με την οποία στο δικαίωμα να μην υποβάλλεται ένα άτομο σε διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η μη δυσμενής μεταχείριση λόγω επανακαθορισμού του φύλου ενός προσώπου(5), καθώς και τη μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ του 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και την έκθεσή της με τίτλο ‘Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people’ («Οι προκλήσεις για την επίτευξη ισότητας για τους ΛΟΑΔΜ από επιστημονικής σκοπιάς»), άπασες στον τομέα της παροχής αγαθών και υπηρεσιών,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που υπέβαλε η Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426, καθώς και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη επιχειρηματικότητα των γυναικών στην Ευρώπη(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0043/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων στον τομέα της παροχής αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχής της ισότητας των φύλων και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι Συνθήκες όσο και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απαγορεύουν κάθε διάκριση λόγω φύλου και απαιτούν τη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς και σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2004/113/ΕΚ (εφεξής «η οδηγία») επεκτείνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών πέρα από το πλαίσιο της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας και στον τομέα της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και της παροχής αυτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία απαγορεύει τόσο τις έμμεσες όσο και τις άμεσες διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό, καθώς και την παροχή αυτών των αγαθών και υπηρεσιών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται αντί αμοιβής, κατά την έννοια του άρθρου 57 ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπηρεσία δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να αμείβεται από αυτούς στους οποίους αυτή παρέχεται και μπορεί να αμείβεται υπό μορφή έμμεσης πληρωμής χωρίς απαραιτήτως να εμπλέκεται ο αποδέκτης της υπηρεσίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες στους τομείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της διαφήμισης και της εκπαίδευσης, καθώς και οι υπηρεσίες που προβλέπονται στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα κράτη μέλη διαθέτουν νομοθετική αρμοδιότητα για να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση γυναικών και ανδρών σε άλλους τομείς και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εθνική νομοθεσία περιλαμβάνει αυστηρότερες σε σχέση με την οδηγία διατάξεις, ρυθμίζοντας το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στα μέσα ενημέρωσης, στη διαφήμισης και την εκπαίδευση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και των 28 κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, ο εντατικός διάλογος για την επαρκή εφαρμογή της οδηγίας συνεχιζόταν ακόμη το 2015 σε έξι κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην απόφασή του στην υπόθεση Test-Achats, το ΔΕΕ απεφάνθη ότι το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας έρχεται σε αντίθεση με την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διάταξη θεωρήθηκε άκυρη με ισχύ από 21ης Δεκεμβρίου 2012, με αποτέλεσμα να καταστούν υποχρεωτικά τα ασφάλιστρα και οι παροχές ανεξαρτήτως φύλου σε όλα τα κράτη μέλη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κυριότερους προβληματικούς τομείς όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας συγκαταλέγονται η υπερβολικά περιοριστική ερμηνεία της έννοιας των αγαθών και υπηρεσιών, οι ευρείες και ενίοτε ασαφείς αιτιολογήσεις της άνισης μεταχείρισης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 5, καθώς και η ανεπαρκής προστασία των γυναικών λόγω μητρότητας και εγκυμοσύνης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση των διακρίσεων πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των συναλλαγών που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό, καθώς και της θρησκευτικής ελευθερίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση οδηγίας για την ίση μεταχείριση που υποβλήθηκε το 2008 θα επεκτείνει την προστασία κατά των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισμού εκτός από την αγορά εργασίας στην κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και της παροχής αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο δεν έχει καθορίσει τη θέση του στην εν λόγω πρόταση οδηγίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» αποτελεί μεν κατάλληλη αφετηρία για την αποτελεσματική προώθηση και ρύθμιση του συγκεκριμένου τομέα, είναι ωστόσο αναγκαίο να ενσωματωθεί η προοπτική της ισότητας των φύλων και να αποτυπωθούν οι διατάξεις της οδηγίας σε εκτενέστερες αναλύσεις και συστάσεις στον εν λόγω τομέα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οδηγίας βασίζεται στην αποδοτική και συνεπή ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε όλους τους συναφείς τομείς στους οποίους εφαρμόζεται·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Φορέων Ισότητας είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ίσης μεταχείρισης καθώς και για τον συντονισμό της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εθνικών φορέων ισότητας σε όλη την ΕΕ·

Γενικές εκτιμήσεις

1.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εφαρμογή της οδηγίας δεν είναι ομοιόμορφη και παρουσιάζει αποκλίσεις στα κράτη μέλη και ότι, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον συγκεκριμένο τομέα, εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις και κενά στην εφαρμογή της οδηγίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα σε ορισμένα κράτη μέλη και σε συγκεκριμένους τομείς· καλεί την Επιτροπή να δώσει στο πλαίσιο του διαλόγου της με τα κράτη μέλη προτεραιότητα στη συμπλήρωση όλων των εναπομενόντων κενών στην εφαρμογή· τονίζει ότι τα κράτη μέλη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ και υποστηρίζει ότι απαιτείται ενδεχομένως μεγαλύτερη υποστήριξη από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών σε συνδυασμό με την παροχή καθοδήγησης από τα κράτη μέλη προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης εφαρμογή της οδηγίας·

2.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει την έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας με μεγάλη καθυστέρηση ύστερα από την πρώτη έκθεσή της το 2009·

3.  τονίζει ότι, μολονότι η Επιτροπή αναφέρει στην έκθεσή της ότι δεν έχουν επισημανθεί ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή διαφόρων διατάξεων της οδηγίας, η διαπίστωση αυτή βασίζεται σε εξαιρετικά μικρό αριθμό καταγεγραμμένων περιπτώσεων διακρίσεων, και ότι, συνολικά, ο αριθμός των διαθέσιμων πληροφοριών είναι πολύ περιορισμένος και ότι η συγκέντρωση στοιχείων στον εν λόγω τομέα παρουσιάζει μείζονες αποκλίσεις σε επίπεδο κρατών μελών·

4.  υπογραμμίζει ότι μία από τις προκλήσεις που απαντώνται στα κράτη μέλη συνίσταται στο γεγονός ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι πάροχοι υπηρεσιών, καθώς και οι ίδιοι οι πολίτες έχουν περιορισμένη γνώση αναφορικά με τα δικαιώματα και τα μέτρα προστασίας τους που κατοχυρώνονται στην οδηγία· τονίζει ότι η έλλειψη γνώσεων και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την οδηγία και τις διατάξεις της μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των προσφυγών για διακρίσεις λόγω φύλου· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους ενδιαφερόμενους φορείς να παράσχουν περισσότερη ενημέρωση, ενδεχομένως σε συνεργασία με τις ενώσεις προστασίας των καταναλωτών, σχετικά με τις διατάξεις της οδηγίας, προκειμένου να εξάρουν τη σημασία που αποδίδεται στην ίση μεταχείριση στον τομέα της παροχής αγαθών και υπηρεσιών·

5.  επισημαίνει ότι μόνο ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναφέρει στην έκθεσή τους την ύπαρξη ειδικών διατάξεων σχετικά με θετικές δράσεις· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν και να προωθήσουν καλύτερα τις διατάξεις σχετικά με θετικές δράσεις, οι οποίες βασίζονται σε θεμιτό σκοπό και έχουν σκοπό να αποτρέψουν ή να αντισταθμίσουν τις ανισότητες λόγω φύλου, όπως προβλέπεται στην οδηγία·

Ασφαλιστικός, τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή της απόφασης Test-Achats στις εθνικές νομοθεσίες από τα κράτη μέλη, καθώς και για το γεγονός ότι η εθνική νομοθεσία τροποποιήθηκε με νομικά δεσμευτικό τρόπο· επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις ως προς τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με την απόφαση, για παράδειγμα στο πεδίο των συστημάτων ασφάλισης υγείας και σε συνάρτηση με την πλήρη εξάλειψη των διακρίσεων λόγω εγκυμοσύνης και μητρότητας·

7.  τονίζει την αντισταθμιστική επίδραση που είχε στις συντάξεις η απόφαση αυτή, βάσει της οποίας απαγορεύεται η χρήση αναλογιστικών δεδομένων με βάση το φύλο στις ασφαλιστικές συμβάσεις και καθίστανται υποχρεωτικά τα ασφάλιστρα και οι παροχές ανεξαρτήτως φύλου στα συστήματα ιδιωτικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων· επισημαίνει ότι, ενώ η εν λόγω απόφαση ισχύει μόνο για τα ιδιωτικά συστήματα, η εφαρμογή του κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου αποτελεί ορθή πρακτική όσον αφορά τη μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων· επιδοκιμάζει την απόφαση ορισμένων κρατών μελών να διευρύνουν το περιεχόμενο της διάταξης αυτής, επεκτείνοντας τη διάταξη που δεν συνδέεται με το φύλο σε άλλα είδη ασφάλισης και συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων επαγγελματικής σύνταξης, προκειμένου να διασφαλίζεται ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στους εν λόγω τομείς· προτρέπει και άλλα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν, κατά περίπτωση, το παράδειγμα αυτό·

8.  θεωρεί ότι η διασφάλιση της ορθής και πλήρους εφαρμογής της απόφασης είναι μείζονος σημασίας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί, μέσω της εκπόνησης περιοδικών εκθέσεων, τη συμμόρφωση με τις εν λόγω διατάξεις στα κράτη μέλη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση τυχόν κενών·

9.  τονίζει ότι η οδηγία απαγορεύει ρητώς την επίκληση της εγκυμοσύνης και της μητρότητας προκειμένου να υπολογιστούν με διαφορετικό τρόπο τα ασφάλιστρα για τους σκοπούς της ασφάλισης και των συναφών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες και να μεριμνήσουν για μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και της ευζωίας των εγκύων στον συγκεκριμένο τομέα, να τις προστατεύσουν έναντι υπερβολικών δαπανών εγκυμοσύνης, δεδομένου ότι οι έγκυες δεν πρέπει να υπόκεινται σε μεγαλύτερες δαπάνες αποκλειστικά λόγω της εγκυμοσύνης τους, καθώς και να ευαισθητοποιήσουν τους παρόχους υπηρεσιών σχετικά με την ειδική προστασία που προβλέπεται για τις εγκύους· τονίζει, ειδικότερα, ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι μεταβατικές περίοδοι που περιλαμβάνονται στα διάφορα είδη ασφάλισης, και ιδίως στην ασφάλιση ασθενείας, δεν θίγουν τα δικαιώματα των εγκύων να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης·

10.  επισημαίνει ότι στο δικαίωμα να μην υπόκειται ένα άτομο σε διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η διάκριση λόγω του επανακαθορισμού του φύλου ενός ατόμου(8), και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι γυναίκες και οι άντρες να προστατεύονται από διακρίσεις για τους λόγους αυτούς· τονίζει ότι η οδηγία παρέχει προστασία προς αυτή την κατεύθυνση και τα κράτη μέλη μπορούν να πραγματοποιήσουν στο εθνικό δίκαιο περαιτέρω εξειδίκευση· τονίζει στη συνάρτηση αυτή ότι 13 κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη θεσπίσει άμεσες νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των διεμφυλικών που εξακολουθούν να βιώνουν διακριτική μεταχείριση κατά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και κατά την παροχή αυτών και υπογραμμίζει ότι η θέσπιση σχετικών διατάξεων μπορεί να συμβάλει σε πληρέστερη ενημέρωση όσον αφορά την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των μελλοντικών εκθέσεων για την εφαρμογή της οδηγίας, να παρακολουθεί τις διακρίσεις για τους λόγους αυτούς·

11.  αποδοκιμάζει τις συνεχιζόμενες πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος γυναικών καθώς και τις ανάλογες πρακτικές που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, τα σχέδια για εγκυμοσύνη και την μητρότητα όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες παρεχόμενες από τον ασφαλιστικό και τραπεζικό κλάδο·

12.  επισημαίνει ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες κατά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ενδέχεται να συνδέονται εν μέρει με τη δυσχέρεια να παρουσιάσουν επαρκές ιστορικό φερεγγυότητας και διοικητική πείρα· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον χρηματοπιστωτικό τομέα προκειμένου να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση των ελεύθερων επαγγελματιών και των ΜΜΕ σε κεφάλαια· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας του φύλου στις οικείες δομές κατάρτισης εκθέσεων σχετικά με τη χορήγηση δανείων, στη δημιουργία προσαρμοσμένων προφίλ κινδύνου, επενδυτικών εντολών και δομών προσωπικού, καθώς και στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα με πρακτικά παραδείγματα για να εξασφαλιστεί ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες μπορούν να επικαλούνται πλήρως και επαρκώς την οδηγία ως αποτελεσματικό μέσο προστασίας των δικαιωμάτων τους για ίση μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση σε όλα τα αγαθά και όλες τις υπηρεσίες·

13.  ζητεί μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την επιχειρηματικότητα των γυναικών, η οποία να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και τη στήριξη των γυναικών ώστε να σταδιοδρομούν στην επιχειρηματικότητα, διευκολύνοντας την προσέγγιση στη χρηματοδότηση και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στις γυναίκες να αξιοποιούν το δυναμικό τους και να γίνουν επιτυχημένες επιχειρηματίες, ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και εξατομικευμένη κατάρτιση·

Τομέας μεταφορών και δημόσιοι χώροι

14.  επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι η απαγόρευση της παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου, έχει κατοχυρωθεί στην εθνική νομοθεσία, οι γυναίκες, τα διεμφυλικά και τα μεσοφυλικά άτομα εξακολουθούν σε συστηματική και συχνή βάση να βρίσκονται αντιμέτωπα με διάφορες μορφές κακομεταχείρισης στα μέσα μεταφοράς σε συστηματική και συχνή βάση και ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν τα προληπτικά μέτρα κατά της παρενόχλησης, όπως η ευαισθητοποίηση των παρόχων υπηρεσιών στο ζήτημα αυτό·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον εν λόγω τομέα· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προληπτικά μέτρα που συνάδουν με την αρχή της ισότητας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, όπως συνιστάται, για παράδειγμα, στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών καθώς και της ενδοοικογενειακής βίας (σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), και τα οποία δεν περιορίζουν τις ελευθερίες των γυναικών, καθώς και να υπάρξει πρωτίστως εστίαση στην αντιμετώπιση των δυνητικών δραστών και όχι στην αλλαγή συμπεριφοράς των γυναικών ως δυνητικών θυμάτων· επισημαίνει ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ορίζει ότι «η ύπαρξη νόμιμης και πραγματικής ισότητας ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών», και καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ακολουθήσουν αυτήν την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτική τους για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των διατάξεων κατά της παρενόχλησης που προβλέπονται στην οδηγία· καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, καθώς και την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιταχύνουν τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη σύμβαση αυτή·

16.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γονείς και τα άτομα που ασχολούνται με τη φροντίδα μικρών παιδιών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν φυσικούς φραγμούς πρόσβασης και άλλα εμπόδια, όπως έλλειψη χώρων περιποίησης βρεφών στις εγκαταστάσεις των παρόχων υπηρεσιών· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζοντα τα δικαιώματα τόσο των μητέρων όσο και των πατέρων ώστε να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες όταν συνοδεύουν τα παιδιά τους στις εγκαταστάσεις των παρόχων υπηρεσιών· τονίζει ότι η ίση μεταχείριση τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, ως γονέων και φροντιστών μικρών παιδιών κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες και τη χρήση αυτών, είναι καίριας σημασίας για την ισότητα των φύλων εν γένει καθώς προωθεί την ισότιμη και κοινή ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών από γυναίκες και άνδρες· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν τους παρόχους υπηρεσιών σχετικά με την ανάγκη να διαθέτουν ίσες και ασφαλείς υποδομές και για τους δύο γονείς στις εγκαταστάσεις τους·

17.  επισημαίνει εξάλλου, ότι για τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας που είναι κυρίως γυναίκες, υφίστανται ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης και προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να εξετάσει όλα τα εμπόδια και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ως οι κύριοι χρήστες των δημοσίων μέσων μεταφοράς και οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας εν γένει, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πέμπτης διάσκεψης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις μεταφορές, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2014· υπογραμμίζει ότι, παρά την έρευνα που έχει διεξαχθεί στον τομέα αυτό, η προσοχή που έχει δοθεί στην ανάπτυξη ειδικών για το φύλο πολιτικών στον τομέα των μεταφορών είναι περιορισμένη· επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού και της διάρθρωσης των μέσων μεταφοράς και άλλων δημόσιων χώρων καθώς και η διενέργεια τακτικών εκτιμήσεων αντικτύπου ανάλογα με το φύλο αποτελεί μια καλή και οικονομικά αποδοτική πρακτική για την εξάλειψη των φυσικών φραγμών που υπονομεύουν την ισότιμη πρόσβαση των γονέων και των ατόμων που ασχολούνται με τη φροντίδα μικρών παιδιών·

18.  επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται σε όλα τα κράτη μέλη άνιση μεταχείριση των γυναικών λόγω μητρότητας ή εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του θηλασμού στις εγκαταστάσεις παρόχων υπηρεσιών· φρονεί ότι η προστασία των γυναικών λόγω μητρότητας και εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του θηλασμού, όπως κατοχυρώνεται με την οδηγία, πρέπει να ενισχυθεί και να εφαρμοστεί πλήρως σε επίπεδο κρατών μελών· θεωρεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας και τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα οχήματα των δημόσιων συγκοινωνιών και οι αντίστοιχες υποδομές να είναι εξίσου προσβάσιμα σε γυναίκες και άντρες, και προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, όχι μόνο ως τελικών χρηστών και επιβατών αλλά και ως εργαζομένων στον κλάδο αυτό·

20.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τους κανόνες των αεροπορικών εταιρειών σχετικά με την επιβίβαση εγκύων γυναικών σε πτήσεις και την παροχή βοήθειας προς αυτές κατά τη διάρκεια των πτήσεων και να λάβει μέτρα προκειμένου οι αεροπορικές εταιρείες να διασφαλίσουν μια εναρμονισμένη προσέγγιση στο ζήτημα αυτό·

21.  καλεί το Συμβούλιο, σε συνάρτηση με τον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών, να υιοθετήσει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία οι φορείς παροχής υπηρεσιών αερολιμένων θα πρέπει να επιστρέφουν στους επιβάτες τα βρεφικά αμαξίδια αμέσως μετά την αποβίβαση, ή να τους παρέχουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, ούτως ώστε να μην είναι οι επιβάτες αναγκασμένοι να μεταφέρουν στα χέρια τα παιδιά τους μέσα στο αεροδρόμιο μέχρι να φθάσουν στην αίθουσα παραλαβής αποσκευών·

22.  θεωρεί ότι η παροχή ενός δικτύου υπηρεσιών στήριξης της μητρότητας, ιδίως υπό μορφήν βρεφονηπιακών σταθμών και υπηρεσιών προσχολικής και μετασχολικής μέριμνας, είναι απολύτως αναγκαία και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες· θεωρεί ότι το εν λόγω δίκτυο πρέπει να συνιστά δημόσια προσφορά που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού·

23.  επισημαίνει ότι εξακολουθούν να διαπιστώνονται περιπτώσεις διακριτικής και άνισης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε ιατρικά προϊόντα και ιατρικές υπηρεσίες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της πρόσβασης σε δωρεάν και υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες υγείας·

Συνεργατική οικονομία

24.  τονίζει τους νέους δυνατούς τομείς εφαρμογής της οδηγίας, ως αποτέλεσμα ιδίως της ψηφιοποίησης ορισμένων υπηρεσιών και τομέων καθώς και της διάδοσης συνεργατικών μορφών παροχής υπηρεσιών που έχουν αλλάξει την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η οδηγία εξακολουθεί να εφαρμόζεται στον ψηφιακό κόσμο· επισημαίνει ότι, η πρόσφατη δημοσίευση μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» πρέπει να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την αποτελεσματική προώθηση και ρύθμιση του τομέα, και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενσωματώσει σε περαιτέρω στάδια την αρχή της διάστασης του φύλου και να υλοποιεί τις ρυθμίσεις της οδηγίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών και να αποτρέπεται η παρενόχληση στις υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας καθώς και να εξασφαλίζεται η δέουσα προστασία·

25.  επισημαίνει ότι η παρενόχληση αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την ισότητα των φύλων στον τομέα των υπηρεσιών της συνεργατικής οικονομίας· τονίζει ότι ενώ η πολιτική «μηδενικής ανοχής» έναντι της παρενόχλησης, την οποία έχουν υιοθετήσει πολλές πλατφόρμες, αποτελεί ορθή πρακτική που χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης στον τομέα αυτό, είναι αναγκαίο να δοθεί στις σχετικές πλατφόρμες προτεραιότητα στην πρόληψη της παρενόχλησης και να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας σαφών διαδικασιών για την αναφορά περιπτώσεων κακοποίησης από τους χρήστες· τονίζει την ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις για την ευθύνη των παρόχων αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων παρενόχλησης από τρίτους, και να συνδεθούν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες βάσει της οδηγίας·

26.  εκτιμά ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας που είναι διαθέσιμες στο κοινό και παρέχονται για κερδοσκοπικούς σκοπούς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και θα πρέπει, συνεπώς, να είναι συμβατές με την αρχή της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών·

27.  επισημαίνει στη συνάρτηση αυτή ότι, στον ψηφιακό κόσμο, το «κέρδος» δεν σημαίνει απαραίτητα χρήμα, και ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως αντιπαροχή για αγαθά και υπηρεσίες·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στις μελλοντικές εκθέσεις της για την εφαρμογή της οδηγίας την αρχή της ισότητας των φύλων στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας και να εκδώσει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό ορθών πρακτικών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στον τομέα των υπηρεσιών που προσφέρονται στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας·

Διαφορετική μεταχείριση

29.  τονίζει ότι η εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 5 έχει αποδειχθεί μείζων πρόκληση στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας, καθόσον αποτελεί τον λόγο για τον οποίο οι φορείς ισότητας των κρατών μελών λαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, οι οποίες αφορούν κυρίως τον τομέα του ελεύθερου χρόνου και της ψυχαγωγίας·

30.  υπογραμμίζει ότι, παρά την ασάφεια που περιβάλλει την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 5 της οδηγίας, πρωταρχικός σκοπός της εν λόγω εξαίρεσης είναι η δημιουργία ευκαιριών για την περαιτέρω ενίσχυση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα της παροχής αγαθών και υπηρεσιών·

31.  διαπιστώνει ότι υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές, π.χ. σε περιπτώσεις στις οποίες προσφέρονται υπηρεσίες σε άτομα μόνο του ενός φύλου ή σε περιπτώσεις εφαρμογής διαφορετικής χρέωσης για τις ίδιες υπηρεσίες· επισημαίνει ότι η εφαρμογή διαφορετικής μεταχείρισης θα πρέπει να αξιολογείται σε εξατομικευμένη βάση, ούτως ώστε να κρίνεται κατά πόσον αυτό δικαιολογείται από ένα θεμιτό σκοπό, σύμφωνα με την οδηγία·

32.  προτρέπει τους φορείς ισότητας και τις οργανώσεις προστασίας καταναλωτών να παράσχουν πληρέστερη ενημέρωση τόσο στους παρόχους υπηρεσιών όσον αφορά τα όρια και τις προϋποθέσεις της διαφορετικής μεταχείρισης όσο και στους χρήστες των υπηρεσιών σχετικά με τα δικαιώματα ίσης μεταχείρισης, καθώς συχνά αναφέρεται ότι οι χρήστες δεν γνωρίζουν τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα της παροχής αγαθών και υπηρεσιών·

33.  θεωρεί ότι η σχετική έλλειψη θετικής δράσης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 5 στα κράτη μέλη συνιστά κενό στην εφαρμογή της οδηγίας· ζητά να δοθεί ώθηση σε μορφές θετικής δράσης για θεμιτό σκοπό, στις οποίες υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της προνομιακής μεταχείρισης και των μειονεκτημάτων που πρέπει να αποτραπούν ή να εξαλειφθούν, όπως για παράδειγμα η προστασία των θυμάτων σεξουαλικής βίας σε καταλύματα προσιτά μόνο σε άτομα του ενός φύλου·

34.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόταση οδηγίας για την ίση μεταχείριση να εγκριθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, διασφαλίζοντας έτσι ολοκληρωμένη και ισότιμη προστασία έναντι των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού·

Συστάσεις για την ενίσχυση της εφαρμογής της οδηγίας

35.  καλεί την Επιτροπή να δώσει, με συγκεκριμένα μέτρα, προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ορισμένων κρατών μελών και να τους παράσχει στήριξη για την εφαρμογή της οδηγίας με πιο ομοιόμορφο τρόπο·

36.  τονίζει ότι αν και οι φορείς ισότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ελέγχοντας και μεριμνώντας ώστε να ασκούνται πλήρως σε εθνικό επίπεδο τα δικαιώματα που απορρέουν από την οδηγία, οι αρμοδιότητες που τους έχουν χορηγηθεί σε σχέση με την πρόσβαση σε αγαθά και την παροχή αυτών και η αποτελεσματικότητά τους για την εκπλήρωση των τεθέντων στόχων δεν έχουν ομοιόμορφο χαρακτήρα· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς αρμοδιότητες και ανεξαρτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας και του εθνικού δικαίου καθώς και κατάλληλους πόρους για τους εθνικούς φορείς ισότητας προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα κύρια καθήκοντά τους στα οποία περιλαμβάνονται η παροχή ανεξάρτητης βοήθειας στα θύματα διακρίσεων που υποβάλλουν καταγγελίες, η διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σχετικά με τις διακρίσεις, η δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και συστάσεων, η πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την οδηγία και η αμφισβήτηση των στερεοτύπων που αφορούν τους ρόλους των φύλων κατά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών· τονίζει ότι οι εθνικοί φορείς ισότητας πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την προώθηση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης με ανεξάρτητο και αποτελεσματικό τρόπο·

37.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τους φορείς ισότητας και να παρακολουθεί αν οι διατάξεις που αφορούν τα καθήκοντά τους εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και να παρέχει στήριξη για τον συστηματικό προσδιορισμό των κυριότερων προκλήσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τις βέλτιστες πρακτικές και να τις διαδώσει στα κράτη μέλη, καθώς και να παράσχει τους αναγκαίους πόρους για την υποστήριξη θετικών δράσεων και τη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής των αντίστοιχων διατάξεων σε εθνικό επίπεδο·

38.  τονίζει ότι η πρόσβαση των θυμάτων διακρίσεων στη δικαιοσύνη θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της ανάθεσης, σε ανεξάρτητους φορείς ισότητας, καθηκόντων παροχής βοήθειας, καθώς και δωρεάν νομικής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εκπροσώπησης των ατόμων σε υποθέσεις εικαζόμενων διακρίσεων·

39.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική λειτουργία των εθνικών υπηρεσιών υποβολής καταγγελιών και των σχετικών διαδικασιών στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας και να διασφαλίσει ότι έχουν θεσπιστεί διαφανείς και αποτελεσματικοί μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών, σε συνδυασμό με αποτρεπτικές κυρώσεις·

40.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους φορείς ισότητας, ενδεχομένως σε συνεργασία με τις οργανώσεις προστασίας του καταναλωτή, να αυξήσουν την ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών και των χρηστών σχετικά με τις διατάξεις της οδηγίας προκειμένου να εφαρμοστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης στον συγκεκριμένο τομέα και να μειωθούν οι παραβιάσεις της οδηγίας που δεν καταγράφονται·

41.  καλεί την Επιτροπή, ενόψει του γεγονότος ότι εξακολουθούν να υφίστανται κενά στην εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη, να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων να πραγματοποιήσει, σε συνεργασία με τους φορείς ισότητας, μια διεξοδική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τις διατομεακές μορφές ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και τους πολλαπλούς λόγους διακριτικής μεταχείρισης, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, να συνεχίσει τις δραστηριότητές της ελέγχου και να στηρίξει και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν και να παρέχουν δεδομένα προκειμένου να αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό της οδηγίας· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συλλογή πλήρων, συγκρίσιμων και ειδικών στοιχείων σχετικά με την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση στον τομέα της ίσης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες προκειμένου να καταγραφούν οι διαφορετικοί λόγοι διάκρισης και συνιστά στη συνάρτηση αυτή μια στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια δημόσια βάση δεδομένων που θα περιέχει τη σχετική νομοθεσία και νομολογία σε θέματα ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών με σκοπό να υπάρξει η πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων στον τομέα αυτό·

42.  τονίζει ότι ο τομέας της διαφήμισης συνδέεται με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, δεδομένου ότι αυτά προσφέρονται κατά βάση στους καταναλωτές μέσω των διαφημίσεων· τονίζει τη σημασία που έχουν οι διαφημίσεις για τη δημιουργία, τη διατήρηση και την ανάπτυξη στερεοτύπων βάσει του φύλου και για την απεικόνιση των γυναικών με δυσμενή τρόπο· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αναθέσει τη διεξαγωγή μιας μελέτης σχετικά με την ισότητα των φύλων στις διαφημίσεις και να εξετάσει την ανάγκη και τις δυνατότητες να προωθηθεί η ισότιμη μεταχείριση των γυναικών και των ανδρών στον διαφημιστικό τομέα, καθώς και να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό· επιδοκιμάζει τις εθνικές ρυθμίσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στα μέσα ενημέρωσης και καλεί τα κράτη μέλη να αυστηροποιήσουν τις διατάξεις αυτές όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον διάλογο με τους σχετικούς φορείς, οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών·

44.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υιοθετήσουν ειδική ανά τομέα προσέγγιση όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εφαρμογής της οδηγίας·

45.  ζητεί από την Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση και την υποστήριξη των κρατών μελών στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας, να συντονίσει καλύτερα τις απαιτήσεις της οδηγίας με τις υπόλοιπες οδηγίες σχετικά με την ισότητα·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(2) ΕΕ C 11 της 13.1.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ C 130 της 30.4.2011, σ. 4.
(4) PE 593.787
(5) ECLI:EU:C:1996:170. Βλέπε επίσης: κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προσθήκη στο αποτέλεσμα της διαδικασίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (st15622/04 ADD 1).
(6) ΕΕ C 137 E της 27.5.2010, σ. 68.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0007.
(8) Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προσθήκη στο αποτέλεσμα της διαδικασίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου