Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2012(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0043/2017

Predkladané texty :

A8-0043/2017

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0074

Prijaté texty
PDF 374kWORD 55k
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu
P8_TA(2017)0074A8-0043/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2017 o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (2016/2012(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 19 ods. 1 a článok 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ”),

–  so zreteľom na Protokol č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

–  so zreteľom na Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu(1),

–  so zreteľom na správu Komisie o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (COM(2015)0190),

–  so zreteľom na usmernenia Komisie z 22. decembra 2011 k uplatňovaniu smernice Rady 2004/113/ES pri poistení na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-236/09 (Test-Achats)(2),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 1. marca 2011 vo veci C-236/09 (Test-Achats)(3),

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) a jeho článok 3, v ktorom sa „rod“ vymedzuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (COM(2016)0356),

–  so zreteľom na štúdiu o európskom posúdení vykonávania smernice 2004/113/ES o rovnakom prístupe žien a mužov k tovaru a službám z januára 2017, ktorú uskutočnila výskumná služba Európskeho parlamentu(4),

–  so zreteľom na správu Európskej siete orgánov pre rovnosť (Equinet) z novembra 2014 s názvom Orgány pre rovnosť a smernica o rovnakom prístupe k tovaru a službám,

–  so zreteľom na správu Európskej siete právnych odborníkov v oblasti rodovej rovnosti z roku 2014 s názvom Právo v oblasti rodovej rovnosti v 33 európskych krajinách: Ako sú pravidlá EÚ transponované do vnútroštátneho práva?,

–  so zreteľom na správu Európskej siete právnych odborníkov v oblasti rodovej rovnosti z júla 2009 s názvom Diskriminácia z dôvodu pohlavia v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu a transpozícia smernice 2004/113/ES,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-13/94, podľa ktorého právo nebyť diskriminovaný na základe pohlavia môže zahŕňať diskrimináciu z dôvodu zmeny pohlavia osoby(5), a na prieskum Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2014 týkajúci sa LGBTI a jej správu s názvom Odborne povedané: výzvy pri dosahovaní rovnosti osôb LGBT, vzťahujúce sa na oblasť tovaru a služieb,

–  so zreteľom na Komisiou predložený návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (COM(2008)0426) a na pozíciu Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 k nemu(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o vonkajších faktoroch, ktoré predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe(7),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a na stanoviská Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre právne veci (A8-0043/2017),

A.  keďže boj proti priamej aj nepriamej diskriminácii na základe pohlavia v oblasti tovaru a služieb tvorí nedeliteľnú súčasť zásady rovnosti medzi ženami a mužmi, ktorá je základnou hodnotou Európskej únie, a keďže v zmluvách, ako aj v Charte základných práv, sa zakazuje akákoľvek diskriminácia na základe pohlavia a požaduje sa v nich, aby sa vo všetkých oblastiach a vo všetkých členských štátoch EÚ zaručila rovnosť medzi ženami a mužmi;

B.  keďže smernicou 2004/113/ES (ďalej len „smernica“) sa rozširuje zásada rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami mimo sféru zamestnania a trhu práce na oblasť prístupu k tovaru a službám a k ich poskytovaniu;

C.  keďže smernica zakazuje priamu aj nepriamu diskrimináciu na základe pohlavia v prístupe k tovaru a službám, ktoré sú prístupné verejnosti vo verejnom aj súkromnom sektore, a k ich poskytovaniu;

D.  keďže v zmysle článku 57 ZFEÚ a podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je smernica uplatniteľná na všetok tovar a všetky služby poskytované za odplatu; keďže za službu nemusia nevyhnutne zaplatiť osoby, ktorým sa služba poskytuje, a možno ju poskytovať vo forme nepriamej platby, do ktorej nemusí byť nevyhnutne zapojený príjemca služby;

E.  keďže z rozsahu pôsobnosti smernice sú vylúčené odvetvia médií a reklamy, vzdelávacie služby a služby poskytované v rámci súkromnej sféry; keďže členské štáty majú legislatívnu právomoc zaručovať rovnaké zaobchádzanie medzi ženami a mužmi v ďalších oblastiach a keďže v niektorých prípadoch obsahujú vnútroštátne právne predpisy viac požiadaviek než smernica tým, že sa týkajú diskriminácie medzi mužmi a ženami v médiách, reklame a v oblasti vzdelávania;

F.  keďže smernica bola transponovaná do vnútroštátneho práva vo všetkých 28 členských štátoch; keďže podľa správy Komisie prebiehal v roku 2015 stále intenzívny dialóg o dostatočnom vykonávaní smernice so šiestimi členskými štátmi;

G.  keďže Súdny dvor dospel vo svojom rozsudku vo veci Test-Achats k záveru, že článok 5 ods. 2 tejto smernice je v rozpore s dosahovaním cieľa rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami; keďže toto ustanovenie sa považuje za neplatné s účinnosťou od 21. decembra 2012, v dôsledku čoho sú vo všetkých členských štátoch povinné poistné a poistné plnenia rovnaké pre obe pohlavia;

H.  keďže medzi hlavné problematické oblasti pri vykonávaní smernice patrí príliš obmedzené chápanie pojmu tovar a služby, široké a niekedy nejasné odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania na základe článku 4 ods. 5 a nedostatočná ochrana žien v prípade materstva a tehotenstva;

I.  keďže pri zákaze diskriminácie je dôležité dodržiavať ostatné základné práva a slobody vrátane ochrany súkromného života, transakcií vykonávaných v tomto kontexte a slobody náboženského vyznania;

J.  keďže smernicou o rovnakom zaobchádzaní navrhnutou v roku 2008 by sa rozšírila ochrana pred diskrimináciu na základe náboženského vyznania alebo viery, veku, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie z oblasti trhu práce na oblasť sociálnej ochrany vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, sociálnych výhod, vzdelávania a prístupu k tovaru a službám a ich poskytovania; keďže Rada k tomuto návrhu smernice zatiaľ neprijala pozíciu;

K.  keďže nedávne oznámenie Komisie s názvom Európsky program v oblasti kolaboratívneho hospodárstva predstavuje dobré východisko pre podporu a účinnú reguláciu tohto odvetvia, no napriek tomu treba účinne uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti a začleniť ustanovenia smernice do budúcich analýz a odporúčaní v tejto oblasti;

L.  keďže využívanie celého potenciálu smernice závisí od účinného a konzistentného uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v príslušných odvetviach, na ktoré sa vzťahuje;

M.  keďže pre posilnenie vykonávania právnych predpisov týkajúcich sa rovnakého zaobchádzania a pre koordináciu spolupráce a výmenu najlepších postupov medzi vnútroštátnymi orgánmi pre otázky rovnosti v rámci EÚ má práca Európskej siete vnútroštátnych orgánov pre rovnosť zásadný význam;

Všeobecné úvahy

1.  je znepokojený tým, že uplatňovanie smernice nie je vo všetkých členských štátoch jednotné a odlišuje sa a že napriek pokroku v tejto oblasti stále existujú problémy a nedostatky v jej vykonávaní, ktoré treba bezodkladne riešiť v niektorých členských štátoch a v niektorých odvetviach; vyzýva Komisiu, aby v rámci dialógu s členskými štátmi prioritne vyriešila zostávajúce nedostatky vo vykonávaní smernice; zdôrazňuje kľúčovú úlohu členských štátov pri vykonávaní právnych predpisov a politík EÚ a odporúča, že v záujme plného vykonávania smernice by mohlo byť vhodné zaistiť vyššiu podporu zo strany regionálnych a miestnych orgánov, ako aj spoluprácu s občianskou spoločnosťou, spolu s usmerneniami členských štátov pre priemysel;

2.  poznamenáva, že Komisia predložila správu o uplatňovaní smernice s veľkým časovým odstupom od prvej správy z roku 2009;

3.  konštatuje, že hoci sa v správe Komisie uvádza, že pri uplatňovaní niektorých ustanovení smernice neboli zaznamenané mimoriadne ťažkosti, toto tvrdenie je založené na veľmi malom počte ohlásených prípadov diskriminácie, pričom celkovo existuje iba veľmi málo informácií a zhromažďovanie údajov v tejto oblasti sa na úrovni členských štátov značne odlišuje;

4.  zdôrazňuje, že jednou z výziev objavujúcou sa v niektorých členských štátoch je nízka informovanosť tvorcov politík, poskytovateľov služieb a samotných občanov o právach a možnostiach ochrany občanov zakotvených v smernici; poukazuje na to, že nízky počet žalôb týkajúcich sa diskriminácie na základe pohlavia môže byť dôsledkom nedostatočných znalostí a informovanosti verejnosti o smernici a jej ustanoveniach; vyzýva členské štáty, Komisiu a ďalšie príslušné zainteresované strany, aby prípadne v spolupráci s organizáciami na ochranu spotrebiteľa zvyšovali informovanosť o ustanoveniach smernice s cieľom zvýšiť povedomie o význame rovnakého zaobchádzania v oblasti tovaru a služieb;

5.  konštatuje, že len niektoré členské štáty oznámili existenciu osobitných ustanovení týkajúcich sa pozitívnych opatrení; vyzýva členské štáty, aby lepšie začlenili a podporovali ustanovenia o pozitívnych opatreniach, ktoré sú založené na legitímnom cieli a usilujú sa zabrániť nerovnosti založenej na pohlaví alebo ju kompenzovať, ako sa stanovuje v smernici;

Odvetvie poisťovníctva, bankovníctva a finančníctva

6.  víta vykonanie rozsudku vo veci Test-Achats vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov a skutočnosť, že vnútroštátne právne predpisy boli zmenené právne záväzným spôsobom; poukazuje na to, že stále pretrvávajú problémy týkajúce sa súladu vnútroštátnych právnych predpisov s rozsudkom, napríklad v systémoch zdravotného poistenia a v súvislosti s úplným odstránením diskriminácie z dôvodu tehotenstva a materstva;

7.  vyzdvihuje vyrovnávací účinok na dôchodky, ktorý mal rozsudok vo veci Test-Achats, ktorým sa zakazuje využívanie poistno-matematických faktorov založených na pohlaví v poistných zmluvách a na základe ktorého sa stali v súkromných systémoch poistenia vrátane dôchodkov povinnými poistné a poistné plnenia rovnaké pre obe pohlavia; konštatuje, že hoci sa tento rozsudok týka len súkromných systémov, pravidlo jednotnosti dôchodkov pre obe pohlavia predstavuje osvedčený postup, pokiaľ ide o znižovanie rozdielu v dôchodkoch žien a mužov; víta rozhodnutie niektorých členských štátov ísť nad rámec rozsudku a rozšíriť pravidlo jednotnosti pre obe pohlavia aj na ďalšie druhy poistenia a dôchodkov vrátane zamestnaneckých dôchodkových systémov s cieľom zabezpečiť rovnosť medzi mužmi a ženami v týchto oblastiach; nabáda ostatné členské štáty, aby to tiež podľa potreby zvážili;

8.  domnieva sa, že zabezpečenie riadneho a úplného vykonania tohto rozsudku má kľúčový význam; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom pravidelných správ sledovala dodržiavanie týchto pravidiel v členských štátoch s cieľom zabezpečiť riešenie všetkých nedostatkov;

9.  upozorňuje, že v smernici sa výslovne zakazuje zneužívanie tehotenstva a materstva ako spôsobu rozlišovania pri výpočte poistného na účely poistenia a súvisiacich finančných služieb; vyzýva členské štáty, aby v tomto smere vyvinuli väčšie úsilie a zabezpečili väčšiu jasnosť v oblasti ochrany práv a sociálneho zabezpečenia tehotných žien, chránili ich pred neprimeranými nákladmi spojenými s tehotenstvom, keďže tehotné ženy by sa nemali stretávať s vyššími nákladmi len z dôvodu svojho tehotenstva, a zvyšovali informovanosť poskytovateľov služieb, pokiaľ ide o osobitnú ochranu poskytovanú tehotným ženám; zdôrazňuje najmä potrebu zabezpečiť, že prechodné obdobia v rôznych druhoch poistenia, predovšetkým zdravotného poistenia, nebudú v rozpore s právami tehotných žien na rovnaké zaobchádzanie počas celého obdobia tehotenstva;

10.  pripomína, že právo nebyť diskriminovaný na základe pohlavia môže zahŕňať diskrimináciu z dôvodu zmeny pohlavia osoby(8), a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že ženy a muži budú chránení pred diskrimináciou z týchto dôvodov; zdôrazňuje, že smernica poskytuje ochranu v tomto smere, pričom vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov možno túto otázku ďalej spresniť; v tomto smere poukazuje na to, že 13 členských štátov zatiaľ neprijalo priame legislatívne ustanovenia na ochranu transrodových osôb, ktoré sú naďalej diskriminované pri poskytovaní tovaru a služieb a prístupu k nim, a zdôrazňuje, že zahrnutie takýchto ustanovení by mohlo prispieť k zvýšeniu povedomia o zásade nediskriminácie; vyzýva Komisiu, aby vo svojich budúcich správach o vykonávaní smernice monitorovala diskrimináciu z týchto dôvodov;

11.  vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcimi diskriminačnými postupmi voči ženám a diskriminačnými postupmi súvisiacimi s tehotenstvom, plánovaním materstva a materstvom, pokiaľ ide o prístup k službám poskytovaným v odvetví poisťovníctva a bankovníctva;

12.  poznamenáva, že väčšie ťažkosti, s ktorými sa stretávajú podnikateľky pri prístupe k financiám, by mohli čiastočne súvisieť s ťažkosťami pri budovaní dostatočnej úverovej histórie a manažérskych skúseností; vyzýva členské štáty, aby spolupracovali s finančným odvetvím s cieľom zabezpečiť rovnosť medzi mužmi a ženami v prístupe ku kapitálu pre samostatne zárobkovo činné osoby a MSP; vyzýva ich, aby preskúmali možnosti zavedenia hľadiska rodovej rovnosti do svojich štruktúr oznamovania týkajúceho sa schvaľovania úverov, do prispôsobenia rizikových profilov, investičných mandátov a štruktúry zamestnancov a do finančných produktov; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na prijímaní účinných opatrení s praktickými príkladmi s cieľom zaručiť, aby každý mohol plne a správne využívať smernicu ako účinný prostriedok ochrany svojich práv na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o prístup k tovaru a službám;

13.  vyzýva na holistický prístup k podnikaniu žien zameraný na povzbudzovanie a podporu žien pri budovaní podnikateľskej kariéry, pričom sa im uľahčí prístup k finančným prostriedkom a podnikateľským príležitostiam a vytvorí sa prostredie, v ktorom ženy budú môcť realizovať svoj potenciál a stanú sa z nich úspešné podnikateľky, a to okrem iného tým, že sa zabezpečí rovnováha medzi pracovným a osobným životom, prístup k zariadeniam starostlivosti o dieťa a prispôsobená odborná príprava;

Odvetvie dopravy a verejné priestory

14.  konštatuje, že hoci je zákaz obťažovania vrátane sexuálneho obťažovania a obťažovania na základe rodovej príslušnosti zakotvený vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ženy, transrodové a intersexuálne osoby naďalej čelia systematickému a častému zneužívaniu v dopravných prostriedkoch, pričom pretrváva potreba posilniť preventívne opatrenia proti obťažovaniu vrátane zvyšovania informovanosti medzi poskytovateľmi služieb;

15.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčovali výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti; vyzýva, aby sa pozornosť zamerala na tie preventívne opatrenia, ktoré sú v súlade so zásadou rovnosti medzi ženami a mužmi, ako sa odporúča napríklad v Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), a ktoré sa neobmedzujú len na slobody žien, ale v prvom rade sa zameriavajú na riešenie správania možných páchateľov, a nie na zmenu správania žien ako možných obetí; poznamenáva, že v Istanbulskom dohovore sa uvádza, že „realizácia de iure a de facto rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi je kľúčovým prvkom predchádzania násiliu na ženách“, a preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vo svojich politikách zameraných na odstránenie násilia na ženách vrátane vykonávania ustanovení proti obťažovaniu stanovených v smernici postupovali podľa tohto komplexného prístupu; vyzýva tie členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ratifikovali Istanbulský dohovor, a vyzýva Komisiu a Radu, aby pokročili v procese pristúpenia EÚ k tejto zmluve;

16.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rodičia a opatrovatelia malých detí stále čelia fyzickým a iným prekážkam, akým je nedostatočný prístup k miestnostiam na prebaľovanie detí v priestoroch poskytovateľov služieb; zdôrazňuje, že treba chrániť práva žien aj otcov, ktorí majú mať v spoločnosti svojich detí v priestoroch poskytovateľov služieb rovnaké príležitosti; zdôrazňuje, že pre rodovú rovnosť vo všeobecnosti má kľúčový význam rovnaké zaobchádzanie so ženami a s mužmi ako s rodičmi a opatrovateľmi malých detí, pokiaľ ide o prístup k službám a ich využívanie, keďže sa tým podporuje rovnosť v zodpovednosti za starostlivosť o dieťa a jej rozdelenie medzi ženy a mužov; vyzýva preto členské štáty, aby zvýšili informovanosť poskytovateľov služieb o potrebe rovnakých a bezpečných zariadení pre oboch rodičov v ich priestoroch;

17.  navyše poznamenáva, že opatrovatelia, najmä ženy, majú osobitné požiadavky na prístupnosť, a nabáda preto Komisiu, aby v súlade so závermi piatej konferencie o problematike žien v doprave, ktorá sa konala v roku 2014 v Paríži, zohľadnila všetky prekážky a problémy, s ktorými sa stretávajú ženy ako hlavné používateľky služieb verejnej dopravy a opatrovatelia všeobecne; zdôrazňuje, že napriek výskumu v tejto oblasti sa rozvoju rodovo špecifických politík v odvetví dopravy venovala len obmedzená pozornosť; konštatuje, že začlenenie rodového hľadiska do raných štádií plánovania a tvorby štruktúry dopravných prostriedkov a iných verejných priestorov, ako aj pravidelné hodnotenia vplyvu rodového hľadiska predstavujú osvedčený a nákladovo efektívny postup na odstránenie fyzických prekážok, ktoré bránia rovnakému prístupu pre rodičov a opatrovateľov malých detí;

18.  poukazuje na to, že v členských štátoch stále pretrváva nerovnaké zaobchádzanie so ženami z dôvodu materstva a tehotenstva vrátane dojčenia v priestoroch poskytovateľov služieb; domnieva sa, že na úrovni členských štátov treba posilniť a plne vykonávať ochranu žien z dôvodu materstva a tehotenstva, ako aj dojčenia, ako ju zaručuje smernica; poukazuje na to, že poskytovatelia služieb musia dodržiavať základné zásady smernice a vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa smernica transponuje;

19.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby vozidlá verejnej dopravy a infraštruktúra verejnej dopravy boli rovnako prístupné a prispôsobené pre ženy aj mužov, a to nielen v úlohe koncových používateľov a cestujúcich, ale tiež v úlohe pracovníkov v tomto odvetví;

20.  vyzýva Komisiu, aby posúdila predpisy leteckých spoločností týkajúce sa pomoci tehotným ženám počas letu a podmienok ich vstupu na palubu a aby podnikla kroky na zabezpečenie harmonizovaného prístupu leteckých spoločností v tejto oblasti;

21.  vyzýva Radu, aby prijala pozíciu Európskeho parlamentu k nariadeniu o právach cestujúcich, pokiaľ ide o povinnosť pracovníkov obsluhy batožiny vrátiť cestujúcim detské kočíky ihneď po vystúpení z lietadla alebo poskytnúť alternatívny spôsob prepravy detí, aby cestujúci nemuseli deti niesť cez letisko až po výdaj batožiny;

22.  domnieva sa, že poskytovanie siete služieb pomoci pre matky, predovšetkým jaslí, predškolských a mimoškolských zariadení, je nevyhnutné, aby sa mohlo prispieť k účinnému uplatňovaniu zásady rovnosti medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k tovaru a službám; domnieva sa, že táto sieť by mala mať úroveň poskytovania služieb verejnosti, ktoré by zodpovedali potrebám obyvateľov;

23.  pripomína, že by sa malo pokračovať v overovaní prípadov diskriminácie a rozdielov, pokiaľ ide o prístup k zdravotníckym tovarom a službám, pričom treba zdôrazniť potrebu posilnenia prístupu k verejným, bezplatným a kvalitným zdravotníckym službám;

Kolaboratívne hospodárstvo

24.  poukazuje na nové potenciálne oblasti uplatňovania smernice, najmä v dôsledku digitalizácie niektorých služieb a odvetví, ako aj šírenia kolaboratívnych foriem poskytovania služieb, menia prístup k tovaru a službám a ich poskytovanie, pričom konštatuje, že smernica sa naďalej uplatňuje na digitálne prostredie; poukazuje na to, že nedávno zverejnené oznámenie Komisie s názvom „Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo“ by malo byť prvým krokom pre účinnú podporu a reguláciu tohto odvetvia a že v neskorších fázach by doň Komisia mala začleniť zásady uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, zohľadniť ustanovenia smernice týkajúce sa zaručenia rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi a účinnej prevencie obťažovania v službách poskytovaných v rámci kolaboratívneho hospodárstva a zaistiť náležitú bezpečnosť;

25.  konštatuje, že obťažovanie predstavuje obzvlášť závažnú výzvu pre rodovú rovnosť v oblasti služieb kolaboratívneho hospodárstva; zdôrazňuje, že hoci politika „nulovej tolerancie“ voči obťažovaniu, ktorú prijali mnohé platformy, predstavuje osvedčený postup, ktorý by sa mal v odvetví ďalej posilňovať, je potrebné, aby dotknuté platformy prioritne riešili prevenciu obťažovania a tiež zvážili vytvorenie jasných postupov nahlasovania prípadov zneužitia pre používateľov; zdôrazňuje, že je potrebné objasniť ustanovenia o zodpovednosti poskytovateľov tovaru a služieb, a to aj v prípadoch obťažovania treťou stranou, a prepájacích platforiem online na základe smernice;

26.  domnieva sa, že tie služby ponúkané v rámci kolaboratívneho hospodárstva, ktoré sú verejne dostupné a prevádzkované na účel dosahovania zisku, patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a preto by mali byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi;

27.  v tomto zmysle konštatuje, že v digitálnom prostredí nemusí „zisk“ nevyhnutne znamenať peniaze a že ako protiplnenie za tovar a služby sa čoraz častejšie využívajú údaje;

28.  vyzýva Komisiu, aby v rámci svojich budúcich správ o uplatňovaní smernice monitorovala zásadu rodovej rovnosti v kolaboratívnom hospodárstve a aby vydala osobitné usmernenia identifikujúce osvedčené postupy s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so ženami a s mužmi v rámci služieb ponúkaných v kolaboratívnom hospodárstve;

Rozdielne zaobchádzanie

29.  poukazuje na to, že pri vykonávaní smernice spôsobovalo veľké problémy uplatňovanie článku 4 ods. 5, ktorý bol dôvodom pre najviac sťažností prijatých orgánmi členských štátov pre otázky rovnosti, a to najmä v sektore voľného času a zábavy;

30.  zdôrazňuje, že napriek nejasnosti súvisiacej s uplatňovaním článku 4 ods. 5 smernice je hlavným cieľom tejto výnimky vytvoriť príležitosti pre ďalšie posilňovanie rovnosti medzi ženami a mužmi pri poskytovaní tovaru a služieb;

31.  konštatuje, že existujú rozdielne postupy, napríklad vtedy, keď sú služby ponúkané len jednému pohlaviu, alebo ak sa za rovnaké služby účtujú rôzne ceny; zdôrazňuje, že uplatňovanie rozdielneho zaobchádzania by sa malo posudzovať od prípadu k prípadu, a to s cieľom vyhodnotiť, či je takéto zaobchádzanie odôvodnené legitímnym cieľom uvedeným v smernici;

32.  nabáda orgány pre otázky rovnosti a organizácie na ochranu spotrebiteľov, aby zvyšovali informovanosť poskytovateľov služieb o hraniciach a podmienkach rozdielneho zaobchádzania, ako aj posilnili informovanosť používateľov služieb o právach na rovnaké zaobchádzanie, keďže sa často objavujú správy, že používatelia nepoznajú platné ustanovenia v oblasti tovaru a služieb;

33.  domnieva sa, že relatívny nedostatok pozitívnych opatrení založených na článku 4 ods. 5 v členských štátoch predstavuje nedostatok vo vykonávaní tejto smernice; vyzýva na podporu pozitívnych opatrení založených na legitímnom cieli, v rámci ktorých existuje priama súvislosť medzi preferenčným zaobchádzaním a znevýhodnením, ktorému sa má predchádzať alebo ktoré sa má odstrániť, akým je napríklad ochrana obetí sexuálneho násilia v prípadoch útulkov určených výhradne pre mužov alebo pre ženy;

34.  opakuje svoju výzvu Rade, aby zvážila všetky možné spôsoby zabezpečenia, že sa navrhovaná smernica o rovnakom zaobchádzaní prijme bez ďalších odkladov, a tým zaručila komplexnú ochranu pred diskrimináciou na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, a to na rovnakom základe;

Odporúčania na zlepšenie uplatňovania smernice

35.  vyzýva Komisiu, aby s dotknutými členskými štátmi prostredníctvom konkrétnych opatrení prednostne riešila otázky transpozície a poskytla im podporu pri jednotnejšom vykonávaní smernice;

36.  poukazuje na to, že hoci sú orgány pre otázky rovnosti kľúčové pre zabezpečovanie úplného vykonávania práv odvodených zo smernice na vnútroštátnej úrovni a pre monitorovanie tohto procesu, ich zverené právomoci v súvislosti s poskytovaním tovaru a služieb a prístupu k nim a účinnosť pri plnení určených cieľov sa líšia; vyzýva členské štáty, aby vnútroštátnym orgánom pre rovnosť zaručili dostatočné právomoci a nezávislosť v súlade s ustanoveniami smernice, aby si tak mohli účinne plniť hlavné úlohy, medzi ktoré patrí poskytovanie nezávislej pomoci obetiam diskriminácie pri vybavovaní ich sťažností, vykonávanie nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie a vydávanie nezávislých správ a odporúčaní, zvyšovanie informovanosti o smernici a prekonávanie stereotypov o rodových úlohách pri poskytovaní tovaru a služieb a prístupe k nim; poznamenáva, že vnútroštátne orgány pre rovnosť by sa mali primerane podporovať pri plnení ich úloh, pokiaľ ide o presadzovanie, monitorovanie a podporu rovnakého zaobchádzania nezávislým a účinným spôsobom;

37.  vyzýva Komisiu, aby posilnila spoluprácu s orgánmi pre rovnosť tým, že bude monitorovať, či sa vo všetkých členských štátoch dodržiavajú príslušné ustanovenia tákajúce sa ich právomocí, a aby poskytovala podporu pri systematickej identifikácii hlavných výziev a pri výmene najlepších postupov; vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala najlepšie postupy a sprístupňovala ich členským štátom s cieľom poskytovať zdroje potrebné na podporu pozitívnych opatrení a na zabezpečenie lepšieho vykonávania príslušných opatrení na vnútroštátnej úrovni;

38.  poukazuje na skutočnosť, že prístup obetí diskriminácie k spravodlivosti by sa mohol zlepšiť tým, že by sa nezávislým orgánom pre rovnosť zverili právomoci na poskytovanie pomoci vrátane bezplatnej právnej pomoci a právo zastupovať jednotlivé osoby v prípadoch údajnej diskriminácie;

39.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala efektívnosť vnútroštátnych orgánov a postupov na vybavovanie sťažností v rámci vykonávania smernice a aby zabezpečila, že sú vytvorené transparentné a účinné mechanizmy na vybavovanie sťažností vrátane odradzujúcich sankcií;

40.  vyzýva Komisiu, členské štáty a orgány pre otázky rovnosti, aby prípadne v spolupráci s organizáciami na ochranu spotrebiteľa zvýšili informovanosť o ustanoveniach smernice medzi poskytovateľmi služieb aj ich používateľmi s cieľom zlepšiť vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania v tejto oblasti a znížiť počet neohlásených prípadov porušovania smernice;

41.  vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na pretrvávajúce nedostatky v praktickom uplatňovaní smernice požiadala Európsku sieť právnych expertov, aby v spolupráci s orgánmi pre rovnosť spustila komplexnú štúdiu, v ktorej by tiež zohľadnila prierezové formy rodovej nerovnosti a viaceré dôvody diskriminácie zahŕňajúce celú škálu zraniteľných sociálnych skupín, aby pokračovala v monitorovacích činnostiach a podporila a povzbudila členské štáty v zbere a poskytovaní údajov s cieľom naplno využiť potenciál smernice; vyzýva členské štáty, aby zlepšili zber komplexných, porovnateľných a špecifických údajov týkajúcich sa obťažovania a sexuálneho obťažovania v oblasti rovnakého prístupu k tovaru a službám s cieľom rozlišovať medzi dôvodmi diskriminácie, a v tomto smere nabáda k posilnenej spolupráci medzi príslušnými inštitúciami; vyzýva Komisiu, aby vytvorila verejnú databázu príslušných právnych predpisov a judikatúry týkajúcich sa rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi ako prostriedok na zvýšenie informovanosti o uplatňovaní právnych predpisov v tejto oblasti;

42.  poukazuje na to, že oblasť reklamy je prepojená s oblasťou tovaru a služieb, ktoré sa spotrebiteľom predstavujú hlavne prostredníctvom reklám; zdôrazňuje význam reklamy z hľadiska tvorby, zachovávania a vývoja rodových stereotypov a diskriminačného zobrazovania žien; vyzýva preto Komisiu, aby uskutočnila štúdiu o rodovej rovnosti v reklame, preskúmala potrebu a možnosti posilnenia rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi v oblasti reklamy a propagovala najlepšie postupy v tejto oblasti; víta vnútroštátne právne úpravy a usmernenia týkajúce sa rovnosti medzi ženami a mužmi v médiách a vyzýva členské štáty, aby tieto ustanovenia v prípade potreby posilnili s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so ženami a s mužmi;

43.  vyzýva členské štáty, aby podnecovali dialóg s príslušnými zainteresovanými stranami, ktoré majú legitímny záujem prispieť k boju proti diskriminácii na základe pohlavia v oblasti prístupu k tovaru a službám a ich poskytovania;

44.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby začlenili odvetvový prístup uplatňujúci hľadisko rodovej rovnosti do procesu zlepšovania vykonávania smernice;

45.  vyzýva Komisiu, aby v rámci monitorovania a podpory členských štátov pri vykonávaní smernice lepšie koordinovala požiadavky smernice s ostatnými smernicami o rodovej rovnosti;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
(2) Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 130, 30.4.2011, s. 4.
(4) PE 593.787.
(5) ECLI EÚ C 1996; 170. Pozri tiež: Spoločné vyhlásenie Rady a Komisie, dodatok k výsledku rokovaní o návrhu smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (st.15622/044 ADD 1).
(6) Ú. v. EÚ C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2016)0007.
(8) Spoločné vyhlásenie Rady a Komisie, dodatok k výsledku rokovaní o návrhu smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia