Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2077(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0011/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0011/2017

Συζήτηση :

PV 13/03/2017 - 16
CRE 13/03/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.13
CRE 14/03/2017 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0077

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 500kWORD 64k
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών
P8_TA(2017)0077A8-0011/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (2016/2077(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 13 και 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/120/EΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία,

–  έχοντας υπόψη το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 442, με τίτλο «Η στάση των Ευρωπαίων ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων», που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο 2016,

–  λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), της 12ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά,

–  λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη της EFSA της 11ης Οκτωβρίου 2005, με θέμα «Οι συνέπειες των σημερινών συνθηκών στέγασης και πρακτικών εκτροφής για την υγεία και την καλή διαβίωση των κατοικίδιων κουνελιών,

–  λαμβάνοντας υπόψη το κεφάλαιο 7.5 του κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του Παγκοσμίου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE) σχετικά με τη σφαγή ζώων,

–  λαμβάνοντας υπόψη τον κώδικα συστάσεων της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την καλή διαβίωση των κουνελιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0011/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κουνέλια είναι το είδος με τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθυσμό εκτρεφόμενων ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο, και με τον δεύτερο σε επίπεδο ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί πρέπει να τηρούν υψηλά πρότυπα υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων, τα οποία δεν είναι πάντα υποχρεωτικά στις τρίτες χώρες από τις οποίες η ΕΕ εισάγει ζώα για σφαγή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές είναι όλο και προσεκτικότεροι όταν ελέγχουν τις συνθήκες εκτροφής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κονικλοτροφία επλήγη σοβαρά από την ύφεση στην κατανάλωση κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομική κρίση στην κτηνοτροφία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές πωλήσεων έχουν μειωθεί κατά 20 % περίπου σε τρία χρόνια, ενώ το κόστος παραγωγής έχει παραμείνει σταθερό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τη θρεπτική αξία του κρέατος κουνελιού και τον ρόλο που διαδραματίζει για τις οικογενειακές επιχειρήσεις η παραγωγή του, με σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση των γυναικών, σε πολλές αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν ελάχιστες δυνατότητες διαφοροποίησης του ζωικού κεφαλαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν εξίσου υπόψη η ευημερία των αγροτών και οι καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κουνέλια εκτρέφονται, στην πλειονότητά τους, για την παραγωγή κρέατος και ότι περισσότερα από 340 εκατομμύρια κουνέλια σφάζονται κάθε χρόνο για την παραγωγή κρέατος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κονικλοτροφία αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της τελικής ζωικής παραγωγής στην ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτροφή κουνελιών στην ΕΕ σημειώνει συνεχή πτωτική τάση και ότι τα αριθμητικά στοιχεία για το 2016 δείχνουν μείωση της αγοράς κατά 4,7%, λόγω της τάσης των καταναλωτών να αποφεύγουν την κατανάλωση κρέατος κουνελιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος της εκτροφής κουνελιών λειτουργεί υπό τους όρους της παγκόσμιας αγοράς και δεν λαμβάνει άμεση ενίσχυση ούτε επωφελείται από παρεμβάσεις στην αγορά στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της κοινής αγροτικής πολιτικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας επικρατεί αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο όσον αφορά το κρέας κουνελιών· ότι το 99 % του κρέατος κουνελιών που εισάγεται στην ΕΕ προέρχεται από την Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινέζοι παραγωγοί θα καταλάβουν τη θέση των παραγωγών της ΕΕ, με τις επακόλουθες αρνητικές συνέπειες για την καλή διαβίωση των ζώων, εάν δεν αναληφθεί δράση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η επικερδής κονικλοτροφία, ώστε να εξακολουθήσει να συνεισφέρει στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού και της απασχόλησης, ιδίως των γυναικών, σε αγροτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλες μορφές παραγωγής, καθώς και για να εξακολουθήσουν να παρέχονται στους καταναλωτές τρόφιμα που χαρακτηρίζονται από ποικιλία και υψηλή ποιότητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των χωρών παραγωγής κουνελιών, μπροστά από την Ασία και ιδίως την Κίνα, η οποία με μια παραγωγή 417 000 τόνων σφαγίων είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον των κονικλοτρόφων, και ολόκληρου του κλάδου, να εξακολουθήσουν να τηρούνται στην κονικλοτροφία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής, τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και τον σεβασμό του περιβάλλοντος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κονικλοτροφία βασίζεται στην συνύπαρξη διαφορετικών συστημάτων παραγωγής, και ότι η κονικλοτροφία είναι ένα σημαντικό μέσο για την διαφοροποίηση των εισοδημάτων πολλών μικρών εκμεταλλεύσεων, σε όλη την επικράτεια·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με μια μέση κατανάλωση 1,70 χλγ. ανά κάτοικο το κρέας του κουνελιού είναι ένα από τα κρέατα που καταναλώνονται λιγότερο στην Ένωση (μεταξύ 1 % και 2 % σε σχέση με όλα τα κρέατα που καταναλώνονται)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης, τα υψηλά επίπεδα στρες, τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και νοσηρότητας μεταξύ των εκτρεφόμενων κουνελιών στην Ευρώπη, όπως είχε ήδη διαπιστώσει η EFSA το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση, η διατροφή, η γενετική, οι υγειονομικές πτυχές ή η βελτιστοποίηση της συγκινησιακής κατάστασης των εκτρεφόμενων κουνελιών είναι θέματα ζωτικής σημασίας για τους φορείς της κονικλοτροφίας, ειδικότερα όσον αφορά τη διατήρηση της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφότου εξημερώθηκαν, τα κουνέλια στην ΕΕ εκτρέφονται συνήθως σε κλωβοστοιχίες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους από χώρα σε χώρα και όντως συχνά διαφέρουν·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κουνέλι, όπως και τα άλλα είδη που συνυπάρχουν με τον άνθρωπο, διατηρεί στοιχεία της φυσικής συμπεριφοράς του και επομένως είναι απαραίτητο να διερευνηθούν τα μέτρα και οι συνθήκες που μπορούν να εφαρμοστούν κατά την εκτροφή ώστε να διασφαλισθεί ότι τα κουνέλια είναι ικανά να διατηρήσουν τη φυσική συμπεριφορά τους, στο μέτρο του δυνατού, εφόσον είναι ευεργετική για την υγεία τους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για εντατική εκτροφή χρησιμοποιούνται φυλές κουνελιών που αναπτύσσονται νωρίς και γρήγορα (παλαιότερα αποκαλούνταν «κουνέλια κρεατοπαραγωγής»), και συγκεκριμένα εμπορικά υβρίδια που προορίζονται για την παραγωγή κρεατοπαραγωγών ζώων σε βιομηχανική εκτροφή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα βιολογικής παραγωγής όπου τα κουνέλια για πάχυνση στεγάζονται ομαδικά σε περιφραγμένους χώρους, με πρόσβαση σε μικρή έκταση βοσκής και περισσότερο γύρω χώρο, είναι στο σύνολό τους μια πιθανή εναλλακτική λύση για την εκτροφή σε σχέση με τις κλωβοστοιχίες, μολονότι τα εν λόγω συστήματα ομαδικής στέγασης μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε σχέση με τις αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την επιθετικότητα μεταξύ των ζώων, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αλλοιώσεις που επηρεάζουν την υγεία και την ευεξία τους και να αυξάνονται οι ασθένειες που μεταδίδονται μέσω της στοματοπρωκτικής οδού·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι εθνικοί κανόνες για την βιολογική παραγωγή συνιστούν την εκτροφή κουνελιών σε ομαδικά περιφράγματα που διαθέτουν στη βάση τους πρόσβαση σε μικρή έκταση βοσκής·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως και για άλλα είδη, π.χ. τα πτηνά, θα μπορούσε να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με εναλλακτικά συστήματα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων βιολογικής παραγωγής, που θα μπορούσαν να προσφέρουν στον καταναλωτή ένα ευρύτερο φάσμα τροφίμων και τα οποία, μέχρι στιγμής, έχουν αναπτυχθεί σε πολύ περιορισμένο βαθμό·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τα ανωτέρω, θα ήταν σκόπιμο να διενεργηθούν περαιτέρω μελέτες σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των συστημάτων ομαδικής συστέγασης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη οικονομική βαρύτητα του τομέα αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά ισχυρό αντικίνητρο για την έρευνα και την καινοτομία με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και της καλής διαβίωσης των κουνελιών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ισχύουν στην ΕΕ στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων(1), των μόσχων(2), των ωοπαραγωγών ορνίθων(3) και των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής(4), καθώς και η γενική οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία(5), αλλά ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία στην ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των κουνελιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές και πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ ζητούν τη θέσπιση κανόνων και την καλύτερη διαβίωση των εκτρεφόμενων κουνελιών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, από το 2012 απαγορεύεται η συμβατική εκτροφή ωοτόκων ορνίθων σε κλωβούς, πράγμα που έχει μεταφερθεί εν πολλοίς με επιτυχία στα κράτη μέλη·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει εθνική νομοθεσία και νομικές διατάξεις για την εκτροφή κουνελιών και έχουν καταρτίσει οδηγούς ορθής πρακτικής σε συνεργασία με τον τομέα· ότι το 2012 η Αυστρία απαγόρευσε την εκτροφή κουνελιών σε κλωβούς για την παραγωγή κρέατος, ενώ το Βέλγιο έχει θεσπίσει νομοθεσία που αποβλέπει στη σταδιακή κατάργηση των κλωβοστοιχιών και την υποκατάστασή τους με συστήματα πάρκου έως το 2025·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων υποστηρίχθηκε η ανάγκη πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθεσίας, καθώς και η ανάγκη στήριξης της κατάρτισης οδηγών ορθής πρακτικής·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ζήτησης για τη μετάβαση σε εναλλακτικά συστήματα παραγωγής και λόγω του περιορισμένου οικονομικού βάρους της κονικλοτροφίας στην ευρωπαϊκή ζωική παραγωγή, θα πρέπει να παροτρυνθούν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προκειμένου να διενεργήσει περαιτέρω έρευνα στους τομείς της υγείας, της καλής διαβίωσης των ζώων, της εκτροφής κουνελιών, της στέγασης, της διατροφής, της συμπεριφοράς και της αναισθητοποίησης των ζώων·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική γνώμη της EFSA του 2005 σχετικά με τα συστήματα εκτροφής και στέγασης των κατοικίδιων κουνελιών περιελάμβανε συστάσεις για την αύξηση των διαστάσεων των κλωβών, τη μείωση της πυκνότητας του πληθυσμού των αναπτυσσομένων ζώων και για θεραπευτικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προσθετικών για την καταπολέμηση των νόσων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις του κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του Παγκοσμίου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE) σχετικά με τη σφαγή ζώων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων αναισθητοποίησης και των απαιτήσεων ως προς τις γνώσεις των επαγγελματιών, ισχύουν και για τα κουνέλια·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 της οδηγίας 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων προβλέπει ότι πρέπει να λαμβάνονται «όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα» για την εξασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων, ενώ στο άρθρο 4 καθορίζονται πρότυπα για την εκτροφή των ζώων «σύμφωνα με την κτηθείσα πείρα και τις επιστημονικές γνώσεις», τα οποία περιλαμβάνουν επίσης τα πρότυπα που έχουν καθορισθεί από την EFSA και τον OIE·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  παρατηρεί ότι στην ΕΕ τα κουνέλια εκτρέφονται συνήθως σε μη εμπλουτισμένους κλωβούς, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις ιδανικής εκτροφής σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά πορίσματα· επισημαίνει επίσης ότι τα κουνέλια τρέφονται μερικές φορές αποκλειστικά με συμπυκνώματα, χωρίς πρόσβαση σε ινώδη υλικά, και ο περιορισμένος χώρος των κλωβοστοιχιών μπορεί να τα οδηγήσει σε ανώμαλη συμπεριφορά·

2.  σημειώνει ότι απαιτείται περαιτέρω επιστημονική έρευνα για τα συστήματα στέγασης που θα μπορούσαν να προωθήσουν την ποιότητα της υγείας και να περιορίσουν τον κίνδυνο ασθένειας ή μόλυνσης των ζώων·

3.  αναγνωρίζει ότι εφαρμόζονται με επιτυχία εναλλακτικές μορφές κονικλοτροφίας, όπως η εκτροφή σε υπαίθρια πάρκα ή συστήματα κονικλοκλωβών, με χορτονομή ως την κύρια τροφή, οι οποίες βελτιώνουν την άνεση και την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων κουνελιών· θεωρεί ότι τα εναλλακτικά συστήματα θα πρέπει να αναπτυχθούν, να βελτιωθούν και να ενθαρρυνθούν, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η ζήτηση κρέατος κουνελιού από τα συστήματα αυτά θα μπορούσαν σε κάποιο βαθμό να περιοριστεί από τις επιπτώσεις του επιπρόσθετου κόστους παραγωγής στην τιμή με την οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής·

4.  ενθαρρύνει τη χρήση συστημάτων συλλογικών πάρκων για τα κουνέλια επειδή προσφέρουν μεγαλύτερο χώρο διαβίωσης και επιτρέπουν κοινωνικές συμπεριφορές και ελευθερία κινήσεων· επισημαίνει ότι η χρήση συστημάτων συλλογικών πάρκων βελτιώνει την ευζωία των εκτρεφόμενων κουνελιών, επιτρέποντάς τους έτσι να διαβιούν με τρόπο που μοιάζει περισσότερο με τον φυσικό· τονίζει περαιτέρω ότι η υγεία των ζώων εξαρτάται επίσης από δύο σημαντικές πρακτικές εκτροφής και συγκεκριμένα τις συνθήκες περιβάλλοντος των κτιρίων και την ανάπτυξη των κατάλληλων κτηνοτροφικών πρακτικών και των ορθών πρακτικών βιοασφάλειας και διαχείρισης·

5.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προβούν σε περαιτέρω έρευνα με στόχο την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών συστημάτων στέγασης για την καλύτερη μεταχείριση των ζώων στα διάφορα είδη γεωργικής δραστηριότητας, καθιστώντας δυνατή την εφαρμογή βελτιώσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους·

6.  τονίζει ότι όλο το κρέας κουνελιών στην ενωσιακή αγορά, συμπεριλαμβανομένων εισαγωγών από τρίτες χώρες, πρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων και καλής διαβίωσης των ζώων· επισημαίνει εμφατικά τον κίνδυνο του αθέμιτου ανταγωνισμού τρίτων χωρών εάν τα ίδια πρότυπα και κριτήρια δεν εφαρμόζονται στα εισαγόμενα προϊόντα·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την ποιότητα και ασφάλεια του εισαγόμενου κρέατος κουνελιών διεξάγοντας διεξοδικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις κατά την είσοδο στην Ένωση·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με στόχο την καλή διαβίωση των ζώων, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν και να αξιοποιήσουν τους κώδικες ορθών πρακτικών σε θέματα κονικλοτροφίας·

Αναπαραγωγή κουνελιών

9.  τονίζει ότι η αναπαραγωγή κουνελιών είναι εξαιρετικά εντατικοποιημένη, αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υφιστάμενων συνθηκών στις οποίες εκτρέφονται και ενδιαιτώνται κουνέλια, λόγω των διαφορών ως προς τους στόχους για τους οποίους εκτρέφονται καθώς και τις διαφορετικές απαιτήσεις των καταναλωτών στα διάφορα κράτη μέλη·

10.  επισημαίνει ότι το μέγεθος των κλωβών ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και το βάρος των ζώων και ότι τούτο επηρεάζει τις κινήσεις, για παράδειγμα να τεντώνονται, να κάθονται και να στέκονται με τα αφτιά τους ορθά (χαρακτηριστική του είδους στάση «επιφυλακής»), να στέκονται στα οπίσθια πόδια τους, να περιστρέφονται άνετα και να κινούνται με μικρούς πήδους· υπογραμμίζει ότι αυτή η απουσία άσκησης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αποδυναμωμένα κόκαλα, στερεότυπη συμπεριφορά και τραύματα στο πέλμα·

11.  τονίζει ότι τα συστήματα στέγασης έχουν βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου για να ενσωματώσουν νέο εξοπλισμό, όπως είναι τα πλαστικά δάπεδα, με στόχο τη μείωση των τραυματισμών στα πόδια και την ενίσχυση της καλής διαβίωσης· τονίζει, ωστόσο, ότι μερικοί από τους παλιότερους τύπους αυτών των κλωβών μπορεί να ακολουθούν ακατάλληλο, κατά τη σημερινή αντίληψη, κατασκευαστικό τύπο·

12.  σημειώνει με ανησυχία ότι παρατηρείται ένα εγγενώς υψηλό ποσοστό νόσων και θνησιμότητας στον πληθυσμό των εκτρεφόμενων κουνελιών, λόγω παραγόντων όπως υψηλότερα ποσοστά παρασιτικής μόλυνσης (κοκκιδίωση, παράσιτα εντέρων, κ.λπ.) και ευπάθεια σε λοιμώδη νοσήματα όπως η αιμορραγική νόσος του κουνελιού και η μυξωμάτωση·

13.  επισημαίνει ότι η EFSA έχει καταλήξει από το 2005 στο συμπέρασμα ότι τα ποσοστά θνησιμότητας και νοσηρότητας των εκτρεφόμενων κουνελιών φαίνεται να είναι σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με άλλα εκτρεφόμενα είδη ζώων, λόγω μολύνσεων του εντερικού και του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και προβλημάτων αναπαραγωγής· επισημαίνει επίσης ότι η ίδια έκθεση της EFSA προειδοποιούσε σχετικά με τους υψηλότερους κινδύνους για την υγεία των κουνελιών που προκύπτουν από την εκτροφή στο έδαφος σε σύγκριση με την εκτροφή σε κλωβούς, ειδικότερα λόγω της κοκκιδίωσης και των παρασιτικών μολύνσεων·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από πολλούς παραγωγούς, μέσω βελτιώσεων στον σχεδιασμό των συστημάτων στέγασης σύμφωνα με τις συστάσεις της EFSA· ωστόσο, παρατηρεί με ανησυχία την έλλειψη θεραπειών και έρευνας για την αντιμετώπιση των ασθενειών των εκτρεφόμενων κουνελιών·

Εκτροφή κουνελιών

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στα κουνέλια που εκτρέφονται και παχύνονται για την παραγωγή κρέατος στην ΕΕ και τα οποία στεγάζονται σε κλωβούς παλαιού τύπου που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για τη γεωργική παραγωγή, αντιστοιχεί, ανά κουνέλι, χώρος μικρότερος από τον χώρο που καλύπτουν δύο συνηθισμένες κόλλες χαρτί Α4·

16.  επισημαίνει ότι τα κουνέλια είναι άκρως ευαίσθητα ζώα και ενδέχεται να υποφέρουν από ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων διαβίωσης και νόσων που συνδέονται με τις ακατάλληλες συνθήκες εκτροφής τους, περιλαμβανομένων των θανάσιμων ιών, των αναπνευστικών παθήσεων και των τραυματισμένων ακροταρσίων από το κάθισμα στα μεταλλικά πλέγματα των δαπέδων των κλωβών·

17.  επισημαίνει ότι οι κονικλοτρόφοι και οι κτηνίατρο διαθέτουν ελάχιστα θεραπευτικά μέσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που προκύπτουν και ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της έλλειψης έρευνας και επενδύσεων σε φάρμακα για χρήσεις και είδη ήσσονος σημασίας·

18.  επισημαίνει επίσης ότι η διατροφή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καλή διαβίωση και στην υγεία των ζώων, και ως εκ τούτου κρίνει ότι τα κουνέλια θα πρέπει να έχουν μονίμως πρόσβαση σε ισορροπημένη δίαιτα με τις κατάλληλες ινώδεις τροφές·

19.  παρατηρεί ωστόσο ότι οι κίνδυνοι για την υγεία είναι περιορισμένοι χάρη στους πολύ αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες της ΕΕ και τονίζει ότι δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας (οδηγία 98/58/ΕΚ), τα ασθενή ζώα λαμβάνουν αμέσως ιατρική θεραπεία, η οποία συνοδεύεται με απομόνωση του ζώου μέχρι την ίασή του, ή την ευθανασία του εάν χρειασθεί·

20.  αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ανθρώπους που εμπλέκονται σε όλες τις πτυχές της μεταχείρισης των ζώων στον τομέα της κονικλοτροφίας, καθώς και οδηγίες ορθών πρακτικών που βασίζονται σε αξιόπιστες τεχνικές και επιστημονικές αναλύσεις, ούτως ώστε να βελτιώνουν την απόδοσή τους και να κατανοούν καλύτερα τις σχετικές απαιτήσεις για την καλή διαβίωση των ζωών, με σκοπό να μην υποφέρουν άσκοπα τα ζώα·

21.  επισημαίνει ότι τα απογαλακτισμένα αναπτυσσόμενα κουνέλια και οι κονικλομητέρες που στεγάζονται σε εναλλακτικά συστήματα συλλογικών πάρκων, συνήθως 750 cm²/κουνέλι για αναπτυσσόμενα κουνέλια και 800 cm²/κουνέλι για κονικλομητέρες, απολαμβάνουν περισσότερη ελευθερία κινήσεων, κοινωνικής συναναστροφής και παιχνιδιού, και ότι οι πλατφόρμες στα συστήματα περιφράγματος επιτρέπουν στα κουνέλια να μετακινούνται αποφεύγοντας άλλα κουνέλια με επιθετική συμπεριφορά, ενώ διαθέτουν ξεχωριστές μονάδες στέγασης για κονικλομητέρες που θηλάζουν·

22.  αναγνωρίζει ότι τα συστήματα του είδους αυτού θα συνεπάγονται αυξημένα έξοδα για τις εκμεταλλεύσεις, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να παρασχεθεί οικονομική συνδρομή στους εκτροφείς οι οποίοι θα επιλέξουν ελεύθερα αυτό το σύστημα εκτροφής· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τον τομέα της κονικλοτροφίας στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ· σημειώνει ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, παρέχεται οικονομική στήριξη στους κτηνοτρόφους που εφαρμόζουν μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κουνελιών·

23.  υπενθυμίζει ότι κάθε υποχρεωτικό μέτρο που τίθεται σε εφαρμογή θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο προϋπολογισμό για τη στήριξη των κονικλοτρόφων· υποστηρίζει επίσης ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ειδική γραμμή για την προώθηση της κατανάλωσης κρέατος κουνελιού·

24.  υπογραμμίζει ότι η πιο εκτεταμένη έρευνα σχετικά με την ομαδική στέγαση των θηλυκών θα ωφελούσε την καλή διαβίωσή τους, ιδίως όσον αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα θηλυκά πρέπει να μείνουν σε διαφορετικό κατάλυμα και, ακολούθως, τη χρονική στιγμή που πρέπει να εισαχθούν εκ νέου στην ομάδα·

25.  συνιστά τα εκτρεφόμενα αρσενικά κουνέλια ηλικίας άνω των 12 εβδομάδων να στεγάζονται ξεχωριστά σε οποιοδήποτε σύστημα, λόγω προβλημάτων επιθετικότητας·

Μεταφορά και σφαγή

26.  επισημαίνει ότι η μεταφορά συνιστά οδυνηρή δοκιμασία για τα κουνέλια· τονίζει ότι τα κουνέλια πρέπει να ταΐζονται και να ποτίζονται πριν από τη μεταφορά τους σε μεγάλη απόσταση και να έχουν επαρκή ποσότητα τροφής, νερού και χώρου κατά τη μεταφορά τους, καθώς και ότι οι χρόνοι μεταφοράς πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομοι, λόγω της ευαισθησίας του είδους· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία από παράγοντες που επηρεάζουν την καλή διαβίωση των ζώων, όπως για παράδειγμα η ζέστη, η ασιτία, η αφυδάτωση, ο πόνος και τα τραύματα, το κρύο, η ναυτία λόγω κίνησης και ο φόβος·

27.  τονίζει ότι η καλή μεταχείριση των εκτρεφόμενων κουνελιών κατά τη μεταφορά και τη σφαγή τους εξαρτάται επίσης από τη συμπεριφορά και τις διαδικασίες χειρισμού από τους κτηνοτρόφους, τους μεταφορείς και το προσωπικό του σφαγείου, καθώς και από την εφοδιαστική των μεταφορών· καλεί την επιτροπή να ελέγξει την εφαρμογή και επιβολή της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ, ειδικότερα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά·

28.  τονίζει ότι τα κουνέλια πρέπει να αναισθητοποιούνται πλήρως πριν από τη σφαγή, και να εξασφαλίζεται ότι δεν υφίστανται ταλαιπωρία, πόνο ή αγωνία· υπενθυμίζει ότι η σφαγή πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ανάκτησης των αισθήσεων πριν από τη θανάτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της πρακτικής έρευνας στις τεχνικές αναισθητοποίησης που χρησιμοποιούνται για άλλα είδη θα επέτρεπε την υιοθέτηση ηλεκτρικών ή άλλων μεθόδων, όπως η αναισθητοποίηση με μείγμα αερίων, κατάλληλη για τα ειδικά χαρακτηριστικά των κουνελιών, που θα μπορούσαν να είναι εμπορικά βιώσιμες αλλά και πιο ανθρώπινες·

Μικροβιακή αντοχή

29.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες των ευρωπαίων παραγωγών να μειώσουν τη χρήση αντιβιοτικών στην κονικλοτροφία· τονίζει ότι η εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών στην κονικλοτροφία, ιδίως στους εντατικούς τύπους εκτροφής, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της μικροβιακής αντοχής·

30.  σημειώνει ότι η μεγάλη εξάρτηση από τα αντιβιοτικά μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της μικροβιακής αντοχής, γεγονός που καθιστά ζωτικής σημασίας τη μετάβαση προς μια πιο υπεύθυνη χρήση· είναι της άποψης ότι η εκτροφή συμβάλλει στην παρούσα κατάσταση παράλληλα με άλλους τομείς ζωικής παραγωγής και ότι οφείλει επίσης να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να προωθήσει την υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών, ώστε να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να αποτραπεί η μικροβιακή αντοχή·

31.  τονίζει ότι, για την επίτευξη και τη διατήρηση υψηλών προτύπων υγιεινής σε όλα τα γεωργικά συστήματα, κυρίως με την ανάπτυξη προληπτικών μέτρων και στοχευμένους ελέγχους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ωθούνται προς την σταδιακή κατάργηση της χρήσης συμβατικών κλωβοστοιχιών σε όλη την ΕΕ, με ταυτόχρονη προώθηση των οικονομικά βιώσιμων εμπλουτισμένων συστημάτων εκτροφής·

32.  τονίζει ότι τα αντιβιοτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς, και ότι θα πρέπει να ακολουθεί η κατάλληλη περίοδος αναμονής πριν από τη σφαγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα όρια καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι το κρέας των κουνελιών είναι ασφαλές·

33.  τονίζει ότι η μείωση της χρήσης αντιβιοτικών, και ο θετικός αντίκτυπος που θα έχει για τη δημόσια υγεία, μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση και την παρακολούθηση των κονικλοτροφείων·

Συμπεράσματα

34.  προτρέπει την Επιτροπή όπως, υπό το φως του μεγάλου αριθμού κουνελιών που εκτρέφονται και σφάζονται στην ΕΕ και των σοβαρών επιπτώσεων που έχουν τα σημερινά συστήματα στέγασης των κουνελιών στην καλή διαβίωση των ζώων, να καταρτίσει έναν χάρτη πορείας προς την επίτευξη οικονομικά βιώσιμων ελάχιστων προδιαγραφών για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών· τονίζει ότι η χάρτης αυτός πρέπει να περιλαμβάνει μετρήσιμους δείκτες, με τακτική υποβολή εκθέσεων και, κατά χρονολογική σειρά, πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα εξής:

   την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με ορθές πρακτικές και τη θέσπιση κανόνων για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα κουνέλια, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή και άλλους φορείς του τομέα της κονικλοτροφίας·
   σύσταση της Επιτροπής, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα εθνικά μέτρα και να περιέχει, ενδεχομένως, προτάσεις για μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την υγεία, τις καλές συνθήκες διαβίωσης και τη στέγαση και κουνελιών·
   εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου, νομοθετική πρόταση σχετικά με στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών·

35.  καλεί την Επιτροπή, όταν προτείνει μέτρα για τους κανόνες στέγασης κονικλομητέρων, καθώς και κουνελιών που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, να έχει ως κατευθυντήρια αρχή τα στοιχεία και τα επιστημονικά πορίσματα, λαμβάνοντας προς τούτο δεόντως υπόψη τις βιολογικές ανάγκες των ζώων και την χαρακτηριστική του είδους τους συμπεριφορά·

36.  πιστεύει ότι οι απαιτήσεις στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 98/58/ΕΚ για λήψη «όλων των ενδεδειγμένων μέτρων» για την καλή διαβίωση των ζώων, και για καθορισμό προτύπων σύμφωνα με την «κτηθείσα πείρα και τις επιστημονικές γνώσεις», θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την εφαρμογή των επιστημονικών συστάσεων σχετικά με την καλή διαβίωση των κουνελιών που καθορίζονται από την EFSA και τον OIE·

37.  επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες πτυχές του θέματος που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όσον αφορά την καλή διαβίωση και την υγεία, την οικονομική κατάσταση και τις συνθήκες εργασίας των εκτροφέων, τη βιωσιμότητα της παραγωγής, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την προστασία των καταναλωτών· ομοίως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφέρον των καταναλωτών για προσβάσιμο, ποιοτικό κρέας κουνελιού·

38.  τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει ως στόχο την παροχή γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους για υγιή και υψηλής ποιότητας γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα σε προσιτές τιμές·

39.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τον τομέα να δημιουργήσουν σαφή συστήματα επισήμανσης της παραγωγής και να κάνουν χρήση των συστημάτων επισήμανσης, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς, η διατήρηση των προτύπων ποιότητας και η προστασία της υγείας των καταναλωτών, επιτρέποντας έτσι στους καταναλωτές να προβαίνουν σε συνειδητές και διαφανείς αγοραστικές επιλογές, επισημαίνοντας την προέλευση του προϊόντος και προστατεύοντάς το από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

40.  τονίζει ότι θα πρέπει να εναρμονισθούν σε επίπεδο ΕΕ όλοι οι ισχύοντες κανόνες· υπογραμμίζει ότι προς τούτου, είναι ουσιαστικής σημασίας η ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την κατάρτιση των οδηγών ορθής πρακτικής και η υποστήριξη εθνικών κατευθυντήριων γραμμών·

41.  ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τις διατάξεις τους με τις ισχύουσες διατάξεις περί καλής διαβίωσης των κουνελιών που καθορίζονται από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού·

42.  επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω επιστημονική έρευνα στην κονικλοτροφία, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση για μετάβαση σε εναλλακτικά συστήματα παραγωγής· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να χορηγήσουν ειδική δημοσιονομική στήριξη και να διενεργήσουν έρευνες σχετικά με:

   την υγεία των εκτρεφόμενων κουνελιών,
   τις καλές συνθήκες διαβίωσης των εκτρεφόμενων κουνελιών,
   τη στέγαση των εκτρεφόμενων κουνελιών,
   την εκτροφή κουνελιών από γενετικές ποικιλίες που χαρακτηρίζονται από πιο ήρεμη ιδιοσυγκρασία,
   την εκτροφή κουνελιών,
   την συμπεριφορά των εκτρεφόμενων κουνελιών,
   τη διατροφή των εκτρεφόμενων κουνελιών,
   τις νόσους και τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας που είναι εγγενή ειδικά στα εκτρεφόμενα κουνέλια,
   τα κατάλληλα φαρμακευτικά προϊόντα, εμβόλια και θεραπευτικές αγωγές για τα εκτρεφόμενα κουνέλια, λαμβάνοντας υπόψη τα αυξανόμενα προβλήματα της μικροβιακής αντοχής,
   τις κατάλληλες για τα ειδικά χαρακτηριστικά των κουνελιών και ανθρωπινές μεθόδους αναισθητοποίησης,

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και την εμπορία κρέατος κουνελιών και κρέατος κουνελιού στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αγοράς Κρέατος·

o
o   o

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων (ΕΕ L 47 της 18.2.2009, σ. 5).
(2) Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (ΕΕ L 10 της 11.1.2009, σ. 7).
(3) Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων (ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53).
(4) Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος (ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ. 19).
(5) Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου