Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0815(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0051/2017

Внесени текстове :

A8-0051/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2017 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0079

Приети текстове
PDF 456kWORD 48k
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург
Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания *
P8_TA(2017)0079A8-0051/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно проекта на pешение за изпълнение на Съвета относно започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (12212/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0476/2016),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-конкретно член 33 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2013 г. относно засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС: прилагане на Решението от Прюм и европейския модел за обмен на информация (ЕМОИ)(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност(3),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0051/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го уведоми за това;

3.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента, отново да се консултира с него;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1)OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.
(2)Приети текстове, P7_TA(2013)0419.
(3)Приети текстове, P8_TA(2015)0269.

Правна информация - Политика за поверителност