Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0816(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0053/2017

Внесени текстове :

A8-0053/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2017 - 9.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0080

Приети текстове
PDF 453kWORD 48k
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург
Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция *
P8_TA(2017)0080A8-0053/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (12211/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0477/2016),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-конкретно член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0053/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го уведоми за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност