Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0140(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0022/2017

Внесени текстове :

A8-0022/2017

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Гласувания :

PV 15/03/2017 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0081

Приети текстове
PDF 465kWORD 49k
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург
Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита ***II
P8_TA(2017)0081A8-0022/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10755/1/2016 – C8‑0015/2017),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 октомври 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 29 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0265),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 67а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0022/2017),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 67, 6.3.2014 г., стр. 166.
(2) OВ C 114, 15.4.2014 г., стр. 96.
(3) Приети текстове: P7_TA(2014)0380.

Правна информация - Политика за поверителност