Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0140(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0022/2017

Ingivna texter :

A8-0022/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Omröstningar :

PV 15/03/2017 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0081

Antagna texter
PDF 242kWORD 42k
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg
Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel ***II
P8_TA(2017)0081A8-0022/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 mars 2017 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10755/1/2016 – C8-0015/2017),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 oktober 2013(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 29 november 2013(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen(3) av ärendet, en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0265),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 67a i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0022/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 67, 6.3.2014, s. 166.
(2) EUT C 114, 15.4.2014, s. 96.
(3) Antagna texter: P7_TA(2014)0380.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy