Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0027(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0327/2016

Ingivna texter :

A8-0327/2016

Debatter :

PV 14/03/2017 - 16
CRE 14/03/2017 - 16

Omröstningar :

PV 15/03/2017 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0082

Antagna texter
PDF 239kWORD 42k
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg
Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen ***I
P8_TA(2017)0082A8-0327/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 mars 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0043),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0020/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 26 maj 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f(4) i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 januari 2017 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0327/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 303, 19.8.2016, s. 127.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen
P8_TC1-COD(2016)0027

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/899.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy