Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/3042(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0179/2017

Внесени текстове :

B8-0179/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2017 - 9.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0083

Приети текстове
PDF 505kWORD 57k
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург
Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар
P8_TA(2017)0083B8-0179/2017

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар (2016/3042(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 3, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид дялове IV и V и член 4, параграф 2, буква а) и членове 20, 21, 26, 45—48 и 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 5, параграф 2, и членове 30, 31 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013(4),

—  като взе предвид Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги(5),

—  като взе предвид Директива 2004/38/EO на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО(6),

—  като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации(7),

—  като взе предвид Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване(8),

—  като взе предвид Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)(9),

—  като взе предвид Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници(10),

—  като взе предвид Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)(11),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2009 г. относно насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки (СОМ(2009)0313),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 ноември 2013 г., озаглавено „Свободно движение на гражданите на ЕС и техните семейства: пет действия за промяна“ (COM(2013)0837),

—  като взе Доклада за гражданството на ЕС, 2017 г., от 24 януари 2017 г., озаглавен „Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна“ (COM(2017)0030),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно социална закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно зачитането на основното право на свобода на движение в ЕС(14),

—  като взе предвид член 216, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че комисията по петиции получи редица петиции, в които се изразява загриженост във връзка с различните пречки, с които се сблъскват гражданите на ЕС при упражняването на правото си на свободно движение;

Б.  като има предвид, че непризнаването от страна на някои държави членки на бракове или правни връзки на ЛГБТИ може да бъде пречка за свободата на движение на тези лица и техните партньори в Съюза, която не им позволява да получат достъп до някои социални обезщетения или обществени услуги в тези държави;

В.  като има предвид, че комисията по петиции проведе изслушване относно пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар, представени от вносители на петиции, на заседанието си на 11 октомври 2016 г.;

Г.  като има предвид, че свободата на движение представлява основно право на гражданите на ЕС и е от основно значение за социалното и икономическо сближаване в рамките на Съюза, с оглед на осигуряването на пълна заетост и социален напредък;

Д.  като има предвид, че както беше посочено от няколко вносители на петиции, свободното движение на работници е било нарушено от няколко държави членки; като има предвид, че мобилните граждани на ЕС понякога избягват достъп до здравни услуги от страх да не бъдат експулсирани, което ефективно ограничава тяхното основно право на достъп до здравни грижи;

Е.  като има предвид, че икономическата криза и мерките за борба с нея увеличиха социално-икономическите неравенства и равнището на икономическата миграция в рамките на ЕС; като има предвид, че това следва да бъде взето надлежно предвид, както и специфичните координационни мерки, установени от държавата членка по произход и от приемащата държава членка и съответните институции на ЕС;

Ж.  като има предвид, че мобилността на работниците и служителите в ЕС може да се окаже предизвикателство за националните пазари на труда, което изисква целенасочени решения, но може също така да допринесе те да бъдат по-справедливи, при условие че основните права на работниците са напълно защитени;

З.  като има предвид, че държавите членки и институциите на ЕС споделят отговорността за това принципите на свободно движение да работят в полза на гражданите, растежа, икономическото и социалното развитие и заетостта и за гарантиране на по-ефективно транспониране и прилагане на съответната правна рамка на ЕС;

И.  като има предвид, че в някои случаи социалната сигурност на мобилните работници в ЕС и техните семейства е белязана от неравенства и непредвидимост;

Й.  като има предвид, че социалноосигурителните права следва да се ползват без дискриминация от постоянни, сезонни и погранични работници и от лица, които осъществяват дейност с цел предоставяне на услуги;

К.  като има предвид, че използването на записи на заповед в трудовите правоотношения може да доведе до несправедливо и дискриминационно положение на работниците и че това ги възпрепятства да упражняват правото си на свободно движение в рамките на вътрешния пазар;

Л.  като има предвид, че вносителите на петиции са обезпокоени от липсата на широколентови връзки, особено в отдалечените, селските и планинските райони, както и несъответствията между рекламираните и действителните скорости на широколентов интернет, което засяга равнището на защита на потребителите в рамките на вътрешния пазар и създава пречки пред достъпа до информация и услуги;

1.  призовава държавите членки, във връзка с принципа на субсидиарност, да премахнат всички дискриминационни практики и ненужни пречки, произтичащи от националните правила, за гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, включително членовете на техните семейства, които не са граждани на ЕС, така че те да използват правото си на влизане и пребиваване на териториите на държавите членки, както и да използват своите социални права, а същевременно държавите членки да направят по-ефективни своите администрации, за да се улесни трудовата мобилност в ЕС;

2.  изразява своята дълбока загриженост относно практиката — в нарушение на свободата на движение на работниците — на някои държави членки да експулсират европейски граждани, които са били трудово заети в тази държава, малко след изтичането на срока на техния трудов договор;

3.  призовава Европейската комисия да изясни, актуализира и разшири своите насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО, за да включи по-конкретно неотдавнашните решения на Съда на ЕС (дела C-45612(15) и C-457/12(16)); препоръчва използването на планове за изпълнение на транспонирането, за да се гарантира пълното и правилно прилагане;

4.  подчертава принципа за еднакво заплащане за еднаква работа и изразява съжаление относно факта, че някои държави отказват социална защита на работници с гражданство на държави извън ЕС; настоятелно призовава държавите членки да прилагат действащото законодателство на ЕС и основните принципи на трудовото право с цел защита на всички работници от ЕС; призовава за по-добро определение на настоящите условия, за да могат гражданите на ЕС и членовете на техните семейства — граждани на трети държави, да се възползват от социалните си права;

5.  приветства създаването на електронния обмен на данни за социалната сигурност (EESSI), който помага на органите за социална сигурност в целия ЕС да обменят информация по-бързо и по-сигурно; призовава държавите членки да подобрят своя технологичен капацитет с цел адаптиране към новия вид обмен на информация; призовава да бъде извършена оценка на възможностите за насърчаване на транснационални колективни споразумения и създаването на европейски платформи, насърчаващи добрите практики;

6.  призовава държавите членки да създадат единни национални уебсайтове, както е предвидено в Директива 2014/67/ЕС; призовава Комисията и държавите членки да подобрят своите насоки и дейности за консултиране с цел допълнително укрепване на свободата на гражданите да се движат, работят и учат в други държави членки на ЕС и повишаване на обществената осведоменост; призовава Комисията да подобри ефективността на инструментите, създадени да предлагат информация относно възможностите за работни места и обучение в целия ЕС, като например EURES и PLOTEUS, и да подобрят осведомеността на обществеността за тях; отбелязва новия Регламент за EURES (Регламент (ЕС) 2016/589), който цели превръщането на EURES в ефективен инструмент за заетост чрез справедлива трудова мобилност в рамките на ЕС; подчертава, че подобряването на консулската помощ и сътрудничеството спомагат за повишаване на осведомеността относно личния статут на лицата и защитата на основните права на мобилните работници или студенти и улесняват тяхната безпроблемна интеграция в приемащата държава членка;

7.  приканва държавите членки да осигурят ясни насоки и подходящо обучение за длъжностните лица и държавните служители, участващи в изпълнението на социалните права на граждани на ЕС и на граждани, работници и членове на техните семейства — граждани на държави извън ЕС, законно пребиваващи в Съюза;

8.  настоява за укрепване на услугата SOLVIT, като например създаването на телефонна линия за помощ, и за укрепването на всеки друг компетентен орган, към който гражданите на ЕС могат да се обърнат с конкретните си въпроси относно вътрешния пазар, за да им се даде възможност, както и на членовете на техните семейства да получат своевременна информация и подкрепа, когато срещат пречки да упражняват правото си на свободно движение;

9.  призовава за подобряване на събирането и обработването на статистически данни за броя на гражданите, които използват преносимостта на социални права от една държава членка в друга, за да се подобри допълнително координацията между държавите членки и да се засилят правата на гражданите на ЕС с политически решения за постигане на по-високи равнища на социална закрила;

10.  призовава за по-добро хармонизиране на тълкуването на понятието „обичайно местопребиваване“;

11.  изразява съжаление относно факта, че неспазването на съвкупни права на социална сигурност създава пречки за гражданите на ЕС; призовава държавите членки за пълно и ефективно прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, за да се гарантира преносимостта на обезщетенията за социална сигурност (напр. държавни пенсии, здравно осигуряване, обезщетения за безработица и семейни обезщетения) и като резултат да се намалят пречките за мобилността на работната сила в ЕС; призовава за категорични и ефективни стъпки за координирана система на сумарни социалноосигурителни вноски и помощи за всички физически лица на територията на ЕС, като например социалноосигурителна карта, целяща да се улесни проследимостта на социалноосигурителните вноски и права(17);

12.  призовава държавите членки за незабавно прилагане на картата на ЕС за хора с увреждания, която ще улесни пътуванията и придвижването на лицата с увреждания от една държава членка в друга;

13.  изразява съжаление относно изключването на граждани на ЕС от национална система за обществено здравеопазване на друга държава членка, тъй като правото им е определено в Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, в Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и в съответната съдебна практика на Съда на ЕО(18);

14.  призовава за по-добра координация в рамката на ЕС за данъчно облагане с цел премахване на двойното данъчно облагане, наред с другите релевантни въпроси, като например предотвратяването на фискалния дъмпинг;

15.  отбелязва увеличаващия се брой трансгранични проблеми, свързани с упражняване на родителски права, произтичащи от свободното движение на хора; призовава за по-голямо консулско и съдебно сътрудничество по дела за упражняване на родителски права между държавите членки; приветства текущото преразглеждане на регламента „Брюксел ІІа“;

16.  осъжда практиката на използване на бланкови записи на заповед в трудовите правоотношения, която позволява на работодателите да твърдят потенциални вреди по-лесно и да избегнат продължителни съдебни спорове в съдилища по трудови спорове, като същевременно се обръща тежестта на доказване, що се отнася до наличието и размерът на вредата; предупреждава, че бланковите записи на заповед възпрепятстват гражданите да упражняват своето право на свободно движение в рамките на вътрешния пазар; призовава държавите членки да приемат законодателство, което забранява употребата на бланкови записи на заповед в трудовите правоотношения в целия ЕС; настоятелно призовава Комисията да изготви препоръка към държавите членки относно необходимостта от строга забрана на употребата на бланкови записи на заповед в трудовите правоотношения;

17.  изразява загриженост относно затрудненията, срещани от вносителите на петиции при признаването на техните професионални квалификации в цяла Европа; призовава за по-нататъшна стандартизация на академичните звания и дипломите за непрекъснато образование от държавите членки, за систематично използване на Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) за гарантирането на по-добро административно сътрудничество и опростени и ускорени процедури за признаване на професионалните квалификации, за осигуряване на изисквания за непрекъснато професионално развитие, необходими на квалифицираните специалисти, които планират да работят в друга държава членка, като се избягва всякакъв вид дискриминация, в съответствие с установената практика на Съда на Европейския съюз, като в същото време се зачитат изискванията на приемащата държава, в пълно съответствие с Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации;

18.  изразява убеждение, че мобилността следва да бъде координирана в рамките на широк процес на регулиране, насочен към гарантиране на стабилни и качествени работни места с ефективни социални права, като ефективно се преодоляват всички форми на дискриминация и несигурност;

19.  счита, че ЕС и държавите членки трябва да успешно да разрешат проблема с липсата на възможности за заетост и неадекватната социална закрила в родните региони на работниците, за да се гарантира, че мобилността е доброволна;

20.  призовава Комисията да гарантира ефективния мониторинг и прилагането на Регламента за единния пазар в областта на далекосъобщенията, който ще включва разпоредби за информираността на потребителите относно минималните, обичайно наличните, максималните и рекламираните скорости на широколентов достъп; подкрепя провеждането на кампании за повишаване на информираността, насочени към премахването на заблуждаващите реклами, в тази област;

21.  призовава държавите членки да прилагат изцяло Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване и да гарантират ефикасното и навременно възстановяване на разходи за трансгранично здравно обслужване, включително възстановяването на разходи за лекарства, които биха могли да представляват средство за произволна дискриминация или необоснована пречка пред свободното движение.

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.
(2) OВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1.
(4) ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1.
(5) ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.
(6) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
(7) ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
(8) ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45.
(9) ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 132.
(10) OВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8.
(11) OВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11.
(12) OВ C 168E, 14.6.2013 г., стр. 88.
(13) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 48.
(14) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 114.
(15) Решение на Съда (голям състав) от 12 март 2014 г., O. v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v B., ECLI:EU:C:2014:135.
(16) Решение на Съда (голям състав) от 12 март 2014 г., S. v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v G., ECLI:EU:C:2014:136.
(17) Пилотен проект: Социалноосигурителна карта (2016_04.037717_3), приведена в действие през 2016 г. и в началото на 2017 г. чрез проучване за осъществимост относно „Европейски портал за социалноосигурителна мобилност — социална сигурност на една ръка разстояние“ (European Mobility Portal on Social Security – Social Security at Your Fingertips).
(18) Например: Решение на Съда на ЕС от 28 април 1998 г., Kohll v Union des caisses de maladie, C-158/96, ECLI:EU:C:1998:171; Решение на Съда на ЕС от 28 април 1998 г., Decker v Union des caisses de maladie, C-120/95, ECLI:EU:C:1998:167; или Решение на Съда (голям състав) от 12 април 2005 г., Heirs of Annette Keller v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), дело C-145/03, ECLI:EU:C:2005:211.

Правна информация - Политика за поверителност