Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/3042(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0179/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0179/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/03/2017 - 9.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0083

Usvojeni tekstovi
PDF 272kWORD 55k
Srijeda, 15. ožujka 2017. - Strasbourg
Prepreke slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu
P8_TA(2017)0083B8-0179/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. ožujka 2017. o preprekama slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu (2016/3042(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 3. stavak 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir glave IV. i V. te članak 4. stavak 2. točku (a), članke 20., 21., 26, 45. – 48. i 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2. te članke 30., 31. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013.(4),

–  uzimajući u obzir Direktivu 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga(5),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ(6),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija(7),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi(8),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive  2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”)(9),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika(10),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”)(11),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 2. srpnja 2009. o smjernicama za bolji prijenos i primjenu Direktive 2004/38/EZ o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice (COM(2009)0313),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 25. studenog 2013. pod naslovom „Slobodno kretanje građana EU-a i njihovih obitelji: pet mjera koje čine razliku” (COM(2013)0837),

–  uzimajući u obzir Izvješće o građanstvu EU-a za 2017. od 24. siječnja 2017. naslovljeno „Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena” (COM(2017)0030),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2011. o slobodi kretanja radnika unutar Europske unije(12),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. siječnja 2014. o socijalnoj zaštiti za sve, uključujući samozaposlene radnike(13),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2014. o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u(14),

–  uzimajući u obzir članak 216. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Odbor za predstavke primio niz predstavki u kojima se izražava zabrinutost zbog različitih prepreka na koje nailaze građani EU-a prilikom ostvarivanja slobode kretanja;

B.  budući da činjenica da neke države ne priznaju bračnu ili zakonom uređenu zajednicu osoba LGBTI može biti prepreka slobodi kretanja tih osoba i njihovih partnera u Uniji, čime im se priječi pristup nekim socijalnim naknadama ili javnim uslugama u tim zemljama;

C.  budući da je na sjednici Odbora za predstavke 11. listopada 2016. održano saslušanje o preprekama slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu, kako su ih iznijeli podnositelji predstavki;

D.  budući da sloboda kretanja predstavlja temeljno pravo građana EU-a te da je bitna za socijalnu i gospodarsku koheziju unutar Unije radi osiguranja pune zaposlenosti i društvenog napretka;

E.  budući da je sloboda kretanja radnika prekršena u nekoliko država članica, na što je ukazalo nekoliko podnositelja predstavki; budući da mobilni građani EU-a ponekad izbjegavaju zatražiti zdravstvene usluge u strahu od izgona, čime im se u stvarnosti ograničava temeljno pravo na pristup zdravstvenoj skrbi;

F.  budući da su gospodarska kriza i mjere za njezino suzbijanje povećale socioekonomske nejednakosti te prouzročile ekonomske migracije unutar EU-a; budući da bi to trebalo uzeti u obzir, a matične države članice i države članice domaćini, kao i relevantne institucije EU-a, trebale bi donijeti konkretne mjere koordinacije;

G.  budući da mobilnost radnika u EU-u može za nacionalna tržišta rada predstavljati izazov koji iziskuje ciljana rješenja, ali također može doprinijeti većoj nepristranosti na tim tržištima, pod uvjetom da su temeljna prava radnika u potpunosti zaštićena;

H.  budući da države članice i institucije EU-a dijele odgovornost za djelovanje načela slobode kretanja u korist građana, rasta, gospodarskog i socijalnog razvoja i zapošljavanja te za bolje prenošenje i provedbu relevantnog pravnog okvira EU-a;

I.  budući da je u nekim slučajevima socijalna sigurnost mobilnih radnika EU-a i njihovih obitelji obilježena nejednakostima i nepredviđenim situacijama;

J.  budući da bi stalni, sezonski i pogranični radnici te radnici čija je djelatnost povezana s pružanjem usluga trebali uživati socijalna prava bez diskriminacije;

K.  budući da korištenje zadužnica u radnim odnosima može dovesti do nepoštene i diskriminirajuće situacije za radnike te im onemogućiti uživanje svog prava na slobodno kretanje na unutarnjem tržištu;

L.  budući da su podnositelji predstavki zabrinuti zbog nedovoljne širokopojasne povezivosti, posebno u zabačenim, ruralnim i planinskim područjima te neusklađenosti između oglašavane i stvarne brzine širokopojasnog interneta, što utječe na razinu zaštite potrošača na unutarnjem tržištu i postavlja prepreke pristupu informacijama i uslugama;

1.  poziva države članice da u skladu s načelom supsidijarnosti uklone sve diskriminirajuće prakse i nepotrebne prepreke iz svojih propisa kojima se građanima EU-a i članovima njihovih obitelji, što podrazumijeva i one koji nisu državljani države članice EU-a, priječi da koriste pravo ulaska i boravišta na državnom području tih država članica i da uživaju svoja socijalna prava, te ih poziva da istodobno poboljšaju učinkovitost svojih uprava ne bi li se olakšala mobilnost radne snage u EU-u;

2.  izražava duboku zabrinutost zbog toga što neke države članice provode praksu protjerivanja europskih građana koji su u njima bili zaposleni, i to nedugo nakon isteka njihovih ugovora o radu, što predstavlja kršenje slobode kretanja radnika;

3.  poziva Komisiju da pojasni, ažurira i proširi svoje smjernice za bolje prenošenje i primjenu Direktive 2004/38/EZ, posebno kako bi se obuhvatile i nedavne presude Suda Europske unije (predmeti C-456/12(15) i C-457/12(16)); preporučuje korištenje planova za prenošenje zakonodavstva kako bi se zajamčila potpuna i ispravna primjena;

4.  ističe načelo jednake plaće za jednak rad i žali zbog činjenice da neke države članice uskraćuju socijalnu zaštitu radnicima iz drugih država članica EU-a; apelira na države članice da se pridržavaju važećeg zakonodavstva EU-a i temeljnih načela u području radnog prava kako bi se zaštitili svi radnici u EU-u; poziva na bolje definiranje postojećih uvjeta za građane EU-a i članove njihovih obitelji koji su državljani trećih zemalja kako bi mogli ostvarivati svoja socijalna prava;

5.  pozdravlja stvaranje elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI) koja pomaže tijelima nadležnima za socijalnu sigurnost diljem EU-a da brže i sigurnije razmjenjuju informacije; poziva države članice da poboljšaju svoj tehnološki kapacitet kako bi se prilagodile novoj vrsti razmjene informacija; poziva na to da se prouči mogućnost poticanja transnacionalnih kolektivnih ugovora i stvaranja europskih platformi radi promicanja dobre prakse;

6.  poziva države članice da uspostave jedinstvene nacionalne internetske stranice kako je predviđeno Direktivom 2014/67/EU; poziva Komisiju i države članice da poboljšaju svoje aktivnosti usmjeravanja i savjetovanja radi daljnjeg jačanja slobode građana na kretanje, rad i studiranje u drugim državama članicama i radi podizanja razine osviještenosti javnosti; poziva Komisiju da poboljša učinkovitost instrumenata stvorenih za pružanje informacija o mogućnostima učenja i zapošljavanja širom EU-a, kao što su EURES i PLOTEUS, i da rade na još boljem upoznavanju javnosti s navedenim instrumentima; prima na znanje novu Uredbu o EURES-u (Uredba (EU) 2016/589) kojom se EURES želi preobraziti u učinkovit instrument za zapošljavanje zasnovan na pravednoj mobilnosti radne snage unutar EU-a; ističe da se boljom konzularnom pomoći i suradnjom pomaže u podizanju razine osviještenosti o osobnom statusu i zaštiti temeljnih prava mobilnih radnika ili studenata te doprinosi njihovoj lakoj integraciji u državi članici domaćinu;

7.  poziva države članice da izdaju jasne smjernice i pruže odgovarajuće osposobljavanje za svoje službenike i druge zaposlenike uključene u provedbu socijalnih prava građana EU-a i državljana zemalja izvan EU-a te radnika i članova njihovih obitelji koji legalno borave u EU-u;

8.  traži poboljšanje službe SOLVIT, na primjer osnivanjem službe za podršku, ali i svih drugih nadležnih tijela kojima se građani EU-a mogu obratiti s konkretnim upitima u vezi s unutarnjim tržištem, a kako bi im se omogućilo da oni i njihovi članovi obitelji na vrijeme dobiju informacije i potporu kada se suoče s preprekama u ostvarivanju svojeg prava na slobodno kretanje;

9.  poziva na poboljšanje prikupljanja i obrade statističkih podataka o broju građana koji prenose svoja socijalna prava iz jedne države članice u drugu kako bi se dodatno poboljšala koordinacija između država članica i osnažilo pravo građana EU-a uz pomoć političkih rješenja za postizanje više razine socijalne zaštite;

10.  poziva na bolje usklađivanje tumačenja „uobičajenog boravišta”;

11.  izražava žaljenje što zbog nemogućnosti da se objedine socijalni doprinosi i naknade nastaju prepreke za stanovnike EU-a te poziva države članice da u potpunosti i učinkovito provedu Uredbu (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbu (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti kako bi se osigurala prenosivost prava iz socijalne sigurnosti (npr. državnih mirovina, zdravstvenog osiguranja, naknada za nezaposlenost i obiteljskih naknada) i tako smanjile prepreke mobilnosti radne snage u EU-u; poziva na odlučno poduzimanje djelotvornih koraka prema usklađenom sustavu ukupnih socijalnih doprinosa i naknada za svaku osobu u Europskoj uniji, kao što su iskaznica socijalnog osiguranja, kako bi se olakšala sljedivost doprinosa i naknada za socijalno osiguranje(17);

12.  poziva države članice da hitno uvedu europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom koja bi osobama s invaliditetom olakšala putovanja i migracije iz jedne države članice u drugu;

13.  žali zbog toga što su građani EU-a isključeni iz nacionalnih sustava javnog zdravstva drugih država članica, što je pravo definirano u Direktivi 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, u Uredbi (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i u relevantnoj sudskoj praksi Suda Europske unije(18);

14.  traži bolju koordinaciju u okviru oporezivanja u EU-u kako bi se, između ostalog, izbjeglo dvostruko oporezivanje, ali i spriječio fiskalni damping;

15.  prima na znanje sve veći broj slučajeva u vezi s pitanjima prekograničnog skrbništva nad djecom koja proizlaze iz slobodnog kretanja ljudi; poziva na veću konzularnu i pravosudnu suradnju u vezi s predmetima o skrbništvu nad djecom među državama članicama; pozdravlja reviziju Uredbe Bruxelles II.a koja je trenutačno u tijeku;

16.  osuđuje praksu korištenja bjanko zadužnica u radnim odnosima, čime se poslodavcu omogućuje da sudskim putem lakše zatraži potencijalnu odštetu i da izbjegne dugotrajne postupke na sudovima za radno pravo, pri čemu se izokreće teret dokazivanja u pogledu krivnje i iznosa odštete; upozorava da se takvim zadužnicama građane sprečava u ostvarivanju prava na slobodu kretanja na unutarnjem tržištu; poziva države članice da donesu zakonodavstvo o zabrani korištenja bjanko zadužnica u radnim odnosima u cijeloj Europskoj uniji; potiče Komisiju da izda preporuke državama članicama o nužnosti da se strogo zabrani upotreba bjanko zadužnica u radnim odnosima;

17.  zabrinut je zbog poteškoća s kojima se susreću podnositelji predstavki kada je riječ o priznavanju njihovih stručnih kvalifikacija širom Europe; poziva na dodatnu standardizaciju akademskih titula i diploma za kontinuirano obrazovanje u državama članicama, sustavnu upotrebu Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) kako bi se zajamčila bolja administrativna suradnja i jednostavniji i brži postupci za priznavanje stručnih kvalifikacija i uvjeta za kontinuirani profesionalni razvoj koje kvalificirani stručnjaci koji namjeravaju raditi u drugoj državi članici moraju ispunjavati, izbjegavajući pritom svaki oblik diskriminacije, a u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda i poštujući zahtjeve zemlje domaćina uz potpuno pridržavanje Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija;

18.  uvjeren je da bi mobilnost trebalo koordinirati u okviru širokog regulatornog postupka kojim se jamče stabilna kvalitetna radna mjesta sa stvarnim socijalnim pravima i djelotvorna borba protiv svih oblika diskriminacije i prekarijata;

19.  smatra da EU i države članice moraju uspješno rješavati manjak mogućnosti zapošljavanja i neadekvatnu socijalnu zaštitu u matičnim regijama radnika kako bi se zajamčila dobrovoljna mobilnost;

20.  poziva Komisiju da se pobrine za učinkovito praćenje i provedbu Uredbe o jedinstvenom telekomunikacijskom tržištu, koja će sadržavati odredbe o informiranju potrošača o najmanjoj, obično dostupnoj, najvećoj i oglašavanoj brzini širokopojasnog interneta; u tom pogledu podupire kampanje podizanja razine osviještenosti čiji je cilj iskorjenjivanje zavaravajućih oglasa;

21.  poziva države članice da u cijelosti provedu Direktivu 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi i da osiguraju efikasan i pravovremen povrat troškova prekogranične zdravstvene zaštite, uključujući povrat troškova za lijekove, s obzirom na to da bi izostanak toga mogao predstavljati oblik samovoljne diskriminacije ili neopravdanu prepreku slobodi kretanja;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 166, 30.4.2004., str. 1.
(2) SL L 284, 30.10.2009., str. 1.
(3) SL L 141, 27.5.2011., str. 1.
(4) SL L 107, 22.4.2016., str. 1.
(5) SL L 18, 21.1.1997., str. 1.
(6) SL L 158, 30.4.2004., str. 77.
(7) SL L 255, 30.9.2005., str. 22.
(8) SL L 88, 4.4.2011., str. 45.
(9) SL L 354, 28.12.2013., str. 132.
(10) SL L 128, 30.4.2014., str. 8.
(11) SL L 159, 28.5.2014., str. 11.
(12) SL C 168E, 14.6.2013., str. 88.
(13) SL C 482, 23.12.2016., str. 48.
(14) SL C 482, 23.12.2016., str. 114.
(15) Presuda Suda (Veliko vijeće) od 12. ožujka 2014., O. protiv Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel i Minister voor Immigratie, Integratie en Asie protiv B., ECLI:EU:C:2014:135.
(16) Presuda Suda (Veliko vijeće) od 12. ožujka 2014., S. protiv Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel i Minister voor Immigratie, Integratie en Asie protiv G., ECLI:EU:C:2014:136.
(17) Pilot-projekt Iskaznica socijalnog osiguranja (2016_04.037717_3) proveden 2016. i početkom 2017. na temelju studije izvedivosti o „Europskom portalu za mobilnost u području socijalne sigurnosti – Socijalna sigurnost na dohvat ruke”.
(18) Npr. Presuda Suda od 28. travnja 1998., Kohll protiv Union des caisses de maladie, C-158/96, ECLI:EU:C:1998:171; Presuda Suda od 28. travnja 1998., Decker protiv Union des caisses de maladie, C-120/95, ECLI:EU:C:1998:167; ili Presuda Suda (Veliko Vijeće) od 12. travnja 2005., Nasljednici Annette Keller protiv Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) i Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), predmet C-145/03, ECLI:EU:C:2005:211.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti