Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2526(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0180/2017

Внесени текстове :

B8-0180/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2017 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0084

Приети текстове
PDF 485kWORD 52k
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург
Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване
P8_TA(2017)0084B8-0180/2017

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно одобрението от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (2017/2526(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 юли 2016 г. относно Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (COM(2016)0501),

—  като взе предвид одобрението от германския Бундестаг на 27 март 2015 г. на законодателното предложение Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen и на Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes,

—  като взе предвид одобрението от германския Бундестаг на 8 май 2015 г. на Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen и на Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes,

—  като взе предвид производството за установяване на нарушение във връзка с въвеждането от страна на Германия на нова схема за пътно таксуване за частните автомобили (Pkw-Maut), започната от Комисията на 18 юни 2015 г.,

—  като взе предвид споразумението от 1 декември 2016 г. между председателя на Комисията и германското министерство на транспорта и цифровата инфраструктура във връзка с германската система за пътно таксуване на автомобилите (Pkw-Maut),

—  като взе предвид Директива № 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури(2), както и предстоящото ѝ преразглеждане през 2017 г. като част от инициативата на Комисията в областта на пътищата,

—  като взе предвид Директива № 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (3), както и предстоящото ѝ преразглеждане през 2017 г. като част от инициативата на Комисията в областта на пътищата,

—  като взе предвид принципа на недопускане на дискриминация, залегнал в член 18 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и законодателството на ЕС, което забранява дискриминацията, основана на националност,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно одобрението от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (O-000152/2016 — B8-0201/2017),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по транспорт и туризъм,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че понастоящем се извършва преглед дали плануваната германска система за пътно таксуване за лекотоварните превозни средства (ЛПС) е в съответствие с действащите политики на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че система на възстановяване, която пряко или непряко е основана на националност, е дискриминационна, противоречи на ръководните принципи на Европейския съюз, възпрепятства трансграничната мобилност и отслабва единния европейски пазар;

В.  като има предвид, че планираната германска система за пътно таксуване вероятно е в противоречие с принципа за недопускане на дискриминация, както и с принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“;

Г.  като има предвид, че националните системи за пътно таксуване, които въвеждат такси, пряко или косвено основани на националност, биха били в противоречие с правото на ЕС;

Д.  като има предвид, че националните системи за пътно таксуване, по-специално, имат отрицателно въздействие върху гражданите в граничните региони, които трябва да се съобразяват с различни системи за пътно таксуване и свързаните с тях разходи, възпрепятстват свободния поток на трансграничен трафик и създават ненужни пречки пред по-нататъшната европейска интеграция;

Е.  като има предвид, че произтичащите от това допълнителни административни тежести биха довели до увеличаване на разходите и евентуални непрозрачни процедури, като по този начин се намаляват предвидените допълнителни средства за инвестиции в инфраструктурата;

1.  признава, че транспортът представлява сектор от ключово значение за икономическия растеж чрез осигуряването на ефикасна и достъпна мобилност на граждани и стоки в рамките на Европейския съюз и извън него;

2.  посочва, че Комисията и държавите членки следва да инвестират адекватно в транспортната инфраструктура;

3.  настоятелно призовава Комисията да приложи действащите политики, както са посочени, наред с другото, в Бялата книга от 2011 г. относно транспорта;

4.  подчертава, че заплащането за пътна инфраструктура може да играе жизненоважна роля за преминаването от един към друг вид транспорт, а също и за финансирането на поддръжката и разработването на устойчива, безопасна, сигурна, ефикасна и ориентирана към бъдещето пътна инфраструктура в Европейския съюз;

5.  подчертава, че системи за пътно таксуване за всички типове моторни превозни средства следва да бъдат електронни и основани на изминато разстояние и следва да са съобразени с принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“, залегнали в политиките и законодателството на ЕС, за да се гарантира интернализацията на външните разходи, свързани с автомобилния транспорт;

6.  изтъква необходимостта да се постигне подобрено качество на услугата по отношение на пътната инфраструктура, особено от гледна точка на безопасността, както и значително намаляване на задръстванията;

7.  насърчава Комисията да включи външните разходи от изменението на климата и произшествията, които не са покрити от застраховки, когато предлага ново законодателство, като например преразглеждането на директивата за „Евровинетката“; освен това подчертава, че законодателството относно интернализацията на външните разходи трябва да се прилага за всички пътища и да изключва нелоялна конкуренция между различните видове транспорт;

8.  изтъква, че текущото производство за установяване на нарушение срещу Германия, което се отнася до непряка дискриминация, основана на националност, е временно спряно в очакване на последващи действия, без подходяща правна обосновка, посредством неофициално политическо споразумение между председателя на Комисията и германското министерство на транспорта и цифровата инфраструктура;

9.  подчертава, че въвеждането на национални системи за събиране на пътни такси следва да не затруднява достъпа до пазара, растежа, конкурентоспособността и гъвкавостта на транспорта и трансграничните транспортни оператори в ЕС, с цел да се гарантира по-нататъшното развитие и целостта на единния европейски пазар;

10.  призовава Комисията да осигури и оповести релевантна информация от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ относно анализа на новите мерки за Pkw-Maut, представени от германските органи, и тяхното съответствие с правото на ЕС;

11.  подчертава, че основно изискване, за да бъдат недискриминационни пътните такси, е всички потребители да плащат същата такса за използване на същите пътища; подчертава, че всяка национална система за пътно таксуване, която извършва пряка дискриминация на основание националност или е съчетана с национални данъчни мерки в полза само на граждани, например приспадането от националния данък върху моторните превозни средства, като по този начин се цели преди всичко да се таксуват чуждестранни потребители, представлява нарушение на принципа на недопускане на дискриминация, посочен в член 18 от ДФЕС; припомня, че Комисията, в качеството си на пазител на Договорите, трябва да следи за правилното изпълнение и прилагане на законодателството след неговото приемане;

12.  призовава Комисията да представи на Парламента споразумението, сключено с германското правителство, като посочи основните различия с националното законодателство, което вече беше отнесено до Съда, и обосновка относно съответствието с разпоредбите на Договора и на правото на ЕС;

13.  изразява становище, че германската система за пътно таксуване (Pkw-Maut) от декември 2016 г., все още съдържа елементи, които представляват нарушение на правото на Съюза и нарушава основни принципи на Договорите, по-специално дискриминацията, основана на националност;

14.  подчертава необходимостта от общи правила, за да се създаде последователна, справедлива, недискриминационна и хармонизирана рамка за системите за събиране на пътни такси за всички видове превозни средства в Европейския съюз;

15.  настоятелно призовава Комисията да разгледа възможността за преразглеждане на законодателството и хармонизирана рамка относно „Евровинетката“ и Европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕСТ) като възможност за създаване на такава рамка и за наблюдение и насърчаване на правилното прилагане на действащото законодателство;

16.  изтъква, че оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване играе ключова роля за улесняване на трансграничния транспорт и че държавите членки като действат самостоятелно създават разпокъсаност и пречат на създаването на единно европейско транспортно пространство;

17.  отправя искане към Комисията да предостави всички правни и технически данни за споразумението, сключено на 1 декември 2016 г. между председателя на Комисията и германското министерство на транспорта и цифровата инфраструктура, и да изясни всички относими правни и политически аспекти във връзка с въпроса защо споразумението от 1 декември 2016 г., което продължава да не налага допълнителна тежест върху германските потребители и по този начин запазва непряката дискриминация, основана на националност, се счита за достатъчно основание за спиране на производството за установяване на нарушение срещу Германия, което бе започнато въз основа на точно същите опасения за дискриминация, както и отправя искане към Комисията да информира надлежно Парламента по този въпрос;

18.  призовава Комисията да наблюдава от близо този процес;

19.  призовава Комисията да включи Парламента на всеки етап от процеса чрез структуриран диалог;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1.
(2) OВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42.
(3) ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 124.

Правна информация - Политика за поверителност