Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2526(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0180/2017

Esitatud tekstid :

B8-0180/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2017 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0084

Vastuvõetud tekstid
PDF 167kWORD 50k
Kolmapäev, 15. märts 2017 - Strasbourg
Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale
P8_TA(2017)0084B8-0180/2017

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2017. aasta resolutsioon komisjoni heakskiidu kohta Saksamaa maanteemaksu kehtestamise muudetud kavale (2017/2526(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni valget raamatut „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“ (COM(2011)0144),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL(1),

–  võttes arvesse komisjoni 20. juuli 2016. aasta teatist „Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia“ (COM(2016)0501),

–  võttes arvesse, et Saksamaa Liidupäev võttis 27. märtsil 2015. aastal vastu seadusandliku ettepaneku „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen“ ja „Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes“,

–  võttes arvesse, et Saksamaa Liidunõukogu kiitis 8. mail 2015. aastal heaks seadused „Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen“ ja „Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes“,

–  võttes arvesse komisjoni 18. juunil 2015. aastal algatatud rikkumismenetlust Saksamaa erasõidukite teemaksu uue kogumissüsteemi (nn Pkw-Maut) kehtestamise suhtes,

–  võttes arvesse komisjoni presidendi ja Saksamaa transpordi- ja digitaalinfrastruktuuri ministri 1. detsembri 2016. aasta kokkulepet Saksamaa teemaksusüsteemi (nn Pkw-Maut) kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest(2) ja selle eelseisvat läbivaatamist 2017. aastal komisjoni maanteetranspordi algatuse raames,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/52/EÜ ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta(3) ja selle eelseisvat läbivaatamist 2017. aastal komisjoni maanteetranspordi algatuse raames,

–  võttes arvesse mittediskrimineerimise põhimõtet, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis18, ja ELi õigusakte, milles keelatakse diskrimineerimine kodakondsuse alusel,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust, mis käsitleb komisjoni heakskiitu Saksamaa maanteemaksu kehtestamise muudetud kavale (O-000152/2016 – B8-0201/2017),

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et praegu on läbivaatamisel küsimus, kas Saksamaa kavandatav maanteemaksu süsteem kergsõidukitele on kooskõlas kehtiva Euroopa Liidu poliitikaga;

B.  arvestades, et hüvitussüsteem, mis põhineb kas otseselt või kaudselt kodakondsusel, on diskrimineeriv, vastuolus Euroopa Liidu juhtpõhimõtetega, takistab piiriülest liikuvust ja nõrgestab Euroopa ühtset turgu;

C.  arvestades, et Saksamaa kavandatav teemaksusüsteem võib olla vastuolus mittediskrimineerimise, „kasutaja maksab“ ja „saastaja maksab“ põhimõtetega;

D.  arvestades, et riiklikud teemaksusüsteemid, milles kehtestatakse tasu otseselt või kaudselt kodakondsuse alusel, oleksid vastuolus ELi õigusega;

E.  arvestades, et riiklikel teemaksusüsteemidel on eriti negatiivne mõju piirialadel elavatele kodanikele, kes puutuvad kokku erinevate teemaksusüsteemide ja sellega seotud kuludega, need takistavad piiriülest vaba liikumist ja põhjustavad Euroopa edasisele integratsioonile tarbetuid takistusi;

F.  arvestades, et selle tagajärjel tekkiv lisahalduskoormus toob kaasa suuremad kulud ja võib-olla ka läbipaistmatud menetlused, mille tõttu väheneb taristuinvesteeringuteks kavandatud lisavahendite maht;

1.  tunnistab, et transport on majanduskasvu jaoks väga oluline sektor, tagades tõhusa ja taskukohase kodanike ja kaupade liikuvuse nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool;

2.  juhib tähelepanu sellele, et komisjon ja liikmesriigid peaksid tegema transporditaristusse piisavalt investeeringuid;

3.  nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks kehtivat poliitikat, nagu on muu hulgas ette nähtud ka 2011. aasta valges raamatus transpordi kohta;

4.  rõhutab, et maanteetaristu maksustamine võib etendada olulist rolli ühelt transpordiliigilt teisele üleminekul ja hoolduse rahastamisel ning jätkusuutliku, ohutu, turvalise, tõhusa ja tulevikku suunatud maanteetaristu arendamisel Euroopa Liidus;

5.  rõhutab, et teede maksustamise süsteemid mis tahes liiki mootorsõidukitele peaksid olema elektroonilised ja vastama „kasutaja maksab“ ja „saastaja maksab“ põhimõtetele, nagu on sätestatud ELi poliitikas ja ELi õigusaktides, et tagada maanteetranspordiga seotud väliskulude arvessevõtmine;

6.  juhib tähelepanu vajadusele saavutada maanteetaristus parem teenindustase, eelkõige ohutuse seisukohast, samuti ummikute oluline vähenemine;

7.  soovitab komisjonil uute õigusaktide ettepanekute tegemisel, näiteks Eurovignette’i direktiivi läbivaatamisel, võtta arvesse kliimamuutuste ja õnnetuste väliskulusid, mida kindlustus ei kata; rõhutab ka, et õigusakte väliskulude arvessevõtmise kohta tuleb kohaldada kõikidele teedele ja välistada kõlvatu konkurents eri transpordiliikide vahel;

8.  juhib tähelepanu sellele, et Saksamaa suhtes algatatud pooleliolev rikkumismenetlus, mis puudutab kaudset diskrimineerimist kodakondsuse alusel, on komisjoni presidendi ja Saksamaa transpordi- ja digitaalinfrastruktuuri ministri vahelise mitteametliku poliitilise kokkuleppe alusel kuni edasise teatamiseni ilma nõuetekohase õigusliku põhjenduseta nn ootele pandud;

9.  rõhutab, et riiklike teemaksusüsteemide kehtestamine ei tohiks takistada ELi transpordi- ja piiriülese transpordi ettevõtjate turulepääsu, kasvu, konkurentsivõimet ja paindlikkust, et tagada Euroopa ühtse turu edasine areng ja terviklikkus;

10.  palub komisjonil esitada ja avalikustada liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi asjakohane teave Saksamaa ametiasutuste esitatud kergsõidukite maanteemaksu uute meetmete analüüsi ja selle maksu vastavuse kohta ELi õigusele;

11.  rõhutab, et mittediskrimineeriva teemaksu peamine nõue on see, et kõik kasutajad maksavad sama tee kasutamise eest sama tasu; rõhutab, et mis tahes riiklik teemaksusüsteem, mis on kodakondsuse alusel otseselt diskrimineeriv või kombineeritud riiklike maksumeetmetega üksnes oma kodanike kasuks, nt mahaarvamine siseriiklikust sõidukimaksust, nii et eesmärgiks on peamiselt tasu nõudmine välisriigi kasutajatelt, rikub mittediskrimineerimise põhimõtet, mis on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis18; tuletab meelde, et komisjon kui aluslepingute täitmise järelevalvaja peab jälgima pärast õigusakti vastuvõtmist selle nõuetekohast rakendamist ja kohaldamist;

12.  palub komisjonil esitada parlamendile Saksamaa valitsusega sõlmitud kokkulepe, tuua välja suurimad erinevused võrreldes kohtule esitatud siseriiklike õigusaktidega ja põhjendada, kuidas see on kooskõlas aluslepingu sätete ja ELi õigusega;

13.  on arvamusel, et Saksamaa 2016. aasta detsembri teemaksusüsteem (Pkw-Maut) sisaldab ikka veel elemente, mis kujutavad endast liidu õiguse rikkumist ning on vastuolus aluslepingute aluspõhimõtetega, eelkõige mis puudutab kodakondsuse alusel diskrimineerimist;

14.  rõhutab, et vaja on ühtseid eeskirju, et luua Euroopa Liidus iga liiki sõidukitele sidus, õiglane, mittediskrimineeriv ja ühtlustatud teemaksusüsteemi raamistik;

15.  nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks Eurovignette’i ja Euroopa elektroonilist maksukogumisteenust (EETS) käsitlevate õigusaktide ja ühtlustatud raamistiku läbivaatamist kui võimalust nimetatud raamistik luua ning nende õigusaktide nõuetekohast jõustamist jälgida ja edendada;

16.  juhib tähelepanu asjaolule, et elektrooniliste teemaksusüsteemide koostalitlusvõime täidab rahvusvahelise transpordi edendamisel tähtsat rolli ning et liikmesriigid tekitavad üksi tegutsedes killustatust ja takistavad Euroopa ühtse transpordipiirkonna loomist;

17.  palub komisjonil esitada komisjoni presidendi ja Saksamaa transpordi- ja digitaalinfrastruktuuri ministri vahel 1. detsembril 2016 sõlmitud kokkuleppe kohta kõik õiguslikud ja tehnilised üksikasjad ning tuua selgust kõigisse asjakohastesse õiguslikesse ja poliitilistesse aspektidesse selle kohta, miks 1. detsembri 2016. aasta kokkulepet, mis endiselt ei pane Saksa kasutajatele lisakoormust ja säilitab seega kaudse diskrimineerimise kodakondsuse alusel, on peetud piisavaks põhjenduseks, et panna ootele Saksamaa vastane rikkumismenetlus, mis algatati täpselt samade diskrimineerimisega seotud probleemide pärast, ning et komisjon hoiaks parlamenti sellega nõuetekohaselt kursis;

18.  kutsub komisjoni üles seda protsessi tähelepanelikult jälgima;

19.  kutsub komisjoni üles kaasama parlamenti struktureeritud dialoogi abil protsessi igasse etappi;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 348, 20.12.2013, lk 1.
(2) EÜT L 187, 20.7.1999, lk 42.
(3) ELT L 166, 30.4.2004, lk 124.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika