Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0180/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0180/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2017 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0084

Hyväksytyt tekstit
PDF 169kWORD 47k
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa
P8_TA(2017)0084B8-0180/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. maaliskuuta 2017 Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksymisestä komissiossa (2017/2526(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission valkoisen kirjan ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” (COM(2011)0144),

–  ottaa huomioon unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013(1),

–  ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia” (COM(2016)0501),

–  ottaa huomioon, että Saksan liittopäivät hyväksyi 27. maaliskuuta 2015 lainsäädäntöehdotuksen ”Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen” ja säädöksen ”Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes”,

–  ottaa huomioon, että Saksan liittoneuvosto hyväksyi 8. toukokuuta 2015 säädöksen ”Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen”ja säädöksen ”Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes”,

–  ottaa huomioon komission 18. kesäkuuta 2015 käynnistämän rikkomismenettelyn, joka koskee Saksassa käyttöönotettua uutta tiemaksujärjestelmää henkilöautoille (”Pkw-Maut”),

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan ja Saksan liikenne- ja digitaali-infrastruktuuriministeriön 1. joulukuuta 2016 tekemän sopimuksen Saksan tiemaksujärjestelmästä (”Pkw-Maut”),

–  ottaa huomioon verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä 17 päivänä kesäkuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/62/EY(2) ja sen tulevan tarkistuksen, joka tehdään komission tiealoitteen osana vuonna 2017,

–  ottaa huomioon sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY(3) ja sen tulevan tarkistuksen, joka tehdään komission tiealoitteen osana vuonna 2017,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 18 artiklassa määrätyn syrjimättömyyden periaatteen ja EU:n säädöksen, joka kieltää syrjinnän kansallisuuden perusteella,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksymisestä komissiossa (O-000152/2016 – B8‑0201/2017),

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että parhaillaan arvioidaan, onko Saksassa kevyille ajoneuvoille suunniteltu tiemaksujärjestelmä voimassa olevien Euroopan unionin politiikkojen mukainen;

B.  katsoo, että kansallisuuteen suoraan tai epäsuorasti perustuva korvausjärjestelmä on syrjivä ja ristiriidassa Euroopan unionin ohjaavien periaatteiden kanssa ja että se haittaa rajat ylittävää liikkuvuutta ja heikentää Euroopan sisämarkkinoita;

C.  katsoo, että Saksassa suunniteltu maksujärjestelmä on mahdollisesti syrjimättömyyden periaatteen, käyttäjä maksaa -periaatteen ja saastuttaja maksaa -periaatteen vastainen;

D.  katsoo, että kansalliset tiemaksujärjestelmät, joissa otetaan käyttöön suoraan tai epäsuorasti kansalaisuuteen perustuvia maksuja, olisivat EU:n oikeuden vastaisia;

E.  katsoo, että kansallisilla maksujärjestelmillä on erityisesti rajaseuduilla kielteinen vaikutus kansalaisiin, joiden on oltava tekemisissä erilaisten maksujärjestelmien ja niihin liittyvien kulujen kanssa, ne haittaavat liikenteen vapaata kulkua rajan yli ja estävät tarpeettomasti Euroopan yhdentymistä;

F.  katsoo, että maksujärjestelmästä johtuva hallinnollinen lisärasite lisäisi kuluja ja vähentäisi mahdollisesti menettelyjen avoimuutta, mikä supistaisi infrastruktuuri-investointeihin suunniteltua lisärahoitusta;

1.  toteaa, että liikenne on talouden kasvun kannalta ratkaisevan tärkeä ala, sillä se varmistaa tehokkaan ja edullisen kansalaisten ja tavaroiden liikkuvuuden Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella;

2.  huomauttaa, että komission ja jäsenvaltioiden olisi investoitava riittävästi liikenneinfrastruktuuriin;

3.  kehottaa komissiota panemaan täytäntöön pysyviä politiikkoja, kuten muun muassa esitetään liikenteestä vuonna 2011 annetussa valkoisessa kirjassa;

4.  korostaa, että tieinfrastruktuurimaksuilla voi olla erittäin tärkeä rooli liikennemuotosiirtymän kannalta ja kestävän, turvallisen, tehokkaan ja tulevaisuuteen suuntautuneen tieinfrastruktuurin ylläpidon ja kehittämisen rahoituksessa Euroopan unionissa;

5.  korostaa, että kaikenlaisia moottoriajoneuvoja koskevien tiemaksujärjestelmien olisi oltava sähköisiä ja ajomatkakohtaisia ja niissä olisi noudatettava käyttäjä maksaa - periaatetta ja saastuttaja maksaa -periaatetta, jotka on vahvistettu EU:n politiikoissa ja EU:n lainsäädännössä, jotta varmistetaan tieliikenteeseen liittyvien ulkoisten kulujen sisällyttäminen hintoihin;

6.  huomauttaa, että tieinfrastruktuuria koskevan palvelun laatua on tarpeen parantaa erityisesti turvallisuuden osalta ja liikenneruuhkia on vähennettävä huomattavasti;

7.  kannustaa komissiota sisällyttämään hintoihin ilmastonmuutoksesta ja onnettomuuksista aiheutuvat ulkoiset kulut, joita vakuutus ei kata, kun se ehdottaa uutta lainsäädäntöä, kuten eurovinjettidirektiivin tarkistusta; painottaa lisäksi, että ulkoisten kulujen sisällyttämistä koskevaa lainsäädäntöä on sovellettava kaikkiin teihin ja sen on estettävä eri liikennemuotojen välinen epäreilu kilpailu;

8.  huomauttaa, että meneillään oleva Saksan vastainen rikkomismenettely, joka koskee kansallisuuteen perustuvaa epäsuoraa syrjintää, on toistaiseksi keskeytetty ilman kunnollista oikeudellista syytä epävirallisella komission puheenjohtajan ja Saksan liikenne- ja digitaali-infrastruktuuriministeriön välisellä poliittisella sopimuksella;

9.  korostaa, että kansallisten tiemaksujärjestelmien käyttöönotto ei saisi olla esteenä EU:n liikennealan toimijoiden ja rajatylittävää liikennettä harjoittavien toimijoiden markkinoille pääsylle, kasvulle, kilpailukyvylle ja joustavuudelle, jotta varmistetaan Euroopan sisämarkkinoiden kehittyminen ja eheys;

10.  pyytää komissiota toimittamaan ja julkistamaan liikenteen ja liikkuvuuden pääosastolta saatua relevanttia tietoa Saksan viranomaisten esittämää ”Pkw-Maut” -järjestelmää koskevien uusien toimenpiteiden analyysistä ja siitä, ovatko toimenpiteet EU:n lainsäädännön mukaisia;

11.  painottaa, että syrjimättömien tiemaksujen keskeinen edellytys on, että kaikki käyttäjät maksavat yhtä paljon samojen teiden käytöstä; korostaa, että kaikki kansalliset tiemaksujärjestelmät, jotka syrjivät suoraan kansallisuuden perusteella tai joihin on yhdistetty yksinomaan kansalaisia hyödyttäviä kansallisia verotoimenpiteitä, muun muassa kansallisesta ajoneuvoverosta tehtävä vähennys, jolloin tarkoituksena on periä maksu pääasiassa ulkomaalaisilta käyttäjiltä, on vastoin SEUT-sopimuksen 18 artiklassa vahvistettua syrjimättömyyden periaatetta; muistuttaa, että komission on perussopimusten vartijana valvottava lain hyväksymisen jälkeen, että lain täytäntöönpano ja soveltaminen on asianmukaista;

12.  pyytää komissiota esittämään parlamentille Saksan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen ja määrittämään suurimmat erot tuomioistuimen käsiteltäväksi annettuun lainsäädäntöön nähden, ja perustelemaan, miten sopimus on perussopimuksen säännösten ja EU:n lainsäädännön mukainen;

13.  on sitä mieltä, että joulukuussa 2016 hyväksytyssä Saksan tiemaksujärjestelmässä (”Pkw-Maut”) on edelleen osa-alueita, joissa rikotaan unionin lainsäädäntöä ja jotka ovat perussopimusten perusperiaatteiden vastaisia varsinkin kansallisuuteen perustuvan syrjinnän osalta;

14.  korostaa, että tarvittaisiin yhteisiä sääntöjä, joiden nojalla perustettaisiin johdonmukainen, oikeudenmukainen, syrjimätön ja yhdenmukaistettu kehys kaikenlaisten ajoneuvojen tiemaksujärjestelmille Euroopan unionissa;

15.  kehottaa komissio harkitsemaan eurovinjetin ja eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän kohdalla lainsäädännön tarkistusta ja yhdenmukaistettua kehystä mahdollisuutena perustaa tällainen kehys sekä seurata ja edistää kyseisen lainsäädännön täytäntöönpanon asianmukaista valvontaa;

16.  toteaa, että sähköisten maksujärjestelmien yhteentoimivuus on keskeisessä asemassa rajatylittävän liikenteen helpottamisessa ja että yksin toimivat jäsenvaltiot hajauttavat ja haittaavat Euroopan yhtenäistä liikennealuetta;

17.  pyytää komissiota antamaan kaikki oikeudelliset ja tekniset tiedot komission puheenjohtajan ja Saksan liikenne- ja digitaali-infrastruktuuriministeriön 1. joulukuuta 2016 tekemästä sopimuksesta ja selventämään kaikkia relevantteja oikeudellisia ja poliittisia näkökohtia, jotka selittäisivät, miksi 1. joulukuuta 2016 tehtyä sopimusta, jossa ei edelleenkään määrätä saksalaisiin käyttäjiin kohdistuvasta lisärasitteesta ja jossa edelleen harjoitetaan kansalaisuuteen perustuvaa epäsuoraa syrjintää, on pidetty riittävänä perustana sille, että juuri samojen syrjintään perustuvien huolien perusteella käynnistetty Saksan vastainen rikkomismenettely on keskeytetty, ja tiedottamaan asiasta riittävällä tavalla parlamentille;

18.  kehottaa komissiota seuraamaan tätä prosessia tiiviisti;

19.  pyytää, että komissio pitää parlamentin tietoisena kaikista prosessin vaiheista jäsennellyn vuoropuhelun kautta;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1.
(2)EYVL L 187, 20.7.1999, s. 42.
(3)EUVL L 166, 30.4.2004, s. 124.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö