Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2526(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0180/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0180/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/03/2017 - 9.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0084

Usvojeni tekstovi
PDF 258kWORD 50k
Srijeda, 15. ožujka 2017. - Strasbourg
Odobrenje koje je Komisija dala izmijenjenom planu Njemačke o uvođenju cestarina
P8_TA(2017)0084B8-0180/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. ožujka 2017. o odobrenju Komisije za izmijenjeni plan Njemačke o uvođenju cestarina (2017/2526(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Bijelu knjigu Europske komisije pod naslovom „Plan za jedinstveni europski prometni prostor – ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima” (COM(2011)0144),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU(1),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 20. srpnja 2016. o europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije (COM(2016)0501),

–  uzimajući u obzir zakonodavne prijedloge pod nazivom „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen” i „Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes”, koje je njemački Bundestag usvojio 27. ožujka 2015.,

–  uzimajući u obzir zakonodavne prijedloge pod nazivom „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen” i „Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes”, koje je njemački Bundesrat odobrio 8. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir postupak zbog povrede prava koji je Komisija pokrenula 18. lipnja 2015. u vezi s uvođenjem novog sustava naplate cestarine za osobna vozila u Njemačkoj („Pkw-Maut”),

–  uzimajući u obzir sporazum između predsjednika Komisije i njemačkog Ministarstva prometa i digitalne infrastrukture od 1. prosinca 2016. u vezi s njemačkim sustavom naplate cestarina („Pkw-Maut”),

–  uzimajući u obzir Direktivu 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 1999. o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila(2) i njezinu nadolazeću reviziju 2017. godine u okviru inicijative Komisije povezane s cestama,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici(3) i njezinu nadolazeću reviziju 2017. godine u okviru inicijative Komisije povezane s cestama,

–  uzimajući u obzir načelo nediskriminacije ugrađeno u članak 18. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU-a) i pravo EU-a koje zabranjuje diskriminaciju na temelju nacionalnosti,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o njezinom odobrenju izmijenjenog plana Njemačke o uvođenju cestarina (O-000152/2016 – B8-0201/2017),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se trenutačno preispituje je li predviđeni njemački sustav za naplatu cestarina lakim vozilima u skladu s utvrđenim politikama Europske unije;

B.  budući da je sustav nadoknade troškova koji se izravno ili neizravno temelji na državljanstvu diskriminirajući, u suprotnosti je s vodećim načelima Europske unije, ometa prekograničnu mobilnost i oslabljuje europsko jedinstveno tržište;

C.  budući da se smatra da je previđeni njemački sustav naplate cestarina u suprotnosti s načelom nediskriminacije te načelima „korisnik plaća” i „onečišćivač plaća”;

D.  budući da bi nacionalni sustavi kojima se uvodi cestarina i koji se izravno ili neizravno temelje na državljanstvu bili u suprotnosti s pravom EU-a;

E.  budući da nacionalni sustavi naplate cestarina imaju posebno negativan učinak na građane u pograničnim područjima koji se suočavaju s raznim takvim sustavima i povezanim troškovima, ometaju slobodan protok prekograničnog prometa i stvaraju nepotrebne prepreke daljnjoj europskoj integraciji;

F.  budući da bi dodatna administrativna opterećenja koja bi uslijedila rezultirala višim troškovima i mogućim netransparentnim postupcima, što bi smanjilo predviđena dodatna sredstva za ulaganje u infrastrukturu;

1.  potvrđuje da promet predstavlja ključni sektor za ekonomski rast jer osiguravana učinkovitu i pristupačnu mobilnost građana i robe unutar i izvan Europske unije;

2.  naglašava da bi Komisija i države članice trebale ulagati odgovarajuća sredstva u prometnu infrastrukturu;

3.  apelira na Komisiju da provodi politike na snazi, kako je između ostaloga navedeno u Bijeloj knjizi o prometu iz 2011. godine;

4.  naglašava da sustav naplate za upotrebu cestovne infrastrukture može imati vitalnu ulogu u promjeni načina prijevoza i financiranju održavanja te razvoju održive, sigurne, učinkovite cestovne infrastrukture usmjerene na budućnost u Europskoj uniji;

5.  naglašava da bi sustavi naplate cestarina za bilo koju vrstu motornog vozila trebali biti elektronički i temeljiti se na prijeđenoj udaljenosti te da bi trebali biti usklađeni s načelima „korisnik plaća” i „onečišćivač plaća”, kako je ugrađeno u politike i zakonodavstvo EU-a, da bi se osigurala internalizacija vanjskih troškova povezanih sa cestovnim prometom;

6.  ističe da je potrebno postići bolju kvalitetu usluge povezane sa cestovnom infrastrukturom, posebno kad je riječ o sigurnosti, te znatna smanjenja prometnih zagušenja;

7.  potiče Komisiju da pri predlaganju novog zakonodavstva, poput revizije Direktive o eurovinjeti, uvrsti vanjske troškove prouzročene klimatskim promjenama i nezgodama koji nisu obuhvaćeni osiguranjem; nadalje naglašava da se zakonodavstvo o internalizaciji vanjskih troškova mora primjenjivati na sve ceste i da se njime mora isključiti nepoštena konkurencija između različitih načina prijevoza;

8.  ističe da je aktualni postupak zbog povrede prava protiv Njemačke, koji se bavi neizravnom diskriminacijom na temelju nacionalnosti, do daljnjega zaustavljen bez odgovarajućeg pravnog obrazloženja na temelju neformalnog političkog sporazuma između predsjednika Komisije i njemačkog Ministarstva prometa i digitalne infrastrukture;

9.  naglašava da se uvođenjem nacionalnih sustava za naplatu cestarina ne bi smjeli ometati pristup tržištu, rast, konkurentnost i fleksibilnost prijevoznika i prekograničnih prijevoznika u EU-u kako bi se osigurao daljnji razvoj i cjelovitost europskog jedinstvenog tržišta;

10.  poziva Komisiju da pruži i objavi relevantne informacije Glavne uprave za mobilnost i promet (DG MOVE) o analizi novih mjera za sustav „Pkw-Maut” koje su predstavile njemačke vlasti i njegovoj usklađenosti s pravom EU-a;

11.  naglašava da je ključni zahtjev za nediskriminirajuće cestarine taj da svi korisnici plaćaju istu naknadu za korištenje iste ceste; ističe da svaki nacionalni sustav za naplatu cestarina kojim se izravno diskriminira na temelju državljanstva ili koji se kombinira s nacionalnim poreznim mjerama u isključivu korist državljana te zemlje, npr. odbitak od nacionalnog poreza na vozila, te čiji je cilj stoga primarna naplata cestarina stranim korisnicima, predstavlja kršenje načela o nediskriminaciji ugrađenog u članak 18. UFEU-a; podsjeća da Komisija, kao čuvarica ugovorâ, mora pratiti ispravno provođenje i primjenu prava nakon njegova usvajanja;

12.  poziva Komisiju da Parlamentu predstavi sporazum koji je postignut s njemačkom vladom te da navede glavne razlike u odnosu na nacionalni zakon o kojem se raspravlja na Sudu te obrazloženje o njegovoj usklađenosti s odredbama Ugovora i pravom EU-a;

13.  smatra da njemački sustav naplate cestarina „Pkw-Maut” iz prosinca 2016. i dalje sadrži elemente kojima se krši pravo Unije i temeljna načela ugovorâ, posebno u vezi s diskriminacijom utemeljenoj na nacionalnosti;

14.  naglašava da je potrebno utvrditi zajednička pravila kako bi se uspostavio jasan, pošten, nediskriminirajući i usklađen okvir za naplatu cestarina za sve vrste vozila u Europskoj uniji;

15.  poziva Komisiju da razmotri mogućnost revidiranja zakonodavstva i usklađenog okvira u pogledu eurovinjete i europske elektroničke naplate cestarine kao priliku da se uspostavi takav okvir te prati i potiče ispravno provođenje tog zakonodavstva;

16.  ističe da interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarina ima ključnu ulogu u olakšavanju prekograničnog prometa te da se samostalnim djelovanjem država članica stvara fragmentacija i onemogućuje jedinstveni europski prometni prostor;

17.  traži da Komisija pruži sve pravne i tehničke podatke o sporazumu između predsjednika Komisije i njemačkog Ministarstva prometa i digitalne infrastrukture postignutom 1. prosinca 2016. te da razjasni sve relevantne pravne i političke aspekte u vezi s time zašto se sporazum od 1. prosinca 2016., kojim se i dalje ne nameće dodatno opterećenje njemačkim korisnicima te se samim time zadržava diskriminacija na temelju nacionalnosti, smatra dostatnom osnovom za zaustavljanje postupka zbog povrede prava protiv Njemačke koji je pokrenut upravo zbog istih problema diskriminacije te da o tome na odgovarajući način izvještava Parlament;

18.  poziva Komisiju da pomno prati taj proces;

19.  poziva Komisiju da uključi Parlament u svaki korak tog procesa uz pomoć strukturiranog dijaloga;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 348, 20.12.2013., str. 1.
(2) SL L 187, 20.7.1999., str. 42.
(3) SL L 166, 30.4.2004., str. 124.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti