Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2526(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0180/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0180/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/03/2017 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0084

Pieņemtie teksti
PDF 329kWORD 51k
Trešdiena, 2017. gada 15. marts - Strasbūra
Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas
P8_TA(2017)0084B8-0180/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 15. marta rezolūcija Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas (2017/2526(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas balto grāmatu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” (COM(2011)0144),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES(1),

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 20. jūlija paziņojumu par Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģiju (COM(2016)0501),

–  ņemot vērā to, ka Vācijas Bundestāgs 2015. gada 27. martā apstiprināja tiesību aktu “Likumprojekts par infrastruktūras maksas ieviešanu par federālo autoceļu izmantošanu” (“Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen”) un “Otrais likums par grozījumiem Transportlīdzekļu nodevas likumā un Apdrošināšanas nodevas likumā” (“Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes”) priekšlikumus,

–  ņemot vērā to, ka Vācijas Bunderāts 2015. gada 8. maijā apstirpināja “Likumu par infrastruktūras maksas ieviešanu par federālo autoceļu izmantošanu” (“Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen”) un “Otro likumu par grozījumiem Transportlīdzekļu nodevas likumā un Apdrošināšanas nodevas likumā” (“Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes”),

–  ņemot vērā pienākumu neizpildes procedūru saistībā ar Vācijas ieviesto jauno ceļu nodevas sistēmu vieglajiem transportlīdzekļiem (“Pkw-Maut”), ko Komisija uzsāka 2015. gada 18. jūnijā,

–  ņemot vērā 2016. gada 1. decembra vienošanos starp Komisijas priekšsēdētāju un Vācijas transporta un digitālās infrastruktūras ministriju attiecībā uz Vācijas ceļu nodevas sistēmu (“Pkw-Maut”),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 17. jūnija Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem(2) un tās 2017. gadā gaidāmo pārskatīšanu, kas ir daļa no Komisijas iniciatīvas attiecībā uz autotransportu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/52/EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā(3) un tās 2017. gadā gaidāmo pārskatīšanu, kas ir daļa no Komisijas iniciatīvas attiecībā uz autotransportu,

–  ņemot vērā nediskriminācijas principu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 18. pantā, kā arī ES tiesību aktus, kuros ir aizliegta diskriminācija valstspiederības dēļ,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par Komisijas apstiprinājumu Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas (O-000152/2016 – B8-0201/2017),

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pašlaik tiek izskatīts jautājums par to, vai iecerētā Vācijas ceļu nodevu sistēma vieglajiem transportlīdzekļiem atbilst spēkā esošajām Eiropas Savienības politikas prasībām;

B.  tā kā tieši vai netieši ar valstspiederību pamatota kompensāciju sistēma ir diskriminējoša, pretrunā Eiropas Savienības pamatprincipiem, kavē pārrobežu mobilitāti un vājina Eiropas vienoto tirgu;

C.  tā kā paredzētā Vācijas ceļu nodevu sistēma, iespējams, ir pretrunā nediskriminācijas principam, kā arī principiem “lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā”;

D.  tā kā pretrunā ES tiesību aktiem būtu tādas valstu ceļu nodevu sistēmas, ar kurām ieviestā maksa tieši vai netieši pamatojas uz valstspiederību;

E.  tā kā valstu ceļu nodevu sistēmas jo īpaši negatīvi ietekmē pierobežas reģionu iedzīvotājus, kuri saskaras ar dažādām nodevu sistēmām un saistītajām izmaksām, tās kavē brīvu pārrobežu satiksmes plūsmu un rada nevajadzīgus šķēršļus turpmākai Eiropas integrācijai;

F.  tā kā izrietošais papildu administratīvais slogs radītu lielākas izmaksas un, iespējams, nepārredzamas procedūras, samazinot paredzētos papildu līdzekļus investīcijām infrastruktūrā,

1.  atzīst, ka transports ir ļoti svarīga nozare ekonomikas izaugsmei, nodrošinot efektīvu un pieejamu iedzīvotāju un preču mobilitāti gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās;

2.  norāda, ka Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu veikt pienācīgas investīcijas transporta infrastruktūrā;

3.  mudina Komisiju īstenot spēkā esošo politiku, kā citstarp noteikts 2011. gada baltajā grāmatā par transportu;

4.  uzsver, ka maksai par ceļu infrastruktūras lietošanu var būt būtiska nozīme, novirzot kravas uz citiem transporta veidiem un finansējot ilgtspējīgas, drošas, efektīvas un uz nākotni vērstas ceļu infrastruktūras uzturēšanu un attīstīšanu Eiropas Savienībā;

5.  uzsver, ka ceļu nodevu sistēmām attiecībā uz visu veidu mehāniskajiem transportlīdzekļiem vajadzētu būt elektroniskām un saistītām ar nobraukto attālumu, turklāt tām jāatbilst principiem “lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā”, kā noteikts ES politikas nostādnēs un ES tiesību aktos, lai nodrošinātu ar autotransportu saistīto ārējo izmaksu internalizāciju;

6.  norāda uz nepieciešamību uzlabot ceļu infrastruktūras pakalpojuma kvalitāti, jo sevišķi drošības ziņā, kā arī ievērojami samazināt sastrēgumus;

7.  mudina Komisiju iekļaut apdrošināšanas nesegtās ārējās izmaksas no klimata pārmaiņām un ceļu satiksmes negadījumiem, kad tā ierosina jaunus tiesību aktus, piemēram, „Eurovignette” direktīvas pārskatīšanas ietvaros; turklāt uzsver, ka tiesību akti par ārējo izmaksu internalizāciju ir jāpiemēro visiem ceļiem un nedrīkst pieļaut negodīgu konkurenci starp dažādiem transporta veidiem;

8.  norāda, ka uzsāktā pienākumu neizpildes procedūra pret Vāciju par netiešu diskrimināciju saistībā ar valstspiederību pašlaik ir apturēta, nesniedzot pienācīgu juridisko pamatojumu un balstoties vien uz neoficiālu politisku vienošanos starp Komisijas priekšsēdētāju un Vācijas transporta un digitālās infrastruktūras ministriju;

9.  uzsver, ka valsts ceļu nodevu iekasēšanas sistēmu ieviešana nedrīkstētu kavēt piekļuvi tirgum, izaugsmi, konkurētspēju un transporta un pārrobežu transporta operatoru elastību ES, lai nodrošinātu Eiropas vienotā tirgus turpmāku attīstību un integritāti;

10.  aicina Komisiju sniegt un atklāt Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta (DG MOVE) attiecīgo informāciju par analīzi saistībā ar Vācijas iestāžu veiktajiem jaunajiem pasākumiem attiecībā uz "Pkw-Maut", un to atbilstību ES tiesību aktiem;

11.  uzsver, ka galvenā prasība attiecībā uz nediskriminējošām ceļu nodevām ir tāda, lai visi lietotāji maksātu vienādu maksu par viena un tā paša ceļa izmantošanu; uzsver, ka LESD 18. pantā paredzētā nediskriminācijas principa pārkāpums ir jebkāda tāda valstu ceļu nodevu sistēma, kas rada tiešu diskrimināciju, pamatojoties uz valstspiederību, vai arī ja tā ir apvienota ar valsts nodokļu pasākumiem, no kuriem labumu gūst tikai šīs valsts valstspiederīgie, piemēram, saņemot valsts transportlīdzekļu nodevas atlaidi, un tādējādi šādu pasākumu mērķis ir galvenokārt iekasēt ceļu nodevu no ārvalstu lietotājiem; atgādina, ka Komisijai kā līgumu izpildes uzraudzītājai ir jākontrolē tiesību aktu pareiza īstenošana un piemērošana pēc to pieņemšanas;

12.  aicina Komisiju iepazīstināt Parlamentu ar vienošanos ar Vācijas valdību, uzsverot Tiesai iesniegtās būtiskās atšķirības valsts tiesību aktos un sniedzot pamatojumu tam, kā tās atbilst Līguma noteikumiem un ES tiesību aktiem;

13.  uzskata, ka Vācijas ceļu nodevu sistēmas (“Pkw-Maut”) 2016. gada decembra versijā vēl arvien ir elementi, ar kuriem tiek pārkāpti Savienības tiesību akti un kas ir pretrunā Līgumu pamatprincipiem, jo īpaši saistībā ar diskrimināciju valstspiederības dēļ;

14.  uzsver, ka nepieciešami kopīgi noteikumi, lai izveidotu vienotu, taisnīgu, nediskriminējošu un saskaņotu regulējumu attiecībā uz ceļu nodevu iekasēšanas sistēmu visiem transportlīdzekļu veidiem Eiropas Savienībā;

15.  mudina Komisiju uzskatīt, ka tiesību aktu un “Eurovignette” un Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas (EETS) pārskatīšana ir iespēja izveidot šādu regulējumu un uzraudzīt un veicināt šo tiesību aktu pienācīgu īstenošanu;

16.  norāda, ka elektroniskās iekasēšanas sistēmu savietojamībai ir svarīga loma pārrobežu transporta veicināšanā, savukārt dalībvalstīm rīkojoties individuāli rodas sadrumstalotība un tiek kavēta Eiropas vienotās transporta telpas izveide;

17.  prasa Komisijai detalizēti informēt par visiem juridiskajiem un tehniskajiem aspektiem, ko paredz 2016. gada 1. decembra vienošanās starp Komisijas priekšsēdētāju un Vācijas transporta un digitālās infrastruktūras ministriju, un precizēt visus attiecīgos tiesiskos un politiskos aspektus, kāpēc 2016. gada 1. decembra vienošanās, ar kuru vēl arvien netiek radīts papildu slogs ceļu lietotājiem no Vācijas un tādējādi turpinās netieša diskriminācija valstspiederības dēļ, tikusi uzskatīta par pietiekamu pamatu, lai apturētu pienākumu neizpildes procedūru pret Vāciju, kas tika uzsākta tieši šādas diskriminācijas problēmas dēļ, un pienācīgi informēt Parlamentu par šo jautājumu;

18.  aicina Komisiju cieši uzraudzīt šo procesu;

19.  aicina Komisiju izmantot strukturētu dialogu un nodrošināt Parlamenta iesaisti katrā procesa posmā;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.
(2) OV L 187, 20.7.1999., 42. lpp.
(3) OV L 166, 30.4.2004., 124. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika