Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2526(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0180/2017

Texte depuse :

B8-0180/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2017 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0084

Texte adoptate
PDF 260kWORD 51k
Miercuri, 15 martie 2017 - Strasbourg
Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră
P8_TA(2017)0084B8-0180/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la aprobarea de către Comisie a planului revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră de trecere (2017/2526(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Cartea albă a Comisiei intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” (COM(2011)0144),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE(1),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 iulie 2016 privind o strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon (COM(2016)0501),

–  având în vedere adoptarea de către Bundestagul Germaniei, la 27 martie 2015, a propunerilor legislative „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen” și „Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes”,

–  având în vedere aprobarea de către Bundestagul Germaniei, la 8 mai 2015, a „Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen” și a „Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes”,

–  având în vedere procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind introducerea de către Germania a unui nou sistem de taxe rutiere pentru vehiculele private („Pkw-Maut”), lansată de Comisie la 18 iunie 2015,

–  având în vedere acordul din 1 decembrie 2016 dintre președintele Comisiei și ministrul transporturilor și infrastructurii digitale din Germania referitor la un sistem de taxă de trecere pentru autovehicule („Pkw-Maut”),

–  având în vedere Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri(2) și viitoarea revizuire a acesteia în 2017 în cadrul inițiativei rutiere a Comisiei,

–  având în vedere Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunități(3) și viitoarea revizuire a acesteia în 2017 în cadrul inițiativei rutiere a Comisiei,

–  având în vedere principiul nediscriminării, astfel cum este consacrat la articolul 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și legislația UE, care interzice discriminarea pe motiv de cetățenie sau naționalitate,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (O-000152/2016 – B8-0201/2017),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât se examinează în prezent dacă sistemul de taxă rutieră de trecere pentru vehiculele ușoare, pe care Germania intenționează să-l introducă, respectă politicile Uniunii Europene în vigoare;

B.  întrucât un sistem de rambursare care se bazează direct sau indirect pe cetățenie sau naționalitate este discriminatoriu, încalcă principiile călăuzitoare la Uniunii Europene, afectează în mod negativ mobilitatea transfrontalieră și slăbește piața unică europeană;

C.  întrucât sistemul de taxă de trecere al Germaniei ar putea încălca principiile „nediscriminării”, „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”;

D.  întrucât sistemele naționale de taxă de trecere care introduc taxe bazate în mod direct sau indirect pe cetățenie sau naționalitate încalcă legislația UE;

E.  întrucât sistemele naționale de taxă de trecere au, în special, un impact negativ asupra cetățenilor din regiunile frontaliere, care se confruntă cu diferite sisteme de taxă de trecere și cu costurile asociate acestora, afectează în mod negativ libera circulație a traficului transfrontalier și creează obstacole inutile în calea unei mai mari integrări europene;

F.  întrucât sarcinile administrative suplimentare care ar decurge ar conduce la costuri mai mari și, eventual, la proceduri netransparente, reducând mijloacele suplimentare menite să fie investite în infrastructură,

1.  recunoaște că transportul este un sector esențial pentru creșterea economică, care asigură mobilitatea eficace și abordabilă a cetățenilor și a mărfurilor în interiorul și în afara UE;

2.  subliniază că statele membre și Comisia ar trebui să investească în mod adecvat în infrastructura de transport;

3.  îndeamnă Comisia să pună în aplicare politici durabile, astfel cum se prevede, printre altele, în Cartea albă privind transporturile din 2011;

4.  subliniază că taxele de utilizare a infrastructurii rutiere pot juca un rol esențial în ceea ce privește transferul modal și finanțarea menținerii și dezvoltării unei infrastructuri rutiere durabile, sigure, securizate, eficiente și orientate către viitor;

5.  subliniază că sistemele de taxare rutieră pentru orice tipuri de autovehicule ar trebui să fie electronice și bazate pe distanță și ar trebui să respecte principiile „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”, astfel cum sunt consacrate în politicile și în legislația UE, pentru a asigura internalizarea costurilor externe legate de transportul rutier;

6.  subliniază necesitatea de a se obține o mai bună calitate a serviciilor pe infrastructura rutieră, în special din punctul de vedere al siguranței, precum și reducerea semnificativă a congestionării traficului;

7.  încurajează Comisia să includă costurile externe generate de schimbările climatice și accidente, care nu sunt acoperite de asigurări, atunci când propune noi acte legislative, precum revizuirea Directivei „Eurovigneta”; subliniază, în plus, că legislația privind internalizarea costurilor externe trebuie să se aplice pe toate drumurile și să excludă concurența neloială dintre diferitele moduri de transport;

8.  subliniază că actuala procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Germaniei, care se referă la problema discriminării indirecte pe motiv de cetățenie sau naționalitate, a fost suspendată până la o dată ulterioară, fără nicio justificare juridică adecvată, printr-un acord politic informal între președintele Comisiei și ministrul transporturilor și infrastructurii digitale din Germania;

9.  subliniază că introducerea unor sisteme naționale de taxare rutieră nu ar trebui să afecteze în mod negativ accesul pe piață, creșterea, competitivitatea și flexibilitatea transporturilor și a operatorilor de transport transfrontalier din UE, pentru a se asigura consolidarea dezvoltării și a integrității pieței unice europene;

10.  solicită Comisiei să pună la dispoziție și să divulge informații relevante din partea Direcției Generale Mobilitate și Transporturi (DG MOVE) privind examinarea noilor măsuri referitoare la „Pkw-Maut” prezentate de către autoritățile germane, precum și privind respectarea de către acestea a legislației UE;

11.  subliniază că una dintre condițiile-cheie pentru ca taxele rutiere să fie nediscriminatorii este ca toți utilizatorii să achite aceeași taxă pentru utilizarea acelorași drumuri; subliniază că orice sistem național de taxare rutieră care discriminează în mod direct din motiv de cetățenie sau naționalitate sau este combinat cu măsuri de taxare naționale care sunt favorabile doar resortisanților țării respective, de exemplu, o reducere de la impozitul pe autovehicule, urmărind astfel obiectivul de a taxa în principal utilizatorii străini, reprezintă o încălcare a principiului nediscriminării consacrat la articolul 18 din TFUE; reamintește că, în calitatea sa de gardian al tratatelor, Comisia trebuie să monitorizeze punerea în aplicare corectă a legislației adoptate;

12.  solicită Comisiei să prezinte Parlamentului acordul cu guvernul Germaniei, subliniind principalele diferențe în raport cu legislația națională contestată în fața Curții și explicând modul în care acesta respectă dispozițiile tratatului și legislația UE;

13.  consideră că sistemul de taxă rutieră de trecere (‘Pkw-Maut’) al Germaniei din decembrie 2016 conține în continuare elemente care constituie o încălcare a legislației Uniunii și a principiilor fundamentale ale tratatelor, în special principiul nediscriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate;

14.  subliniază necesitatea unor norme comune pentru a se stabili un cadru coerent, echitabil, nediscriminatoriu și armonizat în ceea ce privește sistemele de taxare rutieră pentru toate tipurile de vehicule din Uniunea Europeană;

15.  îndeamnă Comisia să aibă în vedere revizuirea legislației și a cadrului armonizat privind Eurovigneta și serviciul european de taxare rutieră electronică, cu scopul de a stabili un astfel de cadru și de a monitoriza și stimula asigurarea respectării adecvate a acestei legislații;

16.  subliniază că interoperabilitatea sistemelor electronice de taxă rutieră de trecere joacă un rol esențial în facilitarea transportului transfrontalier, precum și că statele membre care acționează singure creează fragmentare și împiedică dezvoltarea unui spațiu unic european al transporturilor;

17.  solicită Comisiei să pună la dispoziție toate detaliile juridice și tehnice ale acordului din 1 decembrie 2016 dintre președintele Comisiei și ministrul transporturilor și infrastructurii digitale din Germania și să clarifice toate aspectele juridice și politice relevante care explică de ce acest acord, care, în continuare, nu impune nicio sarcină suplimentară pentru utilizatorii germani și, astfel, menține discriminarea indirectă pe motiv de cetățenie sau naționalitate, a fost considerat ca fiind suficient pentru a suspenda procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Germaniei, care a fost lansată tocmai pe baza acestor îngrijorări privind discriminarea, precum și să mențină Parlamentul informat în mod adecvat cu privire la aceste aspecte;

18.  solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape acest proces;

19.  solicită Comisiei să asigure implicarea Parlamentului în fiecare etapă a procesului prin intermediul unui dialog structurat;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 348, 20.12.2013, p. 1.
(2) JO L 187, 20.7.1999, p. 42.
(3) JO L 166, 30.4.2004, p. 124.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate