Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0180/2017

Ingivna texter :

B8-0180/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2017 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0084

Antagna texter
PDF 245kWORD 45k
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg
Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införande av vägavgifter
P8_TA(2017)0084B8-0180/2017

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2017 om kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införande av vägavgifter (2017/2526(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (COM(2011)0144,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU(1),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 juli 2016 om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (COM(2016)0501),

–  med beaktande av den tyska förbundsdagens antagande den 27 mars 2015 av lagstiftningsförslaget Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer infrastrukturskatten für die von Bundesfernstraßen Benutzung och Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes,

–  med beaktande av det tyska förbundsrådets godkännande den 8 maj 2015 av Gesetz zur Einführung einer infrastrukturskatten für die von Bundesfernstraßen Benutzung och Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes,

–  med beaktande av det överträdelseförfarande avseende Tysklands införande av ett nytt vägavgiftssystem för privata fordon (”Pkw-Maut ”), som inleddes av kommissionen den 18 juni 2015,

–  med beaktande av överenskommelsen av den 1 december 2016 mellan kommissionens ordförande och det tyska ministeriet för transport och digital infrastruktur avseende ett tyskt vägavgiftssystem för personbilar (”Pkw-Maut”),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer(2), och dess förestående revidering, som är en del av kommissionens väginitiativ 2017,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen(3), och dess förestående revidering, som är en del av kommissionens väginitiativ 2017,

–  med beaktande av principen om icke-diskriminering i artikel 18 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och EU:s lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av nationalitet,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införande av vägavgifter (O-000152/2016 – B8–0201/2017),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för transport och turism,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  För närvarande pågår en granskning av huruvida det planerade tyska systemet med vägavgifter för lätta fordon (LDV) är förenligt med Europeiska unionens politik.

B.  Ett ersättningssystem som direkt eller indirekt bygger på nationalitet är diskriminerande, strider mot Europeiska unionens vägledande principer, hindrar gränsöverskridande rörlighet och försvagar den europeiska inre marknaden.

C.  Det planerade tyska systemet med vägavgifter strider eventuellt mot principerna om ”icke-diskriminering”, ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar”.

D.  Nationella vägavgiftssystem som inför avgifter direkt eller indirekt på grund av nationalitet skulle stå i strid med EU-lagstiftningen.

E.  Nationella vägavgiftssystem får framför allt negativa konsekvenser för medborgare i gränsregioner, vilka omfattas av olika vägavgiftssystem och därmed förknippade kostnader, de utgör ett hinder för den fria rörligheten för gränsöverskridande trafik och skapar onödiga hinder för en fortsatt europeisk integration.

F.  De ytterligare administrativa bördor som skapas skulle medföra högre kostnader och eventuellt bristande insyn i förfarandena, vilket skulle minska de ytterligare resurser för investeringar i infrastruktur som eftersträvas.

1.  Europaparlamentet inser att transportsektorn utgör en viktig sektor för den ekonomiska tillväxten genom att säkerställa en effektiv och prismässigt överkomlig rörlighet för personer och varor inom och utanför Europeiska unionen.

2.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen och medlemsstaterna bör göra adekvata investeringar i transportinfrastruktur.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att tillämpa gällande strategier, enligt vad som anges i bland annat vitboken om den gemensamma transportpolitiken från 2011.

4.  Europaparlamentet betonar att avgiftsbeläggning av väginfrastruktur kan spela en viktig roll för övergången till andra transportsätt och för finansieringen av underhåll och utveckling av en hållbar, trygg, säker, effektiv och framtidsorienterad väginfrastruktur i Europeiska unionen.

5.  Europaparlamentet betonar att system med vägavgifter för alla typer av motorfordon bör vara elektroniska och avståndsbaserade och följa principen om att användaren betalar respektive principen om att förorenaren betalar, som fastställs i EU:s politik och lagstiftning, i syfte att garantera en internalisering av de externa kostnaderna för vägtransporter.

6.  Europaparlamentet understryker behovet av att åstadkomma en högre kvalitet på tjänsterna när det gäller väginfrastruktur, särskilt när det gäller säkerheten, och en avsevärd minskning av trafikstockningarna.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när den föreslår ny lagstiftning, såsom översynen av Eurovinjettdirektivet, inbegripa externa kostnader till följd av klimatförändringarna och olyckor som inte täcks av försäkringar. Parlamentet betonar dessutom att lagstiftning om internalisering av externa kostnader måste tillämpas på alla vägar och inte tillåta illojal konkurrens mellan de olika transportsätten.

8.  Europaparlamentet påpekar att ett pågående överträdelseförfarande mot Tyskland, som behandlar den indirekta diskrimineringen på grund av nationalitet, har ställts in tills vidare, utan vederbörlig rättslig motivering, genom en politisk överenskommelse mellan kommissionens ordförande och det tyska ministeriet för transport och digital infrastruktur.

9.  Europaparlamentet betonar att nationella vägavgiftssystem inte får utgöra hinder för marknadstillträde, tillväxt, konkurrenskraft och flexibilitet för transportföretag, inklusive gränsöverskridande transportföretag, inom EU, om den europeiska inre marknadens fortsatta utveckling och integritet ska kunna säkerställas.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla och offentliggöra relevant information från generaldirektoratet för transport och rörlighet (GD MOVE) om analysen av de nya åtgärder avseende ”Pkw-Maut” som de tyska myndigheterna lagt fram och deras överensstämmelse med EU:s lagstiftning.

11.  Europaparlamentet understryker att ett grundläggande krav i samband med icke-diskriminerade vägavgifter är att alla användare betalar samma avgifter för att använda samma väg. Parlamentet betonar att nationella vägavgiftssystem som är direkt diskriminerande på grund av nationalitet eller som kombineras med nationella skatteåtgärder till förmån endast för inhemska medborgare, t.ex. ett avdrag från den nationella fordonsskatten – varvid det eftersträvade målet i första hand är att ta ut avgifter av utländska användare – utgör en överträdelse av principen om icke-diskriminering enligt artikel 18 i EUF-fördraget. Parlamentet påminner om att kommissionen i egenskap av fördragens väktare måste övervaka ett korrekt genomförande och en korrekt tillämpning av lagen efter att den antagits.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet den överenskommelse som ingåtts med den tyska regeringen, och ange de största skillnaderna jämfört med den nationella lagstiftningen som lagts fram för prövning inför domstolen, samt motivera på vilket sätt överenskommelsen är förenlig med fördragets bestämmelser och EU:s lagstiftning.

13.  Europaparlamentet anser att det tyska vägavgiftssystemet (”Pkw-Maut”) från december 2016 fortfarande innehåller inslag som utgör en överträdelse av unionsrätten och kränker de grundläggande principerna i fördragen, framför allt diskriminering på grundval av nationalitet.

14.  Europaparlamentet betonar behovet av gemensamma regler för att fastställa en enhetlig, rättvis, icke-diskriminerande och harmoniserad ram för vägavgifter för alla typer av fordon i Europeiska unionen.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att betrakta lagstiftningsöversynen och inrättandet av en harmoniserad ram när det gäller Eurovinjetten och det europeiska systemet för elektroniska vägtullar (EETS) som en möjlighet att skapa en sådan ram och övervaka och stärka ett korrekt genomförande av denna lagstiftning.

16.  Europaparlamentet påpekar att driftskompatibiliteten hos elektroniska vägtullsystem spelar en viktig roll för att underlätta gränsöverskridande transporter, och att medlemsstaterna som agerar själva är skyldiga till fragmentering och skapar hinder för ett gemensamt europeiskt transportområde.

17.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska redogöra för alla rättsliga och tekniska inslag i överenskommelsen av den 1 december 2016 mellan kommissionens ordförande och det tyska ministeriet för transport och digital infrastruktur, och klargöra alla relevanta rättsliga och politiska aspekter när det gäller varför överenskommelsen av den 1 december 2016 – vilken fortfarande inte innebär någon tilläggsbörda för tyska användare och således fortfarande utgör en indirekt diskriminering på grund av nationalitet – har ansetts vara en tillräcklig grund för att skjuta upp överträdelseförfarandet mot Tyskland, vilket inleddes på grundval av exakt samma diskrimineringsaspekter, och hålla parlamentet vederbörligen informerat om detta.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant följa upp förfarandet.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, genom en strukturerad dialog, låta parlamentet delta i varje etapp av förfarandet.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 348, 20.12.2013, s. 1.
(2) EUT L 187, 20.7.1999, s. 42.
(3) EUT L 166, 30.4.2004, s. 124.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy