Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2608(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0191/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/03/2017 - 6.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0086

Antagna texter
PDF 163kWORD 45k
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg
Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire
P8_TA(2017)0086RC-B8-0191/2017

Europaparlamentets resolution av den 16 mars 2017 om fallet med pastor Evan Mawarire och andra fall av begränsad yttrandefrihet i Zimbabwe (2017/2608(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Zimbabwe,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 30 juni 2016 om lokalt styre,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 12 juli 2016 om våld,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 9 mars 2017 om bortförandet av Itai Dzamara,

–  med beaktande av Zimbabwes människorättskommissions pressmeddelande om offentliga protester och polisens uppförande,

–  med beaktande av rådets (Gusp) beslut 2016/220 av den 15 februari 2016(1) om förlängning av restriktiva åtgärder mot Zimbabwe till den 20 februari 2017,

–  med beaktande av uttalandet den 19 februari 2014 på Europeiska unionens vägnar av den höga representanten om översynen av förbindelserna mellan EU och Zimbabwe,

–  med beaktande av den övergripande politiska överenskommelse som 2008 undertecknades av de tre största politiska partierna – Zanu-PF, MDC-T och MDC,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Zimbabwe av den 23 juli 2012 och rådets genomförandebeslut 2012/124/Gusp av den 27 februari 2012 om genomförande av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe(2),

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter från juni 1981, som Zimbabwe har ratificerat,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från december 1948,

–  med beaktande av Zimbabwes författning,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Zimbabwes befolkning har under många års tid plågats av en auktoritär regim, som under ledning av president Mugabe sitter kvar vid makten med hjälp av korruption, våld, val fulla av oriktigheter och en brutal säkerhetstjänst. Zimbabwes folk har inte upplevt någon verklig frihet på flera årtionden och många under 30 år känner därför bara till ett liv i fattigdom och våldsamt förtryck.

B.  Den oberoende #ThisFlag-rörelsen i sociala medier som skapades av pastor Evan Mawarire och människorättsförsvarare i Harare, var en katalysator för medborgarnas frustration över Mugabes regim under förra årets protester mot regeringens passivitet i fråga om korruption, straffrihet och fattigdom. Pastor Mawarire har uppmanat regeringen att ta itu med den konkursfärdiga ekonomin och respektera mänskliga rättigheter. #ThisFlag-rörelsen har fått stöd från kyrkor och medelklassen, som tidigare har hållit sig borta från gatuprotester.

C.  Pastor Evan Mawarire greps anklagad för uppviglande till allmänt våld, släpptes i juli 2016 och lämnade därefter Zimbabwe samma månad av fruktan för sin och familjens säkerhet.

D.  Den 1 februari 2017 greps pastor Evan Mawarire på Harares flygplats då han återvände till Zimbabwe. Han anklagades först för ”störtande av konstitutionell regering” enligt paragraf 22 i straffprocesslagen, en förbrytelse som kan ge upp till 20 års fängelse. Den 2 februari 2017 tillkom en annan åtalspunkt, den om att ha skändat flaggat enligt paragraf 6 i Zimbabwes flagglag. Pastor Mawarire släpptes mot borgen först efter att ha suttit nio dagar i fängsligt förvar.

E.  I ett offentligt uttalande uttryckte Zimbabwes människorättskommission djup oro över polisbrutaliteten och polisvåldet och konstaterade att demonstranternas grundläggande rättigheter hade kränkts, och uppmanade Zimbabwes myndigheter att utreda och ställa förövarna inför rätta.

F.  Itai Dzamara, journalist och politisk aktivist, fördes bort den 9 mars 2015 av fem oidentifierade män när han befann sig i en frisersalong i Harare. Högsta domstolen beordrade regeringen att söka efter Dzamara och att varannan vecka rapportera om utvecklingen till domstolen tills dess att han hade lokaliserats. Vad som hänt Dzamara är fortfarande oklart.

G.  Promise Mkwananzi, ledare för #Tajamuka, en social rörelse med koppling till ”stanna‑hemmadagen” i juli, greps och anklagades för uppvigling till allmänt våld för uppmaningen till generalstrejk den 31 augusti 2016 och släpptes mot borgen. En annan #Tajamuka-aktivist, Linda Masarira, som tidigare gripits i maj 2015 och frigivits mot borgen greps igen under protesterna i juli 2016.

H.  EU:s restriktiva åtgärder mot Zimbabwes regering förnyades i februari 2017 och gäller till den 20 februari 2018. Frysningen av tillgångar och reseförbudet kommer att fortsätta gälla för president Mugabe, Grace Mugabe och Zimbabwes försvarsminister. Ett vapenembargo kommer att förbli i kraft. EU har hävt restriktionerna för 78 personer och åtta enheter.

I.  Zimbabwe har undertecknat Cotonouavtalet och i artikel 9 i detta slås fast att respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör ett väsentligt inslag i AVS–EU-samarbetet.

J.  De 234 miljoner euro som anslagits till nationella vägledande programmet för Zimbabwe för perioden 2014–2020 inom ramen för elfte Europeiska utvecklingsfonden ska fokusera på tre huvudsakliga områden – hälsa, jordbruksbaserad ekonomisk utveckling samt samhällsstyrning och kapacitetsuppbyggnad.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt gripandet av pastor Evan Mawarire. Frisläppandet mot borgen är inte tillräckligt och de politiskt motiverade åtalspunkterna mot honom måste dras tillbaka helt.

2.  Europaparlamentet uppmanar Zimbabwes myndigheter att säkerställa att det straffrättsliga systemet inte missbrukas till att trakassera eller hota människorättsförsvarare som pastor Evan Mawarire.

3.  Europaparlamentet menar att mötes- och föreningsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga beståndsdelar i en demokrati. Parlamentet betonar att det är en konstitutionell rättighet för alla Zimbabwes medborgare att uttrycka en åsikt på ett fredligt sätt och påminner myndigheterna om deras skyldighet att skydda alla medborgares rättigheter.

4.  Europaparlamentet är djupt oroat över människorättsorganisationernas rapporter om det politiska våldet samt restriktionerna för och hoten mot människorättsförsvarare. Parlamentet beklagar att det sedan det senaste valet och antagandet av den nya författningen 2013 har skett få framsteg vad gäller rättsstaten och särskilt vad gäller en ändring av förutsättningarna för mänskliga rättigheter.

5.  Europaparlamentet uppmanar Zimbabwes myndigheter att fastställa Dzamaras belägenhet och se till att de ansvariga för bortförandet ställs inför rätta. Parlamentet konstaterar att det är en konstitutionell rättighet för alla Zimbabwes medborgare att uttrycka en åsikt på ett fredligt sätt och att det är myndigheternas skyldighet att skydda alla medborgares rättigheter.

6.  Europaparlamentet uttrycker också oro över fallet med Linda Masarira, som dömdes för uppvigling till allmänt våld till följd av nationalstrejken den 6 juli 2016. Parlamentet uppmanar Zimbabwes regering att visa återhållsamhet och tillförsäkra alla medborgare deras mänskliga rättigheter, inklusive rätten till yttrandefrihet och föreningsfrihet. Parlamentet påminner regeringen om dess ansvar för att respektera, följa och inte undergräva författningen och att tjäna hela folket opartiskt utan undantag.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation i Harare att fortsätta att erbjuda sitt stöd till Zimbabwe för att förbättra människorättssituationen och undersöka möjligheterna till ett EU-valobservatörsuppdrag.

8.  Europaparlamentet betonar på nytt att det är viktigt för EU att inleda en politisk dialog med Zimbabwes myndigheter inom ramen för Cotonouavtalet för att på så sätt bekräfta EU:s åtagande att stödja lokalbefolkningen.

9.  Europaparlamentet vidhåller att EU måste säkerställa att de medel som anslagits till Zimbabwe för landets nationella vägledande program används för att effektivt hantera de berörda sektorerna, och uppmanar Zimbabwes regering att ge kommissionen obehindrat tillträde till EU-finansierade projekt och att öka öppenheten för tekniskt bistånd för gemensamt överenskomna projekt och program.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, Zimbabwes regering och parlament, SADC-ländernas regeringar och Afrikanska unionen.

(1) EUT L 40, 17.2.2016, s. 11.
(2) EUT L 54, 28.2.2012, s. 20.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy