Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2596(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0190/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/03/2017 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0087

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 54k
Neljapäev, 16. märts 2017 - Strasbourg
Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord
P8_TA(2017)0087RC-B8-0190/2017

Euroopa Parlamendi 16. märtsi 2017. aasta resolutsioon Ukraina vangide kohta Venemaal ja olukorra kohta Krimmis (2017/2596(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ning Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahel sõlmitud assotsieerimislepingut ning põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina ja Venemaa kohta, eelkõige 4. veebruari 2016. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Krimmis ja eriti krimmitatarlaste seas(1) ning 12. mai 2016. aasta resolutsiooni krimmitatarlaste kohta(2), samuti resolutsioone, milles käsitleti Venemaal ebaseaduslikult kinni peetud ukrainlaste konkreetseid juhtumeid, näiteks 30. aprilli 2015. aasta resolutsiooni Nadija Savtšenko juhtumi kohta(3) ja 10. septembri 2015. aasta resolutsiooni Venemaa kohta, eelkõige seoses Eston Kohveri(4), Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega(5),

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 27. märtsi 2014. aasta resolutsiooni 68/262 Ukraina territoriaalse terviklikkuse kohta ning 19. detsembri 2016. aasta resolutsiooni 71/205 inimõiguste olukorra kohta Krimmi Autonoomses Vabariigis ja Sevastoopolis (Ukrainas),

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelist pakti, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni,

–  võttes arvesse Genfi konventsiooni tsiviilisikute sõjaaegse kaitse kohta,

–  võttes arvesse Minskis 12. veebruaril 2015. aastal vastu võetud ja allkirjastatud Minski kokkulepete rakendamismeetmete paketti, mis kiideti tervikuna heaks ÜRO Julgeolekunõukogu 17. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga 2202 (2015),

–  võttes arvesse nõukogu otsuseid pikendada Venemaa Föderatsioonile Krimmi poolsaare ebaseadusliku annekteerimise tõttu kehtestatud sanktsioone,

–  võttes arvesse Krimmi nn ülemkohtu 26. aprilli 2016. aasta otsust, milles kuulutati Krimmitatari Rahva Medžlis äärmusorganisatsiooniks ja keelustati selle tegevus Krimmi poolsaarel,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 2017. aasta märtsis on kurb tähtpäev – Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt õigusvastase annekteerimise kolmas aastapäev;

B.  arvestades, et Krimmi annekteerimine Venemaa Föderatsiooni poolt on ebaseaduslik ja vastuolus rahvusvahelise õiguse ning Euroopa lepingutega, millele on alla kirjutanud nii Venemaa Föderatsioon kui ka Ukraina, eelkõige ÜRO põhikirjaga, Helsingi lõppaktiga ja Budapesti memorandumiga ning 1997. aastal Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitud sõpruse, koostöö ja partnerluse lepinguga;

C.  arvestades, et kogu anneksiooni vältel tuleb Venemaa ametivõime pidada vastutavaks Krimmi elanike ja kodanike kaitsmise eest, mida peavad tegema piirkonnas de facto tegutsevad ametiasutused;

D.  arvestades, et inimõiguste organisatsioonide ja avalike allikate andmetel on Venemaa õiguskaitseasutused võtnud poliitilistel põhjustel ebaseaduslikult vastutusele vähemalt 62 Ukraina kodanikku, kellest 49 on Krimmi elanikud; arvestades, et Ukraina poliitvangide arv Venemaal on 2016. aastal kasvanud, kuigi kuus ukrainlast õnneks vabastati; arvestades, et 17 Ukraina kodanikku peetakse praegu ebaseaduslikult kinni Venemaa Föderatsioonis ja 15 okupeeritud Krimmis; arvestades, et vähemalt sadat ukrainlast hoitakse õõvastavates tingimustes pantvangis Ukrainas Donetski ja Luhanski piirkonnas Venemaa toetatavate separatistlike jõudude käes;

E.  arvestades, et mitmel juhul on teatatud piinamisest ning julmast ja inimväärikust alandavast kohtlemisest; arvestades, et neid väiteid ei ole praeguseks piisavalt uuritud; arvestades, et tunnistuste saamiseks ja valetõendite alusel süüdi tunnistamiseks on kasutatud piinamist; arvestades, et rünnatud on ka Krimmi juriste, kes annavad õigusabi neile inimestele ja inimõiguste kaitsjatele, kes on inimeste poliitilistel põhjustel kadumisest Krimmis teada andnud, samuti ajakirjanikke, kes annavad teada krimmitatarlaste olukorrast;

F.  arvestades, et paljud neist vangidest ja kinnipeetavatest on kogenud vanglates karme ja ebainimlikke tingimusi, mis ohustavad nende füüsilist ja vaimset tervist; arvestades, et mõned vangid vajavad kiiret arstiabi ja ravi;

G.  arvestades, et 16. detsembril 2016 määratles ÜRO Peaassamblee Venemaa kui okupeeriva riigi ja mõistis hukka Ukraina territooriumi – Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastoopoli linna ajutise okupeerimise Venemaa Föderatsiooni poolt ning kinnitas veel kord, et ei tunnusta annekteerimist;

H.  arvestades, et Genfi konventsiooni (tsiviilisikute sõjaaegse kaitse kohta) artiklis 70 on öeldud, et okupeeriv võim ei tohi kaitstud isikuid kinni pidada, kohtu alla anda ega süüdi mõista enne okupatsiooni toime pandud tegude või väljendatud arvamuste eest; arvestades, et ÜRO Peaassamblee resolutsiooni kohaselt on Venemaa riik, mis on okupeeriv võim, ning sellele kehtivad okupeeriva võimu kohustused, sealhulgas kohustus kaitsta Krimmi elanikke ja kodanikke;

I.  arvestades, et Krimmile on laiendatud Venemaa piiravaid õigusakte, mis reguleerivad poliitilisi ja kodanikuõigusi, ning seetõttu on karmilt piiratud kogunemisvabadust, sõnavabadust, ühinemisvabadust, juurdepääsu teabele ja usuvabadust, samuti on usaldusväärseid teateid inimeste hirmutamisest, sunnitud kadumisest ja piinamisest;

J.  arvestades, et Krimmist ja teistest Ukraina piirkondadest on ümber asunud umbes 20 000 põgenikku, Krimmitatari Rahva Medžlis on keelustatud ja kuulutatud äärmusorganisatsiooniks ning Ukraina koolid on poolsaarel suletud;

K.  arvestades, et Ukraina esitas 16. jaanuaril 2017 Rahvusvahelisele Kohtule Venemaa Föderatsiooni vastu kaebuse, süüdistades viimast terrorismi toetamises Ukraina idaosas ning ukrainlaste ja krimmitatarlaste diskrimineerimises okupeeritud Krimmis;

1.  toetab Ukraina suveräänsust, iseseisvust, ühtsust ja territoriaalset terviklikkust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning mõistab veel kord karmilt hukka Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastoopoli linna ebaseadusliku annekteerimise Venemaa Föderatsiooni poolt; toetab täielikult ELi ja liikmesriikide kindlat ja püsivat otsustavust mitte tunnustada seda anneksiooni ja sellega seoses võetud piiravaid meetmeid;

2.  tuletab meelde, et inimõiguste olukord Krimmi poolsaarel on märkimisväärselt halvenenud, sõnavabaduse rikkumised, meedia kuritarvitamine ja sunniviisiline Venemaa kodakondsuse võtmine on muutunud süstemaatiliseks ning Krimmis ei ole tagatud põhilised inimõigused ja -vabadused;

3.  mõistab hukka nn ametivõimude diskrimineeriva poliitika eelkõige krimmitatarlaste vähemuse suhtes, nende omandiõiguse rikkumise, selle kogukonna liikmete ja Venemaa anneksiooni vastaste üha sageneva hirmutamise, samuti asjaolu, et poolsaarel puudub sõnavabadus ja ühinemisvabadus;

4.  kutsub Venemaad üles vabastama viivitamata kõik ebaseaduslikult ja meelevaldselt kinni peetud Ukraina kodanikud, nii Venemaal kui ka ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumil, ning võimaldama neil turvaliselt tagasi pöörduda – nende hulgas Mõkola Karpjuk, Stanislav Klõhh, Oleksandr Koltšenko, Oleg Sentsov, Oleksii Tšõrnii, Oleksandr Kostenko, Serhii Litvinov, Valentin Võhivskii, Viktor Šur, Andrii Kolomijets, Ruslan Zeitullajev, Nuri Primov, Rustem Vaitov, Ferat Saifullajev, Ahtem Tšijhoz, Mustafa Dehermendži, Ali Asanov, Inver Bekirov, Muslim Alijev, Vadim Siruk, Arsen Džepparov, Refat Alimov, Zevri Abseitov, Remzi Memetov, Rustem Abiltarov, Enver Mamutov, Artur Panov, Evhenii Panov, Roman Suštšenko ja Emir-Usein Kuku, inimõiguste kaitsja, ja teised, – ning võimaldama nimetatud isikutel vabalt reisida, kaasa arvatud Mõkola Semenal, kes on kohtu all seoses ajakirjandusliku tööga Radio Free Europe/Radio Liberty’le;

5.  rõhutab, et Venemaa Föderatsiooni 21. märtsi 2014. aasta otsus annekteerida Krimm on jätkuvalt õigusvastane ning mõistab karmilt hukka Venemaa ametivõimude hilisema otsuse anda kõikidele Krimmi elanikele Venemaa passid;

6.  tuletab meelde, et Venemaa Föderatsioon kui okupeeriv võim, kelle kontrolli all on Krimm ja kelle jaoks kehtib rahvusvaheline humanitaarõigus ja inimõigustealane õigus, on kohustatud tagama poolsaarel inimõiguste kaitse, ning kutsub Venemaa ametivõime üles andma rahvusvahelistele institutsioonidele ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE), ÜRO ja Euroopa Nõukogu sõltumatutele ekspertidele, inimõigustega tegelevatele valitsusvälistele organisatsioonidele ja uudiseid tootvatele meediaväljaannetele, kes soovivad Krimmi külastada ning sealset olukorda hinnata ja sellest teada anda, Krimmi takistuseta juurdepääs; palub, et Ukraina ametiasutused lihtsustaksid välisajakirjanike, inimõiguste kaitsjate ja juristide jaoks juurdepääsu poolsaarele;

7.  leiab, et medžlise tegevuse keelamisega on krimmitatarlaste õigusi rängalt rikutud ja kordab resoluutselt oma nõudmist, et sellekohane otsus tuleb viivitamata tühistada ja selle tagajärjed kaotada; peab taunitavaks medžlise juhtide – Ukraina Ülemraada liikme ja Sahharovi auhinna nominendi Mustafa Džemilevi ning medžlise esimehe Refat Tšubarovi – õiguslikku tagakiusamist ja arreteerimisega ähvardamist;

8.  rõhutab, et krimmitatarlased kui Krimmi poolsaare põlisrahvas ja nende kultuuripärand on ilmselt võetud repressioonide esmaseks sihtmärgiks; nõuab, et rahvusvahelistele institutsioonidel ning OSCE, ÜRO ja Euroopa Nõukogu sõltumatutel ekspertidel võimaldataks piiranguteta Krimmi pääseda;

9.  tuletab Venemaa ametivõimudele meelde, et kuigi Krimmi annekteerimine oli ebaseaduslik, on Venemaa de facto täielikult vastutav Krimmis õiguskorra tagamise ja Krimmi elanike kaitsmise eest, et viimaste suhtes ei rakendataks meelevaldseid kohtulikke või halduslikke meetmeid;

10.  peab äärmiselt murettekitavaks mitmeid usaldusväärseid teateid Krimmi annekteerimist vastustanud kohalike elanike kadumise, piinamise ja süstemaatilise hirmutamise juhtumite kohta, ning nõuab, et Venemaa koheselt lõpetaks inimeste tegeliku tagakiusamise, uuriks efektiivselt kõiki inimõiguste rikkumise juhtumeid, sealhulgas sunniviisilisi kadumisi, meelevaldseid kinnipidamisi, vahistatute piinamist ja väärkohtlemist, ning austaks kõigi elanike põhivabadusi, muu hulgas sõna-, usu- ja veendumuste vabadust, ühinemisvabadust ja õigust rahumeelselt koguneda; nõuab kõigi Krimmi okupeerimise ajal aset leidnud kadumis- ja röövimisjuhtumite, sealhulgas Ervin Ibragimovi juhtumi viivitamatut uurimist;

11.  tuletab meelde, et Venemaa seaduste järgi kuuluvad Venemaa kohtusüsteemi jurisdiktsiooni alla üksnes Venemaa territooriumil toime pandud kuriteod; peab taunitavaks, et Venemaa õiguskaitseasutused on algatanud mitmeid kriminaalasju, mis on seotud Ukraina territooriumil – sh Krimmi territooriumil enne selle annekteerimist – toime pandud kuritegudega;

12.  peab õigeks, et Ukraina ombudsman käis hiljuti visiidil Krimmis, et seal vangidega kohtuda; peab kahetsusväärseks, et ombudsmanil ei lubatud kohtuda kõigi vangidega ja avaldab lootust, et ombudsmani tulevastel külaskäikudel võimaldatakse talle takistusteta juurdepääs Krimmis vangistuses viibivatele, aga ka Vene Föderatsiooni ümberpaigutatud Ukraina vangidele;

13.  nõuab, et OSCE esindajatele ja teistele rahvusvahelistele inimõiguste olukorra vaatlejatele ning kõigile humanitaartegevuses osalejatele tuleb võimaldada piiranguteta, turvaline ja takistamatu pääs Krimmi poolsaarele ning tuleb luua sõltumatud järelevalvemehhanismid, samuti humanitaar- ja õigusabi andmiseks vajalikud mehhanismid; toetab Ukraina juhitud algatust, millega taotletakse nende küsimuste käsitlemist ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja Peaassambleel; palub Euroopa välisteenistusel ja ELi delegatsioonil Venemaal hoolikalt jälgida Ukraina poliitvangide kohtuasjade kulgu ja anda teavet nende kohtlemise kohta vangistuses; peab murettekitavaks teateid psühhiaatrilise ravi kasutamise kohta karistuslikel eesmärkidel; ootab, et ELi delegatsioon, Euroopa välisteenistus ja liikmesriikide suursaatkonnad jälgiksid hoolikalt Venemaal Ukraina kodanike vastu toimuvaid kohtumenetlusi ning taotleksid juurdepääsu nendele inimestele nii enne kohtumõistmist kui ka selle ajal ja pärast seda;

14.  peab taunitavaks sagedast praktikat, et kinnipeetavaid paigutatakse ümber Venemaa kaugematesse piirkondadesse, kuna sellega raskendatakse neil tunduvalt suhtlemist oma perekondade ja inimõigusorganisatsioonidega; rõhutab, et selline käitumine on vastuolus Venemaal kehtivate õigusnormidega, eriti Venemaa kriminaalkoodeksi artikliga 73, mille kohaselt karistust tuleks kanda piirkonnas, kus on süüdimõistetu elukoht, või piirkonnas, kus kohtuotsus tehti; peab taunitavaks, et konsulitel keelatakse sageli kinnipeetavaid külastada, ning nõuab, et ametivõimud nendeks külaskäikudeks tingimusteta loa annaksid; nõuab, et Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele võimaldataks pääs okupeeritud territooriumidel asuvatesse vanglatesse ning et järgitaks kinnipeetavate õigust suhelda regulaarselt oma sugulaste ja sõpradega nii kirjalikult kui ka külastusaegadel kohtudes;

15.  rõhutab ka, et Ukrainal tuleb tagada ümberasustatud Ukraina kodanike õiguste ja vajaduste kaitse, mis hõlmab ka nende valimisõigust ja õigust olla oma riigis õiguslikult ja halduslikult täielikult kaitstud;

16.  tunnustab Venemaa ülemkohtu presiidiumi 22. veebruaril 2017 tehtud otsust, millega tühistati süüdimõistev kohtuotsus Ildar Dadini kohta tema korduva osalemise eest sanktsioneerimata meeleavaldustes, sealhulgas Venemaa Ukraina‑vastase sõjategevuse vastu, ning millega Dudin vabastati vangistusest; varem, 24. novembril 2016, oli Euroopa Parlament vastu võtnud resolutsiooni Dudini kaitseks(6);

17.  palub Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajal pidevalt jälgida inimõiguste olukorda Krimmi poolsaarel; rõhutab, et Euroopa Liidul tuleb üldiselt etendada nähtavamat, tulemuslikumat ja aktiivsemat osa püsiva rahumeelse lahenduseni jõudmiseks;

18.  nõuab, et EL toetaks Ukraina ja krimmitatarlaste, nagu ka Euroopa demokraatia rahastu ning raadiojaamade Radio Free Europe ja Radio Liberty algatatud meediaprojekte, mis on mõeldud Krimmi jaoks, samuti algatusi ukraina ja krimmitatari koolide kaitseks ning teisi kultuuripärandi kaitse algatusi;

19.  nõuab, et rakendataks rohkem piiravaid meetmeid üksikisikute vastu, kes on süüdi jõhkrates inimõiguste rikkumistes, ja et muu hulgas külmutataks ELi pankades nende arvel olevad varad;

20.  kutsub kõiki asjaosalisi üles täiel määral täitma Minski kokkuleppe sätteid, sealhulgas sätteid Donbassis sõjaliste aktsioonide lõpetamise, pantvangide vahetamise ning kõigi vangistatute viivitamatu vabastamise ja tagastamise kohta; tuletab meelde, et Venemaa valitsusel lasub sellega seoses eriline vastutus;

21.  nõuab, et uuritaks võimalust võtta kasutusele rahvusvaheline läbirääkimiste vorm, mis võimaldaks arutada Krimmi okupeerimise lõpetamise küsimust – vorm, milles osaleks ka EL ja mis rajaneks rahvusvahelisel humanitaarõigusel, inimõigustel ja rahvusvahelistel põhimõtetel;

22.  kutsub nõukogu üles otsima võimalusi, kuidas toetada Ukrainat Rahvusvahelises Kohtus menetletavas kohtuasjas, et esitada Venemaa Föderatsioonile süüdistus terrorismi toetamises Ida‑Ukrainas ning ukrainlaste ja krimmitatarlaste diskrimineerimises okupeeritud Krimmis;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikidele, Ukraina presidendile, Ukraina valitsusele ja parlamendile, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarsele Assambleele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0043.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0218.
(3) ELT C 346, 21.9.2016, lk 101.
(4) Eesti kodanik.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0314.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0446.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika