Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2597(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0193/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/03/2017 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0088

Hyväksytyt tekstit
PDF 163kWORD 41k
Torstai 16. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
Filippiinit ja senaattori Leila M. De Liman tapaus
P8_TA(2017)0088RC-B8-0193/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. maaliskuuta 2017 Filippiineistä ja senaattori Leila M. De Liman tapauksesta (2017/2597(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Filippiinien tilanteesta ja erityisesti 15. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon EU:n edustuston sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan lehdistötiedottajan julkilausumat,

–  ottaa huomioon Filippiinien ja EU:n diplomaattiset suhteet, jotka solmittiin (silloisen Euroopan talousyhteisön (ETY) kanssa) 12. toukokuuta 1964 Filippiinien ETY-suurlähettilään nimittämisen myötä,

–  ottaa huomioon Filippiinien aseman Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) perustajajäsenenä,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen lakimieskomission 28. helmikuuta 2017 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Filippiineillä ja EU:lla on pitkät diplomaattiset, taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset suhteet;

B.  ottaa huomioon, että Filippiineillä annettiin 23. helmikuuta 2017 pidätysmääräys maan liberaalia oppositiopuoluetta edustavasta senaattori Leila M. De Limasta syytettynä huumeisiin liittyvistä rikoksista; ottaa huomioon, että senaattori De Lima pidätettiin 24. helmikuuta 2017; toteaa, että jos senaattori De Lima todetaan syylliseksi, hänet saatetaan tuomita vankeuteen aina 12 vuodesta elinkautiseen saakka ja hän menettää senaattorin paikkansa;

C.  toteaa, että senaattori De Limaa vastaan nostettujen syytteiden epäillään vahvasti olevan lähes täysin tekaistuja; toteaa, että Amnesty International katsoo senaattori De Liman olevan mielipidevanki;

D.  toteaa, että senaattori De Lima on ihmisoikeusaktivisti ja Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten käynnistämän huumeidenvastaisen kampanjan näkyvin arvostelija; toteaa senaattorin tuominneen avoimesti maassa käytävän huumeidenvastaisen sodan; toteaa, että senaattori De Lima oli Filippiinien ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja; toteaa, että senaattori De Liman turvallisuudesta ollaan hyvin huolissaan; toteaa, että on esitetty lukuisia väitteitä pidätyskeskuksissa tapahtuneesta kiduttamisesta, mutta väitteet eivät ole johtaneet tutkimuksiin;

E.  toteaa, että senaattori De Lima joutui 19. syyskuuta 2016 jättämään senaatin oikeus- ja ihmisoikeuskomitean puheenjohtajan tehtävät; toteaa, että toimiessaan ihmisoikeuskomitean puheenjohtajana De Lima johti tutkimuksia, jotka koskivat epäilyjä noin tuhannen tai vielä useamman huumerikoksista epäillyn laittomista teloituksista Davaon kaupungissa presidentti Duterten tuolloisella pormestarikaudella; toteaa, että senaattori De Lima joutui kuulemisten jälkeen toistuvasti viranomaisten ahdistelemaksi ja pelottelemaksi ja että tällaiset tapaukset ovat pahentuneet kahdeksan viime kuukauden aikana;

F.  toteaa, että Human Rights Watch -järjestö julkaisi 2. maaliskuuta 2017 raportin (”License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s War on Drugs”), johon oli dokumentoitu huumeidenvastaisessa kampanjassa tehtyjä laittomia teloituksia;

G.  toteaa, että presidentti Duterten astuttua virkaansa 30. kesäkuuta 2016 maassa on raportoitu yli 7 000:sta poliisien ja järjestyksenvalvontaryhmien tekemästä huumeisiin liittyvästä taposta; ottaa huomioon, että presidentti Duterte on vannonut jatkavansa huumeidenvastaista kampanjaansa aina presidenttikautensa loppuun saakka, eli vuoteen 2022;

H.  ottaa huomioon, että kommunistiseen Uuteen kansanarmeijaan (NPA) kuuluneiden kapinallisten tapettua 8. maaliskuuta 2017 upseereita Etelä-Filippiineillä presidentti Duterte määräsi armeijan toteuttamaan operaatioita kapinallisia vastaan oheisvahingoista piittaamatta;

I.  ottaa huomioon, että Filippiinien kansalliset poliisivoimat keskeyttivät 30. tammikuuta 2017 huumeidenvastaiset operaatiot, kun esille nousi syytöksiä raaoista huumeiden torjuntaan liittyvistä tapoista; ottaa huomioon, että presidentti Duterte käski tämän jälkeen maan asevoimia jatkamaan huumeidenvastaista kampanjaa;

J.  toteaa, että senaattori De Liman ohella Filippiineillä on toistuvasti uhkailtu, häiritty ja peloteltu ihmisoikeuksien puolustajia, aktivisteja ja toimittajia, ja he ovat joutuneet nettikiusaamisen uhreiksi; toteaa, että näiden ryhmien oikeuksia loukanneet eivät ole joutuneet vastuuseen, koska asiaa ei ole tutkittu kunnolla; ottaa huomioon, että presidentti Duterte uhkaili avoimesti marraskuussa 2016 tappavansa ihmisoikeuksien puolustajat;

K.  toteaa, että maan edustajainhuone hyväksyi 7. maaliskuuta 2017 lain nro 4727, jolla otetaan uudelleen käyttöön kuolemanrangaistus vakavien huumeisiin liittyvien rikosten yhteydessä; ottaa huomioon, että Filippiinit oli yksi ensimmäisistä alueen maista, joka lakkautti kuolemanrangaistuksen vuonna 2007; toteaa, että kuolemanrangaistuksen palauttaminen rikkoisi räikeästi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toista valinnaista pöytäkirjaa, jonka osapuoli Filippiinit on ollut vuodesta 2007 lähtien; toteaa presidentti Duterten hallinnon harkitsevan lainsäädäntöä, jolla rikosoikeudellista vastuuta koskevaa alaikärajaa alennettaisiin viidestätoista vuodesta yhdeksään;

L.  toteaa, että Filippiineistä tuli syyskuussa 2016 ASEANin puheenjohtaja ja että kausi kestää vuoden 2017 ajan;

1.  edellyttää, että senaattori Leila M. De Lima vapautetaan välittömästi ja että hänen turvallisuudestaan huolehditaan asianmukaisesti hänen ollessaan pidätettynä; kehottaa Filippiinien viranomaisia varmistamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, muistuttaa syyttömyysolettamasta ja edellyttää, että kaikista poliittisin perustein nostetuista syytteistä luovutaan ja että senaattorin häirintä lopetetaan;

2.  ymmärtää, että Filippiineillä miljoonat ihmiset kärsivät maassa yleisestä huumeriippuvuudesta ja sen seurauksista; tuomitsee jyrkästi laittoman huumausainekaupan ja huumausaineiden väärinkäytön Filippiineillä; kehottaa hallitusta keskittymään torjumisessa salakuljetusverkostoihin ja huumeparoneihin sen sijaan, että jahdataan pienten määrien käyttäjiä; korostaa, että huumeiden torjunnan ohella tarvitaan ehkäisemistä ja vieroitusta koskevia toimenpiteitä; kannustaa hallitusta jatkamaan toimia uusien vieroitusklinikoiden perustamiseksi;

3.  tuomitsee jyrkästi lukuista laittomat teloitukset, joita aseistetut joukot ja järjestyksenvalvontaryhmät ovat tehneet huumeidenvastaisen kampanjan aikana; ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille; on erittäin huolissaan uskottavista raporteista, joiden mukaan Filippiinien poliisi on lavastanut todistusaineistoa oikeuttaakseen laittomat teloitukset, joiden uhreista selvä enemmistö on kaupunkien köyhää väestöä; kehottaa Filippiinien viranomaisia tutkimaan näitä laittomia teloituksia puolueettomasti ja huolellisesti ja saattamaan kaikki niihin syyllistyneet oikeuden eteen; kehottaa EU:ta tukemaan näitä tutkimuksia; kehottaa Filippiinien viranomaisia hyväksymään kaikki tarvittavat toimenpiteet uusien tappojen ehkäisemiseksi;

4.  on erittäin huolissaan presidentti Duterten retoriikasta tämän reagoidessa upseereiden tappamiseen 8. maaliskuuta 2017; kehottaa painokkaasti Filippiinien viranomaisia ja armeijaa noudattamaan tinkimättömästi kansainvälistä humanitaarista oikeutta, jossa asetetaan kaikille aseellisten konfliktien osapuolille tiukkoja vaatimuksia siviilien ja taisteluihin osallistumattomien henkilöiden säästämiseksi;

5.  edellyttää EU:n kannattavan sitä, että YK:n ihmisoikeusneuvosto käynnistää riippumattoman kansainvälisen tutkimuksen laittomista teloituksista ja muista rikoksista, joita Filippiineillä on tehty presidentti Duterten käydessä sotaansa huumeita vastaan;

6.  on erittäin huolissaan siitä, että maan edustajainhuone on päättänyt ottaa kuolemanrangaistuksen jälleen käyttöön; kehottaa Filippiinien viranomaisia keskeyttämään viipymättä käynnissä olevat menettelyt kuolemanrangaistuksen palauttamiseksi; palauttaa mieliin, että EU pitää kuolemanrangaistusta julmana ja epäinhimillisenä rangaistuksena, joka ei toimi rikollisen toiminnan pelotteena; kehottaa Filippiinien hallitusta pidättymään rikosoikeudellista vastuuta koskevan alaikärajan alentamisesta;

7.  kehottaa EU:ta seuraamaan tiiviisti senaattori De Liman tapausta;

8.  kehottaa unionia käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä auttaakseen Filippiinien hallitusta noudattamaan sen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, erityisesti puitesopimuksen kautta;

9.  kehottaa komissiota käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä saadakseen Filippiinit lopettamaan huumeidenvastaisen kampanjan yhteydessä tehdyt laittomat teloitukset, mihin kuuluu toimenpiteiden käynnistäminen GSP+-etuuksien mahdolliseksi poistamiseksi, jos lähikuukausina ei tapahdu mitään konkreettista edistymistä;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Filippiinien hallitukselle ja parlamentille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja Kaakkois-Aasian maiden liiton jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0349.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö