Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2598(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0183/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/03/2017 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0089

Приети текстове
PDF 604kWORD 66k
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург
Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.
P8_TA(2017)0089RC-B8-0183/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях,

—  като взе предвид резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

—  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно сесиите на Съвета на ООН по правата на човека,

—  като взе предвид своята препоръка до Съвета от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН(1);

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции от 2016 г. относно Етиопия, Северна Корея, Индия, Крим, Хонконг, Казахстан, Египет, Демократична република Конго, Пакистан, Хондурас, Нигерия, Гамбия, Джибути, Камбоджа, Таджикистан, Виетнам, Малави, Бахрейн, Мианмар/Бирма, Филипините, Сомалия, Зимбабве, Руанда, Судан, Тайланд, Китай, Бразилия, Русия, Тибет, Ирак, Индонезия, Централноафриканската република, Бурунди, Никарагуа, Кувейт и Гватемала,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)(2),

—  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид годишния доклад за 2015 г. на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че насърчаването и защитата на универсалния характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост; като има предвид, че зачитането на правата на човека следва да бъде интегрирано във всички области на политиките на ЕС;

Б.  като има предвид, че ЕС е силен поддръжник на многостранното сътрудничество и на органите на ООН по отношение на насърчаването и защитата на правата на човека;

В.  като има предвид, че редовните сесии на Съвета на ООН по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за универсален периодичен преглед (УПП) и специалните процедури, насочени или към положението в дадена държава, или към тематични въпроси, в своята цялост допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

Съвет на ООН по правата на човека

1.  приветства работата, извършена от върховния комисар на ООН по правата на човека Зеид Раад Ал Хюсеин и неговата служба (СВКПЧ); припомня ангажимента на ЕС да продължи да подкрепя и защитава интегритета, независимостта и функционирането му; приветства ролята на СВКПЧ за развиването на сътрудничество между международните и регионалните механизми за правата на човека и определянето на начини за увеличаване на ролята на „регионалните договорености“ във връзка с универсалните стандарти в областта на правата на човека;

2.  счита, че надеждността и ефективността на Съвета по правата на човека зависят от действителната ангажираност на неговите членове за защита на всички хора във всички държави от всякакви нарушения на правата на човека в съответствие с международните конвенции за правата на човека, насърчаващи универсалния характер, безпристрастността, обективността, липсата на селективност, конструктивния диалог и сътрудничеството; настоятелно подчертава необходимостта да се избягва поляризирането на разискванията в Съвета на ООН по правата на човека и насърчава конструктивния диалог;

3.  призовава държавите да предоставят достъп на независимите експерти на Съвета на ООН по правата на човека, на специалните докладчици и на експертите на СВКПЧ, за да разследват твърденията за нарушения на правата на човека и да се ангажират по конструктивен начин за подобряване на положението, изпълняване на поетите от тях ангажименти в съответствие с конвенциите в областта на правата на човека и за осигуряване на пълно сътрудничество в рамките на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека;

4.  насърчава всички държави да предприемат конкретни действия по препоръките от УПП и за отстраняване на пропуските чрез създаването на механизъм за изпълнение и последващи действия, включително създаване на национални планове за действие и национални механизми за координация;

5.  припомня задължението на Общото събрание на ООН при избора на членовете на Съвета на ООН по правата на човека да взема предвид зачитането от страна на кандидатите на подкрепата и защитата на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; приветства решението на Съвета на ООН по правата на човека да поиска от своя Консултативен комитет да подготви доклад за оценка на постигнатия напредък в създаването на регионални и подрегионални споразумения за подкрепа и защита на правата на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да отразяват равностойното значение на правата в схемите си на гласуване и да подобрят координацията на позициите на ЕС в този смисъл; настойчиво призовава ЕС да се изразява с един глас и да постигне обща позиция при гласуването в Съвета на ООН по правата на човека;

6.  отново подчертава значението на това да се осигури активното и последователно участие на ЕС в механизмите на ООН за правата на човека, по-специално в Третия комитет, Общото събрание и Съвета на ООН по правата на човека, за да се повиши доверието в него; подкрепя усилията, полагани от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), делегациите на ЕС в Ню Йорк и Женева и в държавите — членки на ЕС, за повишаване на съгласуваността на действията на ЕС в областта на правата на човека в ООН;

Тематични приоритети

7.  подчертава значението на ролята на защитниците на правата на човека и неправителствените организации (НПО) в насърчаването и защитата на правата на човека; подчертава, че правата на човека и основните свободи трябва да бъдат защитавани във всяко измерение на тяхното изразяване, включително в контекста на новите технологии; споделя загрижеността на Съвета на ООН по правата на човека във връзка със съобщенията за заплахи и репресии срещу членове на организации на гражданското общество и НПО, които са сътрудничили в процеса на УПП на Съвета на ООН по правата на човека;

8.  изразява сериозна загриженост относно многобройните и непрекъснато нарастващи на брой опити за стесняване на пространството на гражданското общество и защитниците на правата на човека, включително чрез въвеждането на закони за борба срещу тероризма; осъжда всички актове на насилие, тормоз, сплашване или преследване срещу защитници на правата на човека, лица, подаващи сигнали за нарушения, журналисти или блогъри, независимо дали онлайн или офлайн; призовава всички държави да насърчават и осигуряват безопасна и благоприятна среда за НПО, гражданското общество, журналистите, защитниците на правата на човека, включително чрез поставяне на особен акцент върху всички уязвими групи, за да могат те да действат самостоятелно и без да им се влияе; подновява призива си към държавите, приели въвеждащи ограничения за независими организации за правата на човека закони, да ги отменят;

9.  счита, че свободните, независими и безпристрастни медии са една от съществените основи на демократичното общество, в което откритите дебати играят решаваща роля; подкрепя призива за назначаване на специален представител на генералния секретар на ООН за безопасността на журналистите; призовава въпросите за свободата на изразяване онлайн, цифровите свободи и значението на свободен и отворен интернет да бъдат поставяни в рамките на всички международни форуми; призовава за ограничаване на цифровото разделение и за предоставяне на неограничен достъп до информация и комуникация, както и за нецензуриран достъп до интернет;

10.  припомня, че правото на свобода на сдружаване и на събрания продължава да бъде основно предизвикателство; горещо приветства работата на специалния докладчик на ООН за правото на свободни мирни събрания и сдружаване Майна Киаи; призовава всички държави да вземат надлежно под внимание докладите;

11.  настоятелно призовава всички държави бързо да ратифицират факултативните протоколи към Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП), с които се въвеждат механизми за жалби и разследване;

12.  възразява срещу всяка форма на дискриминация и преследване, независимо на какво основание или поради какъв статус, например раса, цвят на кожата, език, религия и убеждения, полова идентичност и сексуална ориентация, социален произход, кастова принадлежност, рождение, възраст или увреждане; подкрепя ангажимента на ЕС по отношение на съответните специални процедури, включително новия независим експерт по защитата от насилие и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност; призовава ЕС да продължи активно да насърчава равенството и недопускането на дискриминация и да се бори срещу насилието и дискриминацията спрямо всички лица;

13.  изразява своята загриженост, че много хора, самостоятелно или колективно, са засегнати от нарушения на правото им на свобода на религията и убежденията, извършвани от държавни и недържавни субекти, което води до дискриминация, неравенство и стигматизация; припомня необходимостта от борба срещу нетърпимостта и дискриминацията, основани на религията или убежденията, за да се гарантира зачитането на други взаимосвързани права на човека като свободата на изразяване;

14.  призовава ЕС да работи за осигуряване на по-голяма защита на религиозните и етническите малцинства срещу преследване и насилие, и за отмяна на законите, които криминализират богохулството или вероотстъпничеството и служат за претекст за преследване на религиозни малцинства и невярващи; призовава за оказване на подкрепа за работата на специалния докладчик за свободата на религията и убежденията;

15.  решително настоява ЕС да продължи да се застъпва за подход на нулева толерантност спрямо смъртното наказание и да положи допълнителни усилия за засилване на междурегионалната подкрепа за следващата резолюция на Общото събрание на ООН относно мораториума върху смъртното наказание; приветства решението, взето през 2015 г. от Република Конго, Фиджи и Мадагаскар за премахване на смъртното наказание за всички престъпления; изразява съжаление във връзка с възобновяването на екзекуциите в редица държави, включително Бангладеш, Бахрейн, Беларус, Чад, Индия, Индонезия, Кувейт, Оман и Южен Судан; изразява също така съжаление относно съобщенията за нарастване на броя на смъртните присъди, произнесени по-специално в Китай, Египет, Иран, Нигерия, Пакистан и Саудитска Арабия; припомня на органите на тези държави, че са страна по Конвенцията за правата на детето, в която изрично се забранява смъртното наказание за престъпления, извършени от лица на възраст под 18 години;

16.  призовава ЕС да говори открито в подкрепа на работата на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание, масовите екзекуции и други видове екзекуции, включително нарушения, свързани с наркотици, и изисква ЕСВД да засили на всички равнища на диалог и в рамките на всички форуми усилията на ЕС в борбата срещу екзекуции по бързата процедура, изтезания и други форми на малтретиране, в съответствие с насоките за политиката на ЕС към трети държави по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; призовава за всеобщо ратифициране и ефективно прилагане на Конвенцията на ООН против изтезанията и факултативния протокол към нея; подчертава критичното значение на подкрепата за предотвратяване на изтезанията, включително чрез укрепване на националните механизми за превенция, създадени съгласно факултативния протокол, и постоянна подкрепа за рехабилитацията на жертвите на мъчения;

17.  изразява сериозната си загриженост във връзка с продължаващите тежки нарушения и злоупотреби с правата на човека по целия свят; непоколебимо подкрепя Международния наказателен съд (МНС) като ключова институция за подвеждане под отговорност на извършителите на престъпления и за подпомагане на жертвите при постигането на правосъдие, основано на принципа на допълняемостта по отношение на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления; изисква всички страни да предоставят политическа, дипломатическа, финансова и логистична подкрепа за ежедневната работа на МНС;

18.  призовава ЕС да продължи и да засили работата на МНС; насърчава интензивния диалог и сътрудничество между Съда, ООН и нейните агенции и Съвета за сигурност на ООН; призовава всички държави — членки на ООН, да се присъединят към Съда, като ратифицират Римския статут и да насърчат ратифицирането на измененията от Кампала;

19.  осъжда най-строго продължаващите сериозни нарушения на правата на човека, особено причинените от ИДИЛ/Даиш и нападенията на Боко Харам, насочени към деца, както и всички други нападения от терористични или паравоенни организации срещу цивилното население, по-специално жените и децата; осъжда честотата и мащаба на актовете на унищожаване на културното наследство и призовава за подкрепа на съответните усилия, които се полагат в рамките на различни форуми на ООН;

20.  осъжда незачитането на международното хуманитарно право и изразява своята дълбока загриженост относно нарастването на случаите на щети за гражданското население по време на въоръжените конфликти по целия свят, както и на броя на смъртоносните нападения срещу болници, училища, хуманитарни конвои и други граждански цели; настоява такива нарушения да бъдат надлежно взети предвид в специфичните действия на Съвета на ООН по правата на човека спрямо всяка страна и в съответните прегледи в рамките на механизма за УПП;

21.  призовава ЕС да работи активно за инициатива за признаването от страна на ООН на геноцида срещу етнически и религиозни малцинства, извършен от т.нар. „ИДИЛ/Даиш“, и за отнасянето до МНС на случаи на предполагаеми престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид; насърчава интензивния диалог и сътрудничество между Съда, ООН и нейните агенции и Съвета за сигурност на ООН;

22.  призовава ЕС да насърчава всички държави да поставят правата на човека в центъра на съответните си политики за развитие и да прилагат Декларацията на ООН от 1986 г. относно правото на развитие; приветства неотдавнашното назначаване от Съвета на ООН по правата на човека на специален докладчик за правото на развитие, чийто мандат включва принос за утвърждаването, защитата и осъществяването на правото на развитие в контекста на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и другите международни споразумения за сътрудничество за развитие; изтъква, че правата на човека на всички хора трябва да бъдат общ елемент при постигането на всички цели и задачи на Програмата до 2030 г.;

23.  призовава ЕС да продължава да насърчава равенството между жените и мъжете и да подкрепя активно работата на Службата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените, както и инициативите за интегриране на принципа на равенство между половете в своите дейности и програми; призовава за продължаване на подкрепата за укрепване на мерките за повишаването на ролята на жените и момичетата и за изкореняване на всички форми на насилие и дискриминация срещу жени и момичета, включително и насилието, основано на пола; настоятелно призовава ЕС да търси междурегионални инициативи за насърчаване, защита и изпълнение на правата на жените и цялостното и ефективно изпълнение на Пекинската платформа за действие и Програмата за действие на МКНР, както и че поддържа ангажимента си по отношение на сексуалните и репродуктивните права в този контекст;

24.  припомня ангажимента на ЕС за интегриране на правата на човека и равенството между половете в съответствие с резолюциите от историческо значение на Съвета за сигурност на ООН, съответно Резолюция 1325 (2000 г.) и Резолюция 1820 (2008 г.) относно жените, мира и сигурността; призовава ЕС да подкрепя на международно равнище признаването на добавената стойност от участието на жените в предотвратяване и уреждане на конфликти, мироопазващи операции, хуманитарна помощ, възстановяване след конфликти и трайно помирение;

25.  призовава ЕС да продължи да подкрепя правата на децата, по-специално като допринася за осигуряването на достъп на децата до вода, санитарно-хигиенни условия, здравеопазване и образование, включително в зоните на конфликт и в бежанските лагери, както и чрез изкореняването на детския труд, набирането на деца войници, лишаването от свобода, изтезанията, трафика, ранните и принудителните бракове, сексуалната експлоатация и вредните практики като гениталното осакатяване на жени; призовава към мерки за подкрепа и укрепване на международните усилия в рамките на ООН с оглед прекратяване на използването на деца във въоръжени конфликти, както и за по-ефективно преодоляване на въздействието на ситуациите на конфликт и след конфликт върху жените и момичетата; призовава всички държави — членки на ООН, да спазват договорните си задължения и ангажименти съгласно Конвенцията за правата на детето, приета през 1989 г., за да защитават правата на всички деца под своя юрисдикция, независимо от техния правен статус и без каквато и да е дискриминация;

26.  призовава държавите да насърчават правата на хората с увреждания, включително тяхното равнопоставено участие и социално приобщаване; призовава всички държави да ратифицират и прилагат Конвенцията на ООН за хората с увреждания;

27.  призовава ЕС да работи с партньори за прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, включително за прилагането на мерки за насърчаване на повече държави да приемат национални планове за действие и да се ангажират в работните направления на работните групи на ООН и на СВКПЧ; отново призовава всички държави, включително ЕС, да участват активно и конструктивно в разработването, във възможно най-кратки срокове, на правно обвързващ инструмент, който да урежда, в рамките на международното право за правата на човека, дейността на транснационалните корпорации и на други стопански предприятия с цел предотвратяване, разследване, обезщетение и предоставяне на достъп до правна защита в случаи на нарушения на правата на човека;

28.  приветства декларацията на ООН от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, която засегна въпроса за масовото придвижване на бежанци и мигранти и доведе до приемането на световен пакт относно всеобхватна рамка за реакция спрямо бежанците, както и ангажимента, приложим към мигрантите и бежанците и насочен към спасяване на човешки живот, посрещане на специфичните нужди, противодействие срещу расизма и ксенофобията, борбата срещу трафика на хора, осигуряване на равнопоставено признаване и закрила пред закона и гарантиране на включване в националните планове за развитие; призовава всички участващи страни да осигурят политически ангажимент, финансиране и конкретни прояви на солидарност в подкрепа на декларацията от Ню Йорк относно бежанците и мигрантите и припомня, че въпросът за миграцията следва да продължи да се разглежда в световен мащаб, а не само на европейско равнище; призовава ЕС и неговите държави членки да поемат водещата роля в тези международни усилия и да спазват — в съответствие със задълженията си съгласно международното право — своите ангажименти за защита на човешките права на лицата, търсещи убежище, бежанците, мигрантите и всички разселени лица, особено жените, децата и уязвимите групи, включително хората с увреждания;

29.  припомня, че връщането на мигранти следва да се осъществява единствено при пълно зачитане на правата им и само когато защитата на техните права е гарантирана в съответните им държави; призовава правителствата да прекратят произволните арести и задържания на мигранти, включително ненавършили пълнолетие; призовава всички държави да предприемат конкретни мерки във висш интерес на децата бежанци и мигранти, които да се основават на Конвенцията за правата на детето, и да въведат мерки за укрепване на системите за закрила на децата, включително обучение на социални работници и други професионални групи и съвместна работа с НПО; призовава всички държави да ратифицират и приложат Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;

30.  подчертава, че е важно да се насърчава универсалният характер и неделимостта на правата на човека, включително гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, в съответствие с член 21 от Договора от Лисабон и Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза;

31.  подчертава, че е необходимо да се приеме основан на правата подход и да се интегрира зачитането на правата на човека във всички политики на ЕС, включително тези в областта на търговията, инвестициите, обществените услуги, сътрудничеството за развитие и миграцията, както и в неговите общи политики за сигурност и отбрана;

32.  припомня, че вътрешната и външната последователност в областта на правата на човека е от съществено значение за доверието в политиката на ЕС за правата на човека в отношенията му с трети държави, и призовава ЕС да изпълнява своите ангажименти в това отношение;

Беларус

33.  изразява своята дълбока загриженост относно продължаващите ограничения върху свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване и на мирни събрания; осъжда тормоза и задържането на независими и опозиционни журналисти и защитници на правата на човека; осъжда продължаващото използване на смъртното наказание; призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Беларус в рамките на 35-ата сесия на Съвета и призовава правителството да сътрудничи изцяло на специалния докладчик и да се ангажира с провеждането на наложителните от дълго време реформи за защита на правата на човека, включително чрез изпълнение на препоръките, направени от специалния докладчик, и други механизми за правата на човека;

Бурунди

34.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаването на политическата ситуация и на сигурността в Бурунди и нарастването на броя на хората, които бягат от страната; осъжда насилието в Бурунди от 2015 г. насам, което доведе до смъртни случаи, измъчване и целенасочено насилие над жените, включително колективни изнасилвания и тормоз; осъжда лишаването от свобода на хиляди хора, принудителното разселване на стотици хиляди жители на Бурунди и нарушенията на свободата на печата и свободата на изразяване, както и широко разпространената безнаказаност на подобни деяния; подкрепя решението на Съвета на ЕС след провала на преговорите, започнати съгласно член 96 от Споразумението от Котону, да спре пряката финансова подкрепа за администрацията на Бурунди, включително бюджетната подкрепа, като същевременно запази пълната финансова подкрепа за населението и предоставяната чрез преки канали хуманитарна помощ; напълно подкрепя създаването на анкетна комисия относно Бурунди, която да идентифицира предполагаемите извършители на нарушения и злоупотреби с правата на човека в страната, за да се осигури понасянето на пълна отговорност; призовава ЕС и неговите държави членки да използват възможностите си за упражняване на влияние, за да гарантират че Бурунди ще започне да сътрудничи изцяло с анкетната комисия и със Съвета и неговите механизми, да взаимодейства конструктивно с анкетната комисия и да предприеме действия по сериозните проблеми в областта на правата на човека; призовава органите на властта в Бурунди да преразгледат своето решение за оттегляне от МНС;

Корейска народнодемократична република (КНДР)

35.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото влошаване на положението с правата на човека в КНДР; призовава правителството на КНДР да изпълни своите задължения в рамките на инструментите в областта на правата на човека, по които е страна, да гарантира достъпа до държавата на хуманитарните организации, независимите наблюдатели на правата на човека и специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в КНДР и да оказва необходимото сътрудничество; призовава КНДР да предостави свобода на изразяване и свобода на печата за националните и международните средства за масово осведомяване, както и да предостави на гражданите си нецензуриран достъп до интернет; решително осъжда системното използване на смъртното наказание в КНДР в широк мащаб; призовава правителството на КНДР да обяви мораториум върху всички екзекуции с оглед премахване на смъртното наказание в близко бъдеще; настоява виновниците за престъпленията срещу човечеството, извършени в КНДР, да бъдат подведени под отговорност, да бъдат изправени пред МНС и да им бъдат наложени целенасочени санкции; решително осъжда ядрените опити като ненужна и опасна провокация, нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и сериозна заплаха за мира и стабилността на Корейския полуостров и в региона на североизточна Азия; отправя искане да бъде подновен мандатът на специалния докладчик; изисква докладът на експертната група да бъде представен пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН; препоръчва да бъдат включени в резолюцията ключовите препоръки относно отговорността от доклада на експертите, включително укрепване на капацитета на бюрото в Сеул с експертни умения за разследване и повдигане на обвинения, както и за назначаване на експерт по наказателно право с цел напредък в стъпките към търсене на отговорност;

Демократична република Конго (ДРК)

36.  осъжда тежките нарушения на правата на човека, които се извършват при пълна безнаказаност от силите за сигурност, и призовава отговорните лица да бъдат подведени под отговорност; призовава по-специално към задълбочено разследване на бруталното насилие срещу цивилни лица в източната част на Конго, включително изнасилванията на жени и поробването на деца; призовава за евентуално удължаване на мандата на мироопазващите сили на ООН в Източно Конго; призовава Съвета да разгледа възможността за разширяване на съществуващите ограничителни мерки, например за целенасочени санкции на ЕС, в това число забрани за пътуване и замразяване на активите на виновниците за насилствените репресии и за подкопаването на демократичния процес в ДРК, в случай на по-нататъшно насилие, както е предвидено в Споразумението от Котону; настоятелно призовава органите на ДРК да изпълнят споразумението, постигнато през декември 2016 г., и да проведат избори до декември 2017 г. с подкрепата на международни участници; призовава Съветът на ООН по правата на човека да запази наблюдението си върху ДРК, докато не се проведат избори и не бъде осъществен демократичен преход, и насърчава службата на Върховния комисар да информира Съвета относно положението в ДРК, когато е уместно, и да предприема по-решителни действия, ако е необходимо;

Грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия

37.  продължава да бъде загрижен за свободата на изразяване, свободата на медиите и липсата на достъп до регионите Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, нелегално окупирани от Русия, в които нарушенията на правата на човека продължават да бъдат широко разпространени; настоятелно призовава за засилване на контактите между хората от контролираната от Тбилиси територия и от двата окупирани региона; призовава за пълно зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и на неприкосновеността на международно признатите ѝ граници; подчертава необходимостта от безопасно и достойно завръщане на бежанците и на вътрешно разселените лица (ВРЛ) в мястото на постоянното им пребиваване; призовава грузинското правителство да вземе подходящи мерки, за да гарантира последващи действия и прилагане на препоръките, отправени в процеса на универсалния периодичен преглед;

Мианмар/Бирма

38.  изразява дълбока загриженост относно сведенията за ожесточени сблъсъци в северния щат Рахин и изразява съжаление във връзка със загубата на човешки живот, поминък и подслон, и докладваното използване на прекомерна сила от страна на въоръжените сили на Мианмар/Бирма; настоятелно призовава военните сили и силите за сигурност да прекратят незабавно убийствата, тормоза и изнасилванията, извършвани срещу хората от общността рохингия, и изгарянето на домовете им; настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма и гражданските органи на Мианмар/Бирма незабавно да сложат край на дискриминацията и сегрегацията по отношение на малцинството рохингия; призовава да се гарантира защитата на правата на хората от общността рохингия и безопасността, сигурността и равенството на всички граждани на Мианмар/Бирма; приветства решението на правителството на Мианмар/Бирма да превърне мира и националното помирение в главен приоритет; приветства обявеното от правителството на Мианмар/Бирма създаване на анкетна комисия за разследване на неотдавнашните прояви на насилие в щата Рахин; подчертава необходимостта от целесъобразно преследване на виновниците и от предоставяне на подходяща правна защита за жертвите на насилие; призовава правителството на Мианмар/Бирма да продължи процеса на демократизация и да зачита принципите на правовата държава, свободата на словото и основните права на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят подновяването на мандата на специалния докладчик за Мианмар/Бирма;

Окупирани палестински територии (ОПТ)

39.  изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващия застой в близкоизточния мирен процес и призовава за незабавно възобновяване на убедителни усилия за мир; изразява загриженост във връзка с хуманитарното положение и нарушенията на правата на човека в окупираните палестински територии, както това е посочено в резолюцията му от 10 септември 2015 г. относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес(3); подчертава необходимостта от продължаване на ангажимента на ЕС и неговите държави членки в наблюдението на изпълнението на резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека относно нарушенията и злоупотребите, като например резолюцията от 3 юли 2015 г. относно гарантиране на понасяне на отговорност и правосъдие за всички случаи на нарушаване на международното право в окупираните палестински територии, включително Източен Йерусалим; отбелязва воденото в момента предварително разследване на МНС; потвърждава цялостната си подкрепа за МНС и системата на международното наказателно право; припомня във връзка с това ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека(4) и призовава Европейската служба за външна дейност да представи на Парламента доклад относно разрушенията и щетите, причинени на структури и проекти, финансирани от ЕС; подчертава, че страните трябва да продължат да спазват прекратяването на огъня в ивицата Газа и призовава за прекратяване на блокадата; призовава и израелците, и палестинците да се въздържат от действия, които биха могли да доведат до по-нататъшна ескалация, в т.ч. изказвания, проповядващи вражда и омраза, и подстрекателство в публичната сфера, както и едностранни мерки, които биха могли да предопределят резултата от преговорите и да застрашат жизнеспособността на решението за две държави; подчертава, че едно трайно решение на конфликта може да бъде постигнато единствено в регионален контекст, с участието на всички регионални заинтересовани страни и подкрепата на международната общност;

Южен Судан

40.  призовава всички страни да се въздържат от извършване на нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, включително на такива, които се считат за международни престъпления, като извънсъдебни убийства, етнически насочено насилие, сексуално насилие във връзка с конфликти, включително изнасилвания, както и основано на пола насилие, вербуване и използване на деца, принудителни изчезвания и произволни арести и задържания; отбелязва, че правителството на Южен Судан подписа на 16 март 2016 г. споразумение за пътна карта и впоследствие уточни своя ангажимент да включи и други подходящи участници в Националния диалог, както и да продължи да подкрепя всички решения, постигнати между поддръжниците на опозицията и Механизма 7+7, ръководния комитет на Националния диалог; подчертава необходимостта всички страни да спазват поетите от тях задължения и призовава за продължаване на диалога за постигането на окончателно прекратяване на огъня; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат ангажимента си да подкрепят усилията на Африканския съюз за постигане на мир в Южен Судан и за суданския народ в прехода им към вътрешно реформирана демокрация; призовава ЕС и неговите държави членки да подновят мандата на Комисията по правата на човека в Южен Судан и да укрепят нейната роля с оглед на разследване на нарушенията на правата на човека и картографиране на сексуалното насилие; подкрепя включването на нейните препоръки в доклад, който трябва да бъде предаден на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН;

Сирия

41.  най-категорично осъжда жестокостите и широкоразпространените нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право, извършени от силите на режима на Асад с подкрепата на Русия и Иран, както и нарушенията на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършени от държавни и недържавни участници, включително въоръжени терористични групи, по-конкретно ИДИЛ/Даиш, чиито престъпления представляват геноцид, „Джабхат Фатех аш-Шам“/фронт „Ан-Нусра“ и други джихадистки групи; настоява, че е необходимо да се продължи разследването на употребата и унищожаването на химическо оръжие от всички страни в Сирия, и изразява съжаление по повод на решението на Русия и Китай да блокират нова резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно употребата на химическо оръжие; подновява призива си за осигуряване на безпрепятствен хуманитарен достъп, както и за понасяне на последствията и търсене на отговорност от виновните за извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството; подкрепя инициативата на ЕС за сезиране на МНС във връзка с положението в Сирия и призовава Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия в тази насока; подкрепя мандата на анкетната комисия за провеждане на специално разследване за Алепо, за което следва да се докладва не по-късно от 34-тата сесия на Съвета по правата на човека през март, и изисква докладът да бъде представен на Общото събрание и Съвета за сигурност;

Украйна

42.  изразява съжаление, че продължаващата руска агресия е довела до бедствено хуманитарно положение в Донбас и че на украинските и международните хуманитарни организации се отказва достъп до окупираните региони; изразява дълбока загриженост във връзка с трудните хуманитарни условия, понасяни от над 1,5 милиона вътрешно разселени лица; изразява дълбоката си загриженост поради продължаващото свързано с конфликта сексуално насилие; изразява дълбока загриженост във връзка с нарушенията на правата на човека в Крим, особено по отношение на кримските татари; подчертава необходимостта от допълнително финансово подпомагане от ЕС за Украйна; отново потвърждава своя категоричен ангажимент по отношение на суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници и по отношение на нейния свободен и суверенен избор да следва европейски път; призовава всички страни да започнат незабавно да се стремят към мирно повторно интегриране на окупирания Кримски полуостров в украинския правен ред чрез политически диалог и при пълно спазване на международното право; призовава ЕСВД и Съвета да засилят натиска върху Руската федерация, така че тя да позволи на международните организации достъп до Крим с цел наблюдение на положението с правата на човека с оглед на продължаващите груби нарушения на основните свободи и правата на човека на полуострова и с оглед на установяване на постоянни международни механизми за мониторинг, основани на конвенциите; призовава освен това за цялостното прилагане на споразумението от Минск и в този смисъл подкрепя продължаването на санкциите срещу Русия до връщането на Крим; припомня, че всички страни в конфликта са задължени да предприемат всички осъществими мерки, за да защитават цивилното население под свой контрол от последиците на военните действия; подкрепя и насърчава интерактивния диалог, който трябва да се осъществи на 34-ата сесия на Съвета по правата на човека;

Йемен

43.  изразява изключителна загриженост във връзка с бедственото хуманитарно положение в Йемен; отново потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя Йемен и народа на Йемен; осъжда факта, че цивилни лица биват превръщани в цели и попадат в нетърпимо положение между враждуващите страни, които нарушават международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека; подчертава, че набирането на деца и използването на деца във въоръжени конфликти са строго забранени съгласно международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право и могат да представляват военно престъпление в случай на набиране на деца под петнадесетгодишна възраст; призовава всички страни незабавно да освободят тези деца и да се въздържат от наемането им; настоятелно призовава всички страни да намалят напреженията и да установят незабавно и стабилно прекратяване на огъня, което ще доведе до политическо, приобщаващо и постигнато чрез преговори решение на конфликта; в този контекст изразява цялостната си подкрепа за усилията на специалния пратеник на ООН за Йемен, Исмаил Улд Шейх Ахмед, както и за изпълнението на Резолюция 33/16 на Съвета по правата на човека от октомври 2016 г., в която се отправя искане ООН да работи с националната независима анкетна комисия, и подкрепя всички усилия за провеждането на независимо международно разследване, за да се прекрати атмосферата на безнаказаност в Йемен; призовава държавите — членки на ЕС, да подкрепят полаганите в момента усилия, чрез които се изразява загриженост във връзка с нарушенията и злоупотребите в Йемен и се призовава те да бъдат задълбочено и безпристрастно разследвани; насърчава използването на формата на междусесийни докладни записки на върховния комисар по правата на човека, за да се поддържа Съветът по правата на човека редовно информиран относно резултатите от разследванията;

o
o   o

44.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите — членки на ЕС, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 71-вото Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0317.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0502.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0318.
(4) http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf

Правна информация - Политика за поверителност