Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2598(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0183/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/03/2017 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0089

Přijaté texty
PDF 455kWORD 56k
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk
Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017
P8_TA(2017)0089RC-B8-0183/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a úmluvy OSN o lidských právech a jejich opční protokoly,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 60/251 o zřízení Rady pro lidská práva (dále jen „UNHRC“),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Evropskou sociální chartu a Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o zasedáních Rady pro lidská práva OSN,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 7. července 2016 k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(1),

–  vzhledem ke svým předchozím usnesením o porušování lidských práv, včetně svých naléhavých usnesení z roku 2016 o Etiopii, Severní Koreji, Indii, Krymu, Hongkongu, Kazachstánu, Egyptě, Demokratické republice Kongo, Pákistánu, Hondurasu, Nigérii, Gambii, Džibuti, Kambodži, Tádžikistánu, Vietnamu, Malawi, Bahrajnu, Myanmaru, Filipínách, Somálsku, Zimbabwe, Rwandě, Súdánu, Thajsku, Číně, Brazílii, Rusku, Tibetu, Iráku, Indonésii, Středoafrické republice, Burundi, Nikaragui, Kuvajtu a Guatemale,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti(2),

–  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na výroční zprávu UNHRC za rok 2015 předloženou Valnému shromáždění OSN,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prosazování a ochrana univerzálního charakteru lidských práv je součástí etického a právního acquis Evropské unie a jedním ze základních kamenů evropské jednoty a integrity, vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv by mělo být začleněno do všech politických oblastí;

B.  vzhledem k tomu, že EU se jednoznačně zavázala podporovat multilateralismus a orgány OSN při prosazování a ochraně lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že pravidelná zasedání UNHRC, jmenování zvláštních zpravodajů, mechanismus všeobecného pravidelného přezkumu a zvláštní postupy pro specifické situace jednotlivých zemí nebo pro určitá témata přispívají k prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu;

Rada OSN pro lidská práva

1.  vítá práci, kterou odvádí vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn a jeho úřad (dále jen „OHCHR“); připomíná, že EU je odhodlána nadále podporovat a bránit integritu, nezávislost a fungování tohoto úřadu; vítá úlohu, kterou OHCHR sehrál při posilování spolupráce mezi mezinárodními a regionálními mechanismy pro lidská práva a při hledání cest ke zvýšení úlohy „regionálních ujednání“ v souvislosti s univerzálními normami v oblasti lidských práv;

2.  domnívá se, že efektivita a důvěryhodnost Rady OSN pro lidská práva závisejí na skutečném odhodlání jejích členů chránit všechny osoby ve všech zemích před porušováním lidských práv v souladu s mezinárodními úmluvami o lidských právech, které prosazují univerzální povahu lidských práv, nestrannost, objektivitu, neselektivnost, konstruktivní dialog a spolupráci; upozorňuje, že je třeba zabránit polarizaci diskuse v Radě OSN pro lidská práva, a vybízí ke konstruktivnímu dialogu;

3.  vyzývá státy, aby nezávislým odborníkům Rady OSN pro lidská práva, zvláštním zpravodajům a odborníkům OHCHR zajistily potřebný přístup nutný k vyšetřování případů údajného porušení lidských práv a aby konstruktivně usilovaly o nápravu situace, splnění svých závazků obsažených v úmluvách o lidských právech a aby plně spolupracovaly se zvláštními postupy Rady OSN pro lidská práva;

4.  vybízí všechny státy, aby přijaly konkrétní opatření na základě doporučení všeobecného pravidelného přezkumu a aby k odstranění nedostatků zavedly prováděcí a monitorovací mechanismy, včetně národních akčních plánů a národních koordinačních mechanismů;

5.  připomíná, že Valné shromáždění má povinnost při volbě členů Rady OSN pro lidská práva přihlížet k tomu, jak kandidáti plní svou povinnost prosazovat a chránit lidská práva, právní stát a demokracii; vítá rozhodnutí Rady OSN pro lidská práva požadující, aby poradní výbor Rady pro lidská práva vypracoval hodnotící zprávu o pokroku dosaženém při vypracování ujednání na úrovni regionů a na nižší úrovni ve věci prosazování a ochrany lidských práv; vyzývá EU a její členské státy, aby se při hlasování řídily zásadou, že všechna práva mají stejný význam, a aby v tomto ohledu lépe koordinovaly unijní postojů; důrazně požaduje, aby EU vystupovala jednotně a při hlasování v Radě OSN pro lidská práva společný postoj;

6.  znovu poukazuje na to, že je důležité zajistit, aby se EU – v zájmu zvýšení své důvěryhodnosti – aktivně a důsledně zapojovala do mechanismů OSN na podporu lidských práv, zejména v rámci Třetího výboru, Valného shromáždění a UNHRC; podporuje úsilí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), delegací EU v New Yorku a Ženevě a členských států o to, aby v otázkách týkajících se lidských práv vystupovala Unie v OSN ještě jednotněji;

Tematické priority

7.  zdůrazňuje význam úlohy, kterou při prosazování a ochraně lidských práv hrají nevládní organizace působící v této oblasti a obránci lidských práv; zdůrazňuje, že lidská práva a základní svobody je potřeba chránit ve všech podobách, ve kterých se projevují, a to i v souvislosti s novými technologiemi; sdílí obavy Rady OSN pro lidská práva, pokud jde o zprávy o hrozbách a represích namířených proti členům organizací občanské společnosti a nevládních organizací, které spolupracovaly s Radou OSN pro lidská práva v procesu všeobecného pravidelného přezkumu;

8.  vyjadřuje své vážné znepokojení nad četnými a stále častějšími pokusy zúžit prostor občanské společnosti a obhájců lidských práv, mimo jiné prostřednictvím zákonů proti terorismu; odsuzuje všechny projevy násilí, šikany, zastrašování a pronásledování, kterým jsou na internetu nebo mimo něj vystaveni obránci lidských práv, whistlebloweři, novináři nebo bloggeři; vyzývá všechny státy, aby podporovaly nevládní organizace, občanskou společnost, novináře a obránce lidských práv, zvláště včetně všech zranitelných skupin, a zajistily pro ně bezpečné a příznivé prostředí, které jim umožní působit nezávisle a bez vnějších zásahů; opakovaně vyzývá státy, které přijaly omezující zákony namířené proti nezávislým organizacím na ochranu lidských práv, aby je zrušily;

9.  domnívá se, že svobodné, nezávislé a nestranné sdělovací prostředky jsou jedním ze základních stavebních kamenů demokratické společnosti, pro kterou mají otevřené diskuse zásadní význam; podporuje výzvu ke jmenování zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro bezpečnost novinářů; vyzývá k tomu, aby se otázkami svobody projevu na internetu, digitální svobody a významu svobodného a otevřeného internetu zabývala všechna mezinárodní fóra; vyzývá k překonání digitální propasti a k zajištění neomezeného přístupu k informacím a komunikaci a necenzurovaného přístupu k internetu;

10.  připomíná, že svoboda shromažďování a sdružování představuje i nadále jednu z hlavních výzev; vřele vítá práci zvláštního zpravodaje OSN pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování Mainy Kiaie; vyzývá všechny státy, aby řádně zohlednily jeho zprávy;

11.  naléhavě vyzývá všechny státy, aby urychleně ratifikovaly opční protokoly k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (ICCPR) a Mezinárodní úmluvě o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR), které stanoví mechanismy pro podávání stížností a vyšetřování;

12.  vyjadřuje nesouhlas s jakoukoli formou diskriminace a pronásledování založených zejména na rase, barvě pleti, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, genderové identitě a sexuální orientaci, sociálním původu, kastě, narození, věku nebo zdravotním postižení; podporuje spolupráci EU s příslušnými zvláštními postupy, včetně nového nezávislého odborníka na otázky ochrany před násilím a diskriminací založenými na sexuální orientaci a genderové identitě; vyzývá EU, aby nadále aktivně podporovala rovnost a nediskriminaci a bojovala proti násilí a diskriminaci namířeným proti kterékoli osobě;

13.  vyjadřuje své znepokojení nad tím, že mnoho osob čelí – individuálně nebo hromadně – porušování práva na svobodu náboženského vyznání či přesvědčení, kterého se dopouštějí státy a nestátní subjekty, což vede k diskriminaci, nerovnosti a stigmatizaci; připomíná, že je třeba bojovat proti netoleranci a diskriminaci na základě náboženského vyznání či přesvědčení s cílem zajistit dodržování dalších souvisejících lidských práv, jako je svoboda projevu;

14.  vyzývá EU, aby usilovala o zajištění větší ochrany náboženských a etnických menšin před pronásledováním a násilím a o zrušení zákonů postihujících rouhání nebo odpadlictví, které jsou záminkou pro pronásledování náboženských a etnických menšin a nevěřících; vyzývá k podpoře práce zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení;

15.  důrazně žádá, aby EU nadále prosazovala nulovou toleranci vůči trestu smrti, a vyzývá ji, aby dále usilovala o zvýšení meziregionální podpory příští rezoluce Valného shromáždění OSN o moratoriu na trest smrti; vítá, že Konžská republika, Fidži a Madagaskar se v roce 2015 rozhodly zrušit trest smrti za všechny trestné činy; vyjadřuje politování nad tím, že v mnoha zemích, mimo jiné v Bangladéši, Bahrajnu, Bělorusku, Čadu, Indii, Indonésii, Kuvajtu, Ománu a Jižním Súdánu, byl obnoven výkon trestu smrti; vyjadřuje politování rovněž nad údajným zvýšením počtu případů, kdy byl uložen trest smrti, zejména v Číně, Egyptě, Íránu, Nigérii, Pákistánu a Saúdské Arábii; připomíná státním orgánům těchto zemí, že jsou smluvními stranami Úmluvy o právech dítěte, která přísně zakazuje trest smrti za trestné činy spáchané osobou mladší 18 let;

16.  naléhavě vyzývá EU, aby vyjádřila podporu úsilí OSN o odstranění mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, hromadných poprav a jiných poprav, včetně trestné činnosti spojené s omamnými látkami, a žádá ESVČ, aby na všech úrovních dialogu a na všech fórech zintenzivnila úsilí EU v boji proti hromadným popravám, mučení a jinému špatnému zacházení v souladu se zásadami politiky EU vůči třetím zemím týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání; vyzývá k všeobecné ratifikaci a účinnému uplatňování Úmluvy OSN proti mučení a opčního protokolu k této úmluvě; zdůrazňuje, že zásadní význam má podpora úsilí o předcházení mučení, mimo jiném posilováním národních prevenčních mechanismů zřízených v souladu s opčním protokolem, a soustavná podpora činnosti zaměřené na rehabilitaci obětí mučení;

17.  je vážně znepokojen tím, že po celém světě jsou nadále závažným způsobem porušována lidská práva; jednoznačně podporuje Mezinárodní trestní soud jakožto klíčový orgán, který povolává pachatele k odpovědnosti a pomáhá obětem domoci se spravedlnosti na základě zásady komplementarity s ohledem na genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny; vyzývá všechny strany, aby politicky, diplomaticky, finančně a logisticky podporovaly běžné fungování Mezinárodního trestního soudu;

18.  vyzývá EU, aby nadále podporovala činnost Mezinárodního trestního soudu; vybízí k posílení dialogu a spolupráce mezi Mezinárodním trestním soudem, OSN a jejími agenturami a Radou bezpečnosti OSN; vyzývá všechny členské státy OSN, aby ratifikovaly Římský statut a přistoupily tak Mezinárodnímu trestnímu soudu a aby podporovaly ratifikaci změn přijatých v Kampale;

19.  co nejdůrazněji odsuzuje pokračující závažné porušování lidských práv, zejména ze strany ISIS/Dá'iš, a útoky Boko Haram na děti a další útoky teroristických a paravojenských organizací proti civilnímu obyvatelstvu, zejména ženám a dětem; odsuzuje četnost a rozsah případů ničení kulturního dědictví a vyzývá k podpoře úsilí, které je v této oblasti vyvíjeno na různých fórech OSN;

20.  odsuzuje nedodržování mezinárodního humanitárního práva a vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím počtem civilních obětí ozbrojených konfliktů ve světě a nad smrtícími útoky na nemocnice, školy, humanitární konvoje a další civilní cíle; žádá, aby Rada OSN pro lidská práva k těmto případům přihlížela v rámci činnosti zaměřené na jednotlivé země a při příslušných přezkumech v rámci mechanismu všeobecného pravidelného přezkumu;

21.  vyzývá EU, aby aktivně podporovala iniciativu usilující o to, aby OSN uznala genocidu namířenou proti etnickým a náboženským menšinám ze strany tzv. ISIS/Dá´iš a aby byly Mezinárodnímu trestnímu soudu předány případy, kdy existuje podezření ze spáchání zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy; vybízí k posílení dialogu a spolupráce mezi Mezinárodním trestním soudem, OSN a jejími agenturami a Radou bezpečnosti OSN;

22.  vyzývá EU, aby vybízela členské státy k tomu, aby kladly lidská práva do středu svých rozvojových politik a aby uplatňovaly Deklaraci OSN o právu na rozvoj z roku 1986; vítá nedávné jmenování zvláštního zpravodaje UNHCR pro právo na rozvoj, mezi jehož úkoly patří prosazování, ochrana a realizace práva na rozvoj v kontextu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a dalších mezinárodních dohod o rozvojové spolupráci; zdůrazňuje, že průřezovým prvkem při plnění všech cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 musí být lidská práva pro všechny;

23.  vyzývá EU, aby nadále prosazovala rovnost žen a mužů a aktivně podporovala práci agentury UN Women a iniciativy pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do její činnosti a programů; vyzývá k tomu, aby byla i nadále uplatňována podpůrná opatření ke zlepšení postavení žen a dívek a k úplnému vymýcení jejich diskriminace a na nich páchaného násilí včetně genderově podmíněného násilí; důrazně žádá EU, aby usilovala o vytvoření meziregionálních iniciativ pro prosazování, ochranu a realizaci práv žen a úplné a účinné provádění Pekingské akční platformy a akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a aby v této souvislosti i nadále podporovala sexuální a reprodukční práva;

24.  připomíná závazek EU prosazovat hledisko lidských práv a aspekty týkající se rovnosti žen a mužů v souladu se stěžejními rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1325 z roku 2000 a č. 1820 z roku 2008 o ženách, míru a bezpečnosti; vyzývá EU, aby na mezinárodní úrovni podporovala uznání přínosu, který má zapojení žen při předcházení konfliktům a jejich řešení, ale i jejich zapojení do mírových operací, humanitární pomoci, procesů obnovy po skončení konfliktu a procesu trvalého usmíření;

25.  žádá EU, aby nadále podporovala práva dětí, zejména aby přispívala k tomu, aby děti měly přístup k vodě, hygienickým zařízením, zdravotní péči a vzdělání, a to i v oblastech konfliktů a v uprchlických táborech, a usilovala o odstranění dětské práce, najímání dětských vojáků, omezování osobní svobody, mučení, obchodování s lidmi, dětských, předčasných a vynucených sňatků, sexuálního vykořisťování a poškozujících praktik, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů; vyzývá k přijetí opatření na podporu a posílení mezinárodních snah v rámci OSN, jejichž cílem je ukončit využívání dětí v ozbrojených konfliktech a účinněji řešit dopady konfliktů a situací po jejich skončení na ženy a dívky; vyzývá všechny členské státy OSN, aby dodržovaly své smluvní závazky podle Úmluvy o právech dítěte z roku 1989 a aby ve svých jurisdikcích dbaly na dodržování práv dětí bez ohledu na jejich právní status a bez jakékoli diskriminace;

26.  vyzývá státy, aby prosazovaly práva osob se zdravotním postižením, a to včetně jejich rovného zapojení do společnosti a sociálního začlenění; vyzývá státy k ratifikaci a provedení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;

27.  vyzývá EU, aby společně se svými partnery uplatňovala obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, aby mimo jiné učinila kroky, kterými by motivovala více států k přijetí národních akčních plánů, a zapojovala se do činnosti pracovních skupin OSN a OHCHR; opětovně vyzývá všechny státy, včetně EU, aby se aktivně a konstruktivně zapojily do co nejrychlejšího vypracování právně závazného nástroje, který bude na základě mezinárodního práva v oblasti lidských práv regulovat činnost nadnárodních korporací a dalších podniků za účelem předcházení případům porušování lidských práv, jejich prošetření a nápravy a zajištění možnosti nápravy těchto porušení, kdykoliv k nim dojde;

28.  vítá Newyorskou deklaraci OSN pro uprchlíky a migranty, která se zabývala otázkou masivních pohybů uprchlíků a migrantů a vedla k přijetí globálního paktu o komplexním rámci pro reakci na uprchlickou krizi a závazku, který se týká migrantů a uprchlíků a jehož cílem je zachraňovat životy, řešit specifické potřeby, bojovat proti rasismu, xenofobii a obchodu s lidmi, zajistit rovnost před zákonem v otázkách uznávání a ochrany a zahrnutí do vnitrostátních plánů rozvoje; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby Newyorskou deklaraci pro uprchlíky a migranty podpořily svou politickou angažovaností, poskytováním finančních prostředků a konkrétními činy, jimiž projeví solidaritu, a připomíná, že otázku migrace je nezbytné i nadále řešit na celosvětové úrovni, a nikoli pouze na úrovni evropské; vyzývá EU a její členské státy, aby se postavily do čela tohoto mezinárodního úsilí a aby v souladu s povinnostmi plynoucími z mezinárodního práva dostály svým závazkům týkajícím se ochrany lidských práv žadatelů o azyl, uprchlíků, migrantů a všech vysídlených osob, zejména žen, dětí a zranitelných skupin, včetně osob se zdravotním postižením;

29.  opětovně připomíná, že navracení migrantů by mělo probíhat pouze při plném dodržování jejich práv a pouze tehdy, pokud je v jejich zemi zaručena ochrana jejich práv; vyzývá vlády, aby ukončily svévolné zatýkání a zadržování migrantů, včetně nezletilých osob; vyzývá všechny státy, aby přijaly konkrétní opatření, jež budou odpovídat zájmům dětských uprchlíků a migrantů a budou vycházet z Úmluvy o právech dítěte, a aby zavedly opatření na posílení systémů pro ochranu dětí, včetně školení sociálních pracovníků a dalších odborných skupin a včetně spolupráce s nevládními organizacemi; vyzývá všechny státy k ratifikaci a provedení Mezinárodní úmluvy o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin;

30.  zdůrazňuje, že je důležité podporovat v souladu s článkem 21 Lisabonské smlouvy a s obecnými ustanoveními o vnější činnosti Unie univerzálnost a nedělitelnost lidských práv, včetně občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv;

31.  zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU uplatňovala přístup založený na právech a začlenila otázku dodržování lidských práv do všech svých politik, včetně politiky v oblasti obchodu, investic, veřejných služeb, rozvojové spolupráce a migrace a do společné bezpečnostní a obranné politiky;

32.  připomíná, že pro důvěryhodnost lidskoprávní politiky EU v jejích vztazích se třetími zeměmi má zásadní význam soudržnost vnitřní a vnější politiky v oblasti lidských práv, a vyzývá EU, aby v tomto ohledu plnila své závazky;

Bělorusko

33.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad neustálým omezováním svobody projevu a svobody sdružování a pokojného shromažďování; odsuzuje zastrašování a zadržování nezávislých a opozičních novinářů a lidskoprávních aktivistů; odsuzuje skutečnost, že se stále používá trest smrti; požaduje, aby byl na 35. zasedání Rady prodloužen mandát zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku, a vyzývá vládu, aby se zvláštním zpravodajem plně spolupracovala a zavázala se k reformám na ochranu lidských práv, které měly proběhnout již dávno, a aby za tím účelem rovněž provedla doporučení zvláštního zpravodaje a ostatních lidskoprávních mechanismů;

Burundi

34.  je vážně znepokojen neustále se zhoršující politickou a bezpečnostní situací v Burundi a rostoucím počtem lidí, kteří tuto zemi opouštějí; odsuzuje násilí, k němuž v Burundi dochází od roku 2015 a které vedlo k úmrtí mnohých osob, k mučení a cílenému násilí na ženách, včetně hromadného znásilňování a zastrašování; odsuzuje uvěznění tisíců lidí a násilné vysídlení statisíců Burunďanů, porušování svobody tisku a projevu a také to, že většina těchto činů není potrestána; podporuje rozhodnutí Rady EU, které bylo přijato po nezdařených rozhovorech zahájených podle článku 96 dohody z Cotonou a podle něhož byla pozastavena přímá finanční podpora poskytovaná burundským orgánům, včetně rozpočtové podpory, zatímco finanční podpora určená občanům a humanitární pomoc poskytovaná přímými kanály zůstala plně zachována; plně podporuje vytvoření vyšetřovací komise, která by v Burundi odhalila údajné pachatele případů porušování a zneužívání lidských práv a zajistila by, že budou plně odpovídat za své činy; vyzývá EU a její členské státy, aby využily veškerého svého vlivu a zajistily, aby Burundi začalo plně spolupracovat s vyšetřovací komisí a s Radou a jejími mechanismy, konstruktivně se zapojilo do činnosti vyšetřovací komise a zabývalo se závažnými problémy v oblasti lidských práv; vyzývá burundské orgány, aby přehodnotily své rozhodnutí opustit Mezinárodní trestní soud;

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

35.  je vážně znepokojen neustálým zhoršováním situace týkající se lidských práv v KLDR; vyzývá vládu KLDR, aby plnila své povinnosti vyplývající z lidskoprávních nástrojů, k nimž přistoupila, a aby humanitárním organizacím, nezávislým subjektům monitorujícím lidská práva a zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva v KLDR zajistila přístup do země a potřebnou spolupráci; vyzývá KLDR, aby severokorejským i mezinárodním sdělovacím prostředkům umožnila svobodu projevu a tisku a svým občanům povolila necenzurovaný přístup k internetu; ostře odsuzuje, že se v KLDR systematicky a ve velkém rozsahu používá trest smrti; vyzývá vládu KLDR, aby vyhlásila moratorium na vykonávání všech poprav s cílem trest smrti v blízké budoucnosti zcela zrušit; požaduje, aby osoby odpovědné za zločiny proti lidskosti spáchané v KLDR byly pohnány k odpovědnosti, předvedeny před Mezinárodní trestní soud a aby na ně byly uvaleny cílené sankce; ostře odsuzuje jaderné zkoušky coby zbytečnou a nebezpečnou provokaci, která je v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a představuje závažnou hrozbu míru a stabilitě na Korejském poloostrově a v severovýchodní Asii; požaduje, aby byl obnoven mandát zvláštního zpravodaje; požaduje, aby Valnému shromáždění OSN a Radě bezpečnosti byla předložena zpráva skupiny odborníků; doporučuje, aby do rezoluce byla ze zprávy odborníků převzata klíčová doporučení týkající se odpovědnosti a aby v zájmu pokroku směrem k zajištění odpovědnosti byly mimo jiné posíleny kapacity kanceláře v Soulu o odborníky z oblasti vyšetřování a prokuratury a byl jmenován odborník na trestní soudnictví;

Demokratická republika Kongo (DRK)

36.  odsuzuje závažné porušování lidských práv, jehož se naprosto beztrestně dopouštějí bezpečnostní složky, a vyzývá, aby viníci byli pohnáni k odpovědnosti; vyzývá zejména k důkladnému vyšetření brutálního násilí páchaného na civilním obyvatelstvu na východě Konga, včetně znásilňování žen a zotročování dětí; žádá o případné prodloužení mandátu mírových sborů OSN ve východním Kongu; vyzývá Radu, aby v souladu s dohodou z Cotonou v případě vypuknutí dalšího násilí zvážila rozšíření stávajících omezujících opatření, jako jsou cílené sankce EU zahrnující i zákaz cestování a zmrazení aktiv, na osoby odpovědné za násilné zákroky a maření demokratického procesu v DRK; naléhavě vyzývá orgány DRK, aby uplatňovaly dohodu, jež byla uzavřena v prosinci 2016, a aby nejpozději v prosinci 2017 uspořádaly volby, při nichž se jim dostane podpory mezinárodních subjektů; vyzývá UNHRC, aby na situaci v Demokratické republice Kongo dohlížela do té doby, než budou uspořádány volby a dojde k demokratickému předání moci, a vybízí Úřad vysokého komisaře, aby Radu o situaci v DRK v náležitých případech informoval a přijal důraznější opatření, bude-li to zapotřebí;

Gruzínské regiony Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie

37.  je i nadále znepokojen stavem svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků a nedostatečným přístupem do regionů Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie, které nezákonně obsadilo Rusko a v nichž jsou stále ve velké míře porušována lidská práva; naléhavě vyzývá k posílení mezilidského kontaktu mezi obyvateli území pod kontrolou Tbilisi a dvou okupovaných regionů; vybízí k plnému respektování svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie a rovněž k nedotknutelnosti jejích mezinárodně uznávaných hranic; zdůrazňuje, že je nutné zajistit bezpečný a důstojný návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob do místa jejich trvalého bydliště; vyzývá gruzínskou vládu, aby přijala vhodná opatření v návaznosti na doporučení vydaná v rámci všeobecného pravidelného přezkumu a zajistila jejich řádné provádění;

Myanmar/Barma

38.  je mimořádně znepokojen zprávami o násilných střetech v severní části Arakanského státu a vyslovuje politování nad ztrátami na životech, nad lidmi, kteří přišli o obživu a přístřeší, a nad údajnými nepřiměřenými násilnými zákroky ozbrojených sil Myanmaru/Barmy; naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování Rohingyů a vypalování jejich domů; trvá na tom, aby vláda a veřejné orgány Myanmaru/Barmy okamžitě ukončily diskriminaci a segregaci rohingyjské menšiny; žádá, aby byla chráněna práva Rohingyů a byla zaručena ochrana, bezpečnost a rovnost všech občanů Myanmaru/Barmy; vítá rozhodnutí vlády Myanmaru/Barmy, podle něhož se mají mír a národní usmíření stát jednou z klíčových priorit; vítá sdělení vlády Myanmaru/Barmy o zřízení vyšetřovací komise, která se bude zabývat nedávným násilím v Arakanském státě; zdůrazňuje, že je třeba patřičně stíhat osoby, jež jsou za tyto činy zodpovědné, a zajistit odpovídající odškodnění obětem porušování práv; vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby pokračovala v procesu demokratizace a dodržovala zásady právního státu, svobodu projevu a základní lidská práva; vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily obnovení mandátu zvláštní zpravodajky pro Myanmar/Barmu;

Okupovaná palestinská území

39.  je hluboce znepokojen skutečností, že mírový proces na Blízkém východě stále setrvává na mrtvém bodě, a žádá, aby byly co nejdříve obnoveny důvěryhodné snahy o zajištění míru; je znepokojen humanitární situací a porušováním lidských práv na okupovaných palestinských územích, na něž poukázal ve svém usnesení ze dne 10. září 2015 o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě(3); zdůrazňuje, že je nutné, aby EU a její členské státy i nadále sledovaly, zda jsou rezoluce UNHRC ohledně porušování práv uplatňovány, například rezoluce ze dne 3. července 2015 o „zajištění odpovědnosti a spravedlnosti v případě všech porušení mezinárodního práva na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma“; bere na vědomí předběžná vyšetřování, která nyní provádí Mezinárodní trestní soud; opět připomíná, že zcela podporuje Mezinárodní trestní soud a systém mezinárodního trestního soudnictví; v této souvislosti připomíná obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv(4) a vyzývá ESVČ, aby Parlament informovala o zničení a poškození struktur a projektů financovaných EU; zdůrazňuje, že všechny strany musí v Gaze i nadále dodržovat příměří, a vyzývá k ukončení blokády; vyzývá izraelskou i palestinskou stranu, aby se zdržely kroků, které by mohly vyvolat další eskalaci násilí, včetně nenávistných verbálních projevů a podněcování k nenávisti ve veřejném prostoru, jakož i jednostranných opatření, která by mohla mít nepříznivý dopad na výsledek jednání a ohrozit životaschopnost řešení založeného na existenci dvou států; zdůrazňuje, že trvalého řešení konfliktu lze dosáhnout pouze v kontextu daného regionu se zapojením všech příslušných regionálních zainteresovaných stran a s podporou mezinárodního společenství;

Jižní Súdán

40.  vyzývá všechny strany, aby se zdržely jednání, při němž porušují lidská práva a mezinárodní humanitární právo, ani se nedopouštěly mezinárodních trestných činů, jako jsou mimosoudní popravy, násilí namířené proti etnickým skupinám, sexuální násilí spojené s konfliktem, včetně znásilnění, jakož i násilí na základě pohlaví, nábor a zneužívání dětí, násilná zmizení, svévolné zatýkání a zadržování osob; připomíná, že vláda Jižního Súdánu podepsala dne 16. března 2016 dohodu o plánu postupu a následně vyjasnila své závazky týkající se zapojení dalších příslušných zainteresovaných stran do národního dialogu a pokračování v podpoře všech rozhodnutí přijatých při jednáních mezi opozičními signatáři a mechanismem 7+7, řídícím výborem pro národní dialog; trvá na tom, že je třeba, aby všechny strany dodržovaly své závazky, a vyzývá k pokračování dialogu za účelem dosažení konečného příměří; vyzývá EU a její členské státy, aby byly i nadále připraveny podporovat úsilí Africké unie o dosažení míru v Jižním Súdánu a podporovat súdánský lid při jeho přechodu k vnitřně reformované demokracii; vyzývá EU a její členské státy, aby prodloužily mandát Komise pro lidská práva v Jižním Súdánu a posílily její úlohu s cílem vyšetřit případy zneužití lidských práv a zjistit fakta ohledně případů sexuálního násilí; vyslovuje se pro to, aby doporučení této komise byla zahrnuta do zprávy, která má být předána Valnému shromáždění OSN a Radě bezpečnosti;

Sýrie

41.  co nejdůrazněji odsuzuje zvěrstva a masivní porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, jichž se dopouštějí Asadovy jednotky za podpory Ruska a Íránu, i porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, kterého se dopouštějí nestátní ozbrojené teroristické skupiny, zejména ISIS/Dá‘iš, jejíž zločiny jsou srovnatelné s genocidou, Džabhat Fatah aš-Šám/ Džabhat an-Nusra a další džihádistické skupiny; trvá na tom, že je nutné i nadále vyšetřovat používání a likvidaci chemických zbraní všemi stranami konfliktu v Sýrii a vyjadřuje politování nad rozhodnutím Ruska a Číny vetovat novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN o používání chemických zbraní; opětovně vyzývá k zajištění úplného neomezeného přístupu k humanitární pomoci a k tomu, aby se osoby odpovědné za páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti musely ze svých činů zodpovídat a nesly patřičné následky; podporuje iniciativu EU usilující o to, aby se situací v Sýrii zabýval Mezinárodní trestní soud, a vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby v tomto směru podnikla nezbytné kroky; podporuje mandát vyšetřovací komise, který ji opravňuje ke zvláštnímu vyšetřování v Aleppu, o němž by měla předložit zprávu nejpozději na 34. zasedání UNHCR v březnu, a žádá, aby tato zpráva byla předložena Valnému shromáždění a Radě bezpečnosti;

Ukrajina

42.  vyjadřuje politování nad tím, že pokračující ruská agrese způsobuje v Donbase katastrofální humanitární situaci a že ukrajinským a mezinárodním humanitárním organizacím je odpírán přístup na okupovaná území; vyjadřuje vážné znepokojení nad náročnými humanitárními podmínkami, s nimiž se potýká více než 1,5 milionu vnitřně vysídlených osob; vyjadřuje své hluboké znepokojení nad sexuálním násilím spojeným s přetrvávajícím konfliktem; je hluboce znepokojen porušováním lidských práv na Krymu, zejména situací Krymských Tatarů; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU poskytla Ukrajině další finanční pomoc; opakuje, že plně podporuje svrchovanost, nezávislost, jednotu a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic a její svobodnou a svrchovanou volbu jít evropskou cestou; vyzývá všechny strany, aby neprodleně začaly usilovat o mírové znovuzačlenění okupovaného Krymského poloostrova do ukrajinského právního systému prostřednictvím politického dialogu a v plném souladu s mezinárodním právem; vyzývá ESVČ a Radu, aby zesílily tlak na Ruskou federaci, která by měla umožnit mezinárodním organizacím přístup na Krym za účelem monitorování stavu lidských práv s ohledem na nynější závažné porušování základních svobod a lidských práv na poloostrově a za účelem zřízení stálého mezinárodního mechanismu monitorování založeného na mezinárodních úmluvách; dále požaduje bezvýhradné uplatňování minské dohody a v této souvislosti podporuje prodloužení sankcí vůči Rusku až do navrácení Krymu; připomíná, že všechny strany konfliktu mají povinnost přijmout veškerá proveditelná opatření na ochranu civilního obyvatelstva, nad nímž si udržují kontrolu, před dopady ozbrojených střetů; podporuje interaktivní dialog, který má být veden na 34. zasedání Rady pro lidská práva, a vybízí k takovému dialogu;

Jemen

43.  je mimořádně znepokojen katastrofální humanitární situací v Jemenu; znovu potvrzuje, že je odhodlán Jemen a jeho lid nadále podporovat; odsuzuje skutečnost, že terčem se stává civilní obyvatelstvo, které se ocitlo v neúnosné situaci uprostřed válčících stran, které porušují mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že mezinárodní právo týkající se lidských práv a mezinárodní humanitární právo přísně zakazuje nábor a zneužívání dětí v ozbrojených konfliktech, což může v případě náboru dětí mladších patnácti let představovat i válečný zločin; vyzývá všechny strany, aby tyto děti okamžitě propustily a upustily od provádění náboru dětí; naléhavě vyzývá všechny strany, aby uvolnily napětí a nastolily okamžité a trvalé příměří, které povede k politickému a inkluzivnímu řešení konfliktu založenému na jednáních; v této souvislosti plně podporuje úsilí zvláštního vyslance OSN pro Jemen Ismaíla Uld Šajcha Ahmada a provedení rezoluce Rady pro lidská práva č. 33/16 z října 2016, v níž se požadovalo, aby OSN spolupracovala s vnitrostátní nezávislou vyšetřovací komisí, a podporuje veškeré úsilí o nezávislé mezinárodní vyšetřování, které by v Jemenu prolomilo atmosféru beztrestnosti; vyzývá členské státy EU, aby podpořily pokračující iniciativy, které jsou výrazem znepokojení nad porušováním a zneužíváním práv v Jemenu, a vyzývá k důkladnému a nestrannému prošetření těchto případů; vybízí vysokého komisaře k pořádání informativních schůzek v době mezi zasedáními, na nichž by Radu pro lidská práva pravidelně informoval o výsledcích svých vyšetřování;

o
o   o

44.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 71. zasedání Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a generálnímu tajemníkovi Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0317.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0502.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2015)0318.
(4) http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí