Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2598(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0183/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/03/2017 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0089

Vedtagne tekster
PDF 209kWORD 61k
Torsdag den 16. marts 2017 - Strasbourg Endelig udgave
EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017
P8_TA(2017)0089RC-B8-0183/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 16. marts 2017 om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (2017/2598(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til FN’s menneskerettighedskonventioner og de valgfrie protokoller hertil,

–  der henviser til FN’s generalforsamlings resolution 60/251 om nedsættelse af Menneskerettighedsrådet (UNHCR),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om De Forenede Nationers Menneskerettighedsråds samlinger,

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 7. juli 2016 om De Forenede Nationers generalforsamlings 71. samling(1),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om overtrædelser af menneskerettighederne, herunder sine uopsættelige beslutninger fra 2016 om Etiopien, Nordkorea, Indien, Krim, Hong Kong, Kasakhstan, Egypten, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Djibouti, Cambodja, Tadsjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, Filippinerne, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailand, Kina, Brasilien, Rusland, Tibet, Irak, Indonesien, Den Centralafrikanske Republik, Burundi, Nicaragua, Kuwait og Guatemala,

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2016 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området(2),

–  der henviser til artikel 2, 3, stk. 5, artikel 18, 21, 27 og 47 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til årsrapporten for 2015 fra Menneskerettighedsrådet til FN’s generalforsamling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at fremme og sikring af de universelle menneskerettigheder er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske regelværk og et af de grundlæggende elementer i den europæiske enhed og integritet; der henviser til, at respekten for menneskerettighederne bør integreres i alle EU-politikområder;

B.  der henviser til, at EU er stærkt engageret i multilateralisme og i FN's organer med hensyn til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne;

C.  der henviser til, at de ordinære samlinger i UNHRC, udnævnelsen af særlige ordførere, mekanismen med den universelle periodiske gennemgang (UPR) og de særlige procedurer, som enten behandler situationen i bestemte lande eller bestemte tematiske spørgsmål, alle bidrager til fremme af og respekt for menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

FN's Menneskerettighedsråd

1.  udtrykker tilfredshed med det arbejde, som FN's højkommissær for menneskerettigheder Zeid Ra'ad Al Hussein og hans kontor (OHCHR) udfører; minder om EU's tilsagn om fortsat at støtte og forsvare dets integritet, uafhængighed og drift; glæder sig over den rolle, som OHCHR spiller med hensyn til at fremme samarbejdet mellem internationale og regionale menneskerettighedsmekanismer og identificere måder, hvorpå den rolle, som "regionale ordninger" spiller i forhold til de universelle menneskerettighedsstandarder, kan styrkes;

2.  er af den opfattelse, at Menneskerettighedsrådets effektivitet og troværdighed afhænger af dets medlemmers ægte vilje til at beskytte alle personer i alle lande mod mulige menneskerettighedskrænkelser i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedskonventioner, der fremmer universalitet, upartiskhed, objektivitet, ikke-selektivitet, konstruktiv dialog og samarbejde; opfordrer indtrængende til, at undgå en polarisering af debatten i Menneskerettighedsrådet og opfordrer til konstruktiv dialog;

3.  opfordrer staterne til at give Menneskerettighedsrådets uafhængige eksperter, særlige rapportører og Menneskerettighedsrådseksperter adgang til at undersøge påståede menneskerettighedskrænkelser og til at engagere sig på en konstruktiv måde med henblik på at rette op på situationen, til at opfylde deres forpligtelser i henhold til menneskerettighedskonventionerne og til at tilbyde at samarbejde fuldt ud i forbindelse med Menneskerettighedsrådets særlige procedurer;

4.  opfordrer alle stater til at træffe konkrete foranstaltninger til at efterkomme UPR-henstillingerne og afhjælpe manglerne ved at indføre en gennemførelses- og opfølgningsmekanisme, herunder etablering af nationale handlingsplaner og nationale koordineringsmekanismer;

5.  minder om FN's Generalforsamlings pligt til i forbindelse med valg af medlemmer af Menneskerettighedsrådet at tage hensyn til kandidaternes respekt for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, retsstatslige forhold og demokrati; glæder sig over Menneskerettighedsrådets beslutning om at anmode om, at Menneskerettighedsrådets rådgivende udvalg udarbejder en evalueringsrapport om de fremskridt, der er gjort med etableringen af regionale og subregionale ordninger for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; opfordrer i den forbindelse EU og dets medlemsstaterne til i deres afstemningsmønstre at afspejle, at alle rettigheder er ligeværdige, og forbedre samordningen af EU’s holdninger i den forbindelse; opfordrer kraftigt til, at EU taler med én stemme og indtager en fælles holdning, når der stemmes i Menneskerettighedsrådet;

6.  gentager, at det er vigtigt at sikre, at EU aktivt og vedholdende deltager i FN's menneskerettighedsmekanismer, navnlig i den 3. Komité, FN's Generalforsamling og Menneskerettighedsrådet, for at forbedre sin troværdighed; støtter den indsats, som EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationerne i New York og Genève og EU's medlemsstater har gjort for yderligere at øge kohærensen i EU's stillingtagen til menneskerettighedsspørgsmål i FN;

Tematiske prioriteter

7.  understreger betydningen af den rolle, som menneskerettigheds-NGO'er og menneskerettighedsforkæmpere spiller i fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; fremhæver den kendsgerning, at menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være beskyttet, uanset hvordan de kommer til udtryk, herunder i forbindelse med nye teknologier; tilslutter sig Menneskerettighedsrådets bekymring over rapporter om trusler og repressalier mod medlemmer af civilsamfundsorganisationer og NGO'er, der har samarbejdet med Menneskerettighedsrådet i UPR-processen;

8.  giver udtryk for alvorlig bekymring over det store og stadig stigende antal forsøg på at indskrænke civilsamfundets og menneskerettighedsforkæmpernes råderum, bl.a. gennem indførelse af terrorbekæmpelseslove; fordømmer enhver form for vold, chikane, intimidering og forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, whistleblowere, journalister eller bloggere, uanset om det foregår online eller offline; opfordrer alle stater til at fremme og sikre et sikkert og gunstigt klima for NGO'er, civilsamfundet, journalister og menneskerettighedsforkæmpere, herunder med særligt fokus på alle sårbare grupper, hvor disse kan arbejde uafhængigt og uden indblanding; gentager sin opfordring til de stater, som har vedtaget restriktiv love mod uafhængige menneskerettighedsorganisationer, om at ophæve den;

9.  mener, at frie, uafhængige og upartiske medier udgør en af de vigtigste dele af grundlaget for et demokratisk samfund, hvor åbne debatter spiller en afgørende rolle; støtter forslaget om at udnævne en særlig repræsentant for FN’s generalsekretær for journalisters sikkerhed; opfordrer til, at spørgsmål om ytringsfrihed på internettet, de digitale frihedsrettigheder og betydningen af et frit og åbent internet tages op i alle internationale fora; opfordrer til, at den digitale kløft skal indsnævres og til uhindret adgang til information og kommunikation samt ucensureret adgang til internettet;

10.  minder om, at retten til forsamlings- og foreningsfrihed fortsat er en stor udfordring; giver udtryk for stor anerkendelse af det arbejde, som den særlige ordfører om fredelig forsamlings- og foreningsfrihed, Maina Kiai, udfører; opfordrer alle stater til at tage rapporterne behørigt i betragtning;

11.  opfordrer indtrængende alle stater til hurtigt at ratificere de valgfrie protokoller til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) om oprettelse af klage- og undersøgelsesmekanismer;

12.  modsætter sig enhver form for forskelsbehandling og forfølgelse uanset årsag såsom race, farve, sprog, religion og tro, kønsidentitet og seksuel orientering, social oprindelse, kaste, fødsel, handicap eller alder; støtter EU's engagement i forbindelse med de relevante særlige procedurer, herunder den nye uafhængige ekspert om beskyttelse mod vold og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; opfordrer EU til aktivt at fortsætte med at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling og bekæmpe vold og diskrimination mod alle personer;

13.  giver udtryk for bekymring over, at mange mennesker, individuelt eller kollektivt, lider under krænkelser af deres religions- og trosfrihed fra staters og ikke-statslige aktørers side, hvilket fører til forskelsbehandling, ulighed og stigmatisering; minder om nødvendigheden af at bekæmpe intolerance og forskelsbehandling på grund af religion eller tro for at sikre respekt for andre tilknyttede menneskerettigheder som f.eks. ytringsfrihed;

14.  opfordrer EU til at arbejde for at sikre bedre beskyttelse af religiøse og etniske mindretal mod forfølgelse og vold og for at få ophævet love, der kriminaliserer blasfemi eller apostasi og tjener som påskud for forfølgelse af religiøse og etniske mindretal og ikke-troende; opfordrer til støtte til den særlige ordfører om religions- og trosfriheds arbejde;

15.  opfordrer kraftigt til, at EU fortsat arbejder for nultolerance over for dødsstraf og yderligere bestræber sig på at styrke den tværregionale støtte til næste resolution fra FN's Generalforsamling om et moratorium for dødsstraf; glæder sig over den beslutning, der blev truffet i 2015 af Congo, Fiji og Madagaskar om at afskaffe dødsstraffen for alle forbrydelser; beklager genoptagelsen af henrettelser i en række lande, herunder Bangladesh, Bahrain, Hviderusland, Tchad, Indien, Indonesien, Kuwait, Oman og Sydsudan; beklager endvidere den rapporterede stigning i antallet af dødsdomme i navnlig Kina, Egypten, Iran, Nigeria, Pakistan og Saudi-Arabien; minder myndighederne i disse lande om, at de har undertegnet konventionen om barnets rettigheder, som strengt forbyder dødsstraf for forbrydelser begået af personer under 18 år;

16.  opfordrer indtrængende EU til udtrykke sin støtte til FN’s indsats mod tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf, massehenrettelser og andre henrettelser, herunder for narkotikarelaterede lovovertrædelser, og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i dialoger på alle niveauer og i alle fora at styrke EU's indsats i kampen mod summariske henrettelser, tortur og anden mishandling i overensstemmelse med retningslinjerne for EU’s politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf; kræver universel ratificering og effektiv gennemførelse af FN-konventionen mod tortur og den valgfrie protokol hertil; understreger, at det er af afgørende betydning at støtte forebyggelse af tortur, bl.a. gennem styrkelse af de nationale forebyggende mekanismer, der er etableret i henhold til den valgfri protokol, og at fortsætte med at støtte rehabiliteringen af torturofre;

17.  giver udtryk for alvorlig bekymring over fortsatte alvorlige krænkelser af menneskerettigheder og misbrug på verdensplan; støtter ubetinget Den Internationale Strafferetsdomstol (ICC) som en central institution til at stille gerningsmænd til ansvar og bistå ofre med at opnå retfærdighed baseret på komplementaritetsprincippet i forbindelse med folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser; opfordrer alle parter til at yde politisk, diplomatisk, økonomisk og logistisk støtte til den daglige drift af ICC;

18.  opfordrer EU til fortsat at styrke det arbejde, der udføres af ICC; opfordrer til tæt dialog og samarbejde mellem ICC, FN og dets organisationer samt FN's Sikkerhedsråd; opfordrer alle FN's medlemsstater til at tiltræde domstolen ved at ratificere Romstatutten og til at tilskynde til ratificering af Kampalaændringerne;

19.  fordømmer på det kraftigste de vedvarende alvorlige menneskerettighedskrænkelser, navnlig dem, der er forårsaget af ISIS/Daesh, og Boko Harams angreb mod børn samt alle andre angreb foretaget af terrorister eller paramilitære organisationer mod civile, navnlig kvinder og børn; fordømmer de hyppige og omfangsrige ødelæggelser af kulturarven og opfordrer til støtte til den relevante indsats i forskellige FN-fora;

20.  fordømmer manglen på respekt for den humanitære folkeret og udtrykker alvorlig bekymring over den alarmerende stigning i civile skader i væbnede konflikter rundt om i verden samt over dødbringende angreb på hospitaler, skoler, humanitære konvojer og andre civile mål; kræver, at der tages behørigt hensyn til i FN’s Menneskerettighedsråds landespecifikke undersøgelser og relevante kontroller i henhold til UPR-mekanismen;

21.  opfordrer EU til at arbejde aktivt for et initiativ om FN's anerkendelse af folkedrabet begået mod etniske og religiøse mindretal af det såkaldte ISIS/Daesh og til at indbringe sager om formodede forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab for Den Internationale Straffedomstol; opfordrer til tæt dialog og samarbejde mellem ICC, FN og dets organisationer samt FN's Sikkerhedsråd;

22.  opfordrer EU til at tilskynde alle stater til at placere menneskerettighederne i centrum for deres respektive udviklingspolitikker og gennemføre FN-erklæringen fra 1986 om retten til udvikling; glæder sig over, at FN’s Menneskerettighedsråd for nylig udnævnte en særlig ordfører om retten til udvikling, hvis mandat omfatter medvirke til at fremme, beskytte og gennemføre retten til udvikling i forbindelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og andre internationale aftaler om udviklingssamarbejde; fremhæver, at menneskerettigheder for alle skal være et tværgående element i opfyldelsen af alle mål i 2030-dagsordenen;

23.  opfordrer EU til fortsat at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og til aktivt at støtte arbejdet i UN Women og initiativer til at integrere kønsaspektet i sine aktiviteter og programmer; opfordrer til fortsatte støtteforanstaltninger til styrkelse af kvinders og pigers indflydelse og status samt udryddelse af alle former for vold og diskrimination mod kvinder og piger, herunder kønsbaseret vold; opfordrer kraftigt EU til at fremme tværregionale initiativer til fremme, beskyttelse og gennemførelse af kvinders rettigheder og bidrage til at sikre fuld og effektiv gennemførelse af Beijinghandlingsprogrammet og handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD) og fortsætte sit engagement i forhold til seksuelle og reproduktive rettigheder i denne forbindelse;

24.  minder om EU's tilsagn om til at integrere menneskerettighederne og kønsaspektet i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds skelsættende resolution 1325 (2000) og 1820 (2008) om kvinder, fred og sikkerhed; opfordrer EU til internationalt at arbejde for anerkendelsen af merværdien af kvindernes deltagelse i forebyggelse og løsning af konflikter, fredsbevarende operationer, humanitær bistand, genopbygning efter konflikter og varig forsoning;

25.  opfordrer EU til at fortsætte med at fremme børns rettigheder, navnlig ved at bidrage til at sikre børns adgang til vand, sanitet, sundhedspleje og uddannelse, herunder i konfliktområder og flygtningelejre, og ved at afskaffe børnearbejde, rekruttering af børnesoldater, frihedsberøvelse, tortur, menneskehandel, børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, seksuel udnyttelse og skadelig praksis såsom kønslemlæstelse af piger/kvinder; opfordrer til en indsats for at støtte og styrke det internationale arbejde gennem FN for at standse brugen af børn i væbnede konflikter og til mere effektivt at gøre noget ved konsekvenserne af konflikt- og post-konfliktsituationer for kvinder og piger; opfordrer alle FN-medlemsstater til at overholde deres traktatmæssige forpligtelser og forpligtelser i henhold til Børnekonventionen, der blev vedtaget i 1989, med henblik på at beskytte rettighederne for alle børn under deres jurisdiktion uanset deres juridiske status, og uden nogen form for forskelsbehandling;

26.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme handicappedes rettigheder, herunder deres ligeværdige deltagelse i samfundet og sociale inklusion; opfordrer alle stater til at ratificere og gennemføre FN-konventionen om personer med handicap;

27.  opfordrer EU til sammen med andre partnerlande at arbejde for gennemførelse af FN vejledende principper om erhvervsliv og menneskerettigheder, herunder foranstaltninger til at tilskynde flere stater til at vedtage nationale handlingsplaner og engagere sig i arbejdet i OHCHR; gentager sin opfordring til alle stater og EU om at deltage aktivt og konstruktivt i hurtigst muligt at udforme et juridisk bindende instrument, der regulerer den internationale menneskerettighedslovgivning samt transnationale selskabers og andre virksomheders aktiviteter med henblik på at forebygge, efterforske, afhjælpe og sikre adgang til retsmidler i tilfælde af menneskerettighedskrænkelser, når disse finder sted;

28.  glæder sig over FN's New York-erklæring for flygtninge og indvandrere, som omhandler spørgsmålet om store flygtninge- og migrantstrømme, og som førte til vedtagelsen af en global aftale om en omfattende ramme for behandling af flygtningesituationen, og det engagement, der gør sig gældende for migranter og flygtninge, og hvis formål er at redde liv, tackle specifikke behov, bekæmpe racisme og fremmedhad, bekæmpe menneskehandel, sikre lighed for loven og lige beskyttelse og sikre inkludering i nationale udviklingsplaner; opfordrer alle de involverede parter til at sikre politisk engagement, finansiering og konkrete solidaritetshandlinger til støtte for New York-erklæringen for flygtninge og indvandrere og minder om, at spørgsmålet om migration fortsat skal behandles på globalt plan og ikke blot på europæisk niveau; opfordrer EU og medlemsstaterne til at gå forrest i disse internationale bestræbelser og, i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten, stå ved deres tilsagn om at beskytte menneskerettighederne for asylansøgere, flygtninge, migranter og alle fordrevne personer, navnlig kvinder, børn og sårbare grupper, herunder personer med handicap;

29.  minder om, at tilbagesendelse af migranter kun bør ske i fuld respekt for deres rettigheder og kun, når beskyttelsen af deres rettigheder er sikret i deres respektive lande; opfordrer regeringerne til at sætte en stopper for den vilkårlige anholdelse og tilbageholdelse af migranter, herunder mindreårige; opfordrer alle stater til at træffe konkrete foranstaltninger i børneflygtninges og -migranters bedste interesse, der er baseret på Børnekonventionen, og indføre foranstaltninger til styrkelse af ordninger til beskyttelse af børn, herunder uddannelse af socialrådgivere og andre faggrupper og arbejde med NGO'er; opfordrer alle stater til at ratificere og implementere den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder;

30.  understreger vigtigheden af at fremme menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, i overensstemmelse med Lissabontraktatens artikel 21 og de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil;

31.  understreger nødvendigheden af at vedtage en rettighedsbaseret tilgang og integrere respekten for menneskerettighederne i alle EU-politikker, herunder politikker vedrørende handel, investeringer, offentlige tjenesteydelser, udviklingssamarbejde og migration samt i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik;

32.  minder om, at intern og ekstern kohærens på menneskerettighedsområdet er afgørende for troværdigheden af EU's menneskerettighedspolitik i dets forbindelser med tredjelande, og opfordrer EU til at opfylde sine forpligtelser i denne henseende;

Hviderusland

33.  udtrykker dyb bekymring over de fortsatte begrænsninger af ytringsfriheden, foreningsfriheden og forsamlingsfriheden; fordømmer chikanen og tilbageholdelserne af uafhængige og kritiske journalister og menneskerettighedsforkæmpere; fordømmer den fortsatte anvendelse af dødsstraffen; opfordrer til en fornyelse af mandatet for FN’s særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland på den 35. samling i rådet, og opfordrer regeringen til fuldt ud at samarbejde med den særlige rapportør og forpligte sig til at indlede de længe ventede reformer til at beskytte menneskerettighederne, herunder ved at gennemføre henstillingerne fra den særlige rapportør og andre menneskerettighedsmekanismer;

Burundi

34.  udtrykker sin dybeste bekymring over den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Burundi og det stigende antal mennesker, der flygter fra landet; fordømmer den vold, der har fundet sted i Burundi siden 2015 og har ført til drab på, tortur af og målrettet vold mod kvinder, herunder kollektiv voldtægt og chikane; fordømmer fængslingen af tusindvis af mennesker og fordrivelsen af hundredtusinder af burundiere og krænkelser af presse- og ytringsfriheden samt den udbredte straffrihed for sådanne handlinger; støtter den beslutning, som EU-Rådet traf efter sammenbruddet af forhandlingerne, der blev indledt i medfør af artikel 96 i Cotonouaftalen, om at suspendere direkte økonomisk støtte til den burundiske administration, herunder budgetstøtte, men i fuld udstrækning at opretholde den økonomisk bistand til befolkningen og den humanitære bistand gennem direkte kanaler; støtter fuldt ud etableringen af en undersøgelseskommission om Burundi, som skal identificere formodede gerningsmænd til krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne i landet med henblik på at sikre fuld ansvarlighed; opfordrer EU og dets medlemsstater til at benytte deres indflydelse til at sikre, at Burundi begynder at samarbejde fuldt ud med undersøgelseskommissionen og Rådet og dets mekanismer, engagerer sig konstruktivt i arbejdet med undersøgelseskommissionen og gør noget ved de alvorlige menneskerettighedsproblemer; opfordrer de burindiske myndigheder til at genoverveje deres beslutning om at trække sig ud af Den Internationale Strafferetsdomstol;

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

35.  giver udtryk for dyb bekymring over den fortsatte forværring af menneskerettighedssituationen i Nordkorea; opfordrer Nordkoreas regering til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de menneskerettighedsinstrumenter, som landet er part i, og sikre, at humanitære organisationer, uafhængige menneskerettighedsobservatører og FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Nordkorea har adgang til landet og ydes det nødvendige samarbejde; opfordrer Nordkorea til at tillade ytrings- og pressefrihed for nationale og internationale medier samt ucensureret adgang til internettet for landets borgere; fordømmer kraftigt den storstilede systematiske anvendelse af dødsstraf i Nordkorea; opfordrer Nordkoreas regering til at udstede et moratorium for alle henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraffen i den nærmeste fremtid; kræver, at de ansvarlige for forbrydelserne mod menneskeheden i Nordkorea drages til ansvar, indbringes for ICC og gøres til genstand for målrettede sanktioner; fordømmer kraftigt atomprøvesprængningerne som en unødvendig og farlig provokation samt en overtrædelse af FN’s Sikkerhedsråds resolutioner og en alvorlig trussel mod freden og stabiliteten på Den Koreanske Halvø og i det nordøstlige Asien; anmoder om en forlængelse af den særlige ordførers mandat; anmoder om, at rapporten fra gruppen af eksperter forelægges for FN's Generalforsamling og Sikkerhedsrådet; anbefaler, at de vigtigste henstillinger i rapporten fra gruppen af eksperter om ansvarlighed indarbejdes i resolutionen, herunder en styrkelse af kapaciteten i Seoul-kontor med hensyn til efterforsknings- og anklagesagkundskab og udnævnelsen af en strafferetsekspert, som skal fremskynde proceduren med ansvarliggørelse;

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

36.  fordømmer de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der begås af sikkerhedsstyrkerne med fuldstændig straffrihed, og opfordrer til, at de skyldige drages til ansvar; opfordrer navnlig til en grundig efterforskning af den brutale vold mod civile i Østcongo, herunder voldtægt mod kvinder og børneslaveri; opfordrer til en mulig udvidelse af mandatet for FN's fredsbevarende styrke i det østlige Congo; opfordrer Rådet til at overveje at udvide de eksisterende restriktive foranstaltninger som f.eks. EU’s målrettede sanktioner, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver for de ansvarlige for den voldelige undertrykkelse og for saboteringen af den demokratiske proces i DRC, i tilfælde af yderligere voldshandlinger, som der er hjemmel til i Cotonouaftalen; opfordrer indtrængende de congolesiske myndigheder til at gennemføre den aftale, der blev indgået i december 2016, og afholde valg senest i december 2017 med støtte fra internationale aktører; opfordrer Menneskerettighedsrådet til at opretholde sin kontrol med DRC, indtil der er afholdt valg, og en demokratisk overgang finder sted, og opfordrer FN's højkommissær for menneskerettigheder til at orientere Rådet om situationen i Den DRC og i givet fald gribe hårdere ind, hvis det er nødvendigt;

De georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien

37.  er fortsat bekymret med hensyn til ytringsfrihed og mediefrihed samt den manglende adgang til regionerne Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien, som er ulovligt besat af Rusland, og hvor der fortsat sker udbredte krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer indtrængende til at styrke de mellemfolkelige kontakter mellem de Tbilisi-kontrollerede områder og de to besatte områder; opfordrer til, at Georgiens suverænitet og territoriale integritet respekteres fuldt ud, og at ukrænkeligheden af dets internationalt anerkendte grænser respekteres; understreger behovet for, at flygtninge og internt fordrevne personer (IDP) kan vende tilbage til deres faste opholdssted på en sikker og værdig måde; opfordrer den georgiske regering til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre en opfølgning på og gennemførelse af henstillingerne i UPR-processen;

Myanmar/Burma

38.  er stærkt foruroliget over beretningerne om voldsomme sammenstød i den nordlige del af Rakhine og beklager tabet af menneskeliv, levebrød og boliger og rapporterne om overdreven magtanvendelse fra de væbnede styrkers side i Myanmar/Burma; opfordrer indtrængende militæret og sikkerhedsstyrkerne til at sætte en øjeblikkelig stopper for drab, chikane og voldtægter begået mod Rohingyafolket og for afbrændinger af deres hjem; insisterer på, at regeringen i Myanmar/Burma og de civile myndigheder i Myanmar/Burma straks sætte en stopper for diskrimination over for og udskillelse af Rohingyamindretallet; opfordrer til sikring af Rohingyafolkets rettigheder og af, at alle borgeres sikkerhed og ligestilling garanteres i Myanmar/Burma; glæder sig over, at regeringen i Myanmar/Burma har besluttet, at fredsstiftelse og national forsoning er en hovedprioritet; glæder sig over meddelelsen fra regeringen i Myanmar/Burma om, at der er nedsat en undersøgelseskommission om de seneste voldshandlinger i delstaten Rakhine; understreger nødvendigheden af behørigt at retsforfølge de ansvarlige og skaffe af retfærdighed for ofre for krænkelser; opfordrer regeringen i Myanmar/Burma til at fortsætte demokratiseringsprocessen og til at respektere retsstatsprincippet, ytringsfriheden og de grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte en fornyelse af mandatet for den særlige ordfører for Myanmar/Burma;

De besatte palæstinensiske områder

39.  er dybt bekymret over det vedvarende dødvande i fredsprocessen i Mellemøsten og opfordrer til omgående genoptagelse af troværdige fredsbestræbelser; er bekymret over den humanitære situation og menneskerettigheds krænkelserne i de besatte palæstinensiske områder, som nævnt i Parlamentets beslutning af 10. september 2015 om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten(3); understreger behovet for et fortsat engagement fra EU og dets medlemsstater med henblik på at overvåge gennemførelsen af Menneskerettighedsrådets resolutioner om krænkelser og overgreb, som f.eks. resolutionen af 3. juli 2015 om sikring af ansvarlighed og retfærdighed i forbindelse med alle krænkelser af folkeretten i det besatte palæstinensiske område, herunder Østjerusalem; noterer sig ICC's igangværende indledende undersøgelse; gentager sin fulde støtte til ICC og det internationale strafferetlige system; minder i denne forbindelse om, at FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne(4), og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at rapportere tilbage til Parlamentet om ødelæggelse af og skader på EU-finansierede strukturer og projekter; understreger, at alle parter skal fortsætte med at overholde våbenhvilen i Gaza, og opfordrer til en ophævelse af blokaden; opfordrer både israelerne og palæstinenserne til at undgå at tage skridt, som kan medføre en yderligere optrapning, herunder hadefulde udtalelser og ansporing til vold i det offentlige rum samt ensidige foranstaltninger, der kan foregribe resultatet af forhandlingerne og true en tostatsløsnings levedygtighed; understreger, at en varig løsning på konflikten kun kan opnås i en regional kontekst med inddragelse af alle relevante regionale aktører og støtte fra det internationale samfund;

Sydsudan

40.  opfordrer alle parter til at afholde sig fra at begå menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, herunder internationale forbrydelser såsom udenretslige drab, etnisk målrettet vold, konfliktrelateret seksuel vold, herunder voldtægt, samt kønsbaseret vold, rekruttering og brug af børn, tvungne forsvindinger og vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser; bemærker, at Sydsudans regering undertegnede aftalen om køreplanen den 16. marts 2016 og senere har uddybet sit tilsagn om inddragelse af andre relevante interessenter i den nationale dialog og om fortsat at respektere eventuelle aftaler indgået mellem oppositionens signatarer og 7+7-mekanismen, som er styringskomiteen for den nationale dialog; insisterer på nødvendigheden af, at alle parter respekterer deres tilsagn og opfordrer til en fortsat dialog med henblik på etablering af en endelig våbenhvile; opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte deres engagement med hensyn til at støtte de bestræbelser, der udfoldes af Den Afrikanske Union for at bringe fred til Sydsudan og det sudanske folk på deres vej til et internt reformeret demokrati; opfordrer EU og medlemsstaterne til at forlænge mandatet for Menneskerettighedskommissionen i Sydsudan og styrke dens rolle med henblik på at efterforske menneskerettighedskrænkelser og kortlægge seksuel vold; støtter, at dens anbefalinger indarbejdes i en rapport, der skal sendes til FN's Generalforsamling og Sikkerhedsråd;

Syrien

41.  fordømmer på det kraftigste de grusomheder og de udbredte krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, som Assad-regimets styrker har begået med støtte fra Rusland og Iran, samt krænkelserne af menneskerettighederne og den international humanitær ret, som ikke-statslige væbnede terrorgrupper, især ISIS/Daesh, hvis forbrydelser udgør folkedrab, Jabhat Fateh al-Sham/al-Nusra-fronten og andre jihadistgrupper har begået; insisterer på nødvendigheden af at fortsætte undersøgelserne af anvendelse og destruktion af kemiske våben fra​alle parters side i Syrien, og beklager Ruslands og Kinas beslutning om at blokere en ny resolution fra FN's Sikkerhedsråd om brugen af kemiske våben; gentager sin opfordring til fuld, uhindret humanitær adgang og til, at de skyldige for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden stilles til ansvar for deres handlinger, og at det får konsekvenser for dem; støtter EU's initiativ til at indbringe situationen i Syrien for Den Internationale Straffedomstol og opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at skride til handling i denne henseende; støtter undersøgelseskommissionens mandat til at gennemføre en særlig undersøgelse af Aleppo, der bør være genstand for en tilbagerapportering senest på Menneskerettighedsrådets 34. samling i marts, og anmoder om, at rapporten forelægges for FN's Generalforsamling og Sikkerhedsråd;

Ukraine

42.  beklager, at det igangværende russisk angreb har forårsaget en alvorlig humanitær situation i Donbas og at ukrainske og internationale humanitære organisationer nægtes adgang til de besatte områder; giver udtryk for dyb bekymring over de alvorlige humanitære forhold for mere end 1,5 millioner internt fordrevne mennesker; udtrykker sin dybeste bekymring over de fortsatte konfliktrelaterede seksuelle overgreb; er dybt bekymret over krænkelserne af menneskerettighederne på den russiskbesatte Krim, navnlig for krimtatarerne; understreger behovet for at øge EU's økonomiske bistand til Ukraine; bekræfter sin fulde støtte til Ukraines suverænitet, uafhængighed, enhed og territoriale integritet inden for de internationalt anerkendte grænser og til landets frie og suveræne valg at forfølge en tilnærmelse til Europa; opfordrer alle parter til straks at indlede en fredelig reintegration af den besatte Krimhalvø i det ukrainske retssystem gennem en politisk dialog og i fuld overensstemmelse med folkeretten; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Rådet til at øge presset på Den Russiske Føderation for at få den til at give internationale organisationer adgang til Krim for at føre tilsyn med menneskerettighedssituationen i betragtning af de fortsatte grove krænkelser af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne på halvøen og med henblik på at etablere en permanent international overvågning og mekanismer på grundlag af konventionen; opfordrer endvidere til en fuldstændig gennemførelse af Minskaftalen, og støtter i denne henseende en forlængelse af sanktionerne over for Rusland indtil Krim gives tilbage; minder om, at alle parter i konflikten er forpligtet til at gøre alt hvad de kan for at beskytte civilbefolkningen, der er under deres kontrol, mod konsekvenserne af fjendtlighederne; støtter og tilskynder til den interaktive dialog, der skal finde sted i forbindelse med Menneskerettighedsrådets 34. samling;

Yemen

43.  er dybt bekymret over den katastrofale humanitære situation i Yemen; bekræfter sin vilje til fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk; fordømmer, at civile bevidst bliver ramt og er fanget i en fuldstændig uacceptable situation mellem de stridende parter, der krænker den humanitære folkeret og de internationale menneskerettighedsbestemmelser; understreger, at rekruttering og brug af børn i væbnede konflikter er strengt forbudt i henhold til de internationale menneskerettighedsbestemmelser og den humanitære folkeret, og at der er tale om krigsforbrydelser, hvis børn under 15 rekrutteres; opfordrer alle parter til straks at frigive disse børn og til at afholde sig fra at rekruttere dem; opfordrer indtrængende alle parter til at lette spændingerne og etablere en øjeblikkelig og stabil våbenhvile, som kan føre til en politisk, inklusiv forhandlingsløsning på konflikten; støtter i denne sammenhæng fuldt ud de bestræbelser, som FN 's særlige udsending til Yemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, har gjort, og gennemførelsen af Menneskerettighedsrådets resolution 33/16 fra oktober 2016, hvori FN opfordres til at arbejde sammen med den nationale uafhængig undersøgelseskommission, og støtter alle bestræbelser på at få gennemført en uafhængig international undersøgelse for at bringe straffriheden i Yemen til ophør; opfordrer EU-medlemsstaterne til at støtte de igangværende bestræbelser på at give udtryk for bekymring over krænkelser og misbrug i Yemen og opfordres til, at der gennemføres en grundigt og upartisk undersøgelse; opfordrer højkommissæren til at afholde briefinger i perioden mellem samlingerne med henblik på at holde Menneskerettighedsrådet løbende underrettet om resultaterne af sine undersøgelser;

o
o   o

44.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, den særlige EU-repræsentant for menneskerettigheder, regeringerne og parlamenterne i EU-medlemsstaterne, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 71. Generalforsamling, formanden for FN’s Menneskerettighedsråd, FN’s højkommissær for menneskerettigheder og generalsekretæren for Europarådets Parlamentariske Forsamling.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0317.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0502.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0318.
(4) http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik