Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2598(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0183/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/03/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0089

Texte adoptate
PDF 383kWORD 62k
Joi, 16 martie 2017 - Strasbourg
Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017
P8_TA(2017)0089RC-B8-0183/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, convențiile ONU privind drepturile omului și protocoalele opționale ale acestora,

–  având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere recomandarea sa din 7 iulie 2016 adresată Consiliului privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite(1),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile de urgență adoptate în 2016 referitoare la Etiopia, Coreea de Nord, India, Crimeea, Hong Kong, Kazahstan, Egipt, Republica Democratică Congo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Djibouti, Cambodgia, Tadjikistan, Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar/Birmania, Filipine, Somalia, Zimbabwe, Rwanda, Sudan, Thailanda, China, Brazilia, Rusia, Tibet, Irak, Indonezia, Republica Centrafricană, Burundi, Nicaragua, Kuweit și Guatemala,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2016 referitoare la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(2),

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5) și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul anual pe 2015 prezentat de CDO Adunării Generale a ONU,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât promovarea și garantarea universalității drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă unul dintre fundamentele unității și integrității europene; întrucât respectarea drepturilor omului ar trebui integrată în toate domeniile de politică ale UE;

B.  întrucât UE și-a asumat un angajament ferm pentru multilateralism și față de organismele ONU în ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor omului;

C.  întrucât sesiunile ordinare ale CDO, numirea unor raportori speciali, mecanismul de evaluare periodică universală (EPU) și procedurile speciale pentru situațiile specifice ale unor țări și pentru anumite aspecte tematice contribuie împreună la promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

1.  salută activitatea desfășurată de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, și de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR); reamintește angajamentul UE de a continua să sprijine și să apere integritatea, independența și funcționarea sa; salută activitatea OHCHR în promovarea cooperării între mecanismele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului, precum și în identificarea unor modalități de a crește rolul „acordurilor regionale” în ceea ce privește standardele universale în domeniul drepturilor omului;

2.  consideră că eficacitatea și credibilitatea CDO depind de angajamentul autentic al membrilor săi de a proteja toate persoanele, din toate țările de orice încălcare a drepturilor omului, conform convențiilor internaționale în domeniul drepturilor omului, promovând universalitatea, imparțialitatea, obiectivitatea, non-selectivitatea, dialogul constructiv și cooperarea; insistă că trebuie evitată polarizarea dezbaterilor în cadrul CDO și încurajează un dialog constructiv;

3.  invită statele să permită accesul experților independenți ai CDO, al raportorilor speciali și al experților din cadrul OHCHR pentru a investiga presupusele încălcări ale drepturilor omului și pentru a se angaja în mod constructiv în rezolvarea situației, să își onoreze angajamentele față de convențiile privind drepturile omului și să coopereze deplin în cadrul procedurilor speciale ale CDO;

4.  încurajează toate statele să ia măsuri concrete pentru a da curs recomandărilor din cadrul EPU și să remedieze deficiențele introducând un mecanism de aplicare și de monitorizare, incluzând stabilirea unor planuri naționale de acțiune și a unor mecanisme de coordonare națională;

5.  reamintește obligația Adunării Generale a ONU, atunci când alege membrii CDO, de a lua în considerare respectul candidaților pentru promovarea și protejarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației; salută decizia CDO prin care i se solicită Comitetului consultativ al CDO să pregătească un raport de evaluare cu privire la progresele realizate în definirea unor mecanisme regionale și subregionale pentru promovarea și protejarea drepturilor omului; invită UE și statele sale membre să garanteze că modelele lor de votare reflectă importanța egală a drepturilor și să îmbunătățească coordonarea pozițiilor UE în acest sens; solicită insistent ca UE să se exprime la unison și să ajungă la o poziție comună atunci când votează în cadrul CDO;

6.  reafirmă că este important să se garanteze că UE se implică în mod activ și sistematic în mecanismele ONU pentru drepturile omului, în special în Comisia a III-a, în Adunarea Generală a ONU și în CDO, pentru a-și îmbunătăți credibilitatea; sprijină eforturile depuse de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), de delegațiile UE de la New York și Geneva și de statele membre pentru a îmbunătăți coerența UE în privința aspectelor legate de drepturile omului în cadrul ONU;

Priorități tematice

7.  subliniază importanța rolului ONG-urilor care activează în domeniul drepturilor omului și al apărătorilor drepturilor omului în promovarea și protecția acestor drepturi; subliniază că drepturile omului și libertățile fundamentale trebuie protejate indiferent de formele în care sunt exprimate, inclusiv în contextul noilor tehnologii; împărtășește preocupările CDO cu privire la relatările privind amenințările și represaliile împotriva membrilor organizațiilor societății civile și ai ONG-urilor care au colaborat cu CDO în cadrul procesului de evaluare periodică universală;

8.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încercările tot mai numeroase de restrângere a spațiului de expresie al societății civile și al apărătorilor drepturilor omului, inclusiv prin introducerea legislației de combatere a terorismului; condamnă toate actele de violență, hărțuire, intimidare sau persecutare la adresa apărătorilor drepturilor omului, a denunțătorilor, a jurnaliștilor sau a bloggerilor, fie că se petrec în mediul online sau offline; invită toate statele să promoveze și să asigure un mediu sigur și propice pentru ONG-uri, pentru societatea civilă, pentru jurnaliști și pentru apărătorii drepturilor omului, acordând o atenție specială tuturor grupurilor vulnerabile, în care aceștia să poată funcționa independent și fără ingerințe; cere din nou statelor care au adoptat acte legislative restrictive împotriva organizațiilor independente pentru drepturile omului să le abroge;

9.  consideră că mass-media liberă, independentă și imparțială reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, în care dezbaterile deschise joacă un rol crucial; se declară în favoarea angajamentului de a numi un Reprezentant special al Secretarului General al ONU pentru siguranța jurnaliștilor; cere să fie abordate în toate forurile internaționale aspectele legate de libertatea de exprimare online, libertățile digitale și importanța unui internet liber și deschis; solicită reducerea decalajului digital, facilitarea accesului nerestricționat la informații și la comunicare, precum și accesul necenzurat la internet;

10.  reamintește că dreptul la libertatea de asociere și de întrunire continuă să rămână o provocare majoră; salută călduros activitatea raportorului special al ONU pentru drepturile de întrunire pașnică și de asociere, Maina Kiai; invită toate statele să acorde rapoartelor atenția cuvenită;

11.  solicită insistent tuturor statelor să ratifice rapid protocoalele opționale la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și la Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), creând mecanisme de depunere a plângerilor și de anchetă;

12.  se opune oricărei forme de discriminare și persecuție pe orice motiv sau condiție cum ar fi rasa, culoarea, limba, religia și convingerile, identitatea de gen și orientarea sexuală, originea socială, casta, nașterea, vârsta sau dizabilitățile; sprijină implicarea UE în procedurile speciale din domeniu, inclusiv în legătură cu activitatea noului expert independent pentru protecția împotriva violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen; solicită UE să continue să promoveze în mod activ egalitatea și nediscriminarea și să sprijine lupta împotriva violenței și a discriminării tuturor persoanelor;

13.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că numeroase persoane se confruntă, individual sau colectiv, cu încălcări, comise de state, dar și de actori nestatali, ale dreptului lor la libertatea de religie sau de convingere, ceea ce conduce la discriminare, inegalitate și stigmatizare; reamintește necesitatea de a lupta împotriva formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie și credință, pentru a asigura respectarea altor drepturi fundamentale interdependente, cum ar fi libertatea de exprimare;

14.  solicită UE să acționeze pentru o mai bună protecție a minorităților etnice și religioase împotriva persecuțiilor și a violențelor, precum și pentru abrogarea legilor care califică blasfemia sau apostazia drept infracțiuni și care pot servi ca pretext pentru persecutarea minorităților religioase și etnice și a ateilor; solicită să se sprijine activitatea Raportorului special pentru libertatea de religie sau de convingere;

15.  solicită insistent ca UE să pledeze în continuare pentru toleranță zero în ceea ce privește pedeapsa cu moartea și să continue să consolideze sprijinul transregional pentru următoarea rezoluție a Adunări Generale a ONU referitoare la moratoriul privind pedeapsa cu moartea; salută decizia luată în 2015 de Republica Congo, Fiji și Madagascar de a aboli pedeapsa cu moartea pentru toate infracțiunile; deplânge reluarea execuțiilor în mai multe țări, printre care Bangladesh, Bahrain, Belarus, Ciad, India, Indonezia, Kuweit, Oman și Sudanul de Sud; regretă, totodată, creșterea raportată a numărului de condamnări la moarte pronunțate în special în China, Egipt, Iran, Nigeria, Pakistan și Arabia Saudită; reamintește autorităților din aceste țări că sunt părți la Convenția cu privire la drepturile copilului, care interzice strict folosirea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile comise de orice persoană cu vârsta sub 18 ani;

16.  solicită insistent UE să își exprime sprijinul pentru activitatea ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, a execuțiilor în masă și a altor execuții, inclusiv a celor pentru infracțiuni legate de droguri, și solicită SEAE să intensifice, la toate nivelurile de dialog și în toate forurile, eforturile UE de combatere a execuțiilor sumare, a torturii și a altor maltratări, în conformitate cu Orientările politice ale UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante; solicită ratificarea universală și implementarea efectivă a Convenției ONU împotriva torturii și a protocolului opțional la aceasta; subliniază rolul important pe care îl are prevenirea torturii, inclusiv prin consolidarea mecanismelor preventive naționale create în temeiul protocolului opțional, și sprijinirea continuă a reabilitării victimelor torturii;

17.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la persistența unor încălcări și abuzuri grave la adresa drepturilor omului la nivel mondial; susține deplin Curtea Penală Internațională (CPI) ca instituție fundamentală pentru a trage la răspundere pe cei care comit încălcări ale drepturilor omului și pentru a oferi asistență victimelor, înfăptuind dreptatea plecând de la principiul complementarității în cazul genocidului, crimelor împotriva umanității și crimelor de război; solicită tuturor părților să acorde sprijin politic, diplomatic, financiar și logistic pentru funcționarea de zi cu zi a CPI;

18.  solicită UE să continue să consolideze activitatea CPI; încurajează dialogul și cooperarea strânsă între Curte, ONU și agențiile sale și Consiliul de Securitate al ONU; invită toate statele membre ale ONU să devină parte la CPI, ratificând Statutul de la Roma, și să încurajeze ratificarea amendamentelor adoptate la Kampala;

19.  condamnă în termenii cei mai fermi actualele încălcări grave ale drepturilor omului, în special cele comise de ISIS/Daesh, atacurile împotriva copiilor comise de Boko Haram și toate celelalte atacuri ale organizațiilor teroriste sau paramilitare împotriva populației civile, în special împotriva femeilor și copiilor; condamnă frecvența și amploarea actelor de distrugere a patrimoniului cultural și solicită să fie sprijinite eforturile întreprinse în cadrul diverselor foruri ale ONU;

20.  condamnă nerespectarea dreptului internațional umanitar și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la creșterea numărului de victime civile în conflictele armate din întreaga lume și la atacurile mortale împotriva spitalelor, școlilor, convoaielor umanitare și altor obiective civile; insistă să se țină seama în mod corespunzător de astfel de încălcări în relațiile CDO cu țările respective și în evaluările relevante din cadrul mecanismului evaluărilor periodice universale;

21.  invită UE să colaboreze activ pentru o inițiativă de recunoaștere de către ONU a genocidului împotriva minorităților etnice și religioase comis de așa-numitul ISIS/Daesh, precum și pentru sesizarea Curții Penale Internaționale (CPI) cu privire la cazurile suspectate de crime împotriva umanității, crime de război și genocid; încurajează dialogul și cooperarea strânsă între Curte, ONU și agențiile sale și Consiliul de Securitate al ONU;

22.  cere UE să încurajeze toate statele să plaseze drepturile omului în centrul politicilor lor de dezvoltare și să transpună în practică Declarația ONU din 1986 privind dreptul la dezvoltare; salută recenta desemnare de către Consiliul pentru Drepturile Omului a unui raportor special privind dreptul la dezvoltare, al cărui mandat include contribuția la promovarea, protejarea și exercitarea efectivă a dreptului la dezvoltare în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă și al altor acorduri internaționale de cooperare pentru dezvoltare; subliniază că drepturile omului pentru toți trebuie să reprezinte o caracteristică transversală în realizarea tuturor obiectivelor și finalităților Agendei 2030;

23.  solicită UE să continue să promoveze egalitatea între femei și bărbați și să sprijine în mod activ lucrările UN Women, precum și inițiativele de integrare a perspectivei de gen în activitățile și programele sale; cere să se continue măsurile menite să sprijine consolidarea capacitării femeilor și fetelor și eradicarea tuturor formelor de violență și discriminare la adresa femeilor și fetelor, inclusiv a violenței de gen; solicită insistent ca UE să susțină inițiative transregionale pentru promovarea, protejarea și exercitarea efectivă a drepturilor femeilor, precum și implementarea integrală și efectivă a Platformei de acțiune de la Beijing și a Programului de acțiune al CIPD, și să își mențină angajamentul față de drepturile sexuale și reproductive în acest context;

24.  reamintește angajamentul UE de a integra drepturile omului și aspectele de gen, în conformitate cu rezoluțiile de referință ale Consiliului de Securitate al ONU 1325 (2000) și 1820 (2008) privind femeile, pacea și securitatea; solicită UE să sprijine la nivel internațional recunoașterea valorii adăugate a participării femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor, la operațiunile de menținere a păcii, la asistența umanitară, la reconstrucția post-conflict și la reconcilierea durabilă;

25.  solicită UE să continue să promoveze drepturile copiilor, în special contribuind la asigurarea accesului copiilor la apă, la servicii de salubritate, la asistență medicală și la educație, inclusiv în zonele de conflict și în taberele de refugiați, și eliminând munca copiilor, recrutarea de copii-soldați, privarea de libertate, tortura, traficul, căsătoriile precoce, forțate și ale copiilor, exploatarea sexuală și practicile vătămătoare, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor; solicită măsuri vizând sprijinirea și consolidarea eforturilor internaționale prin intermediul ONU de a pune capăt folosirii copiilor în conflictele armate, precum abordarea într-un mod mai eficient a consecințelor situațiilor de conflict și post-conflict asupra femeilor și fetelor; invită toate statele membre ale ONU să își respecte obligațiile și angajamentele asumate în temeiul Convenției cu privire la drepturile copilului, adoptată în 1989, pentru a respecta drepturile tuturor copiilor aflați în jurisdicția lor, indiferent de statutul lor legal, fără niciun fel de discriminare;

26.  invită statele să promoveze drepturile persoanelor cu dizabilități, inclusiv participarea egală și incluziunea socială a acestora; invită toate statele să ratifice și să aplice Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap;

27.  invită UE să colaboreze cu partenerii săi pentru aplicarea Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv prin adoptarea de măsuri care să încurajeze mai multe state să adopte planuri de acțiune naționale și să se implice în activitățile grupurilor de lucru ale ONU și în OHCHR; își reiterează apelul către toate statele, inclusiv către UE, de a se angaja activ și constructiv în elaborarea cât mai rapidă a unui instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reglementeze, în dreptul internațional al drepturilor omului, activitățile corporațiilor transnaționale și ale altor întreprinderi comerciale, pentru a preveni, a cerceta, a remedia și a asigura căi de atac în cazul încălcărilor drepturilor omului, ori de câte ori acestea au loc;

28.  salută Declarația de la New York a ONU pentru refugiați și migranți, care pune în discuție problema valurilor mari de refugiați și de migranți și care a condus la adoptarea unui pact la nivel mondial privind un cadru de răspuns cuprinzător (CRC) privind refugiații, precum și angajamentul privind migranții și refugiații vizând să le salveze viețile, să se ocupe de nevoile lor specifice, să combată rasismul și xenofobia, să combată traficul de ființe umane, să asigure recunoașterea și protecția în condiții de egalitate în fața legii și să asigure includerea lor în planurile naționale de dezvoltare; invită toate părțile implicate să asigure angajament politic, finanțare și acțiuni concrete de solidaritate în sprijinul Declarației de la New York pentru refugiați și migranți și reamintește că problema migrației ar trebui analizată în continuare la nivel mondial și nu numai la nivel european; solicită UE și statelor sale membre să-și asume un rol de frunte în aceste eforturi internaționale, precum și să-și mențină, în conformitate cu obligațiile lor în temeiul dreptului internațional, angajamentele de a proteja drepturile omului în cazul solicitanților de azil, refugiaților, migranților și tuturor persoanelor strămutate, în special al femeilor, copiilor și grupurilor vulnerabile, inclusiv al persoanelor cu dizabilități;

29.  reamintește că returnarea migranților ar trebui să se facă numai respectând pe deplin drepturile acestora și numai dacă protecția acestor drepturi este garantată în țările din care provin; invită guvernele să pună capăt arestării și reținerii arbitrare a migranților, inclusiv a minorilor; invită toate statele să ia măsuri concrete în interesul superior al copiilor refugiați și migranți, pe baza Convenției cu privire la drepturile copilului, și să introducă măsuri care să consolideze sistemele de protecție a copilului, inclusiv formarea profesională a asistenților sociali și a altor categorii profesionale, precum și cooperarea cu ONG-urile; invită toate statele să ratifice și să implementeze Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor lor;

30.  subliniază că este important să se promoveze universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul de la Lisabona și cu Dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii;

31.  subliniază necesitatea de a se adopta o abordare bazată pe drepturi și de a se integra obiectivul referitor la respectarea drepturilor omului în toate politicile UE, inclusiv în politicile privind comerțul, investițiile, serviciile publice, cooperarea pentru dezvoltare și migrație, precum și în politicile sale comune de securitate și apărare;

32.  reamintește că asigurarea coerenței interne și externe în domeniul drepturilor omului este esențială pentru credibilitatea politicii UE în domeniul drepturilor omului în cadrul relațiilor sale cu țările terțe și invită UE să își îndeplinească angajamentele în această privință;

Belarus

33.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea restricțiilor privind libertatea de exprimare și libertatea de asociere și de întrunire pașnică; condamnă hărțuirea și detenția jurnaliștilor independenți, a celor de opoziție și a activiștilor pentru drepturile omului; condamnă aplicarea în continuare a pedepsei cu moartea; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus în cadrul celei de a 35-a sesiuni a Consiliului și invită guvernul acestei țări să coopereze pe deplin cu Raportorul special și să își asume angajamentul de a realiza o serie de reforme demult necesare pentru a proteja drepturile omului, inclusiv prin aplicarea recomandărilor formulate de Raportorul special și de alte organisme competente în domeniul drepturilor omului;

Burundi

34.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la înrăutățirea situației politice și de securitate din Burundi și la numărul tot mai mare de persoane care fug din țară; condamnă actele de violență comise în Burundi începând din 2015, care au dus la decese, la tortură și la violențe direcționate împotriva femeilor, inclusiv la violuri colective și hărțuire; condamnă privarea de libertate a mii de persoane și strămutarea forțată a sute de mii de cetățeni burundezi, încălcările libertății presei și ale libertății de exprimare, precum și impunitatea generalizată pentru astfel de acte; sprijină decizia Consiliului UE, adoptată în urma eșecului discuțiilor lansate în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou, de a suspenda sprijinul financiar direct acordat administrației din Burundi, inclusiv sprijinul bugetar, menținând însă sprijinul financiar deplin pentru populație și asistența umanitară prin canale directe; sprijină pe deplin instituirea unei comisii de anchetă cu privire la Burundi pentru identificarea presupușilor autori ai abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului în această țară, cu scopul de a asigura tragerea lor la răspundere; invită UE și statele sale membre să-și folosească influența pentru a asigura faptul că Burundi începe să coopereze pe deplin cu Comisia de anchetă și cu Consiliul și mecanismele sale, are o atitudine constructivă față de Comisia de anchetă și se ocupă de problemele grave legate de drepturile omului; invită autoritățile din Burundi să își reconsidere decizia de retragere din CPI;

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

35.  își exprimă profunda preocupare în legătură cu deteriorarea continuă a situației drepturilor omului în RPDC; invită guvernul RPDC să își respecte obligațiile care rezultă din acordurile în materie de drepturi ale omului la care această țară este parte și să se asigure că organizațiile umanitare, entitățile independente care monitorizează drepturile omului și Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din RPDC au acces în țară și beneficiază de cooperarea de care au nevoie; invită RPDC să permită libertatea de exprimare și libertatea presei, pentru mass-media națională și internațională, și să permită cetățenilor săi accesul necenzurat la internet; condamnă cu fermitate utilizarea sistematică și la scară largă a pedepsei cu moartea în RPDC; invită guvernul RDPC să declare un moratoriu privind toate execuțiile, în vederea abolirii pedepsei cu moartea în viitorul apropiat; solicită ca persoanele responsabile de crimele împotriva umanității comise în RPDC să fie trase la răspundere, să fie aduse în fața CPI și să facă obiectul unor sancțiuni specifice; condamnă cu fermitate testele nucleare, acestea fiind o provocare inutilă și periculoasă, precum și o încălcare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU și o amenințare gravă la adresa păcii și stabilității în Peninsula Coreeană și în Asia de Nord-Est; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special; solicită prezentarea raportului grupului de experți în fața Adunării Generale și a Consiliului de Securitate ale ONU; recomandă includerea în rezoluție a principalelor recomandări din raportul experților referitoare la responsabilitate, inclusiv consolidarea capacității biroului de la Seoul cu competențe de anchetă și urmărire penală, precum și numirea unui expert în materie de justiție penală pentru a avansa în direcția tragerii la răspundere;

Republica Democratică Congo (RDC)

36.  condamnă încălcările grave ale drepturilor omului comise cu impunitate totală de către forțele de securitate și solicită tragerea la răspundere a celor vinovați; solicită în special o anchetă aprofundată în cazul violențelor brutale împotriva civililor din estul Congoului, inclusiv violarea femeilor și luarea copiilor ca sclavi; solicită o prelungire eventuală a mandatului Forțelor de pace ale ONU în estul Congoului; invită Consiliul să ia în calcul extinderea măsurilor restrictive existente, cum ar fi sancțiunile specifice impuse de UE, inclusiv interdicția de a călători și înghețarea averilor pentru cei responsabili de represiunea violentă și de subminarea proceselor democratice din RDC, în cazul producerii unor noi violențe, după cum prevede Acordul de la Cotonou; îndeamnă autoritățile din RDC să pună în aplicare acordul la care s-a ajuns în decembrie 2016 și să organizeze alegeri până în decembrie 2017, cu sprijinul actorilor internaționali; solicită CDO să mențină un control privind RDC până când vor avea loc alegeri și o tranziție democratică și încurajează Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați să informeze Consiliul cu privire la situația din RDC, atunci când este cazul, și să ia măsuri mai stricte, dacă este necesar;

Regiunile georgiene ale Abhaziei și regiunea Tskhinvali/Oseția de Sud

37.  rămâne preocupat în legătură cu libertatea de exprimare, libertatea mass-mediei, precum și de faptul că nu se permite accesul observatorilor în regiunile georgiene ale Abhaziei și regiunea Tskhinvali/Oseția de Sud, care sunt ocupate ilegal de Rusia și în care încălcările drepturilor omului rămân larg răspândite; îndeamnă la întărirea contactelor personale între populația din teritoriul controlat de Tbilisi și cea din cele două regiuni ocupate; solicită să se respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, precum și inviolabilitatea frontierelor sale recunoscute pe plan internațional; subliniază că este necesar ca refugiații și persoanele strămutate în interiorul țării (PSI) să se întoarcă la reședințele lor permanente în condiții de siguranță și demnitate; invită guvernul georgian să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că recomandările procesului de evaluare periodică universală (EPU) vor fi puse în aplicare și urmărite;

Myanmar/Birmania

38.  este extrem de îngrijorat cu privire la confruntările violente semnalate în nordul statului Rakhine și deplânge pierderea de vieți omenești, mijloace de subzistență și locuințe, precum și utilizarea disproporționată a forței de către forțele armate din Myanmar/Birmania; face apel la forțele armate și de securitate să pună capăt imediat uciderii, hărțuirii și violurilor împotriva populației rohingya, precum și incendierii locuințelor lor; solicită insistent guvernului și autorităților civile din Myanmar/Birmania să pună capăt imediat discriminării și segregării minorității rohingya; solicită protecția drepturilor populației rohingya și garantarea siguranței, securității și egalității tuturor cetățenilor din Myanmar/Birmania; salută decizia guvernului din Myanmar/Birmania de a stabili ca primă prioritate asigurarea păcii și reconcilierii naționale; salută anunțul făcut de guvernul din Myanmar/Birmania referitor la înființarea unei comisii de anchetă privind actele recente de violență din statul Rakhine; subliniază necesitatea de a urmări corespunzător în justiție persoanele responsabile și de a oferi despăgubiri adecvate victimelor încălcărilor; invită guvernul din Myanmar/Birmania să continue procesul de democratizare și să respecte statul de drept, libertatea de exprimare și drepturile fundamentale ale omului; invită UE și statele sale membre să sprijine reînnoirea mandatului raportorului special pentru Myanmar/Birmania;

Teritoriile palestiniene ocupate (TPO)

39.  este profund preocupat de impasul persistent în care se află procesul de pace din Orientul Mijlociu și solicită reluarea fără întârziere a unor eforturi credibile pentru pace; este preocupat de situația umanitară și de încălcările drepturilor omului din Teritoriile palestiniene ocupate, așa cum se menționează în Rezoluția sa din 10 septembrie 2015 referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu(3); subliniază necesitatea unui angajament continuu al UE și al statelor membre în monitorizarea punerii în aplicare a rezoluțiilor CDO referitoare la încălcări și abuzuri, cum ar fi Rezoluția din 3 iulie 2015 referitoare la „asigurarea răspunderii penale și a justiției pentru toate încălcările dreptului internațional din Teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv Ierusalimul de Est”, ia act de ancheta preliminară în curs a CPI; își reiterează sprijinul deplin acordat CPI și sistemului de justiție penală internațională; reamintește, în acest context, Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului(4) și invită SEAS să informeze Parlamentul cu privire la distrugerea și daunele provocate structurilor și proiectelor finanțate de UE; subliniază că toate părțile trebuie să continue să respecte încetarea focului în Gaza și solicită să se pună capăt blocadei; invită atât israelienii, cât și palestinienii să evite măsurile care ar putea declanșa o nouă escaladare, inclusiv discursurile de incitare la ură și incitările în spațiul public, precum și măsurile unilaterale care ar putea prejudicia rezultatul negocierilor și amenința viabilitatea soluției bazate pe coexistența a două state; subliniază faptul că o soluționare durabilă a conflictului poate fi obținută numai în context regional, cu implicarea tuturor actorilor relevanți din regiune și cu sprijinul comunității internaționale;

Sudanul de Sud

40.  solicită tuturor părților să nu mai comită încălcări ale drepturilor omului și încălcări ale dreptului umanitar internațional, inclusiv cele care sunt considerate crime internaționale, precum execuțiile extrajudiciare, violența pe motive etnice, violențele sexuale produse în contextul conflictului, inclusiv violul, precum și violența bazată pe gen, recrutarea și utilizarea copiilor, disparițiile forțate și arestările și detențiile arbitrare; observă că guvernul Sudanului de Sud a semnat, la 16 martie 2016, acordul privind foaia de parcurs și și-a clarificat ulterior angajamentul de a include alți actori majori în Dialogul național și de a continua să susțină toate deciziile luate în comun de semnatarii din opoziție și mecanismul 7+7, grupul de coordonare al Dialogului național; insistă că este necesar ca toate părțile să-și respecte angajamentele și solicită să fie continuat dialogul în vederea încetării definitive a focului; solicită UE și statelor sale membre să-și mențină angajamentul de a susține eforturile Uniunii Africane pentru a instaura pacea în Sudan și de a sprijini poporul sudanez în tranziția către o democrație reformată intern; solicită UE și statelor sale membre să reînnoiască mandatul Comisiei pentru drepturile omului în Sudanul de Sud să îi consolideze rolul în anchetarea încălcărilor drepturile omului și în analiza situației violențelor sexuale; sprijină integrarea recomandărilor sale într-un raport ce urmează să fie transmis Adunării Generale și Consiliului de Securitate ale ONU;

Siria

41.  condamnă în termenii cei mai fermi atrocitățile și numeroasele încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise de forțele regimului Assad cu sprijinul Rusiei și al Iranului, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului și încălcările dreptului internațional umanitar comise de actori statali și nestatali, inclusiv grupări armate teroriste, în special de ISIS/Daesh, ale cărei crime constituie acte de genocid, Jabhat Fateh al-Sham/Frontul Al-Nusra și alte grupări jihadiste; insistă asupra necesității de a se continue ancheta privind folosirea armelor chimice și distrugerea acestora de către toate părțile implicate din Siria și regretă decizia Rusiei și a Chinei de a bloca o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la folosirea armelor chimice; își reiterează apelul pentru accesul umanitar neîngrădit și pentru ca cei care se fac vinovați de comiterea de crime de război și crime împotriva umanității să-și asume consecințele și să fie trași la răspundere; sprijină inițiativa UE de a sesiza Curtea Penală Internațională cu privire la situația din Siria și invită Consiliul de Securitate al ONU să ia măsuri în această privință; sprijină mandatul Comisiei de anchetă de a desfășura o anchetă specială privind orașul Alep, care ar trebui să-și prezinte concluziile cel târziu până la cea de a 34-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului din martie și cere ca raportul să fie prezentat Adunării Generale și Consiliului de Securitate;

Ucraina

42.  regretă că agresiunea rusească în curs a cauzat o gravă criză umanitară în Donbas și că organizațiilor umanitare ucrainene și internaționale li se refuză accesul în regiunile ocupate; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară cu care se confruntă cele peste 1,5 milioane de persoane strămutate intern; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea violențelor sexuale generate de conflict; este profund îngrijorat de încălcările drepturilor omului în Crimeea, în special în ceea ce privește tătarii din Crimeea; subliniază necesitatea ca UE să acorde asistență financiară suplimentară Ucrainei; își reafirmă angajamentul său deplin față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional și față de alegerea sa liberă și suverană de a urma o traiectorie europeană; invită toate părțile să acționeze imediat pentru reintegrarea pașnică a peninsulei ocupate Crimeea în sistemul juridic ucrainean prin intermediul dialogului politic și în deplină conformitate cu dreptul internațional; invită SEAE și Consiliul să mărească presiunile asupra Federației Ruse pentru ca aceasta să permită accesul organizațiilor internaționale în Crimeea în scopul monitorizării situației drepturilor omului, având în vedere actualele încălcări grave ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale în peninsulă, precum și pentru crearea unor mecanisme permanente de monitorizare internațională, bazate pe convenții; solicită, în plus, punerea în aplicare deplină a Acordului de la Minsk și, în acest sens, sprijină prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei până când Crimeea va fi retrocedată; reamintește că toate părțile implicate în conflict sunt obligate să ia toate măsurile posibile pentru a proteja populația civilă aflată sub controlul lor de efectele ostilităților; sprijină și încurajează dialogul interactiv în cadrul celei de a 34-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului;

Yemen

43.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară catastrofală din Yemen; își reafirmă angajamentul de a continua să sprijine Yemenul și poporul yemenit; condamnă faptul că civilii sunt vizați direct și prinși într-o situație intolerabilă între părțile beligerante, care încalcă dreptul internațional umanitar și dreptul internațional în materie de drepturi ale omului; subliniază că recrutarea și folosirea copiilor în conflictele armate sunt strict interzise de dreptul internațional în domeniul drepturilor omului și de dreptul internațional umanitar și pot constitui o crimă de război în cazul recrutării copiilor cu o vârstă mai mică de cincisprezece ani; invită toate părțile să elibereze imediat acești copii și să pună capăt recrutării lor; îndeamnă toate părțile să atenueze tensiunile și să instituie o încetare imediată și stabilă a focului, care va conduce la o soluție politică, incluzivă și negociată a conflictului; în acest context, sprijină pe deplin eforturile depuse de trimisul special al ONU pentru Yemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, precum și punerea în aplicare a Rezoluției 33/16 a Consiliului pentru Drepturile Omului din octombrie 2016, care solicită ONU să coopereze cu comisia națională independentă de anchetă; sprijină toate eforturile în vederea organizării unei anchete internaționale independente pentru a pune capăt climatului de impunitate în Yemen; invită statele membre ale UE să susțină eforturile actuale care exprimă îngrijorarea cu privire la încălcările și abuzurile din Yemen și insistă ca acestea să fie investigate în mod detaliat și imparțial; încurajează utilizarea unor sinteze între sesiuni de către Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, pentru a informa regulat CDO cu privire la rezultatele investigațiilor realizate;

o
o   o

44.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui celei de a 71-a Adunări Generale a ONU, președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0317.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0502.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2015)0318.
(4) http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate