Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0059(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0141/2015

Внесени текстове :

A8-0141/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Обяснение на вота
PV 16/03/2017 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Приети текстове
PDF 483kWORD 53k
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург
Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2014)0111),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0092/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 8 декември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8‑0141/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  отбелязва изявлението на Съвета и изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Тази позиция заменя измененията, приети на 20 май 2015 г. (Приети текстове, P8_TA(2015)0204).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 март 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задължения за вносителите от Съюза за надлежна проверка на веригата на доставки на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони
P8_TC1-COD(2014)0059

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/821.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Съвета относно регламента на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

Съветът изразява съгласието си на Комисията по изключение да се делегира правомощието да приема делегирани актове за изменение на праговете в приложение I, съгласно посоченото в член 1, параграфи 4 и 5, за осигуряване на своевременно приемане на праговете и за изпълнение на целите на настоящия регламент. Това съгласие не засяга бъдещи законодателни предложения в областта на търговията, нито в областта на външните отношения като цяло.

Изявление 1 на Комисията относно регламента на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

„Комисията ще разгледа възможността да направи допълнителни законодателни предложения, насочени към дружества от ЕС, в чиято верига на доставки има продукти, съдържащи калай, тантал, волфрам или злато, ако прецени, че съвкупните усилия на пазара на ЕС върху отговорната глобална верига на доставки на полезни изкопаеми не са достатъчни, за да доведат до отговорно поведение при доставките в държавите производителки, или ако прецени, че изкупуването от оператори надолу по веригата, които са приложили системи за надлежна проверка на веригата на доставки в съответствие с насоките на ОИСР, е недостатъчно.“

Изявление 2 на Комисията относно регламента на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

При осъществяването на правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 1, параграф 5 Комисията ще взема надлежно предвид целите на настоящия регламент, по-конкретно изложени в съображения 1, 7, 10 и 17.

За да направи това, Комисията по-конкретно ще разгледа специфичните рискове, свързани с оперирането на доставки на злато нагоре по веригата в засегнати от конфликти и високорискови зони, и ще вземе предвид позицията на микро- и малките предприятия от Съюза, внасящи злато.

Изявление 3 на Комисията относно регламента на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

В отговор на искането на Европейския парламент за конкретни насоки, Комисията е готова да изработи показатели за изпълнение, които са специфични за отговорното снабдяване с полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони. Чрез подобни насоки съответните дружества с над 500 служители и работници, от които се изисква да разкриват нефинансова информация в съответствие с Директива 2014/95/ЕС, биха били насърчавани да разкриват информация относно продуктите, съдържащи калай, тантал, волфрам или злато.

Правна информация - Политика за поверителност