Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0059(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0141/2015

Předložené texty :

A8-0141/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Hlasování :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Vysvětlení hlasování
PV 16/03/2017 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Přijaté texty
PDF 410kWORD 52k
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk
Autocertifikace zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. března 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0111),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0092/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 8. prosince 2016 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0141/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(1);

2.  bere na vědomí prohlášení Rady a prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 20. května 2015 (Přijaté texty, P8_TA(2015)0204).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. března 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí ▌
P8_TC1-COD(2014)0059

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/821.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Rady k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce v Unii, kteří dovážejí cín, tantal, wolfram, jejich rudy a zlato pocházející z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí

Rada výjimečně souhlasí s tím, aby na Komisi byla přenesena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci k pozměnění prahových hodnot přílohy I, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 4 a 5, s cílem zajistit včasné přijetí prahových hodnot a splnit cíle tohoto nařízení.Tímto souhlasem nejsou dotčeny budoucí legislativní návrhy v oblasti obchodu ani v oblasti vnějších vztahů obecně.

Prohlášení Komise 1 k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce v Unii, kteří dovážejí cín, tantal, wolfram, jejich rudy a zlato pocházející z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí

Komise zváží vypracování dodatečných legislativních návrhů zaměřených na podniky EU, jejichž produkty v dodavatelském řetězci obsahují cín, tantal, wolfram a zlato, dojde-li k závěru, že společné úsilí trhu EU, pokud jde o zodpovědný globální dodavatelský řetězec nerostných surovin, je nedostatečné k zajištění zodpovědného chování dodavatelů v producentských zemích, nebo pokud usoudí, že podpora subjektů v povýrobní části dodavatelského řetězce, které v souladu s pokyny OECD zavedly systémy náležité péče v dodavatelském řetězci, je nedostatečná.

Prohlášení Komise 2 k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce v Unii, kteří dovážejí cín, tantal, wolfram, jejich rudy a zlato pocházející z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí

Při výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 1 odst. 5 Komise řádně zohlední cíle tohoto nařízení, zejména cíle stanovené v bodech odůvodnění (1), (7), (10) a (17).

Komise přitom zejména posoudí zvláštní rizika související s fungováním předvýrobní části dodavatelských řetězců zlata v oblastech postižených konflikty a vysoce rizikových oblastech a postoj mikropodniků a malých podniků Unie dovážejících zlato do EU.

Prohlášení Komise 3 k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce v Unii, kteří dovážejí cín, tantal, wolfram, jejich rudy a zlato pocházející z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí

V reakci na žádost Evropského parlamentu o zvláštní pokyny je Komise ochotna vytvořit ukazatele výkonnosti související se zodpovědným získáváním konfliktních minerálů. Prostřednictvím těchto pokynů by příslušné podniky s více než 500 zaměstnanci, které jsou povinny v souladu se směrnicí 2014/95/EU zveřejňovat nefinanční informace, byly nabádány ke zveřejňování zvláštních informací týkajících se produktů obsahujících cín, tantal, wolfram a zlato.

Právní upozornění - Ochrana soukromí