Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0059(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0141/2015

Indgivne tekster :

A8-0141/2015

Forhandlinger :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Afstemninger :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Stemmeforklaringer
PV 16/03/2017 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Vedtagne tekster
PDF 258kWORD 88k
Torsdag den 16. marts 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. marts 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0111),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0092/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det ansvarlige udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. december 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0141/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  tager Rådets og Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 20. maj 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0204).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. marts 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder
P8_TC1-COD(2014)0059

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/821.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Rådets erklæring om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

Rådet accepterer undtagelsesvis at delegere beføjelse til Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre tærsklerne i bilag I, jf. artikel 1, stk. 4 og 5, for at sikre en rettidig vedtagelse af tærsklerne og for at nå målene i denne forordning. En sådan aftale berører ikke fremtidige lovgivningsforslag på handelsområdet og området eksterne forbindelser som helhed.

Kommissionens første erklæring om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

Kommissionen vil overveje at fremsætte yderligere lovforslag, som er rettet til EU-virksomheder med produkter med tin, tantal og wolfram og guld i forsyningskæden, såfremt den konkluderer, at den samlede indsats på EU-markedet med hensyn til en ansvarlig verdensomspændende forsyningskæde for mineraler er utilstrækkelig til at udvirke en ansvarlig forsyningsadfærd i producentlandene, eller såfremt den vurderer, at tilslutningen fra virksomheder længere ned i kæden, der har indført supply chain due diligence systemer i overensstemmelse med OECD retningslinjerne, er utilstrækkelig.

Kommissionens anden erklæring om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

Ved udøvelsen af beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 1, stk. 5, vil Kommissionen tage behørigt hensyn til målsætningen for denne forordning, navnlig som fastsat i betragtning 1, 7, 10 og 17.

I den forbindelse vil Kommissionen navnlig tage hensyn til de specifikke risici, der er forbundet med driften af opstrømsforsyningskæderne for guld i konfliktramte og højrisikoområder og til situationen for EU-mikrovirksomheder og små virksomheder, der importerer guld i EU.

Kommissionens tredje erklæring om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

Efter anmodning fra Europa-Parlamentet om specifikke retningslinjer, er Kommissionen villig til at udvikle resultatindikatorer for ansvarligt indkøb af konfliktmineraler. Ved hjælp af sådanne retningslinjer vil relevante virksomheder med mere end 500 ansatte, der skal offentliggøre ikke-finansielle oplysninger i henhold til direktiv 2014/95/EU blive tilskyndet til at give specifikke oplysninger i forbindelse med produkter, der indeholder tin, tantal, wolfram eller guld.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik