Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0059(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0141/2015

Esitatud tekstid :

A8-0141/2015

Arutelud :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Hääletused :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 16/03/2017 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Vastuvõetud tekstid
PDF 249kWORD 78k
Neljapäev, 16. märts 2017 - Strasbourg
Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustus ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 16. märtsi 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0111),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0092/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 8. detsembri 2016. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A8-0141/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(1);

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud nõukogu avalduse ja komisjoni avaldused;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Käesolev seisukoht asendab 20. mail 2015. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0204).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. märtsil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/..., millega kehtestatakse konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla liidu importijatele tarneahelaga seotud hoolsuskohustus
P8_TC1-COD(2014)0059

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/821) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Nõukogu avaldus seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, millega kehtestatakse tarneahelaga seotud hoolsuskohustused liidu importijate suhtes, kes impordivad konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maake ning kulda

Nõukogu nõustub andma erandkorras komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusaktid artikli 1 lõikes 4 ja artiklis 5 sätestatud I lisas esitatud künniste muutmiseks, et tagada kõnealuste künniste õigeaegne vastuvõtmine ja saavutada käesoleva määruse eesmärgid. Selle kokkuleppega ei piirata tulevaste seadusandlike ettepanekute kohaldamist nii kaubanduse kui ka välissuhete valdkonnas tervikuna.

Komisjoni esimene avaldus seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, millega kehtestatakse tarneahelaga seotud hoolsuskohustused liidu importijate suhtes, kes impordivad konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maake ning kulda

Kui komisjon jõuab järeldusele, et ELi turul ülemaailmse mineraalide tarneahela suhtes tehtavad ühendatud jõupingutused ei ole piisavad, et võimendada vastutustundlikku tarnimisalast käitumist tootjariikides, või kui ta hindab, et sisseostu menetlus, mida kasutavad OECD suuniste kohaselt tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse kehtestanud tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad, on ebapiisav, kaalub ta täiendavate seadusandlike ettepanekute esitamist ELi ettevõtjate kohta, kelle tarneahela tooted hõlmavad tina, tantaali, volframi ja kulda.

Komisjoni teine avaldus seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, millega kehtestatakse tarneahelaga seotud hoolsuskohustused liidu importijate suhtes, kes impordivad konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maake ning kulda

Komisjon võtab artikli 1 lõike 5 kohaste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamisel nõuetekohaselt arvesse käesoleva määruse eesmärke, mis on eeskätt sedastatud põhjendustes 1, 7, 10 ja 17.

Seda tehes kaalub komisjon eelkõige konkreetseid riske, mis on seotud kulla eelneva tarneahela toimimisega ning võtab arvesse ELi kulda importivate liidu mikro- ja väikeste ettevõtjate seisukohta.

Komisjoni kolmas avaldus seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, millega kehtestatakse tarneahelaga seotud hoolsuskohustused liidu importijate suhtes, kes impordivad konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maake ning kulda

Vastuseks Euroopa Parlamendi konkreetsete suuniste nõudele on komisjon valmis välja töötama konfliktimineraalide vastutustundliku hankimise konkreetsed tulemusnäitajad. Nimetatud suunistega ergutataks asjaomaseid ettevõtjaid, kellel on üle 500 töötaja ja kes on kohustatud avaldama mittefinantsteavet kooskõlas direktiiviga 2014/95/EL, avaldama tina, tantaali, volframi või kulda sisaldavate toodetega seotud konkreetset teavet.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika