Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0059(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0141/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0141/2015

Keskustelut :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Äänestykset :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Äänestysselitykset
PV 16/03/2017 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Hyväksytyt tekstit
PDF 247kWORD 47k
Torstai 16. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjuun sovellettava tuojien due diligence -järjestelmä ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. maaliskuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta (COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0111),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0092/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan nojalla hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 8. joulukuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0141/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(1);

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan neuvoston lausuman ja komission lausumat;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, tekee siihen huomattavia muutoksia tai aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Tämä kanta korvaa 20. toukokuuta 2015 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0204).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence ‑velvoitteiden vahvistamisesta
P8_TC1-COD(2014)0059

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/821.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Neuvoston lausuma Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta sellaisia unionin tuojia koskevista toimitusketjun due diligence -velvoitteista, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja ja kultaa

Neuvosto hyväksyy poikkeuksellisesti sen, että komissiolle siirretään valta hyväksyä delegoituja säädöksiä liitteessä I esitettyjen kynnysarvojen muuttamiseksi 1 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti, jotta varmistetaan kynnysarvojen oikea-aikainen hyväksyminen ja saavutetaan tämän asetuksen tavoitteet. Tällainen hyväksyminen ei rajoita tulevien lainsäädäntöehdotusten antamista kaupan alalla eikä ulkosuhteiden alalla kokonaisuudessaan.

Komission lausuma 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta sellaisia unionin tuojia koskevista toimitusketjun due diligence -velvoitteista, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueelta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja ja kultaa

Komissio harkitsee sellaisia EU:n yrityksiä koskevien uusien lainsäädäntöehdotusten esittämistä, joiden toimitusketjuissa on tinaa, tantaalia ja volframia sekä kultaa sisältäviä tuotteita, jos se tulee siihen johtopäätökseen, että mineraalien vastuullista globaalia toimitusketjua koskevat EU:n markkinoiden yhteistoimet eivät riitä saamaan aikaan vastuullista toimituskäyttäytymistä tuottajamaissa, tai jos se arvioi, että sellaisten toimitusketjun loppupäässä olevien toimijoiden sitoutuminen, jotka ovat ottaneet käyttöön toimitusketjun due diligence -järjestelmiä OECD:n ohjeiden mukaisesti, on riittämätöntä.

Komission lausuma 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta sellaisia unionin tuojia koskevista toimitusketjun due diligence -velvoitteista, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueelta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja ja kultaa

Käyttäessään 1 artiklan 5 kohdan nojalla saamaansa valtaa antaa delegoituja säädöksiä komissio ottaa asianmukaisesti huomioon asetuksen tavoitteet etenkin sellaisina kuin ne on esitetty johdanto-osan 1, 7, 10 ja 17 kappaleessa.

Näin toimiessaan komissio tarkastelee erityisesti erinäisiä riskejä, jotka liittyvät kullan toimitusketjujen alkupään toimintaan konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla, ja ottaa huomioon sellaisten unionin mikro- ja pk-yritysten aseman, jotka tuovat unioniin kultaa.

Komission lausuma 3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta sellaisia unionin tuojia koskevista toimitusketjun due diligence -velvoitteista, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueelta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja ja kultaa

Vastauksena erityisiä suuntaviivoja koskevaan Euroopan parlamentin pyyntöön komissio haluaa kehittää tulosindikaattoreita, jotka koskevat nimenomaisesti konfliktialueiden mineraalien hankintaa. Tällaisten suuntaviivojen avulla asiaankuuluvia yrityksiä, joissa on yli 500 työntekijää ja joiden on julkistettava muita kuin taloudellisia tietoja direktiivin 2014/95/EU mukaisesti, kannustettaisiin julkistamaan tietoja tinaa, tantaalia, volframia tai kultaa sisältävistä tuotteista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö