Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2014/0059(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0141/2015

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0141/2015

Díospóireachtaí :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Vótaí :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Mínithe ar vótaí
PV 16/03/2017 - 6.5
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Téacsanna atá glactha
PDF 260kWORD 53k
Déardaoin, 16 Márta 2017 - Strasbourg
Díchill chuí sa slabhra soláthair ag allmhairitheoirí mianraí agus miotail a dtagann as limistéir ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Márta 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d’ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(An gnáthnós imeachta rechtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2014)0111),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C7‑0092/2014),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach arna bhformheas ag an gcoiste freagrach faoi Riail 69f(4) agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 8 Nollaig 2016 chun seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormeas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus don tuairim ón gCoiste um Fhorbairt (A8-0141/2015),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo(1);

2.  ag tabhairt dá aire an ráiteas ón gComhairle agus na ráitis ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) Glacann an seasamh seo ionad na leasuithe arna nglacadh an 20 Bealtaine 2015 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2015)0204)


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Márta 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d’ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
P8_TC1-COD(2014)0059

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/821.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ón gComhairle maidir le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos oibleagáidí díchill cuí an tslabhra soláthair d’allmhaireoirí Aontais stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca

Comhaontaíonn an Chomhairle, ar bhonn eisceachtúil, go dtarmligfidh sí don Choimisiún an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh maidir le tairseacha Iarscríbhinn I mar a leagtar amach iad in Airteagal 1(4) agus (5) a leasú, chun a áirithiú go nglacfar na tairseacha go tráthúil agus go ndéanfar cuspóirí an Rialacháin seo a chomhlíonadh. Tá an comhaontú sin gan dochar do thograí reachtacha a bheidh ann amach anseo i réimse na trádála, agus i réimse an chaidrimh sheachtraigh ina iomláine.

Ráiteas 1 ón gCoimisiún maidir le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos oibleagáidí díchill cuí an tslabhra soláthair d’allmhaireoirí Aontais stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca

Déanfaidh an Coimisiún breithniúar thograí reachtacha breise a dhéanamh dírithe ar chuideachtaí AE a bhfuil táirgí ina bhfuil stán, tantalum, tungstan agus ór ina slabhra soláthair, má thagann sé ar an tátal nach leor iarrachtaí comhiomlána mhargadh AE maidir le slabhra soláthair domhanda freagrach mianraí chun iompar soláthair freagrach a ghiaráil i dtíortha táirgíochta, nó má mheasann sé nach leor an ceannach isteach d’oibreoirí iartheachtacha a bhfuil córais díchill chuí slabhra soláthair i bhfeidhm acu atá i gcomhréir le treoir ECFE.

Ráiteas 2 ón gCoimisiún maidir le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos oibleagáidí díchill cuí an tslabhra soláthair d’allmhaireoirí Aontais stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca

I bhfeidhmiú a chumhachtaithe chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh de bhun Airteagal 1(5), tabharfaidh an Coimisiún aird chuí ar chuspóirí an Rialacháin seo, go háirithe mar a leagtar amach iad in aithrisí (1), (7), (10) agus (17).

Agus é sin á dhéanamh aige, déanfaidh an Coimisiún, go háirithe, breithniú ar na rioscaí sonracha a bhaineann le hoibríocht slabhraí soláthair réamhtheachtacha óir i limistéir ina bhfuil coinbhleacht agus i limistéir ard-riosca, agus aird á tabhairt aige ar sheasamh mhicrifhiontair agus fhiontair bheaga an Aontais a allmhairíonn ór isteach inAE.

Ráiteas 3 ón gCoimisiún maidir le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos oibleagáidí díchill cuí an tslabhra soláthair d’allmhaireoirí Aontais stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca

Mar fhreagairt ar iarraidh ó Pharlaimint na hEorpa le haghaidh treoirlínte sonracha, tá an Coimisiún toilteannach táscairí feidhmíochta a fhorbairt a bhainfidh go sonrach le mianraí coinbhleachta a fhoinsiú go freagrach. Trí bhíthin na dtreoirlínte sin, mholfaí do chuideachtaí ábhartha, a bhfuil níos ná 500 fostaí acu agus a gceanglaítear orthu faisnéis neamhairgeadais a nochtadh i gcomhréir le Treoir 2014/95/AE, faisnéis shonrach a nochtadh i ndáil le táirgí a bhfuil stán, tantalam, tungstan nó ór iontu

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais