Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0059(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0141/2015

Pateikti tekstai :

A8-0141/2015

Debatai :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Balsavimas :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 16/03/2017 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Priimti tekstai
PDF 332kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2017 m. kovo 16 d. - Strasbūras
Naudingųjų iškasenų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojams taikomas išsamus tiekimo grandinės patikrinimas ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2017 m. kovo 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0111),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0092/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį ir į 2016 m. gruodžio 8 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A8-0141/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(1);

2.  atsižvelgia į Tarybos pareiškimą ir Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Ši pozicija pakeičia 2015 m. gegužės 20 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P8_TA(2015)0204).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. kovo 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo
P8_TC1-COD(2014)0059

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/821.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Tarybos pareiškimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Sąjungos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo

Taryba išimties tvarka sutinka suteikti Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies būtų keičiamos I priedo ribos, kaip nustatyta 1 straipsnio 4 ir 5 dalyse, siekiant užtikrinti, kad ribos būtų priimtos laiku ir būtų pasiekti šio reglamento tikslai. Toks sutikimas nedaro poveikio būsimiems pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų prekybos srityje, taip pat išorės santykių srityje apskritai.

Komisijos pareiškimas Nr. 1 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Sąjungos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo

Komisija apsvarstys galimybę pateikti papildomų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, skirtų ES įmonėms, kurių tiekimo grandinėje yra produktų, kurių sudėtyje yra volframo, tantalo, alavo ir aukso, jei ji nuspręstų, kad bendrų ES rinkos pastangų, susijusių su atsakinga pasaulio naudingųjų iškasenų tiekimo grandine, nepakanka siekiant atsakingo tiekėjų elgesio šalyse gamintojose, ar jei ji įvertintų, kad vartotojų grandies veiklos vykdytojų, kurie taiko išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemas laikydamiesi EBPO rekomendacijų, supirkimo nepakanka.

Komisijos pareiškimas Nr. 2 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Sąjungos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo

Naudodamasi savo įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus pagal 1 straipsnio 5 dalį, Komisija deramai atsižvelgs į šio reglamento tikslus, visų pirma nustatytus 1, 7, 10 ir 17 konstatuojamosiose dalyse.

Tai darydama Komisija visų pirma atsižvelgs į konkrečią riziką, susijusią su gamintojų grandies aukso tiekimo grandinių konfliktinėse ir didelės rizikos zonose veikimu, ir į Sąjungos labai mažų ir mažųjų įmonių, importuojančių auksą į ES, poziciją.

Komisijos pareiškimas Nr. 3 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Sąjungos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo

Reaguodama į Europos Parlamento prašymą dėl konkrečių gairių, Komisija nori parengti veiklos rodiklius, konkrečiai susijusius su atsakingu konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų pirkimu. Taikant tokias gaires, atitinkamos daugiau nei 500 darbuotojų turinčios bendrovės, kurios turi atskleisti nefinansinę informaciją pagal Direktyvą 2014/95/ES, būtų skatinamos atskleisti konkrečią informaciją apie produktus, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ar aukso.

Teisinė informacija - Privatumo politika