Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0059(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0141/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0141/2015

Debates :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Balsojumi :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Balsojumu skaidrojumi
PV 16/03/2017 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Pieņemtie teksti
PDF 402kWORD 58k
Ceturtdiena, 2017. gada 16. marts - Strasbūra
Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju piegādes ķēdes pienācīga pārbaude ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 16. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0111),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0092/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, kā arī Padomes pārstāvja 2016. gada 8. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu, kā arī Attīstības komitejas atzinumu (A8-0141/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(1);

2.  pieņem zināšanai Padomes deklarāciju un Komisijas deklarācijas, kas pievienotas šai rezolūcijai

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Ar šo nostāju aizstāj 2015. gada 20. maijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0204)


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 16. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/...ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu
P8_TC1-COD(2014)0059

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/821.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

PADOMES DEKLARĀCIJA PAR EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU, AR KO PAREDZ PIEGĀDES ĶĒDES PIENĀCĪGAS PĀRBAUDES PIENĀKUMUS SAVIENĪBAS IMPORTĒTĀJIEM, KURI IMPORTĒ KONFLIKTU SKARTU UN AUGSTA RISKA TERITORIJU IZCELSMES ALVU, TANTALU, VOLFRAMU, TO RŪDAS UN ZELTU

Padome izņēmuma kārtā piekrīt deleģēt Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu I pielikuma robežvērtības, kā izklāstīts 1. panta 4. un 5. punktā, un tādējādi nodrošinātu, ka robežvērtības tiek pieņemtas laikus un tiek sasniegti šīs regulas mērķi. Šāda piekrišana neskar turpmākus leģislatīvos priekšlikumus tirdzniecības jomā, kā arī ārējo attiecību jomu kopumā.

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA NR. 1 PAR EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU, AR KO PAREDZ PIEGĀDES ĶĒDES PIENĀCĪGAS PĀRBAUDES PIENĀKUMUS SAVIENĪBAS IMPORTĒTĀJIEM, KURI IMPORTĒ KONFLIKTU SKARTU UN AUGSTA RISKA TERITORIJU IZCELSMES ALVU, TANTALU, VOLFRAMU, TO RŪDAS UN ZELTU

Komisija apsvērs, vai izstrādāt papildu likumdošanas priekšlikumus, kas vērsti uz ES uzņēmumiem, kuru piegādes ķēdēs ir produkti ar alvu, tantalu, volframu un zeltu, ja tā secinās, ka ES tirgus kopējie pūliņi attiecībā pret atbildīgu izrakteņu globālo piegādes ķēdi nav pietiekami, lai panāktu atbildīgu piegādes rīcību ražotājvalstīs, vai ja tā konstatēs, ka to lejupējās piegādes ķēdes tirgus dalībnieku sagāde, kuri saskaņā ar ESAO vadlīnijām ir ieviesuši piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi, nav pietiekama.

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA NR. 2 PAR EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU, AR KO PAREDZ PIEGĀDES ĶĒDES PIENĀCĪGAS PĀRBAUDES PIENĀKUMUS SAVIENĪBAS IMPORTĒTĀJIEM, KURI IMPORTĒ KONFLIKTU SKARTU UN AUGSTA RISKA TERITORIJU IZCELSMES ALVU, TANTALU, VOLFRAMU, TO RŪDAS UN ZELTU

Īstenojot pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 1. panta 5. punktu, Komisija pienācīgi ņem vērā šīs regulas mērķus, īpaši tos, kuri izklāstīti 1), 7), 10) un 17) apsvērumā.

Šādi rīkojoties, Komisija īpaši ņems vērā specifiskos riskus, kas saistīti ar augšupējo zelta piegādes ķēžu darbību konfliktu skartajās un augsta riska teritorijās, un ievēros to Savienības mikrouzņēmumu un mazu uzņēmumu stāvokli, kuri importē zeltu ES.”

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA NR. 3 PAR EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU, AR KO PAREDZ PIEGĀDES ĶĒDES PIENĀCĪGAS PĀRBAUDES PIENĀKUMUS SAVIENĪBAS IMPORTĒTĀJIEM, KURI IMPORTĒ KONFLIKTU SKARTU UN AUGSTA RISKA TERITORIJU IZCELSMES ALVU, TANTALU, VOLFRAMU, TO RŪDAS UN ZELTU

Atbildot uz Eiropas Parlamenta pieprasījumu izstrādāt īpašas vadlīnijas, Komisija vēlas sagatavot darbības rādītājus, kas raksturīgi atbildīgai konfliktu izrakteņu sagādei. Ar šādu vadlīniju palīdzību attiecīgie uzņēmumi, kuros ir vairāk nekā 500 darbinieku un kuriem saskaņā ar Direktīvu 2014/95/ES ir noteikta prasība atklāt nefinanšu informāciju, tiktu aicināti atklāt specifisku informāciju, kas saistīta ar produktiem, kuru sastāvā ir alva, tantals, volframs vai zelts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika