Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0059(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0141/2015

Teksty złożone :

A8-0141/2015

Debaty :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Głosowanie :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/03/2017 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Teksty przyjęte
PDF 411kWORD 59k
Czwartek, 16 marca 2017 r. - Strasburg
Należyta staranność w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0111),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0092/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez właściwą komisję na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 8 grudnia 2016 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A8-0141/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(1);

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Rady i oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 20 maja 2015 r. (Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0204).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 marca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka
P8_TC1-COD(2014)0059

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/821.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Rady dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka

W drodze wyjątku Rada zgadza się delegować na Komisję uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych w celu zmiany wartości progowych zamieszczonych w załączniku I zgodnie z art. 1 ust. 4 i 5, tak aby zapewnić terminowe przyjęcie tych wartości progowych i zrealizować cele tego rozporządzenia. Zgoda taka pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych wniosków ustawodawczych w dziedzinie handlu, a także ogólnie w dziedzinie stosunków zewnętrznych.

Oświadczenie 1 Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka

Komisja rozważy przedstawienie dodatkowych wniosków ustawodawczych ukierunkowanych na unijne przedsiębiorstwa wytwarzające produkty, których łańcuch dostaw obejmuje cynę, tantal i wolfram oraz złoto, jeżeli dojdzie do wniosku, że połączone starania na rynku UE ukierunkowane na odpowiedzialny światowy łańcuch dostaw minerałów są niewystarczające, by przynieść w efekcie odpowiedzialne zachowanie dostawców w krajach produkujących, lub jeżeli oceni, że zakupy podmiotów na niższym poziomie łańcucha dostaw, które wprowadziły systemy należytej staranności w łańcuchu dostaw zgodne z wytycznymi OECD, są niewystarczające.

Oświadczenie 2 Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka

Wykonując uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 1 ust. 5, Komisja należycie uwzględni cele niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza te określone w motywach (1), (7), (10) i (17).

Komisja weźmie przy tym w szczególności pod uwagę szczególne czynniki ryzyka związane z funkcjonowaniem wyższego szczebla łańcuchów dostaw złota na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka, a także pozycję unijnych mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw importujących złoto do UE.

Oświadczenie 3 Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka

W odpowiedzi na apel Parlamentu Europejskiego o opracowanie szczegółowych wytycznych Komisja jest gotowa opracować szczególne wskaźniki efektywności dotyczące odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami. Wytyczne takie będą stanowić zachętę dla odpowiednich przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników i zobowiązanych do ujawnienia informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE, by ujawniały one szczególne informacje dotyczące produktów zawierających cynę, tantal, wolfram lub złoto.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności