Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0059(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0141/2015

Texte depuse :

A8-0141/2015

Dezbateri :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Explicaţii privind voturile
PV 16/03/2017 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Texte adoptate
PDF 334kWORD 56k
Joi, 16 martie 2017 - Strasbourg
Diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0111),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0092/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 8 decembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0141/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(1);

2.  ia act de declarația Consiliului și declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 20 mai 2015 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0204).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 martie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat
P8_TC1-COD(2014)0059

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/821.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Consiliului privind regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru importatorii din cadrul Uniunii de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat

Consiliul este de acord, în mod excepțional, să delege Comisiei competența de a adopta acte delegate cu scopul de a modifica pragurile prevăzute în anexa I în conformitate cu articolul 1 alineatele (4) și (5), astfel încât să asigure adoptarea rapidă a pragurilor și îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament. Un astfel de acord nu aduce atingere viitoarelor propuneri legislative în domeniul comerțului și nici în domeniul relațiilor externe, în ansamblu.

Declarația 1 a Comisiei privind regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru importatorii din cadrul Uniunii de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat

Comisia va avea în vedere posibilitatea prezentării unor propuneri legislative suplimentare destinate întreprinderilor din cadrul UE ale căror lanțuri de aprovizionare includ produse ce conțin staniu, tantal, tungsten și aur, în cazul în care ajunge la concluzia că eforturile cumulate depuse la nivelul pieței UE în cadrul lanțului responsabil de aprovizionare cu minerale de la nivel mondial nu sunt suficiente pentru a promova practici de aprovizionare responsabile în țările producătoare sau în cazul în care consideră că nivelul de angajament al operatorilor din aval care au instituit sisteme de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare în conformitate cu orientările OCDE este insuficient.

Declarația 2 a Comisiei privind regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru importatorii din cadrul Uniunii de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat

În exercitarea competenței de a adopta acte delegate care i s-a conferit în conformitate cu articolul 1 alineatul (5), Comisia ține seama în mod corespunzător de obiectivele prezentului regulament, astfel cum sunt menționate în special în considerentele (1), (7), (10) și (17).

În acest scop, Comisia va ține seama, în special, de riscurile specifice asociate funcționării lanțurilor de aprovizionare cu aur din amonte în zonele de conflict și zonele cu risc ridicat, luând în considerare, totodată, poziția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici din Uniune care importă aur pe teritoriul UE.

Declarația 3 a Comisiei privind regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru importatorii din cadrul Uniunii de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat

Pentru a răspunde solicitării referitoare la elaborarea unor orientări specifice adresată de Parlamentul European, Comisia intenționează să elaboreze indicatori de performanță specifici vizând aprovizionarea responsabilă cu minerale din zone de conflict. Prin intermediul acestor orientări, întreprinderile relevante, care au mai mult de 500 de angajați și sunt obligate să dezvăluie informații nefinanciare în conformitate cu Directiva 2014/95/UE, vor fi încurajate să dezvăluie informații specifice în legătură cu produsele care conțin staniu, tantal, tungsten sau aur.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate