Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0059(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0141/2015

Predkladané texty :

A8-0141/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/03/2017 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Prijaté texty
PDF 342kWORD 53k
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. marca 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0111),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0092/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 8. decembra 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0141/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(1);

2.  berie na vedomie vyhlásenie Rady a vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 20. mája 2015 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0204).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. marca 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach
P8_TC1-COD(2014)0059

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/821.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Rady k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

Rada výnimočne súhlasí s tým, aby sa na Komisiu delegovala právomoc prijímať delegované akty na účel zmeny prahových hodnôt uvedených v prílohe I, ako sa ustanovuje v článku 1 ods. 4 a článku 1 ods. 5 tak, aby sa zaistilo včasné prijatie prahových hodnôt a splnili ciele tohto nariadenia. Takouto dohodou nie sú dotknuté budúce legislatívne návrhy v oblasti obchodu, ani oblasť vonkajších vzťahov ako celku.

Vyhlásenie Komisie č. 1 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

Komisia zváži predloženie ďalších legislatívnych návrhov zameraných na spoločnosti EÚ s výrobkami obsahujúcimi cín, tantal, volfrám a zlato v dodávateľskom reťazci, ak dôjde k záveru, že celkové úsilie na trhu EÚ, pokiaľ ide o zodpovedný globálny dodávateľský reťazec nerastných surovín, je nedostatočné na zaručenie zodpovedného správania dodávateľov v produkujúcich krajinách alebo ak usúdi, že podpora hospodárskych subjektov v dolnej časti dodávateľského reťazca, ktoré zaviedli systémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci v súlade s usmernením OECD, je nedostatočná.

Vyhlásenie Komisie č. 2 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

Pri výkone svojich právomocí prijímať delegované akty podľa článku 1 ods. 5 Komisia náležite zohľadní ciele tohto nariadenia, najmä tie, ktoré sú stanovené v odôvodneniach (1), (7), (10) a (17).

Komisia pritom vezme do úvahy predovšetkým špecifické riziká súvisiace s fungovaním hornej časti dodávateľského reťazca zlata v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach a zohľadní postoj mikropodnikov a malých podnikov dovážajúcich zlato do EÚ.

Vyhlásenie Komisie č. 3 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

V reakcii na žiadosť Európskeho parlamentu o osobitné usmernenia je Komisia pripravená vytvoriť ukazovatele výkonnosti týkajúce sa zodpovedného získavania nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktami. Prostredníctvom týchto usmernení by sa príslušné podniky s viac ako 500 zamestnancami, ktoré majú povinnosť zverejňovať nefinančné informácie v súlade so smernicou 2014/95/EÚ, nabádali na zverejňovanie špecifických informácií v súvislosti s výrobkami, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám alebo zlato.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia