Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0059(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0141/2015

Ingivna texter :

A8-0141/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Röstförklaringar
PV 16/03/2017 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Antagna texter
PDF 252kWORD 52k
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg
Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 mars 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0111),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0092/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 december 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0141/2015), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(1).

2.  Europaparlamentet tar del av rådets och kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 20 maj 2015 (Antagna texter, P8_TA(2015)0204.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden
P8_TC1-COD(2014)0059

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/821.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Rådets uttalande om Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av krav på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionens importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

Rådet går undantagsvis med på att till kommissionen delegera befogenheten att anta delegerade akter för att ändra tröskelvärdena i bilaga I enligt artikel 1.4 och 1.5, i syfte att säkerställa att tröskelvärdena antas i tid och att uppfylla målen i denna förordning. Denna överenskommelse påverkar inte framtida lagstiftningsförslag på handelsområdet eller på området för yttre förbindelser i dess helhet.

Kommissionens uttalande 1 om Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av krav på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionens importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

Kommissionen kommer att överväga att lägga fram ytterligare lagstiftningsförslag som riktar sig till EU-företag som i sin leveranskedja har produkter som innehåller tenn, tantal, volfram eller guld, om den kommer fram till att EU-marknadens samlade insatser inom ramen för den ansvarstagande leveranskedjan av mineraler globalt är otillräckliga för att främja ett ansvarstagande utbudsbeteende i producentländerna eller om den bedömer att de aktörer i senare led som tillämpar system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i linje med OECD:s riktlinjer inte är tillräckligt delaktiga.

Kommissionens uttalande 2 om Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av krav på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionens importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

Kommissionen kommer att, vid utövandet av sin befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 1.5, ta vederbörlig hänsyn till målen i denna förordning, särskilt skäl 1, 7, 10 och 17.

När detta sker ska kommissionen särskilt beakta de specifika riskerna i samband med driften av leveranskedjor i tidigare led för guld i konfliktdrabbade områden och högriskområden, med beaktande av ställningen för de mikroföretag och små företag i unionen som importerar guld till EU.

Kommissionens uttalande 3 om Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av krav på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionens importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

Som reaktion på Europaparlamentets begäran om särskilda riktlinjer är kommissionen villig att ta fram resultatindikatorer för ansvarsfull anskaffning av konfliktmineraler. Dessa riktlinjer skulle uppmuntra relevanta företag som har över 500 arbetstagare och som är skyldiga att redovisa icke-finansiell information enligt direktiv 2014/95/EU att redovisa särskild information avseende produkter som innehåller tenn, tantal, volfram eller guld.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy