Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0133(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0150/2016

Внесени текстове :

A8-0150/2016

Разисквания :

PV 16/03/2017 - 2
CRE 16/03/2017 - 2

Гласувания :

PV 16/03/2017 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0091

Приети текстове
PDF 473kWORD 48k
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург
Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ ***I
P8_TA(2017)0091A8-0150/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (преработен текст) (COM(2015)0294 – C8‑0160/2015 – 2015/0133(COD))

(Обикновена законодателна процедура — преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2015)0294),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0160/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 септември 2015 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 февруари 2016 г.(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(3),

—  като взе предвид писмото от 28 януари 2016 г. от комисията по правни въпроси до комисията по рибно стопанство съгласно член 104, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник а дейността и поетия с писмо от 20 януари 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 104 и член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0150/2016),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 13, 15.1.2016 г., стр. 201.
(2) OВ C 120, 5.4.2016 г., стр. 40.
(3) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 март 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепата при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (преработен текст)
P8_TC1-COD(2015)0133

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1004.)

Правна информация - Политика за поверителност