Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0133(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0150/2016

Indgivne tekster :

A8-0150/2016

Forhandlinger :

PV 16/03/2017 - 2
CRE 16/03/2017 - 2

Afstemninger :

PV 16/03/2017 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0091

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 42k
Torsdag den 16. marts 2017 - Strasbourg
EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren ***I
P8_TA(2017)0091A8-0150/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. marts 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (omarbejdning) (COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0294),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0160/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 16. september 2015(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 10. februar 2016(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(3),

–  der henviser til skrivelse af 28. januar 2016 fra Retsudvalget til Fiskeriudvalget, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det ansvarlige udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. januar 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0150/2016),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 13 af 15.1.2016, s. 201.
(2) EUT C 120 af 5.4.2016, s. 40.
(3) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. marts 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (omarbejdning)
P8_TC1-COD(2015)0133

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/1004.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik