Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0133(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0150/2016

Texte depuse :

A8-0150/2016

Dezbateri :

PV 16/03/2017 - 2
CRE 16/03/2017 - 2

Voturi :

PV 16/03/2017 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0091

Texte adoptate
PDF 329kWORD 51k
Joi, 16 martie 2017 - Strasbourg
Cadrul Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului ***I
P8_TA(2017)0091A8-0150/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună din domeniul pescuitului (reformare) (COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0294),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0160/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 septembrie 2015(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 februarie 2016(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(3),

–  având în vedere scrisoarea din 28 ianuarie 2016 a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei pentru pescuit în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul 4 din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 ianuarie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0150/2016),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sa;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 13, 15.1.2016, p. 201.
(2) JO C 120, 5.4.2016, p. 40.
(3) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 martie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (reformare)
P8_TC1-COD(2015)0133

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/1004.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate